Księgi rachunkowe | Interpretacje podatkowe

Księgi rachunkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgi rachunkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu, uznania Wnioskodawcy, za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r
Fragment:
Odnosząc się do kwestii zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 r., zauważyć należy, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c: na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie, na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia, na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału, na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami -nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, w jakich przypadkach należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jedną z takich okoliczności jest określony w pkt 1, dzień kończący rok obrotowy. Zatem w przypadku zmiany roku obrotowego, spółka komandytowo-akcyjna zobowiązana jest również do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
2016
5
lut

Istota:
Czy w wypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę przedmiotowego limitu przychodu 1,2 mln EURO, który uzyska z prowadzonego działu specjalnego produkcji rolnej oraz w wypadku nie zgłoszenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zamiaru prowadzenia ksiąg rachunkowych dla ewidencjonowania przedmiotowej działalności,
1) Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku prowadzenia przedmiotowych ksiąg rachunkowych?
2) Wnioskodawca, z osiąganych przychodów z przedmiotowej działalności, nadal będzie mógł się rozliczać w dotychczasowej formie, tj. według norm szacunkowych dochodu rocznego?
Fragment:
Stosownie do treści art. 24a ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. W myśl art. 24a ust. 2 pkt 2 ustawy, obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg. Zastosowany w tym przepisie termin „ również ” wskazuje, że ustawodawca uregulował w nim zasadniczo odmienną sytuację faktyczną niż ta, która podlega regulacji zawartej w ust. 1 art. 24a. O ile zatem ust. 1 art. 24a ustawy dotyczy podatników wykonujących działalność gospodarczą, a więc uzyskujących przychody ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy jako pozarolnicza działalność gospodarcza, o tyle ust. 2 art. 24a ustawy odnosi się do podatników uzyskujących przychody z innych źródeł przychodów – prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg (pkt 2).
2015
11
wrz

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym właściwe jest rozpoznanie kosztu pośredniego na moment ujęcia go w księgach rachunkowych (tj. zaksięgowania), czyli w roku 2, bez względu na moment otrzymania faktury dokumentującej koszt (rok 1 albo rok 2)?
Fragment:
W odpowiedzi na wezwanie Spółka wskazała: Przez pojęcie „ ujęcie w księgach rachunkowych (tj. zaksięgowanie) ” Spółka rozumie zaliczenie wydatków do kosztów bilansowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) jako koszty wpływające na wynik finansowy. Wydatki, o których mowa we wniosku, dotyczące roku 1, są zaliczane do kosztów bilansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości w następujący sposób: W przypadkach, w których Spółka na koniec roku 1 zna wysokość danego kosztu, ujmuje ten koszt w księgach rachunkowych jako koszt wpływający na wynik finansowy roku 1, przy czym koszt ten przyjmuje postać rezerwy, W pozostałych przypadkach, Spółka zalicza te koszty jako wpływające na wynik finansowy roku 2. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym stanie faktycznym właściwe jest rozpoznanie kosztu pośredniego na moment ujęcia go w księgach rachunkowych (tj. zaksięgowania), czyli w roku 2, bez względu na moment otrzymania faktury dokumentującej koszt (rok 1 albo rok 2)... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, właściwe jest rozpoznanie kosztu pośredniego na moment ujęcia go w księgach rachunkowych (tj. zaksięgowania), czyli w roku 2, bez względu na moment otrzymania faktury dokumentującej koszt (rok 1 albo rok 2).
2015
10
lip

Istota:
Czy czynsz inicjalny, czynsz zerowy i opłata wstępna będą kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa więc datę powstania kosztu podatkowego. Tym samym, zdaniem tut. Organu, stosowany przez Wnioskodawcę sposób rozliczania kosztów dla celów bilansowych powinien znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych, bowiem każda jednostka powinna określić zasady rozliczania kosztów w polityce rachunkowości. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie będzie odpisywał wydatków w koszty rachunkowe jednorazowo, stosując np. zasadę uproszczeń wynikającą z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, co oznacza, że podjął decyzję o proporcjonalnym rozliczeniu opłat wstępnych, o których mowa we wniosku. W związku z powyższym ewidencjonowanie w księgach rachunkowych prowadzonych przez spółkę, której Wnioskodawca jest wspólnikiem opłat wstępnych równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy objętych okresem leasingu winno znaleźć odzwierciedlenie również w podatkowym ujęciu tych kosztów. Zatem skoro ww. opłaty początkowe rozliczane są w prowadzonych księgach rachunkowych proporcjonalnie, to metoda proporcjonalnego rozliczenia ww. opłat winna być również stosowana dla celów podatkowych.
2015
13
maj

Istota:
Czy Spółka postępuje prawidłowo uznając za koszty uzyskania przychodów rozliczane w czasie opłaty poniesione w 2010 i 2012 r. przed wydaniem przedmiotu leasingu, tj. czynsz inicjalny, czynsz „0", opłaty manipulacyjne?
Fragment:
Przepisy ustawy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (każda jednostka powinna określić zasady rozliczania kosztów w polityce rachunkowości). Tym samym, zdaniem tut. Organu, stosowany przez spółkę sposób rozliczania kosztów dla celów bilansowych powinien znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka w 2010 i 2012 r. zawarła dwie umowy leasingu operacyjnego. Zawierając ww. umowy leasingu uiściła opłaty wstępne tj. czynsz inicjalny, czynsz „ 0 ” i opłaty manipulacyjne. Spółka prowadzi księgi rachunkowe i w przyjętej polityce rachunkowości posiada stosowne zapisy, że wszystkie opłaty poniesione przed wydaniem lub w dniu wydania przedmiotu leasingu księguje proporcjonalnie do czasu trwania umów leasingowych poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów. W związku z powyższym ewidencjonowanie w księgach rachunkowych przez Spółkę opłat wstępnych, o których mowa we wniosku, równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy objętych okresem leasingu winno znaleźć odzwierciedlenie również w podatkowym ujęciu tych kosztów.
2015
18
mar

Istota:
Czy korygując koszty, tj. zaliczając wstępne opłaty leasingowe jednorazowo w całości do kosztów uzyskania przychodów w 2014 r. postąpię prawidłowo?
Fragment:
Tym samym już na etapie uznania tej opłaty za koszt podatkowy winien był dokonać księgowania w sposób jednorazowy, właściwy dla metody księgowania kosztów w księgach rachunkowych w sposób uproszczony. W konsekwencji skoro w efekcie błędnego rozliczania wydatków związanych z opłatami wstępnymi wynikającymi z zawartych umów leasingu doszło do zawyżenia wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej, a więc również podatku należnego, to korekta kosztów uzyskania przychodów, winna zostać dokonana wstecz do okresu, w którym koszt ten w księgach rachunkowych winien był zostać ujęty (zaksięgowany), o ile Wnioskodawca podejmie decyzję o uwzględnieniu wydatków na ten cel w kosztach bilansowych. Jeżeli bowiem w księgach rachunkowych błędnie wykazano wysokość poniesionych wydatków, to skutkuje to zadeklarowaniem i zapłatą podatku dochodowego w nieodpowiedniej wysokości. Nadmienić także należy, iż tut. Organ nie jest uprawniony do oceny prawidłowości ujmowania kosztów dla celów rachunkowych według przyjętej przez Wnioskodawcę metody, gdyż kwestię tę regulują przepisy ustawy o rachunkowości, a zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2015
17
mar

Istota:
Czy koszty (netto) kapitalnego remontu turbozespołu, ujęte (zaksięgowane) w księgach rachunkowych na kontach zespołu 4 i kontach 64 i 490 (w sposób przedstawiony w zdarzeniu przyszłym) pod datami przypadającymi w roku 2014, winny być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów roku 2014?
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h niemającym tutaj zastosowania), uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dokonując wykładni ww. przepisu, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że w zakresie sformułowania „ dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury ” ustawodawca nie wymaga, aby ów koszt był ujęty w księgach rachunkowych jako koszt bilansowy. Taki rezultat wykładni językowej znajduje potwierdzenie w ostatnim fragmencie analizowanego przepisu, w którym ustawodawca tego rodzaju zwrotem („ jako koszt ”) już się posługuje (fragment ten brzmi: z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych „ jako koszty ” rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów). Gdyby ustawodawca chciał, aby dniem, na który ujęto (zaksięgowano) koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury, był dzień, na który ujęto (zaksięgowano) ten koszt jako koszt (bilansowy) w księgach rachunkowych, to z pewnością dodałby taki zwrot (np. „ jako koszt ”) w treści art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP.
2015
11
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca jako następcą prawny Banku przyłączonego, ponosi skutki nieprawidłowego rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, do którego był zobowiązany Bank przyłączony.
Fragment:
Na tę datę Bank przyłączony zamknął swoje księgi rachunkowe, sporządzonio sprawozdanie finansowe, które zweryfikował biegły rewident. Rozliczono i odprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. dotyczący Banku przyłączonego. Bank przyłączający złożył w czerwcu 2014 r. stosowną dokumentację do Sądu w celu dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), które zostały dokonane w KRS poda datą 7 sierpnia 2014 r. (zaświadczenie o dokonaniu wpisu). W sprawie będącej przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji induwidualnej przepisów prawa podatkowego zastosowanie będzie miał art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wskazuje jednoznacznie, że jeżeli księgi podatkowe prowadzone dla Banku przejmowanego zostaną zamknięte, wówczas rok podatkowy tego podmiotu również się zakończy. Ze względu na fakt zamknięcia ksiąg rachunkowych przez Bank przejmowany, Bank przejmujący będzie zobowiązany do złożenia, jako następca prawny Banku przejmowanego, zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za okres od rozpoczęcia przez Bank przejmowany roku podatkowego do dnia połączenia. Zatem, należy uznać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże zakończenie roku podatkowego i obowiązek złożenia zeznania rocznego bezpośrednio z faktycznym zamknięciem ksiąg rachunkowych.
2015
31
sty

Istota:
CIT - w zakresie ustalenia czy spółka komandytowo-akcyjna której pierwszy rok obrotowy (określony w statucie jako kalendarzowy) rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r. ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i jaki będzie jej status podatkowy od 1 stycznia 2014 r.
Fragment:
(...) księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i jaki będzie jej status podatkowy od 1 stycznia 2014 r. – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 10 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy spółka komandytowo-akcyjna której pierwszy rok obrotowy (określony w statucie jako kalendarzowy) rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r. ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i jaki będzie jej status podatkowy od 1 stycznia 2014 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”). Spółka powstała (tzn. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS) w dniu 22 listopada 2013 r. Zgodnie ze statutem Spółki (§ 41 Statutu): „ § 41 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczęty w 2013 (dwa tysiące trzynastym) roku kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 r. ” Rok obrotowy Spółki, zgodnie z brzmieniem jej statutu, jest rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r.
2014
17
wrz

Istota:
Ustalenie czy spółka komandytowo-akcyjna której pierwszy rok obrotowy (określony w statucie jako kalendarzowy) rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r. ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i jaki będzie jej status podatkowy od 1 stycznia 2014 r.
Fragment:
(...) księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i jaki będzie jej status podatkowy od 1 stycznia 2014 r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy spółka komandytowo-akcyjna której pierwszy rok obrotowy (określony w statucie jako kalendarzowy) rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r. ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i jaki będzie jej status podatkowy od 1 stycznia 2014 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce (dalej: „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”). Zgodnie ze statutem Spółki (§ 41 Statutu): „ 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczęty w 2013 (dwa tysiące trzynastym) roku kończy się 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. ” Zatem rok obrotowy Spółki, zgodnie z obecnym brzmieniem jej statutu, jest rokiem kalendarzowym, przy czym rok obrotowy Spółki rozpoczęty w 2013 r. trwa do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie ze statutem, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r.
2014
7
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.