Księga przychodów i rozchodów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to księga przychodów i rozchodów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie sposobu ewidencjonowania wskazanych we wniosku wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

Dlatego podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury obejmującego: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe, materiały pomocnicze, półwyroby, produkcji w toku, wyroby gotowe, braki i odpady na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wyżej wskazanych pojęć. Wyjaśnienie tych pojęć można odnaleźć w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W świetle § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: Towary handlowe to wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nie przerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, Materiały podstawowe to materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną (...)

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie:
- sposobu ustalenia dochodu uzyskanego z prowadzonego przez Zainteresowanych wspólnego przedsięwzięcia, o którym mowa we wniosku,
- braku obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów odrębnie przez każdego z Zainteresowanych (dyrektorów prowadzących przedszkole).

Fragment:

Każda osoba fizyczna (a nie przedszkole) prowadząca indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzić – co do zasady – jedną podatkową księgę przychodów i rozchodów, na zasadach i zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ww. rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której ujmuje zdarzenia gospodarcze związane z tym źródłem przychodów (również w sytuacji, gdy prowadzi różne rodzaje działalności). Zatem każdy z uczestników wspólnego przedsięwzięcia, o którym mowa we wniosku, tj. osoba fizyczna – Zainteresowany, dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien ujmować zdarzenia gospodarcze w odrębnej podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W oparciu o zapisy dokonane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przez poszczególnych Zainteresowanych każdy z nich powinien odrębnie ustalić dochód z prowadzonego wspólnie przedsięwzięcia (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej). Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ustala się na podstawie art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ww. ustawy, zgodnie z którym u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica (...)

2018
17
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728). Natomiast szczegółowe objaśnienia odnośnie sposobu dokonywania zapisów w odpowiednich kolumnach podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zawarte są w objaśnieniach do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. W myśl § 16 ust. 1 cytowanego rozporządzenia otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych, zwanych dalej „ materiałami ”, i towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła. Z treści § 17 ust. 1 cytowanego rozporządzenia wynika, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi, z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Natomiast stosownie do treści pkt 10 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

2018
13
sty

Istota:

W zakresie sposobu rozliczania transakcji nabywania i sprzedaży kryptowaluty

Fragment:

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728). Zgodnie z Objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartymi w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Natomiast z punktu 10 tych objaśnień wynika, że kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Stosownie do treści § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3, a w razie wykonywania działalności określonej w § 6 – także ewidencje, o których mowa w tym przepisie. W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w § 17 ust. 1 wskazują, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi (do kol. 10), z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

2017
23
gru

Istota:

Dokumentowanie w podatkowej książce przychodów i rozchodów zakupu złomu i puszek aluminiowych.

Fragment:

Zważywszy zatem, iż odpad ten stanowi surowiec wtórny, dopuszczalnym jest dokumentowanie jego zakupu (skupu) od ludności za pomocą dowodów wewnętrznych, z wyłączeniem jednak zakupu puszek wykonanych z aluminium i innych metali nieżelaznych, co bezpośrednio wynika z treści cyt. powyżej § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w ramach, której dokonuje zakupu złomu i puszek aluminiowych. Zakup złomu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentuje formularzem przyjęcia odpadów metali, natomiast zakup puszek aluminiowych dokumentuje dowodem wewnętrznym. Odnosząc się do kwestii dokumentowania przez Wnioskodawcę - dla celów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – zakupu złomu od osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie formularza przyjęcia odpadów metali, wskazać należy, że dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinna być (co do zasady) faktura, bądź rachunek, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dokumentami, stanowiącymi podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów mogą jednak także być dokumenty, o których mowa w § 13 pkt 5 ww. rozporządzenia, tj. dokumenty zawierające dane wymienione w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia.

2017
27
paź

Istota:

Stosowanie metody FIFO dla księgowania transakcji obrotu kryptowalutami jest nieprawidłowe. Wydatki na zakup wirtualnej waluty (bitcoin, litecoin, ether, iota), sklasyfikowanych jako towar handlowy winno się ewidencjonować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, według cen zakupu w dacie zakupu.

Fragment:

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r., poz. 728). Zgodnie z Objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartymi w Załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Natomiast z punktu 10 tych objaśnień wynika, że kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Stosownie do treści § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3, a w razie wykonywania działalności określonej w § 6 - także ewidencje, o których mowa w tym przepisie. Ponadto w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w § 17 ust. 1 wskazują, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych musi być wpisany do księgi (do kol. 10), z zastrzeżeniem § 30, niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

2017
20
lip

Istota:

W zakresie sposobu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów podatku akcyzowego, o którym mowa we wniosku

Fragment:

Przed sprzedażą samochodu opłacona zostanie akcyza i o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego powiększona zostanie wartość zakupionych towarów (samochodów), a sama opłata akcyzowa będzie zaksięgowana również w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż zapłacony przez Wnioskodawczynię podatek akcyzowy od nabytych pojazdów stanowiących towary handlowe w prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi w istocie element ceny zakupu tych towarów handlowych (pojazdów). Zgodnie z ww. przepisami rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zakup towarów handlowych Wnioskodawczyni zobowiązana jest ujmować w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów wg ceny zakupu. Tym samym podatek akcyzowy jako element ceny zakupu towaru handlowego (pojazdu) winien zostać ujęty w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a więc łącznie z ceną zakupu tego towaru (pojazdu). W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni, uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
7
cze

Istota:

Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo wpisując powyższe koszty do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mimo że cały 2016 r. miała zawieszoną działalność gospodarczą?

Fragment:

Wnioskodawczyni opodatkowana jest na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów). Wnioskodawczyni wie, że podczas zawieszenia działalności gospodarczej wykazuje tylko te koszty, z których nie może zrezygnować (np. czynsz). Wnioskodawczyni wykazała w księdze przychodów i rozchodów za 2016 r. następujące koszty: opłatę za kurs „ Prawo medyczne ” w wysokości 25,00 zł (kurs nie odbył się, koszty zwrócono); opłacone składki na .... (....): w sierpniu 2016 r. w wysokości 40 zł za 2016 r., w grudniu 2016 r. w kwocie 40 zł za 2017 r. (obecnie jest nakaz płacenia składki w grudniu na cały następny rok); wpłata rat obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy (odpowiedzialności cywilnej) w terminach: marzec - 81 zł, czerwiec - 81 zł, październik - 82 zł, grudzień - 81 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo wpisując powyższe koszty do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mimo że cały 2016 r. miała zawieszoną działalność gospodarczą? Zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowo wpisała powyższe koszty do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, mimo że cały 2016 r. miała zawieszoną działalność gospodarczą. Są to bowiem koszty przymusowe, wymagane prawem, z których nie może zrezygnować dopóki nie zlikwiduje działalności gospodarczej.

2017
18
maj

Istota:

Czy osoby prowadzące niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą ewidencjonować zdarzenia gospodarcze związane z realizacją przez osoby fizyczne wspólnego przedsięwzięcia, polegającego zarówno na prowadzeniu szkoły, jak i na wystawaniu przedstawień musicalowych, opartego na umowie spółki cywilnej, w prowadzonej wspólnie przez te osoby podatkowej księdze przychodów i rozchodów?;Czy w takiej sytuacji przy dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych (m. in. faktur kosztowych i przychodowych) placówka oświatowo-wychowawcza powinna posługiwać się danymi spółki cywilnej?

Fragment:

U. z 2015 r. poz. 613), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2016 r. ( data wpływu 2 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni wraz ze wspólniczką (osobą fizyczną) prowadzi szkołę, określoną jako „ Wspólne Przedsięwzięcie ”. Szkoła została w miesiącu sierpniu 2016 roku zarejestrowana w ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych jako placówko oświatowo- wychowawcza. Szkoła, jako placówka oświatowo-wychowacza rozpocznie działalność 1 września 2016 roku. Przed zarejestrowaniem placówki oświatowo-wychowawczej wspólniczki prowadziły szkołę w ramach działalności gospodarczej, na podstawie umowy spółki cywilnej. Wspólniczki uznały, że skoro mają wspólnie prowadzić placówkę, to ich sposób współdziałania powinien być oparty na umowie i jako organ prowadzący placówkę oświatowo-wychowawczą, w ramach swobody zawierania umów mogą nadal być wspólniczkami spółki cywilnej, zgodnie z którą mają równy, 50% udział we „ Wspólnym Przedsięwzięciu ”.

2017
10
lut

Istota:

W zakresie sposobu ewidencjonowania obrotu dewizami w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Fragment:

(...) księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej księgą z zastrzeżeniem ust 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy. Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 z późn zm.). Pkt 7 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowi, że kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę przychodu (sprzedaży wartości dewizowych) wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych. Natomiast z pkt 10 tych objaśnień wynika, że kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu Podatnicy prowadzący działalność kantorową w kolumnie tej wpisują miesięczną kwotę zakupionych wartości dewizowych, wynikającą z ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.