Księgowanie kosztów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgowanie kosztów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

W zakresie momentu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych oraz momentu zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku opatrzonym datą 21 października 2010r. (data wpływu do tut. Biura 20 stycznia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: momentu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych – jest prawidłowe, momentu zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej – jest nieprawidłowe. (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie momentu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki cywilnej, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2010r. (data wpływu do tut. Biura 28 stycznia 2010r.), uzupełnionym w dniu 16 lutego 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków z tytułu zakupu towarów handlowych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2010r. do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
sie

Istota:

W zakresie momentu ewidencjonowania faktur w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe

Fragment:

(...) Często zdarza się, iż nie jest możliwym dostarczenie przez klientów dokumentów kosztowych z końcowych dni miesiąca (ponieważ ich jeszcze nie otrzymano, np. faktury dochodzą pocztą), a zatem nie jest możliwym zaewidencjonowanie kosztów w terminach wynikających art. 22 ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy możliwym jest zaksięgowanie kosztów z datą wpływu dokumentów do biura rachunkowego... Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę fakt, że podatek dochodowy jest podatkiem rocznym (art. 45 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), rozliczanym w całości w zeznaniu rocznym możliwe jest zaksięgowanie kosztu w miesiącu następnym, jednak nie przekraczając danego roku podatkowego. Jednocześnie brak obowiązku składania deklaracji miesięcznych na podatek dochodowy powoduje, iż nie ma potrzeby (...)

2011
1
maj

Istota:

Spółka wnosi o potwierdzenie, że Dyrektor Izby Skarbowej pisząc o „możliwości zaksięgowania przypadających w Euro kwot na dany rok podatkowy”, faktycznie ma na myśli możliwość przyporządkowania wydatku na ratę koncesji do konkretnego roku podatkowego i rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodu w dacie poniesienia (art.15 ust.4 updop) oraz, że używając sformułowania „ dzień zaksięgowania kosztu”, miał na myśli dzień zaksięgowania wyciągu bankowego, który powinien być traktowany jako dzień poniesienia (zaksięgowania) kosztu, ale w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art.15 ust.4 updop).

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.215 §2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) , po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26.10.2007r., o wyjaśnienie wątpliwości co do treści rozstrzygnięcia zawartego w decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28.09.2007r, nr 1401/BP-II/4210-53,54/07/WD w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza co następuje. Wątpliwości Spółki dotyczą podkreślonych sformułowań w przytoczonym przez Spółkę fragmencie w.w. decyzji. „Spółka sama wskazała we wniosku , że posiada harmonogram spłat , z którego wynika wyrażona w Euro kwota należna z tytułu opłat za korzystanie z koncesji. Na podstawie tego harmonogramu , jak wskazała Spółka , istnieje możliwość zaksięgowania (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy za dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów można uznać datę otrzymania dokumetu wraz z towarem, w sytuacji gdy podatnik otrzymuje fakturę z towarem w dniu 02.03.2007r. Faktura wystawiona została w dniu przyjęcia zamówenia tj. 27.02.2007r.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 216 § 1, w związku z art. 14a § 1 i art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z Pana pismem z dnia 29.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim p o s t a n a w i astwierdzić, że stanowisko przedstawione w w/w piśmie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 29.03.2007r. zwrócił się Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która ewidencjonuje uzyskiwane przychody i ponoszone koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. We (...)

2011
1
maj

Istota:

Potwierdzenie rozumienia pojęcia: „dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano)", którym posługuje się przepis art. 15 ust. 4e updop, dla określenia dnia poniesienia kosztu uzyskania przychodu, w odniesieniu do transakcji obejmujących zakup towarów i usług w walutach obcych.

Fragment:

(...) towaru lub datę wykonania wydruku faktury. Zdaniem Spółki : posłużenie się przez ustawodawcę w redakcji przepisu art. 15 ust. 4e updop sformułowaniem: „dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano)" oznacza, iż począwszy od dnia l stycznia 2007r. określenie dnia poniesienia kosztu poddane zostało wyłącznie przepisom regulującym prowadzenie ksiąg rachunkowych, które jako jedyne wskazują zasady ujmowania w tych księgach operacji gospodarczych (księgowanie kosztów).Mając na uwadze powyższe, Spółka wskazuje, że w zależności od przyjętych przez daną jednostkę zasad polityki rachunkowości oraz stosowanego przez nią systemu księgowego zapisy księgowe odnoszące się do operacji gospodarczych rozpoznawanych jako koszty uzyskania przychodów, mogą zawierać więcej niż jedną datę w odniesieniu do danego kosztu. Zapis księgowy odnoszący się do każdej operacji ujmowanej w księgach rachunkowych, zgodnie z art. 23 ust. 2 (...)

2011
1
maj

Istota:

W jakiej dacie, w myśl obowiązującej od 01.01.2007 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaksięgować wydatki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 02.03.2007 r. (data wpływu do Urzędu: 05.03.2007 r.) dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia daty ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z treści złożonego wniosku wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami fryzjerskimi i toaletowymi. Jako formę opodatkowania uzyskanych z w/w tytułu dochodów wybrała Pani zasady ogólne, samodzielnie prowadzi Pani podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do końca 2006 roku, dla ewidencjonowania pozostałych wydatków stosowała Pani metodę kasową, przyjmując za (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy terminem dokonania wpisu z tytułu ponoszonych kosztów uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej (pozostałych wydatków), jest moment faktycznego otrzymania faktury bądż w okresie późniejszym najpóźniej do końca roku, bez względu na moment dokonania zapłaty wynikający z tej faktury?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, że Podatnik w prowadzonych przez siebie urządzeniach księgowych dotyczących działalności gospodarczej tj. w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, dokonuje księgowania kosztów wg przyjętej metody kasowej. W związku z powyższym terminem dokonania wpisu z tytułu poniesionego wydatku (pozostałych wydatków), według Podatnika, jest moment faktycznego otrzymania faktury bądż w okresie późniejszym najpóźniej do końca roku, bez względu na moment dokonania zapłaty wynikający z tej faktury. Podatnik pyta, czy jest to prawidłowy sposób księgowania ponoszonych kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.. Dz. U z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2007 roku, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jakiej dacie ewidencjonować koszty?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( t. jedn. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. z poźn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów i rozchodów stwierdzam, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego . U Z A S A D N I E N I E Przedmiotem prowadzonej przez spółkę cywilną działalności ( w której podatnik jest wspólnikiem ) jest prowadzenie ...........Działalność tą spółka prowadzi od 1 grudnia 2005r..Wszystkie koszty związane z działalnością ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 14 jako pozostałe koszty.. Koszty te ewidencjonowane są w dniu , w którym spółka wchodzi w posiadanie dowodu stwierdzającego zdarzenie gospodarcze , np. (...)

2011
1
mar

Istota:

Jak ewidencjonować wydatki związane z reklamą w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1, w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz.60 ze zm.) art. 23 ust.1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U z 2003 r. nr 152 poz. 1475 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2005 r. dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie ewidencjonowania wydatków związanych z reklamą w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.08.2005 r. do Urzędu Skarbowego w Żarach wpłynął wniosek Pana wspólnika „HART-SZKŁO" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa (...)