Księgi | Interpretacje podatkowe

Księgi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księgi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki pośrednio związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i zapasowego poprzez emisję akcji w drodze oferty publicznej, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, tj. ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych Banku na kontach aktywów?
Fragment:
(...) okresie sprawozdawczym, którego dotyczą określone zapisy księgowe. Przykładowo sprawozdanie finansowe sporządza się na ostatni dzień roku obrotowego, ale z natury rzeczy jest ono sporządzane już w roku kolejnym. Podobnie z zamykaniem ksiąg rachunkowych, zamyka się je na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, jednak sama czynność zamknięcia ksiąg może mieć miejsce znacznie później, przy czym ustawa nie wskazuje dokładnej daty, tego zamknięcia. Jednak, co istotne mimo że księgi za dany rok zamykane są już w kolejnym roku, zamykane są na ostatni dzień roku obrotowego, co ma na celu realizację zasady współmierności kosztów i przychodów. Zatem użycie zwrotu „na dzień” miało na celu wskazanie określonej daty z ostatniego roku obrotowego (okresu sprawozdawczego), do której przyporządkowano określony koszt. W opinii Organu, brak jest podstaw do innego rozumienia zwrotu „na dzień” dla celów podatkowych. Przemawia za tym, przede wszystkim (...)
2012
31
lip

Istota:
Czy istnieje możliwość bezpośredniego wpisania w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów zakupów towarów handlowych nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej bez sporządzenia remanentu początkowego?
Fragment:
(...) świetle przedstawionego stanu faktycznego - uznać należy, że skoro rozpoczęcia działalności gospodarczej dokonała Pani z dniem 15 marca 2005 r. to na ten dzień miała Pani obowiązek sporządzenia remanentu. Zatem towar handlowy nabyty w dniach 12-14 marca 2005 winien być objęty spisem z natury sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności. Dodatkowo tutejszy organ nadmienia, iż spis z natury zgodnie z unormowaniem § 29 ust. 5 powołanego rozporządzenia musi być wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z księgą. Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie - postanowiono jak w sentencji, uznając, że przedstawione przez Panią własne stanowisko w sprawie – jest nieprawidłowe. Końcowo informuję, że niniejsza interpretacja: - dotyczy stanu (...)
2011
17
gru

Istota:
Zastosowanie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Fragment:
(...) po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Powyższy obowiązek ciąży na notariuszu niezależnie od tego, czy zbywca musiał fakt wywiązania się z obowiązku wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn wykazać wcześniej przed innymi organami, np. w postępowaniu związanym z wpisem do księgi wieczystej. Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wskazują żadnych sytuacji, w których notariusz byłby zwolniony z żądania takiego zaświadczenia. W związku z powyższym jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1, notariusz może dokonać tych (...)
2011
19
lis

Istota:
Należy stwierdzić, iż w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotowego lokalu przychód uzyskany przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2006 r., o ile sprzedaż nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast, gdy sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, środki uzyskane z tej sprzedaży nie będą stanowiły źródła przychodu.
Fragment:
(...) skutek wsteczny występuje niezależnie od charakteru dokonanego wpisu. Do takich wniosków prowadzi wykładnia językowa omawianego przepisu, który nie uzależnia wystąpienia skutku wstecznego od deklaratywnego charakteru dokonywanego wpisu. Ponadto rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z dnia 21 września 2001 r. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) w § 20 mówi, iż do wniosku o założenie księgi wieczystej powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości. Tak więc należy uznać, iż w powyższej sytuacji za moment nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego należy uznać moment podpisania aktu notarialnego z dnia 29 czerwca 2006 r. i z tego względu przychód uzyskany ze sprzedaży będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach obowiązujących do końca 2006 r. (...)
2011
1
paź

Istota:
Zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości, składającej się z kilku dziełek gruntu, objętych jedną księgą wieczystą
Fragment:
(...) jedną „oddzielną całość” wówczas mamy do czynienia z jedną nieruchomością. Gdyby dwie działki zostały objęte dwiema odrębnymi księgami wieczystymi, to wtedy nie stanowiłyby jednej nieruchomości i stanowiłyby odrębny przedmiot obrotu. Podobnie, jak przez wyodrębnienie obszar gruntu może stać się odrębnym przedmiotem własności, tak samo przez połączenie z innym przedmiotem własności (gruntami) tego samego właściciela może tę odrębność utracić. Założenie księgi wieczystej oznacza, że jest tyle nieruchomości, ile jest ksiąg wieczystych, ponieważ - według art. 24 ustawy o księgach wieczystych i hipotece - dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; tak również wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego z 28.02.2003 r., II CKN 1306/00 (Biul. SN 8/03, s. 8). Wobec powyższego, w opinii Spółki przedmiotem opodatkowania na potrzeby VAT jest nieruchomość gruntowa (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w oparciu o posiadany i opisany przez Panią oryginał ponownego zaewidencjonowania tej samej sprzedaży i zestawienie zwrotów sprzedaży zafiskalizowanej może Pani dokonać korekty przychodu o wartość netto podwójnie zafiskalizowanej tej samej sprzedaży?
Fragment:
(...) dokonuje Pani ponownego zaewidencjonowania w kasie fiskalnej tej samej transakcji, tj. sprzedaży leku z podaniem prawidłowej dawki oraz ponownego wydruku paragonu fiskalnego. Ponieważ w wyniku tego dochodzi do zawyżenia przychodu, uważa Pani, że w oparciu o sporządzane zestawienia błędów możliwe jest dokonanie korekty (pomniejszenia) podwójnie naliczonego przychodu. Odnosząc się do Pani stanowiska należy zauważyć, iż przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie zawierają regulacji prawnych, jak należy postępować w takich stanach faktycznych. W ocenie organu podatkowego w takiej sytuacji zapis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinien być dokonany tylko raz, tj. w dacie uzyskania rzeczywistego przychodu. Inne postępowanie stałoby w sprzeczności z art. 14 ust. 1 i ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Końcowo należy dodać, iż dla celów dowodowych podatnik powinien posiadać (...)
2011
1
maj

Istota:
Dot. ewidencjonowania przychodów z tytułu otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych usług.
Fragment:
(...) być dokonana korekta ?in minus? w przychodach, poprzez wykreślenie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów zaliczki, która została zaewidencjonowana w przychodach miesiąca listopada. Ustosunkowując się do przedstawionego stanowiska, tutejszy organ podatkowy wyjaśnia, co następuje: Dla celów podatku dochodowego podatnik zobowiązany jest ustalić dochód lub stratę z prowadzonej działalności gospodarczej. Dochodem z działalności gospodarczej u podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14, a kosztami jego uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jak zaksięgować poniesione wydatki na firmę, jeżeli zostaną one zwrócone w późniejszym terminie dotacją w postaci transzy środków pieniężnych ?
Fragment:
(...) w kolumnie 16 można wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-14. Natomiast kolumna 17, zgodnie z pkt 18 objaśnień przeznaczona jest do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-16. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem tutejszego organu podatkowego, zaproponowany przez Panią sposób księgowania wydatków finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu państwa, tj. księgowanie ich w kol. 16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jest prawidłowy. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika. (...)
2011
1
mar

Istota:
Jestem właścicielem działek rolnych w obrębie miasta. Zamierzam prowadzić na tym terenie gospodarstwo agroturystyczne, z którego dochody nie są zwolnione z opodatkowania. W związku z tym, jakie ewidencje muszę prowadzić w celu rozliczenia podatku dochodowego?
Fragment:
(...) usług hotelarskich i gastronomii, z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowanie osiąganych dochodów na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30 c ustawy z 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z art. 24 a cytowanej ustawy. Przy wszystkich w/w formach opodatkowania w przypadku zatrudnienia pracowników istnieje również obowiązek prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zamiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy zakup środków czystości winnien być wpisywany w kolumnie 10 podatowej księgi przychodów i rozchodów t.j. zakup towarów handlowych i materiałów wg. cen zakupu czy w kolumnie 14 - pozostałe wydatki?
Fragment:
(...) i materiałów wg. cen zakupu czy w kolumnie 14 – pozostałe wydatki... Po analizie stanu faktycznego tut. Organ uznał, iż jest Pan uprawiony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub skarbowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Rozporządzenie Min. Fin. z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Dz. U. nr 152 poz. 1475 ze zm.) kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych (ust. 10 w/w objaśnień). Przez towary handlowe należy rozumieć wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym - § 3 pkt 1 lit. a w/w rozporządzenia. Materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów (...)
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Księgi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.