IBPBI/1/415-1486/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia, czy w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy wykorzystaniu technik informatycznych Wnioskodawczyni zobowiązana jest do prowadzenia dodatkowej księgi w formie papierowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 10 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy wykorzystaniu technik informatycznych Wnioskodawczyni zobowiązana jest do prowadzenia dodatkowej księgi w formie papierowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy wykorzystaniu technik informatycznych Wnioskodawczyni zobowiązana jest do prowadzenia dodatkowej księgi w formie papierowej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą (biuro rachunkowe). Przedmiotem działalności jest m.in. usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla podmiotów, z którymi ma podpisane umowy na świadczenie tego rodzaju usług. Wszystkie ewidencje prowadzone są komputerowo przy użyciu licencjonowanego programu komputerowego. Zasady prowadzenia księgi podatkowej przy zastosowaniu technik informatycznych, tj. przy użyciu komputera, określa § 31 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, który określa, że prowadzenie księgi przy zastosowaniu technik informatycznych jest prawidłowe, jeżeli stosowany program komputerowy zapewnia bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydruk wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi, a przechowywanie zapisanych danych następuje na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Wykorzystywany przez Wnioskodawczynię program komputerowy spełnia wszystkie wymienione kryteria oraz zapewnia wydrukowanie księgi według wzoru, określonego w załączniku nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia. W chwili obecnej Wnioskodawczyni stosuje zasadę, według której po wydrukowaniu księgi z nośnika magnetycznego przenosi uzyskane dane do papierowej (zbroszurowanej) wersji podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Istotne elementy opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) zawarto również w przedstawionym we wniosku pytaniu, z którego wynika, że Wnioskodawczyni dla potrzeb prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przy wykorzystaniu technik informatycznych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mogę zrezygnować z przenoszenia danych z wydruku do papierowej (zbroszurowanej) wersji podatkowej księgi przychodów i rozchodów w mojej firmie...

Zdaniem Wnioskodawczyni, podatnik prowadzący księgę przy użyciu programu komputerowego obowiązany jest na koniec każdego miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc, zgodny ze wzorem księgi określonym w powołanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037).

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że może zrezygnować z przenoszenia danych z wydruku do papierowej (zbroszurowanej) wersji podatkowej księgi przychodów i rozchodów ponieważ, jak wskazała w opisie stanu faktycznego, wykorzystywany przez nią program komputerowy spełnia wszystkie wymienione kryteria oraz zapewnia wydrukowanie księgi według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „księgą”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej "ustawą o podatku dochodowym", są obowiązane prowadzić księgę, z zastrzeżeniem ust. 2, według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w sposób określony w rozdziale 2.

W myśl § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnik jest obowiązany zbroszurować księgę i kolejno ponumerować jej karty.

Stosownie do § 11 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia, podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi.

Zgodnie z § 31 ust. 1 ww. rozporządzenia, w razie prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych, warunkiem uznania ksiąg za prawidłowe jest:

  1. określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg;
  2. stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
  3. przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Przy czym, w myśl § 31 ust. 2 cyt. rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, na koniec każdego miesiąca w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem księgi określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Jednakże, podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania księgi, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest obowiązany założyć księgę, o której mowa w § 2 ust. 1. Po zakończeniu miesiąca należy sporządzić wydruk komputerowy zawierający podsumowanie zapisów za dany miesiąc i wpisać do odpowiednich kolumn księgi sumy miesięczne wynikające z tego wydruku (§ 31 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Jeżeli zatem w istocie, jak wynika to z treści przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (opisu zdarzenia przyszłego), prowadzona przez Wnioskodawczynię przy zastosowaniu technik informatycznych podatkowa księga przychodów i rozchodów spełnia wymogi ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jest prowadzona z uwzględnieniem zasad wynikających z treści tego rozporządzenia, w szczególności określonych w § 31 a dotyczących terminów sporządzania jej wydruków oraz program, którym Wnioskodawczyni się posługuje posiada określoną na piśmie szczegółową instrukcję obsługi, to Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do prowadzenia dodatkowej ewidencji księgowej w formie papierowej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie wynikającym z treści wniosku, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Do wniosku dołączono dokument źródłowy. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.