Księgowanie | Interpretacje podatkowe

Księgowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jaki sposób Podatnik powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w walucie polskiej związany z dokonanymi zakupami towarów i usług od dostawcy zagranicznego, gdy zapłata dokonywana jest w walucie obcej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 09 lutego 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Podatnik jest wspólnikiem spółki X, która jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność w branży metalowej. W ramach prowadzonej działalności w/w Spółka dokonuje zakupów od dostawców zagranicznych oraz sprzedaży towarów na rzecz odbiorców zagranicznych. W wyniku dokonanych transakcji otrzymuje wpłaty za sprzedane towary od odbiorców zagranicznych w walucie obcej wpływające na rachunek walutowy Spółki. Natomiast za zobowiązania powstałe w wyniku transakcji zawartych z dostawcami zagranicznymi za (...)
2011
1
maj

Istota:
W którym momencie należałoby ująć w księgach podatkowych fakturę wystawioną już po rozliczeniu danego miesiąca i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 2007.02.22 (wpływ 2007.02.26) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uznaje stanowisko, iż w księgach podatkowych winni Państwo zaksięgować fakturę w dacie jej wystawienia, po uzyskaniu informacji o wysokości faktycznie wypracowanej prowizji za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 2007.02.26 wpłynął do tutejszego organu podatkowego Państwa wniosek o zajęcie stanowiska w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: Od 2000.04.01 prowadzą Państwo działalność gospodarczą w farmie spółki jawnej w zakresie świadczenia usług finansowych. Z zawartej umowy z kontrahentem wynika, że rozliczają się Państwo w formie prowizji za okresy miesięczne i są wystawcami faktur VAT (...)
2011
1
maj

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy dokumentowania przekazywania towarow na własne potrzeby.
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2007r. stwierdza, iż koszty uzyskania przychodu należy zmniejszyć o wartość towarów handlowych przekazanych na potrzeby własne podatnika w kwotach wynikających z wystawionych na tę okoliczność dokumentów (faktury wewnętrznej i dokumentu wewnętrznego „polecenie księgowania”), dokonując odpowiednich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 13.03.2007r., uzupełnionym w dniu 15.03.2007r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W styczniu 2006r. rozpoczęła Pani wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży kosmetyków, (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy można ująć na koniec miesiąca w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dane z zestawienia zakupu towarów używanych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 07 marca 2006 r., data wpływu 20 marca 2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ujęcia na koniec miesiąca w podatkowej księdze przychodów i rozchodów danych z zestawienia ewidencji zakupu towarów używanych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, której działalność polega na transporcie drogowym towarów, na terenie Unii Europejskiej, na rzecz podmiotów duńskich. Jeden z kontrahentów wystawia dokumenty o nazwie „Rechnung”, obciążające spółkę za wypożyczone „choinki”, na których w chłodniach przewożone są np. półtusze. Po zdaniu naczepy wraz z kompletem tych „choinek” (haków) wystawiany jest dokument o nazwie „Gutschrift”, który zdejmuje z nas obciążenie z tytułu wypożyczenia tychże choinek. Moje pytanie brzmi: Czy spółka powinna w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmować niniejsze dokumenty i ewentualnie wg jakiego kursu je przeliczać?
Fragment:
(...) księdze przychodów i rozchodów ujmować niniejsze dokumenty i ewentualnie wg jakiego kursu je przeliczać? Zdaniem Pana, spółka nie powinna księgować niniejszych dokumentów, gdyż nie wiążą się z nimi żadne przepływy pieniężne. Nie powstaje ani koszt, ani przychód. Dopiero w momencie gdyby się zdarzyło, że jakieś „choinki” zagubimy i będziemy musieli zapłacić za nie, powstanie koszt podatkowy, który przeliczymy wg kursu średniego NBP z dnia obciążenia. Księgowanie niniejszych dokumentów podwyższało by sztucznie obroty i koszty spółki. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie informuje, że kwestia dokumentowania zapisów w księdze podatkowej została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Zgodnie z § 12 ust. 3 podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:1)faktury VAT, w szczególności (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zasady księgowania faktur i faktur korygujących dotyczących zakupu towarów.
Fragment:
(...) Stosownie do zapisu art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna podaje co następuje. (wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2004 r.) Pismem z dnia 26 kwietnia 2004 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem w dotyczącym prawidłowości księgowania faktur i faktur korygujących dotyczących zakupu towarów. Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r. Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, z (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy osoba wykonująca czynności na podstawie umów zleceń na zasadzie pełnej odpowiedzialności (usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych) jest podatnikiem VAT zwolnionym na mocy § 9 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r.?
Fragment:
(...) Odpowiadając na zapytanie z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.06.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 22.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pani usługi zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 74.12.14-00.00 - usługi w zakresie rachunkowości pozostałe. Czynności wykonuje Pani we własnym mieszkaniu i na własnym sprzęcie, w ramach umów zleceń zawartych z podmiotami, z którymi nie pozostaje Pani w stosunku pracy a za wykonaną pracę ponosi Pani pełną odpowiedzialność. W 2003 r. osiągnęła Pani obrót z tego tytułu w wysokości 3.000,00 zł. Wnosi Pani o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie, zgodnie z którym jest Pani podatnikiem podatku od (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Księgowanie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.