Księgi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie prawidłowości zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ ustawą o podatku dochodowym ”, są obowiązane prowadzić księgę, z zastrzeżeniem ust. 2, według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w sposób określony w rozdziale 2. Natomiast w myśl § 11 rozporządzenia, podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy (ust. 1), a za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi (ust. 2). Księgę uważa się za rzetelną, z zastrzeżeniem ust. 4, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty (ust. 3). Z kolei stosownie do § 12 ust. 1 rozporządzenia zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim i w walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów. Natomiast stosownie do treści pkt 2 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza wdrożyć w swojej firmie system archiwizowania i obiegu dokumentów w formie elektronicznej.

2012
31
lip

Istota:

Czy wydatki pośrednio związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i zapasowego poprzez emisję akcji w drodze oferty publicznej, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych Banku na kontach aktywów?

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ust. 4e „ za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano), na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów ”. Z literalnego brzmienia art. 15 ust. 4e pdop wynika, że za dzień poniesienia kosztu należy uznać dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, tj. zaksięgowano w korespondencji z odpowiadającym mu zobowiązaniem. Dzień ten należy rozumieć jako dzień (okres), do którego został dany wydatek przypisany w księgach rachunkowych Spółki na podstawie treści otrzymanej faktury. W związku z tym, ujęcie podatkowe kosztu uzależnione jest, co do zasady, od ujęcia danego kosztu w księgach rachunkowych. Dotyczy to również sytuacji, gdy koszt wprowadzany jest do ksiąg w innej dacie niż data otrzymania faktury. Samo otrzymanie faktury nie stanowi bowiem - w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wystarczającej podstawy do rozpoznania kosztu, koszt musi jeszcze zostać ujęty w księgach rachunkowych. Skoro, ujęcie kosztu w księgach jest warunkiem rozpoznania kosztu dla celów podatkowych, istotny jest również dzień, do jakiego dany koszt przyporządkowano dla celów rachunkowych.

2011
17
gru

Istota:

Czy istnieje możliwość bezpośredniego wpisania w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów zakupów towarów handlowych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej bez sporządzenia remanentu początkowego?

Fragment:

Podatkową księgę przychodów i rozchodów zaprowadziła Pani w dniu 28 lutego 2005 r., przy czym – zgodnie z uzupełnieniem do wyżej wymienionego wniosku z dnia 28 kwietnia 2005 r. - wyjaśnia Pani, że w Pani rozumieniu zaprowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów polegało na zakupie księgi, ostemplowaniu jej pieczątką firmy oraz dokonaniu w niej adnotacji, iż działalność zostanie rozpoczęta w dniu 15 marca 2005 r. Natomiast zakupu towarów handlowych dokonała Pani w dniach 12-14 marca 2005 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, po sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki określone w art. 14a § 1 i § 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, udziela poniższej informacji: Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Stosownie do przepisów § 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia obowiązek prowadzenia tej księgi ciąży m. in. na osobach fizycznych, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.

2011
19
lis

Istota:

Zastosowanie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Fragment:

Jeśli fakt nabycia majątkowego w drodze spadku lub darowizny został uwidoczniony w księdze wieczystej (obdarowany lub spadkobierca został wpisany w dziale drugim księgi wieczystej jako właściciel na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub umowy darowizny), czy notariusz powinien żądać przedłożenia przez zbywcę zaświadczeń, o których mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn... Zdaniem Wnioskodawczyni, notariusz jako podatnik podatku od spadków i darowizn, zobowiązany jest sprawdzić, czy zbywca zapłacił podatek od spadków i darowizn. W sytuacji, gdy zbywający został już wpisany do księgi wieczystej jako właściciel, obowiązek taki spoczywał na sądzie wieczystoksięgowym, a zatem można przyjąć, że wpisany do księgi wieczystej opłacił podatek. W takiej sytuacji notariusz nie musi żądać zaświadczeń, których mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej (...)

2011
1
paź

Istota:

Należy stwierdzić, iż w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu przychód uzyskany przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2006 r., o ile sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast, gdy sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, środki uzyskane z tej sprzedaży nie będą stanowiły źródła przychodu.

Fragment:

Jednakże zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu – od chwili wszczęcia tego postępowania. Wpis prawa użytkowania wieczystego do księgi wieczystej, zarówno w razie ustanawiania, jak i przenoszenia tego prawa w drodze umowy, ma charakter konstytutywny. W razie braku art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wpis do księgi wieczystej miałby decydujące znaczenie zarówno dla powstania skutku rozporządzającego, jak i dla ustalenia daty przejścia prawa na nabywcę. Wynikający z art. 29 ustawy skutek wsteczny występuje niezależnie od charakteru dokonanego wpisu. Do takich wniosków prowadzi wykładnia językowa omawianego przepisu, który nie uzależnia wystąpienia skutku wstecznego od deklaratywnego charakteru dokonywanego wpisu. Ponadto rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z dnia 21 września 2001 r. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) w § 20 mówi, iż do wniosku o założenie księgi wieczystej powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.

2011
1
cze

Istota:

Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości, składającej się z kilku dziełek gruntu, objętych jedną księgą wieczystą

Fragment:

Kodeks cywilny nie zawiera przepisów dotyczących sposobu takiego wyodrębnienia prawnego; znajdują się one w ustawie z 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Celem i funkcją zawartych w niej przepisów o księgach wieczystych jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości (art. 1). Założenie księgi wieczystej lub wpisanie wyodrębnionej granicami zewnętrznymi powierzchni gruntu do istniejącej księgi wieczystej decyduje o jej charakterze: staje się ona nieruchomością albo jako samodzielny i odrębny przedmiot własności, chociażby jej właściciel był właścicielem jeszcze innych nieruchomości graniczących lub nie graniczących z nią, albo wchodzi w skład większej całości wskutek przyłączenia do nieruchomości mającej księgę wieczystą. Zatem w sytuacji, w której nabywca kilku przylegających do siebie działek nie założył dla każdej z nich odrębnych ksiąg wieczystych, lecz połączył je w jedną „ oddzielną całość ” wówczas mamy do czynienia z jedną nieruchomością. Gdyby dwie działki zostały objęte dwiema odrębnymi księgami wieczystymi, to wtedy nie stanowiłyby jednej nieruchomości i stanowiłyby odrębny przedmiot obrotu. Podobnie, jak przez wyodrębnienie obszar gruntu może stać się odrębnym przedmiotem własności, tak samo przez połączenie z innym przedmiotem własności (gruntami) tego samego właściciela może tę odrębność utracić.

2011
1
maj

Istota:

Czy w oparciu o posiadany i opisany przez Panią oryginał ponownego zaewidencjonowania tej samej sprzedaży i zestawienie zwrotów sprzedaży zafiskalizowanej może Pani dokonać korekty przychodu o wartość netto podwójnie zafiskalizowanej tej samej sprzedaży?

Fragment:

Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas fiskalnych, dokonują zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie danych wynikających z raportów dobowych, z zastrzeżeniem ust. 2 § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U nr 152, poz. 1475 z późn. zm.), skorygowanych o wartości dotyczące zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji (§ 20 ust.1 rozporządzenia). Podatnicy ci mogą dokonywać także zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych, zawierających dane, o których mowa w ust. 3 § 20 rozporządzenia (§ 20 ust. 2 rozporządzenia). W powyższych przypadkach nie należy wpisywać do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących sprzedaż uprzednio zarejestrowanych w kasie. Oznaczałoby to bowiem dublowanie przychodu. Przepisy rozporządzenia wymagają jednak połączenia w sposób trwały (np. zszywką) kopii wystawionych faktur ze zwróconymi oryginałami paragonów fiskalnych (ust. 4 § 20 rozporządzenia). Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kas fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U.

2011
1
kwi

Istota:

Dot. ewidencjonowania przychodów z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych usług.

Fragment:

(...) księgi przychodów i rozchodów zaliczki, która została zaewidencjonowana w przychodach miesiąca listopada. Ustosunkowując się do przedstawionego stanowiska, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, co następuje: Dla celów podatku dochodowego podatnik zobowiązany jest ustalić dochód lub stratę z prowadzonej działalności gospodarczej. Dochodem z działalności gospodarczej u podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14, a kosztami jego uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy za przychód z działalności, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane, po wyłączenie wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

2011
1
mar

Istota:

Jak zaksięgować poniesione wydatki na firmę, jeżeli zostaną one zwrócone w późniejszym terminie dotacją w postaci transzy środków pieniężnych ?

Fragment:

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). W objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowiących załącznik do w/w rozporządzenia, określono co winno być wpisywane w poszczególne kolumny księgi. Stosownie do punktu 17 objaśnień w kolumnie 16 można wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-14. Natomiast kolumna 17, zgodnie z pkt 18 objaśnień przeznaczona jest do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-16. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem tutejszego organu podatkowego, zaproponowany przez Panią sposób księgowania wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa, tj. księgowanie ich w kol. 16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jest prawidłowy. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

2011
1
mar

Istota:

Jestem właścicielem działek rolnych w obrębie miasta. Zamierzam prowadzić na tym terenie gospodarstwo agroturystyczne, z którego dochody nie są zwolnione z opodatkowania. W związku z tym, jakie ewidencje muszę prowadzić w celu rozliczenia podatku dochodowego?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.), z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z art. 24 a cytowanej ustawy. Przy wszystkich w/w formach opodatkowania w przypadku zatrudnienia pracowników istnieje również obowiązek prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.