Księgi rachunkowe | Interpretacje podatkowe

Księgi rachunkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgi rachunkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy dochód za 2018 r. uzyskiwany przez Wnioskodawczynię ze Spółki może być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych?
2. Według jakich zasad w roku 2019 oraz w latach kolejnych Wnioskodawczyni powinna ustalać dochód uzyskiwany ze Spółki?
Fragment:
W myśl art. 24a ust. 1 ustawy o PIT - osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „ księgą ”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 2 tej ustawy o PIT obowiązek prowadzenia ksiąg dotyczy również osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg. Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Oceny, czy spółka ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe należy dokonać na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Spółka w 2017 r. nie przekroczy przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w konsekwencji przez cały 2018 r.
2017
20
cze

Istota:
1. Czy dochód za 2018 r. uzyskiwany przez Wnioskodawcę z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz w ramach Spółki może być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych?
2. Według jakich zasad w roku 2019 i latach kolejnych Wnioskodawca powinien ustalać dochód uzyskiwany w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz ze Spółki?
Fragment:
Oceny, czy Wnioskodawca lub Spółka ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe należy dokonać na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. W związku z tym, że przychody Spółki w 2017 r. nie przekroczą kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości to przez cały rok 2018 nie będzie miała obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wnioskodawca podkreśla, że nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg naczelnikowi urzędu skarbowego, ponadto w 2018 roku zarówno Wnioskodawca jak i Spółka nie będzie mieć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł dochód za 2018 r. uzyskiwany z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz uzyskiwany z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej przez Spółkę ustalić przy zastosowaniu norm szacunkowych. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach podatkowych, przykładowo: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. ITPB1/4511-955/15/MW ; w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016 r., sygn. IPPB1/4511-211/16-2/KS .
2017
20
cze

Istota:
Czy dochód za 2018 r. uzyskiwany przez Wnioskodawcę z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz w ramach Spółki może być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych?Według jakich zasad w roku 2019 i latach kolejnych Wnioskodawca powinien ustalać dochód uzyskiwany w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz ze Spółki?
Fragment:
Oceny, czy Wnioskodawca lub Spółka ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe należy dokonać na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. W związku z tym, że przychody Spółki w 2017 r. nie przekroczą kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości to przez cały rok 2018 nie będzie miała obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wnioskodawca podkreśla, że nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg naczelnikowi urzędu skarbowego, ponadto w 2018 roku zarówno Wnioskodawca jak i Spółka nie będzie mieć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł dochód za 2018 r. uzyskiwany z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz uzyskiwany z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej przez Spółkę ustalić przy zastosowaniu norm szacunkowych. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach podatkowych, przykładowo: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. ITPB1/4511-955/15/MW ; w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016 r., sygn. IPPB1/4511-211/16-2/KS .
2017
14
cze

Istota:
Czy dochód za 2018 r. uzyskiwany przez Wnioskodawcę z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz w ramach Spółki może być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych?
Według jakich zasad w roku 2019 i latach kolejnych Wnioskodawca powinien ustalać dochód uzyskiwany w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz ze Spółki?
Fragment:
Oceny, czy Wnioskodawca lub Spółka ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe należy dokonać na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. W związku z tym, że przychody Spółki w 2017 r. nie przekroczą kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości to przez cały rok 2018 nie będzie miała obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wnioskodawca podkreśla, że nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg naczelnikowi urzędu skarbowego, ponadto w 2018 roku zarówno Wnioskodawca jak i Spółka nie będzie mieć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł dochód za 2018 r. uzyskiwany z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz uzyskiwany z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej przez Spółkę ustalić przy zastosowaniu norm szacunkowych. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach podatkowych, przykładowo: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. ITPB1/4511-955/15/MW ; w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016 r., sygn. IPPB1/4511-211/16-2/KS .
2017
14
cze

Istota:
W zakresie momentu, uznania Wnioskodawcy, za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r
Fragment:
Odnosząc się do kwestii zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r., zauważyć należy, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia, na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału, na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami -nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, w jakich przypadkach należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jedną z takich okoliczności jest określony w pkt 1, dzień kończący rok obrotowy. Zatem w przypadku zmiany roku obrotowego, spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest również do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
2016
5
lut

Istota:
Czy w wypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę przedmiotowego limitu przychodu 1,2 mln EURO, który uzyska z prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej oraz w wypadku nie zgłoszenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiaru prowadzenia ksiąg rachunkowych dla ewidencjonowania przedmiotowej działalności,
1) Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku prowadzenia przedmiotowych ksiąg rachunkowych?
2) Wnioskodawca, z osiąganych przychodów z przedmiotowej działalności, nadal będzie mógł się rozliczać w dotychczasowej formie, tj. według norm szacunkowych dochodu rocznego?
Fragment:
Stosownie do treści art. 24a ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. W myśl art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy, obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg. Zastosowany w tym przepisie termin „ również ” wskazuje, że ustawodawca uregulował w nim zasadniczo odmienną sytuację faktyczną niż ta, która podlega regulacji zawartej w ust. 1 art. 24a. O ile zatem ust. 1 art. 24a ustawy dotyczy podatników wykonujących działalność gospodarczą, a więc uzyskujących przychody ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy jako pozarolnicza działalność gospodarcza, o tyle ust. 2 art. 24a ustawy odnosi się do podatników uzyskujących przychody z innych źródeł przychodów – prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg (pkt 2).
2015
11
wrz

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym właściwe jest rozpoznanie kosztu pośredniego na moment ujęcia go w księgach rachunkowych (tj. zaksięgowania), czyli w roku 2, bez względu na moment otrzymania faktury dokumentującej koszt (rok 1 albo rok 2)?
Fragment:
W odpowiedzi na wezwanie Spółka wskazała: Przez pojęcie „ ujęcie w księgach rachunkowych (tj. zaksięgowanie) ” Spółka rozumie zaliczenie wydatków do kosztów bilansowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) jako koszty wpływające na wynik finansowy. Wydatki, o których mowa we wniosku, dotyczące roku 1, są zaliczane do kosztów bilansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w następujący sposób: W przypadkach, w których Spółka na koniec roku 1 zna wysokość danego kosztu, ujmuje ten koszt w księgach rachunkowych jako koszt wpływający na wynik finansowy roku 1, przy czym koszt ten przyjmuje postać rezerwy, W pozostałych przypadkach, Spółka zalicza te koszty jako wpływające na wynik finansowy roku 2. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym stanie faktycznym właściwe jest rozpoznanie kosztu pośredniego na moment ujęcia go w księgach rachunkowych (tj. zaksięgowania), czyli w roku 2, bez względu na moment otrzymania faktury dokumentującej koszt (rok 1 albo rok 2)... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, właściwe jest rozpoznanie kosztu pośredniego na moment ujęcia go w księgach rachunkowych (tj. zaksięgowania), czyli w roku 2, bez względu na moment otrzymania faktury dokumentującej koszt (rok 1 albo rok 2).
2015
10
lip

Istota:
Czy czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłata wstępna będą kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa więc datę powstania kosztu podatkowego. Tym samym, zdaniem tut. Organu, stosowany przez Wnioskodawcę sposób rozliczania kosztów dla celów bilansowych powinien znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych, bowiem każda jednostka powinna określić zasady rozliczania kosztów w polityce rachunkowości. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie będzie odpisywał wydatków w koszty rachunkowe jednorazowo, stosując np. zasadę uproszczeń wynikającą z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, co oznacza, że podjął decyzję o proporcjonalnym rozliczeniu opłat wstępnych, o których mowa we wniosku. W związku z powyższym ewidencjonowanie w księgach rachunkowych prowadzonych przez spółkę, której Wnioskodawca jest wspólnikiem opłat wstępnych równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy objętych okresem leasingu winno znaleźć odzwierciedlenie również w podatkowym ujęciu tych kosztów. Zatem skoro ww. opłaty początkowe rozliczane są w prowadzonych księgach rachunkowych proporcjonalnie, to metoda proporcjonalnego rozliczenia ww. opłat winna być również stosowana dla celów podatkowych.
2015
13
maj

Istota:
Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając za koszty uzyskania przychodów rozliczane w czasie opłaty poniesione w 2010 i 2012 r. przed wydaniem przedmiotu leasingu, tj. czynsz inicjalny, czynsz „0", opłaty manipulacyjne?
Fragment:
Przepisy ustawy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (każda jednostka powinna określić zasady rozliczania kosztów w polityce rachunkowości). Tym samym, zdaniem tut. Organu, stosowany przez spółkę sposób rozliczania kosztów dla celów bilansowych powinien znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka w 2010 i 2012 r. zawarła dwie umowy leasingu operacyjnego. Zawierając ww. umowy leasingu uiściła opłaty wstępne tj. czynsz inicjalny, czynsz „ 0 ” i opłaty manipulacyjne. Spółka prowadzi księgi rachunkowe i w przyjętej polityce rachunkowości posiada stosowne zapisy, że wszystkie opłaty poniesione przed wydaniem lub w dniu wydania przedmiotu leasingu księguje proporcjonalnie do czasu trwania umów leasingowych poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów. W związku z powyższym ewidencjonowanie w księgach rachunkowych przez Spółkę opłat wstępnych, o których mowa we wniosku, równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy objętych okresem leasingu winno znaleźć odzwierciedlenie również w podatkowym ujęciu tych kosztów.
2015
18
mar

Istota:
Czy korygując koszty, tj. zaliczając wstępne opłaty leasingowe jednorazowo w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2014 r. postąpię prawidłowo?
Fragment:
Tym samym już na etapie uznania tej opłaty za koszt podatkowy winien był dokonać księgowania w sposób jednorazowy, właściwy dla metody księgowania kosztów w księgach rachunkowych w sposób uproszczony. W konsekwencji skoro w efekcie błędnego rozliczania wydatków związanych z opłatami wstępnymi wynikającymi z zawartych umów leasingu doszło do zawyżenia wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, a więc również podatku należnego, to korekta kosztów uzyskania przychodów, winna zostać dokonana wstecz do okresu, w którym koszt ten w księgach rachunkowych winien był zostać ujęty (zaksięgowany), o ile Wnioskodawca podejmie decyzję o uwzględnieniu wydatków na ten cel w kosztach bilansowych. Jeżeli bowiem w księgach rachunkowych błędnie wykazano wysokość poniesionych wydatków, to skutkuje to zadeklarowaniem i zapłatą podatku dochodowego w nieodpowiedniej wysokości. Nadmienić także należy, iż tut. Organ nie jest uprawniony do oceny prawidłowości ujmowania kosztów dla celów rachunkowych według przyjętej przez Wnioskodawcę metody, gdyż kwestię tę regulują przepisy ustawy o rachunkowości, a zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2015
17
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.