Księgi rachunkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgi rachunkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lis

Istota:

Czy Wynagrodzenie Wstępne wynikające z Nowej Umowy powinno być traktowane jako koszt pośrednio związany z uzyskaniem przychodów, a zatem być potrącalne dla celów podatkowych w dacie jego poniesienia, rozumianej zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT - tzn. w dniu na który ujęto dany wydatek jako koszt w księgach rachunkowych, proporcjonalnie do okresu trwania Nowej Umowy?

Fragment:

Dalej NSA argumentował, że: „(...) zamieszczając w nawiasie po słowach „ ujęto koszt w księgach rachunkowych ” słowo „ zaksięgowano ” ustawodawca definiuje pojęcie ujęcia w księgach rachunkowych. Poprzez zamieszczenie słowa w nawiasie zgodnie z regułami interpunkcji wyjaśnia się (uzupełnia) tekst główny poprzez użycie alternatywnego sformułowania (synonimu). (...) Ustawa o rachunkowości nie posługuje się pojęciem księgowania. W potocznym rozumieniu księgować znaczy wpisać wydatki lub wpływy do księgi rachunkowej (...). Za dzień poniesienia kosztu należy, zatem uznać dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku na podstawie faktury. Skoro w księgach rachunkowych winny być wpisane chronologicznie wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości), to dzień wpisania faktury (a także dzień wpisania wydatku na innej podstawie, np. noty bankowej) jest dniem poniesienia kosztu. Faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go, jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Nie jest ona bowiem datą ujęcia kosztu, a jedynie datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu. (...)”.

2018
8
wrz

Istota:

Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych i złożenia zeznania podatkowego w związku z połączeniem spółek kapitałowych

Fragment:

Należy przy tym podkreślić, że podmiot przejmowany może w takim wypadku zamknąć księgi rachunkowe, ale nie ma takiego obowiązku. ” Jednocześnie organ wskazał, że „ Jeśli natomiast w związku z połączeniem dochodzi do zamknięcia ksiąg rachunkowych w jednostce przejmowanej, podmiot przejmujący ma obowiązek złożenia odrębnej deklaracji za tę jednostkę za okres od początku jej roku podatkowego do dnia połączenia. ” Stanowisko zajęte przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie również w wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 14 czerwca 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-3.4010.78.2017.2.MS) oraz interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2013 r. sygn. IPPB3/423-80/13-2/MS ). Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka przejmowana postąpi prawidłowo zamykając księgi rachunkowe na dzień Połączenia, związanego z przejęciem tej Spółki przez Wnioskodawcę, tj. na dzień wpisu do odpowiedniego rejestru tego połączenia. Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, okoliczność, iż w przypadku przejęć przez Wnioskodawcę innych spółek z Grupy, których rozliczenie dokonywane jest również metodą łączeni działów, nie dochodzi do zamknięcia ksiąg rachunkowych w spółkach przejmowanych (co oznacza, że spółki przejmowane korzystają z prawa do niezamykania ksiąg rachunkowych na dzień połączenia), nie ma wpływu na możliwość zamknięcia ksiąg rachunkowych w Spółce przejmowanej, a tym samym na zakończenie jej roku podatkowego.

2018
15
kwi

Istota:

Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wydatki remontowe (remonty komponentowe) stanowią koszt uzyskania przychodu jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. zgodnie z regulacją art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, na moment zaewidencjonowania tych wydatków w jakiejkolwiek formie w księgach rachunkowych, w tym ujęcia (zaksięgowania) faktur zakupu dotyczących ww. wydatków?

Fragment:

Co więcej w całości, w opinii Wnioskodawcy należy zgodzić się z poglądem NSA zgodnie z którym ustawodawca zdefiniował moment „ ujęcia kosztu w księgach rachunkowych ” jako „ zaksięgowanie ”, zamieszczając to określenie w nawiasie po słowach „ ujęto koszt w księgach rachunkowych ”. Według zasad interpunkcji, zamieszczenie słowa w nawiasie wyjaśnia się (uzupełnia) tekst główny poprzez użycie alternatywnego sformułowania (synonimu) wyrażenia użytego wcześniej. Ustawa o rachunkowości nie posługuje się pojęciem księgowania, natomiast zgodnie z językową definicją pojęcia „ księgować ” oznacza ono „ wpisać wydatki lub wpływy do księgi rachunkowej ”. Za dzień poniesienia kosztu należy zatem, stosując ww. wykładnię, uznać dzień, na który ujęto w księgach rachunkowych wydatek na podstawie faktury lub innego dowodu księgowego, tj. moment zaewidencjonowania go w księgach. Wnioskodawca na poparcie przedstawionego powyżej stanowiska, przywołuje tezę jednego z wyroków NSA z 20 lipca 2011 r. (sygn. II FSK 2406/11), w którym orzeczono, iż z przywołanego przepisu [tj. art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p - przyp. Wnioskodawcy] żadną miarą nie wynika, że momentem poniesienia kosztu jest - jak postrzega to organ interpretacyjny - dzień ujęcia go w księgach jako kosztu, tj. dzień uznania za taki koszt z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości”.

2018
15
kwi

Istota:

Czy przedstawione w stanie faktycznym wydatki remontowe (remonty komponentowe) stanowią koszt uzyskania przychodu jednorazowo w dacie ich poniesienia, tj. zgodnie z regulacją art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, na moment zaewidencjonowania tych wydatków w jakiejkolwiek formie w księgach rachunkowych, w tym ujęcia (zaksięgowania) faktur zakupu dotyczących ww. wydatków?

Fragment:

Co więcej w całości, w opinii Wnioskodawcy, należy zgodzić się z poglądem NSA zgodnie z którym ustawodawca zdefiniował moment „ ujęcia kosztu w księgach rachunkowych ” jako „ zaksięgowanie ”, zamieszczając to określenie w nawiasie po słowach „ ujęto koszt w księgach rachunkowych ”. Według zasad interpunkcji, zamieszczenie słowa w nawiasie wyjaśnia się (uzupełnia) tekst główny poprzez użycie alternatywnego sformułowania (synonimu) wyrażenia użytego wcześniej. Ustawa o rachunkowości nie posługuje się pojęciem księgowania, natomiast zgodnie z językową definicją pojęcia „ księgować ” oznacza ono „ wpisać wydatki lub wpływy do księgi rachunkowej ”. Za dzień poniesienia kosztu należy zatem, stosując ww. wykładnię, uznać dzień, na który ujęto w księgach rachunkowych wydatek na podstawie faktury lub innego dowodu księgowego, tj. moment zaewidencjonowania go w księgach. Wnioskodawca na poparcie przedstawionego powyżej stanowiska, przywołuje tezę jednego z wyroków NSA z 20 lipca 2011 r. (sygn. II FSK 2406/11), w którym orzeczono, iż z przywołanego przepisu [tj. art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p - przyp. Wnioskodawcy] żadną miarą nie wynika, że momentem poniesienia kosztu jest - jak postrzega to organ interpretacyjny - dzień ujęcia go w księgach jako kosztu, tj. dzień uznania za taki koszt z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości”.

2018
27
mar

Istota:

Czy przy obliczaniu limitu określonego w art. 24a ust. 4 Ustawy o PIT (przekroczenie którego skutkuje koniecznością prowadzenia ksiąg rachunkowych), Wnioskodawca powinien uwzględniać również przychody z udziału w zysku Spółki? W konsekwencji, czy w zakresie Działalności Indywidualnej Wnioskodawca ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nawet jeśli przychody z wykonywania Działalności Indywidualnej (bez uwzględnienia przychodów z udziału w zysku Spółki) nie osiągną wartości określonej w art. 24a ust. 4 Ustawy o PIT?
Czy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej dla Działalności Indywidualnej, Wnioskodawca powinien uwzględniać przychody oraz koszty uzyskania przychodów związane z uczestnictwem w Spółce?
Czy w przypadku nieprowadzenia Działalności Indywidualnej, Wnioskodawca ma obowiązek prowadzić, odrębnie od Spółki, podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, w związku z uczestnictwem w Spółce?

Fragment:

Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu będzie Spółka i to Spółka będzie prowadzić księgi rachunkowe. Zgodnie z analizowanym już art. 24a ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT, do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, zobowiązane są podmioty wykonujące działalność gospodarczą we własnym imieniu. W konsekwencji, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej we własnym imieniu, to w związku z samym uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, zobowiązany bezpośrednio do ich prowadzenia na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

2018
3
lut

Istota:

Czy rozliczając przypadające na wspólnika spółki komandytowej (Wnioskodawcę) koszty związane z przeprowadzeniem kampanii wizerunkowej, ujmowane bilansowo przez okres 2 lat, należy w sposób tożsamy identyfikować dla celów podatkowych?

Fragment:

W związku z poczynionymi uwagami należy stwierdzić, że ujęcie (zaksięgowanie) wydatku w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wydatek dla zakwalifikowania go do kosztów uzyskania przychodu musi zatem spełniać wymogi określone ustawą podatkową, ale w czasie koszt ten ujawniony jest w dniu jego zaksięgowania w księgach rachunkowych. Wynika zatem z tego, iż pod pojęciem „ dzień poniesienia kosztu ” rozumieć należy dzień, na który Spółka uwzględniła koszt w prowadzonych przez nią księgach rachunkowych. Tym samym jest to dzień, który Spółka wskazała jako dzień (okres), do którego dany wydatek został przypisany. Jeśli więc dla celów rachunkowych podatnik ujmuje jako koszt w prowadzonych przez siebie księgach rachunkowych ponoszone wydatki, wówczas dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zasadne jest przyjęcie, iż jest to koszt poniesiony w rozumieniu podatkowym. Z treści przywołanych przepisów UPDOP wynika podstawowa reguła, tzn. moment uznania wydatku za koszt podatkowy uzależniony jest od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym, co oznacza, że wydatki związane z przeprowadzeniem kampanii wizerunkowej, ujmowane przez Spółkę bilansowo przez okres 2 lat powinny być tożsamo identyfikowane dla celów podatkowych.

2017
7
gru

Istota:

W jakiej dacie podlegają ujęciu w podatkowych kosztach uzyskania przychodów nieistotne koszty pośrednio związane z przychodami, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, a jednocześnie, z uwagi na ich wysokość, brak jest, zdaniem Wnioskodawcy, uzasadnienia do ich rozliczenia w czasie (np. koszty ubezpieczenia majątkowego czy komunikacyjnego, ubezpieczenia należności, koszty prenumeraty, koszty czynszu najmu, koszty reklamy i inne koszty o podobnym charakterze)?

Fragment:

Już na samym początku (zwłaszcza w art. 4-8) ustawa o rachunkowści wskazuje na pewne, dość ogólne a jednocześnie nadrzędne w stosunku do innych regulacji zawartych w tej ustawie, zasady rachunkowości, które muszą przestrzegać wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe. Do takich nadrzędnych zasad rachunkowości, czyli także zasad ujmowania kosztów w księgach rachunkowych, o których mówi art. 15 ust. 4e updop, należą chociażby zasada istotności, o której mowa w art. 8 ust. 1 uor, czy prawo do korzystania z pewnych uproszczeń wynikające z art. 4 ust. 4 uor. Art. 15 ust. 4e updop stanowi jedynie, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów (na gruncie prawa podatkowego), uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano). Przyjmując racjonalne działanie ustawodawcy należy więc stwierdzić, że poprzez taką redakcję art. 15 ust. 4e, ustawodawca nie chciał modyfikować (ograniczać) żadnych zasad ujmowania kosztów w księgach rachunkowych, które to zasady ujmowania kosztów reguluje głównie ustawa o rachunkowości. Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby celem ustawodawcy była na gruncie prawa podatkowego jakakolwiek modyfikacja zasad dotyczących dnia ujmowania kosztów w księgach rachunkowych, o której mowa w art. 15 ust. 4e updop, a które to ujęcie w księgach rachunkowych dokonywane jest głównie w oparciu o zasady ustawy o rachunkowości, to taka modyfikacja znalazłaby się wprost w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

2017
20
cze

Istota:

1. Czy dochód za 2018 r. uzyskiwany przez Wnioskodawczynię ze Spółki może być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych?
2. Według jakich zasad w roku 2019 oraz w latach kolejnych Wnioskodawczyni powinna ustalać dochód uzyskiwany ze Spółki?

Fragment:

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy o PIT - osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „ księgą ”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 2 tej ustawy o PIT obowiązek prowadzenia ksiąg dotyczy również osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg. Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Oceny, czy spółka ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe należy dokonać na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Spółka w 2017 r. nie przekroczy przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w konsekwencji przez cały 2018 r.

2017
20
cze

Istota:

1. Czy dochód za 2018 r. uzyskiwany przez Wnioskodawcę z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz w ramach Spółki może być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych?
2. Według jakich zasad w roku 2019 i latach kolejnych Wnioskodawca powinien ustalać dochód uzyskiwany w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz ze Spółki?

Fragment:

Oceny, czy Wnioskodawca lub Spółka ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe należy dokonać na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. W związku z tym, że przychody Spółki w 2017 r. nie przekroczą kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości to przez cały rok 2018 nie będzie miała obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wnioskodawca podkreśla, że nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg naczelnikowi urzędu skarbowego, ponadto w 2018 roku zarówno Wnioskodawca jak i Spółka nie będzie mieć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł dochód za 2018 r. uzyskiwany z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz uzyskiwany z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej przez Spółkę ustalić przy zastosowaniu norm szacunkowych. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach podatkowych, przykładowo: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. ITPB1/4511-955/15/MW ; w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016 r., sygn. IPPB1/4511-211/16-2/KS .

2017
14
cze

Istota:

Czy dochód za 2018 r. uzyskiwany przez Wnioskodawcę z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz w ramach Spółki może być ustalany przy zastosowaniu norm szacunkowych?Według jakich zasad w roku 2019 i latach kolejnych Wnioskodawca powinien ustalać dochód uzyskiwany w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz ze Spółki?

Fragment:

Oceny, czy Wnioskodawca lub Spółka ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe należy dokonać na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. W związku z tym, że przychody Spółki w 2017 r. nie przekroczą kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości to przez cały rok 2018 nie będzie miała obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wnioskodawca podkreśla, że nie zgłosi zamiaru prowadzenia ksiąg naczelnikowi urzędu skarbowego, ponadto w 2018 roku zarówno Wnioskodawca jak i Spółka nie będzie mieć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł dochód za 2018 r. uzyskiwany z Fermowej hodowli indyków prowadzonej w ramach Przedsiębiorstwa rolnego oraz uzyskiwany z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej przez Spółkę ustalić przy zastosowaniu norm szacunkowych. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach podatkowych, przykładowo: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015 r., sygn. ITPB1/4511-955/15/MW ; w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2016 r., sygn. IPPB1/4511-211/16-2/KS .