Księga przychodów i rozchodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księga przychodów i rozchodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Wystąpienie ujemnej różnicy remanentowej.

Fragment:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 tej ustawy: u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (...). Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728 ze zm.). Stosownie do § 27 ust. 1 tego rozporządzenia: podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „ spisem z natury ”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

2018
14
gru

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz konieczność wykazania dotacji w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Fragment:

Wynika to m.in. także z treści pkt 13 „ Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów ” w myśl którego „ Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów. ” Fakultatywnie można ująć je w kolumnie 17 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – Uwagi, w której to kolumnie, zgodnie z Objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, można np. ewidencjonować przychody faktycznie przez podatnika otrzymane. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że nieprawidłowym postępowaniem będzie wykazanie kwot otrzymanej dotacji w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jako pozostałe przychody. Powyższe kwoty można ewentualnie ująć w kolumnie 17 podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Uwagi. Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych, w części dotyczącej konieczności wykazania dotacji w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, należy uznać za nieprawidłowe. Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.

2018
3
gru

Istota:

Czy koszty związane z usługami remontowymi powinny być klasyfikowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 - jako pozostałe wydatki, czy też w kolumnie 10 - jako zakup towarów handlowych i materiałów?

Fragment:

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Zasady i sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r., poz. 728 ze zm.). Ujęte w załączniku Nr 1 do rozporządzenia „ Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów ” wskazują w jakich kolumnach należy wpisywać określone przychody i rozchody. Zgodnie z pkt 10 Objaśnień: kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Przy czym zgodnie z § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia ceną zakupu jest cena, jaką nabywca płaci za zakupione (...)

2018
8
lis

Istota:

Ujmowanie poniesionych wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Zainteresowany prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą sposobu ujmowania wydatków na leki, inne preparaty, strzykawki, opatrunki itp. w księdze oraz kwestii ujmowania tych rzeczy w spisie z natury. W świetle przedstawionych powyżej przepisów, mając na względzie charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, stwierdzić należy, że usługi te należy uznać za wyroby gotowe w rozumieniu przepisów ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Usługą wykonaną przez Wnioskodawcę jest w istocie usługa weterynaryjna, przy użyciu ww. materiałów. Niemniej jednak, wskazane we wniosku materiały wchodzą w skład usługi świadczonej przez Wnioskodawcę i stają się jej elementem, bądź bezpośrednio oddają swoje właściwości i tym samym są zaliczane odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych, o których mowa w powołanym powyżej § 3 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W konsekwencji, materiały zużywane w toku świadczonych usług weterynaryjnych należy ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – „ Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu ”.

2018
16
wrz

Istota:

Pozarolnicza działalność gospodarcza w oparciu o model zwany dropshippingiem (przychody, podstawa do wyliczenia podatku, podstawa zapisów przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów).

Fragment:

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinna być, co do zasady, faktura, bądź rachunek, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zainteresowany wskazał, że za wykonaną usługę będzie wystawiał rachunki za pośrednictwo handlowe, opiewające na kwotę w wysokości marży, jaką uzyska w pośredniczeniu w sprzedaży danego produktu. Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że sporządzane przez Wnioskodawcę dzienne zestawienia zrealizowanych transakcji, do których podłączone są stosowne rachunki mogą stanowić dowód księgowy, będący podstawą zapisu w księdze przychodów i rozchodów. Reasumując, przychodem z tytułu usług dropshippingu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie uzyskana od klientów prowizja (marża). Wystawione za wykonaną usługę rachunki stanowią wystarczającą podstawę do wyliczenia prowizji i wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podstawa zapisów przychodów w księdze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z załączonymi rachunkami może być uznana za wystarczającą podstawę do wyliczenia podatku. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
29
sie

Istota:

 • powstanie przychodu i sposób jego ustalenia w przypadku wymiany kryptowaluty za inną kryptowalutę,
 • dokumentowanie przychodów i wydatków stanowiących podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • obowiązek ujęcia kryptowalut w spisie z natury
 • Fragment:

  Odnosząc się do kwestii udokumentowania przychodu ze zbycia oraz wydatku na nabycie kryptowaluty lub waluty tradycyjnej, wyłącznie na podstawie zestawienia transakcji generowanego z systemu udostępnionego przez giełdę kryptowalut, a następnie na jego podstawie stworzonym dowodzie wewnętrznym, należy zauważyć, że w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – katalog dokumentów stanowiących podstawę do księgowania kosztów uzyskania przychodów i przychodów określa co do zasady rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728). Zgodnie § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „ fakturami ”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów na podstawie art. 22p ustawy o podatku dochodowym, zawierające co najmniej: datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów, wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury, wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z płatnościami dotyczącymi transakcji określonych w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

  2018
  1
  sie

  Istota:

  Możliwość dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób fizycznych palet używanych.

  Fragment:

  Zgodnie z treścią art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej „ księgą ”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Z ww. przepisu wynika, że jeżeli podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem zaewidencjonuje dokonany wydatek w tej księdze, to tym samym należycie go udokumentuje do celów ustalenia wysokości dochodu. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728). W myśl § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za niewadliwą uważa się księgę prowadzoną zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi (§ 11 ust. 2).

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  W zakresie sposobu ewidencjonowania wskazanych we wniosku wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

  Fragment:

  Dlatego podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury obejmującego: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe, materiały pomocnicze, półwyroby, produkcji w toku, wyroby gotowe, braki i odpady na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wyżej wskazanych pojęć. Wyjaśnienie tych pojęć można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W świetle § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: Towary handlowe to wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nie przerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, Materiały podstawowe to materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną (...)

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  W zakresie:
  - sposobu ustalenia dochodu uzyskanego z prowadzonego przez Zainteresowanych wspólnego przedsięwzięcia, o którym mowa we wniosku,
  - braku obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów odrębnie przez każdego z Zainteresowanych (dyrektorów prowadzących przedszkole).

  Fragment:

  Każda osoba fizyczna (a nie przedszkole) prowadząca indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzić – co do zasady – jedną podatkową księgę przychodów i rozchodów, na zasadach i zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ww. rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której ujmuje zdarzenia gospodarcze związane z tym źródłem przychodów (również w sytuacji, gdy prowadzi różne rodzaje działalności). Zatem każdy z uczestników wspólnego przedsięwzięcia, o którym mowa we wniosku, tj. osoba fizyczna – Zainteresowany, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien ujmować zdarzenia gospodarcze w odrębnej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W oparciu o zapisy dokonane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przez poszczególnych Zainteresowanych każdy z nich powinien odrębnie ustalić dochód z prowadzonego wspólnie przedsięwzięcia (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej). Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ustala się na podstawie art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ww. ustawy, zgodnie z którym u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica (...)

  2018
  17
  mar

  Istota:

  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

  Fragment:

  Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728). Natomiast szczegółowe objaśnienia odnośnie sposobu dokonywania zapisów w odpowiednich kolumnach podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zawarte są w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. W myśl § 16 ust. 1 cytowanego rozporządzenia otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych, zwanych dalej „ materiałami ”, i towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła. Z treści § 17 ust. 1 cytowanego rozporządzenia wynika, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Natomiast stosownie do treści pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.