Księgowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób Podatnik powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w walucie polskiej związany z dokonanymi zakupami towarów i usług od dostawcy zagranicznego, gdy zapłata dokonywana jest w walucie obcej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia 09 lutego 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznać za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika: Podatnik jest wspólnikiem spółki X, która jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność w branży metalowej. W ramach prowadzonej działalności w/w Spółka dokonuje zakupów od dostawców zagranicznych oraz sprzedaży towarów na rzecz odbiorców zagranicznych. W wyniku dokonanych transakcji otrzymuje wpłaty za sprzedane towary od odbiorców zagranicznych w walucie obcej wpływające na rachunek walutowy Spółki. Natomiast za zobowiązania powstałe w wyniku transakcji zawartych z dostawcami zagranicznymi za (...)

2011
1
maj

Istota:

W którym momencie należałoby ująć w księgach podatkowych fakturę wystawioną już po rozliczeniu danego miesiąca i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 2007.02.22 (wpływ 2007.02.26) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uznaje stanowisko, iż w księgach podatkowych winni Państwo zaksięgować fakturę w dacie jej wystawienia, po uzyskaniu informacji o wysokości faktycznie wypracowanej prowizji za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 2007.02.26 wpłynął do tutejszego organu podatkowego Państwa wniosek o zajęcie stanowiska w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym: Od 2000.04.01 prowadzą Państwo działalność gospodarczą w farmie spółki jawnej w zakresie świadczenia usług finansowych. Z zawartej umowy z kontrahentem wynika, że rozliczają się Państwo w formie prowizji za okresy miesięczne i są wystawcami faktur VAT (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy dokumentowania przekazywania towarow na własne potrzeby.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2007r. stwierdza, iż koszty uzyskania przychodu należy zmniejszyć o wartość towarów handlowych przekazanych na potrzeby własne podatnika w kwotach wynikających z wystawionych na tę okoliczność dokumentów (faktury wewnętrznej i dokumentu wewnętrznego „polecenie księgowania”), dokonując odpowiednich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 13.03.2007r., uzupełnionym w dniu 15.03.2007r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: W styczniu 2006r. rozpoczęła Pani wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży kosmetyków, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można ująć na koniec miesiąca w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dane z zestawienia zakupu towarów używanych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze stwierdza, że stanowisko.........., przedstawione we wniosku z dnia 07 marca 2006 r., data wpływu 20 marca 2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ujęcia na koniec miesiąca w podatkowej księdze przychodów i rozchodów danych z zestawienia ewidencji zakupu towarów używanych jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 marca 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamienna Górze wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, której działalność polega na transporcie drogowym towarów, na terenie Unii Europejskiej, na rzecz podmiotów duńskich. Jeden z kontrahentów wystawia dokumenty o nazwie „Rechnung”, obciążające spółkę za wypożyczone „choinki”, na których w chłodniach przewożone są np. półtusze. Po zdaniu naczepy wraz z kompletem tych „choinek” (haków) wystawiany jest dokument o nazwie „Gutschrift”, który zdejmuje z nas obciążenie z tytułu wypożyczenia tychże choinek. Moje pytanie brzmi: Czy spółka powinna w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmować niniejsze dokumenty i ewentualnie wg jakiego kursu je przeliczać?

Fragment:

(...) księdze przychodów i rozchodów ujmować niniejsze dokumenty i ewentualnie wg jakiego kursu je przeliczać? Zdaniem Pana, spółka nie powinna księgować niniejszych dokumentów, gdyż nie wiążą się z nimi żadne przepływy pieniężne. Nie powstaje ani koszt, ani przychód. Dopiero w momencie gdyby się zdarzyło, że jakieś „choinki” zagubimy i będziemy musieli zapłacić za nie, powstanie koszt podatkowy, który przeliczymy wg kursu średniego NBP z dnia obciążenia. Księgowanie niniejszych dokumentów podwyższało by sztucznie obroty i koszty spółki. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie informuje, że kwestia dokumentowania zapisów w księdze podatkowej została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Zgodnie z § 12 ust. 3 podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:1)faktury VAT, w szczególności (...)

2011
1
lut

Istota:

Zasady księgowania faktur i faktur korygujących dotyczących zakupu towarów.

Fragment:

(...) Stosownie do zapisu art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna podaje co następuje. (wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 kwietnia 2004 r.) Pismem z dnia 26 kwietnia 2004 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem w dotyczącym prawidłowości księgowania faktur i faktur korygujących dotyczących zakupu towarów. Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług z 1993 r. Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, z (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy osoba wykonująca czynności na podstawie umów zleceń na zasadzie pełnej odpowiedzialności (usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych) jest podatnikiem VAT zwolnionym na mocy § 9 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r.?

Fragment:

(...) Odpowiadając na zapytanie z dnia 18.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.06.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 22.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.07.2004 r.) w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pani usługi zaklasyfikowane wg PKWiU do grupowania 74.12.14-00.00 - usługi w zakresie rachunkowości pozostałe. Czynności wykonuje Pani we własnym mieszkaniu i na własnym sprzęcie, w ramach umów zleceń zawartych z podmiotami, z którymi nie pozostaje Pani w stosunku pracy a za wykonaną pracę ponosi Pani pełną odpowiedzialność. W 2003 r. osiągnęła Pani obrót z tego tytułu w wysokości 3.000,00 zł. Wnosi Pani o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie, zgodnie z którym jest Pani podatnikiem podatku od (...)