IPPB3/423-139/14-6/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT - w zakresie ustalenia czy spółka komandytowo-akcyjna której pierwszy rok obrotowy (określony w statucie jako kalendarzowy) rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r. ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i jaki będzie jej status podatkowy od 1 stycznia 2014 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2014 r. (data wpływu 10 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. (data wpływu 5 maja 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 24 kwietnia 2014 r. nr IPPB3/423-139/14-3/DP (doręczone 28 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy spółka komandytowo-akcyjna której pierwszy rok obrotowy (określony w statucie jako kalendarzowy) rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r. ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i jaki będzie jej status podatkowy od 1 stycznia 2014 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy spółka komandytowo-akcyjna której pierwszy rok obrotowy (określony w statucie jako kalendarzowy) rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r. ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i jaki będzie jej status podatkowy od 1 stycznia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”). Spółka powstała (tzn. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS) w dniu 22 listopada 2013 r. Zgodnie ze statutem Spółki (§ 41 Statutu): „ § 41 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczęty w 2013 (dwa tysiące trzynastym) roku kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 r.” Rok obrotowy Spółki, zgodnie z brzmieniem jej statutu, jest rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie ze statutem, pierwszy rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Pierwszy rok obrotowy Spółki, rozpoczęty w chwili powstania spółki zakończy się w dniu 31 grudnia 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało od 12 grudnia 2013 r. zmiany przyjętego przez Spółkę w statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została i nie zostanie też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w tym czasie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r....
  2. Czy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpocznie się 1 stycznia 2015 r....

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że pierwszy rok obrotowy rozpoczęty w drugiej połowie 2013 roku, zgodnie ze statutem, zakończy się w dniu 31 grudnia 2014 r., pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2015 r. a nie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie

Ad. 1 Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330 ze zm. dalej „Ustawa o Rachunkowości”) „(...) Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę (...)”. Zgodnie z treścią tego przepisu rokiem obrotowym może być rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Zgodnie z treścią statutu Spółki, którego brzmienie zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Jednocześnie przepis art. 3 ust. 1 pkt 9) Ustawy o Rachunkowości stanowi iż „Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.” Jako że spółka rozpoczęła działalność z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców tj. z dniem 22 listopada 2013 r., a rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, zgodnie ze wskazanym przepisem Spółce przysługuje prawo do wybrania łączonego roku obrotowego. Wnioskodawca dokonał wyboru łączonego roku obrotowego w swoim statucie, wskazując, że „Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczęty w 2013 (dwa tysiące trzynastym) roku kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 r.” Zgodnie zatem ze statutem pierwszy rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Przyjęty przez Wnioskodawcę pierwszy rok obrotowy zgodnie ze statutem zakończy się w dniu 31 grudnia 2014 r. Mając na względzie treść art. 4 ust. 2 pkt 1 Nowelizacji Wnioskodawca jest spółką której „rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.” oraz jest spółką, która powstała przed dniem wejścia w życie Nowelizacji, a także po tym dniu nie dokonała zmiany roku obrotowego. W konsekwencji obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego przewidziany w art. 4 ust. 2 Nowelizacji nie ma zastosowania do Spółki. Rozpoczęty w 2013 r. rok obrotowy Wnioskodawcy będzie trwał (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9) Ustawy o Rachunkowości oraz z przyjętym brzmieniem statutu) do końca 2014 r. i Spółka nie ma obowiązku zamknięcia ksiąg na dzień 31 grudnia 2013 r.

Ad. 2 Przyjęty przez Wnioskodawcę zgodnie ze statutem rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym. Zatem zgodnie z przepisem art. 3 ust. pkt 9 Ustawy o rachunkowości jeśli spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego przysługuje jej prawo do połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego z okresu od rozpoczęcia działalności przez spółkę do zakończenia roku obrotowego z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za następny rok obrotowy. Jako że Wnioskodawca rozpoczął działalność z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tj. z dniem 22 listopada 2013 r. i wskazał w statucie, iż pierwszy rok obrotowy, rozpoczęty w 2013 r., będzie trwał do 31 grudnia 2014 r. pierwszy rok podatkowy Spółki rozpocznie się 1 stycznia 2015 r. a nie 1 stycznia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.