Księga przychodów i rozchodów | Interpretacje podatkowe

Księga przychodów i rozchodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księga przychodów i rozchodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatku akcyzowego, o którym mowa we wniosku
Fragment:
Przed sprzedażą samochodu opłacona zostanie akcyza i o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego powiększona zostanie wartość zakupionych towarów (samochodów), a sama opłata akcyzowa będzie zaksięgowana również w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż zapłacony przez Wnioskodawczynię podatek akcyzowy od nabytych pojazdów stanowiących towary handlowe w prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi w istocie element ceny zakupu tych towarów handlowych (pojazdów). Zgodnie z ww. przepisami rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych Wnioskodawczyni zobowiązana jest ujmować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów wg ceny zakupu. Tym samym podatek akcyzowy jako element ceny zakupu towaru handlowego (pojazdu) winien zostać ujęty w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a więc łącznie z ceną zakupu tego towaru (pojazdu). W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni, uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
20
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo wpisując powyższe koszty do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mimo że cały 2016 r. miała zawieszoną działalność gospodarczą?
Fragment:
Wnioskodawczyni opodatkowana jest na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów). Wnioskodawczyni wie, że podczas zawieszenia działalności gospodarczej wykazuje tylko te koszty, z których nie może zrezygnować (np. czynsz). Wnioskodawczyni wykazała w księdze przychodów i rozchodów za 2016 r. następujące koszty: opłatę za kurs „ Prawo medyczne ” w wysokości 25,00 zł (kurs nie odbył się, koszty zwrócono); opłacone składki na .... (....): w sierpniu 2016 r. w wysokości 40 zł za 2016 r., w grudniu 2016 r. w kwocie 40 zł za 2017 r. (obecnie jest nakaz płacenia składki w grudniu na cały następny rok); wpłata rat obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy (odpowiedzialności cywilnej) w terminach: marzec - 81 zł, czerwiec - 81 zł, październik - 82 zł, grudzień - 81 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo wpisując powyższe koszty do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mimo że cały 2016 r. miała zawieszoną działalność gospodarczą? Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowo wpisała powyższe koszty do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mimo że cały 2016 r. miała zawieszoną działalność gospodarczą. Są to bowiem koszty przymusowe, wymagane prawem, z których nie może zrezygnować dopóki nie zlikwiduje działalności gospodarczej.
2017
7
cze

Istota:
Czy osoby prowadzące niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą ewidencjonować zdarzenia gospodarcze związane z realizacją przez osoby fizyczne wspólnego przedsięwzięcia, polegającego zarówno na prowadzeniu szkoły, jak i na wystawaniu przedstawień musicalowych, opartego na umowie spółki cywilnej, w prowadzonej wspólnie przez te osoby podatkowej księdze przychodów i rozchodów?;Czy w takiej sytuacji przy dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych (m. in. faktur kosztowych i przychodowych) placówka oświatowo-wychowawcza powinna posługiwać się danymi spółki cywilnej?
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 613), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2016 r. ( data wpływu 2 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni wraz ze wspólniczką (osobą fizyczną) prowadzi szkołę, określoną jako „ Wspólne Przedsięwzięcie ”. Szkoła została w miesiącu sierpniu 2016 roku zarejestrowana w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych jako placówko oświatowo- wychowawcza. Szkoła, jako placówka oświatowo-wychowacza rozpocznie działalność 1 września 2016 roku. Przed zarejestrowaniem placówki oświatowo-wychowawczej wspólniczki prowadziły szkołę w ramach działalności gospodarczej, na podstawie umowy spółki cywilnej. Wspólniczki uznały, że skoro mają wspólnie prowadzić placówkę, to ich sposób współdziałania powinien być oparty na umowie i jako organ prowadzący placówkę oświatowo-wychowawczą, w ramach swobody zawierania umów mogą nadal być wspólniczkami spółki cywilnej, zgodnie z którą mają równy, 50% udział we „ Wspólnym Przedsięwzięciu ”.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie sposobu ewidencjonowania obrotu dewizami w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Fragment:
(...) księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej księgą z zastrzeżeniem ust 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy. Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 z późn zm.). Pkt 7 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi, że kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Natomiast z pkt 10 tych objaśnień wynika, że kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie sposobu udokumentowania czynności nabycia wirtualnej waluty oraz wirtualnych przedmiotów wykorzystywanych w grach w sytuacji ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Fragment:
Jeżeli jednak zakup na potrzeby działalności gospodarczej dokonywany jest od osób fizycznych, które działalności gospodarczej nie prowadzą, to dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą być dokumenty, o których mowa w § 13 pkt 5 ww. rozporządzenia, tj. dokumenty zawierające dane wymienione w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, a więc np. zawarte umowy sprzedaży. W zamkniętym katalogu wydatków, których udokumentowanie może nastąpić w oparciu o dowód wewnętrzny, o którym mowa w § 14 cyt. rozporządzenia, nie ujęto jednakże zakupu wskazanych we wniosku przedmiotów (wirtualnej waluty i wirtualnych przedmiotów) mających być przedmiotem planowanego zbycia. Oznacza to, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, zakup wirtualnej waluty oraz wirtualnych przedmiotów gier, dokonany przez internet nie może zostać udokumentowany dowodem wewnętrznym. Wskazane przez Wnioskodawcę dokumenty mogą stanowić dowód w prowadzonym przez uprawniony organ podatkowy, czy kontrolny postępowaniu, nie mogą natomiast stanowić samodzielnie dowodu pozwalającego na zaewidencjonowanie nabycia ww. towarów w uproszczonej ewidencji księgowej, jaką jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, w której dowody księgowe muszą spełniać ściśle określone warunki. Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu udokumentowania czynności nabycia wirtualnej waluty oraz wirtualnych przedmiotów wykorzystywanych w grach w sytuacji ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należało uznać za nieprawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Zasady rozliczania kosztów podatkowych uzyskania przychodów z wynajmu lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, a koszty rozlicza metodą uproszczoną, tzw. „ kasową ”. Podstawowym przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług elektronicznych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Wnioskodawca rozszerzył swoją działalność gospodarczą o najem lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność jego i jego żony. Lokal ten wchodzi w skład nieruchomości zarządzanej przez Wspólnotę Mieszkaniową, dla której co miesiąc realizuje opłaty do 10-go dnia każdego miesiąca, w wysokości określonej na otrzymanym zawiadomieniu. Opłata ta obejmuje: zaliczkę eksploatacyjną oraz remontowo - inwestycyjną, zależną od wielkości zajmowanej powierzchni lokalu, zaliczkę na poczet mediów: wywóz śmieci, zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie (rozliczone dwa razy w roku na podstawie rzeczywistego zużycia). Przeznaczony do wynajmu lokal mieszkalny, został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Dowodem wynajmu jest podpisana z najemcą umowa, która określa wysokość miesięcznego czynszu oraz wysokość opłat eksploatacyjnych, jak również zasady i terminy ich płatności.
2016
17
gru

Istota:
Koszty uzyskania przychodu.
Fragment:
Mając zatem na uwadze informacje przestawione we wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę podatkowej księgi przychodów i rozchodów zakup od ludności (podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej) zużytych felg samochodowych kwalifikowanych jako odpady poużytkowe stanowiące surowce wtórne – w sytuacji gdy felgi nie będą pochodzić z przeznaczonych do złomowania samochodów ani nie będą przeznaczone na złom – może być udokumentowany dowodem wewnętrznym w rozumieniu § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, co wynika z § 14 ust. 2 pkt 6 tego rozporządzenia. Przy czym dokumenty te powinny zawierać dane, o których mowa w powołanym przepisie. Zatem wydatki na zakup zużytych felg samochodowych nabywanych od osób fizycznych – z uwzględnieniem ww. uwarunkowań – można dokumentować dowodem wewnętrznym, o którym mowa w § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz tak udokumentowany wydatek będzie stanowił dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
12
sie

Istota:
- sposób obliczania limitu, przekroczenie którego powoduje obowiązek prowadzenia przez podatnika ksiąg rachunkowych,
- sposób prowadzenia przez Wnioskodawcę podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz
- obowiązek prowadzenia przez Wnioskodawcę odrębnie od spółki komandytowej ewidencji księgowej oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w związku z uczestnictwem w tej spółce
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieprowadzenia Działalności Indywidualnej, w związku z uczestnictwem w Spółce nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu jest Spółka i to Spółka prowadzi księgi rachunkowe. Zgodnie z art. 24a ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT, do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, zobowiązane są podmioty wykonujące działalność gospodarczą we własnym imieniu. W konsekwencji, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej we własnym imieniu, to w związku z samym uczestnictwem w Spółce, nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, zobowiązany bezpośrednio do ich prowadzenia na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r.
2016
5
maj

Istota:
- sposób obliczania limitu, przekroczenie którego powoduje obowiązek prowadzenia przez podatnika ksiąg rachunkowych,
- sposób prowadzenia przez Wnioskodawcę podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz
- obowiązek prowadzenia przez Wnioskodawcę odrębnie od spółki komandytowej ewidencji księgowej oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w związku z uczestnictwem w tej spółce
Fragment:
Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nieprowadzenia Działalności Indywidualnej, w związku z uczestnictwem w Spółce nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą we własnym imieniu jest Spółka i to Spółka prowadzi księgi rachunkowe. Zgodnie z art. 24a ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 6 Ustawy o PIT, do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych, zobowiązane są podmioty wykonujące działalność gospodarczą we własnym imieniu. W konsekwencji, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej we własnym imieniu, to w związku z samym uczestnictwem w Spółce, nie ma obowiązku prowadzenia, odrębnie od Spółki, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych oraz ewidencji niezbędnej do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych. Księgi rachunkowe oraz ewidencję niezbędną do obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych ma obowiązek prowadzić tylko Spółka, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu, zobowiązany bezpośrednio do ich prowadzenia na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r.
2016
5
maj

Istota:
W zakresie sposobu prowadzenia przez Wnioskodawcę podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Fragment:
Biura 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu prowadzenia przez Wnioskodawcę podatkowej księgi przychodów i rozchodów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu prowadzenia przez Wnioskodawcę podatkowej księgi przychodów i rozchodów. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą obecnie i zamierzającą nadal być wspólnikiem spółki komandytowej (dalej: „ Spółka ”) w charakterze komandytariusza. Spółka prowadzi działalność gospodarczą. W Spółce uczestniczą inne osoby fizyczne oraz prawne. Spółka prowadzi księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Działalność Spółki może powodować powstawanie różnic kursowych. Spółka i Wnioskodawca zawiadomili naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Spółka zamierza stosować tę metodę ustalania różnic kursowych przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, a w okresie stosowania tej metody sprawozdania finansowe Spółki będą badane przez podmioty uprawnione do ich badania.
2016
23
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.