ITPP1/443-954/14/BS | Interpretacja indywidualna

Stawki podatku obowiązujących przy realizacji zamówienia w postaci wykonania ilustracji i fotografii oraz książek drukowanych i w wersji online.
ITPP1/443-954/14/BSinterpretacja indywidualna
  1. książka
  2. stawka
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniach 7 i 17 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku obowiązujących przy realizacji zamówienia w postaci wykonania ilustracji i fotografii oraz książek drukowanych i w wersji online – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 7 i 17 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku obowiązujących przy realizacji zamówienia w postaci wykonania ilustracji i fotografii oraz książek drukowanych i w wersji online.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wziął udział w zapytaniu ofertowym przeprowadzonym przez zamawiającego realizującego projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu III - wysoka jakość systemu oświaty, działania 3.4 - otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia przez całe życie, poddziałania 3.4.3 - upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego. Przedmiotem zapytania ofertowego, o którym mowa powyżej była usługa – wykonania specjalistycznych ilustracji i fotografii, składu i redakcji publikacji podsumowującej, składu elektronicznego tekstu i osadzenia na portalach oraz opracowania i wydruku publikacji.

Wnioskodawca złożył najkorzystniejszą ofertę i została wybrana do realizacji zamówienia. Większość materiałów tekstowych zostanie dostarczona przez zamawiającego. Wnioskodawca wykona sesję, na której przygotowane zostaną wszelkie fotografie zamieszczone w książce, przygotuje ilustrację oraz będzie odpowiedzialny za redakcję branżową książki. Ponadto Wnioskodawca zajmie się kompletnym składem książki. Wydrukuje książkę w wersji drukowanej oraz wyda książkę (różniącą się od wersji drukowanej) w formie elektronicznej i rozpowszechni ją w internecie w wersji on-line. Publikacja będzie dystrybuowana bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.

Skład i redakcję książki (drukowanej i on-line wraz z zamieszczeniem na portalach) Wnioskodawca zakupi na rynku na zasadzie usługi od firmy lub osoby fizycznej. Usługi sesji fotograficznych Wnioskodawca zlecił osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem na spółkę autorskich praw majątkowych do autorskich zdjęć i ilustracji. Wnioskodawca nie posiada własnej drukarni, usługę druku gotowej książki zleci wybranej przez siebie drukarni.

W ramach przedmiotowej usługi zamawiający wyodrębnił 4 szczegółowe elementy zamówienia:

Pozycja 1:

Wykonanie ilustracji i fotografii przez specjalistyczne studio. Celem tej usługi jest wykonanie sesji studyjnych (w tym zapewnienie pracy kucharzy, surowców, specjalistycznej kuchni), w czasie których powstaną ilustracje i fotografie kulinarne i reportażowe do książki wydawanej w dalszej części realizacji usługi w formie drukowanej i elektronicznej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) wskazano, że pozycja 1 dotyczy odrębnej usługi, a zdjęcia zostaną przekazane Zamawiającemu – nastąpi przeniesienie prawa własności wraz z autorskimi prawami majątkowymi.

Pozycja 2:

Skład i redakcja publikacji podsumowującej zawierającej wnioski i rekomendacje oraz zwalidowany program praktyk. Pozycja dotyczy przygotowania publikacji w formie książki do druku w tym: obróbka zdjęć (wykonanych w ramach ww. pozycji 1), redakcja tekstu, skład graficzny publikacji, korekta techniczna publikacji, korekta językowa publikacji, nadanie numeru ISBN, pracę redaktora branżowego w zakresie technologii żywności do prawidłowego (ze względów merytorycznych) doboru ilustracji, zdjęć oraz dbanie o odpowiednią poprawność używanych terminów branżowych.

Pozycja 3:

Wydruk publikacji podsumowującej projekt w ilości 1000 egzemplarzy. Wydruk książki wraz z okładką, jej złożenie, pakowanie i dostawa na adresy wskazane przez zamawiającego.

Pozycja 4:

Skład elektroniczny tekstu i osadzenie na portalach. W skład pozycji wchodzi skład publikacji, przygotowanie łącz hipertekstowych, korekta graficzna, nadanie numeru ISBN (innego niż w poz. 2), przygotowanie interaktywnego spisu treści. Przygotowanie wersji e-pub (elektroniczna publikacja dla czytników e-książek), rozpowszechnienie publikacji z internecie oraz pracę redaktora branżowego w zakresie technologii żywności do prawidłowego (ze względów merytorycznych) doboru ilustracji, zdjęć oraz dbania o odpowiednią poprawność używanych terminów branżowych.

Usługi wymienione w pozycjach 1-4 będą w całości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego (85%) oraz budżetu państwa (15%).

Pismem z dnia 7 listopada 2014 r. tutejszy organ wezwał Spółkę do doprecyzowania opisu stanu faktycznego, poprzez wyjaśnienie:

  • jakie uregulowania wynikają z zawartej z kontrahentem umowy, co do przedmiotu świadczenia oraz wynagrodzenia (czy zostało ono określone odrębnie do każdej pozycji)...
  • co należy rozumieć pod pojęciem „dostawa na adresy wskazane przez zamawiającego” – w tym kontekście należy wskazać co wynika z zawartej między stronami umowy w zakresie dostawy książek, czy dostawa oznacza dystrybucję przez Spółkę tych książek, jak określono wynagrodzenie za tą czynność.

W odpowiedzi na wezwanie, uzupełnieniem z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) wskazano, że uregulowania co do świadczenia przedmiotu oraz wynagrodzenia określone zostały w umowie do każdej pozycji w zawartej z kontrahentem umowie. Każda pozycja umowy jest opisana oddzielnie, dla każdej pozycji umowy określono oddzielnie cenę, opis każdej pozycji dotyczy kwestii merytorycznych oraz technicznych składających się na daną część zamówienia opisanego w pozycjach 1,2,4. Wykonawca zobowiązał się przekazać autorskie prawa majątkowe w tym prawa zależne do utworów powstałych w ramach tych pozycji oraz w ramach ceny za te pozycje.

Pod pojęciem „dostawa na adresy wskazane przez zamawiającego” należy rozumieć dostarczenie przez zamawiającego dla wykonawcy listy adresowej dla określonej w umowie liczby adresatów, dla których wykonawca ma przesłać książki. Wynagrodzenie za dostawę książek obejmuje cenę za pozycję druku książki (poz. 3), koszt wysyłki poniósł wykonawca w ramach ceny dla pozycji nr 3. Nie jest to dystrybucja gdyż nie ma sprzedaży książek a jedynie jej dostawa – publikacja jest współfinansowana ze środków unijnych i nie może być sprzedawana.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy stawka podatku VAT dla pozycji nr 1 i 4 zamówienia wyniesie 23 %, a dla pozycji nr 2 i 3 zamówienia wyniesie 5 %...

Wnioskodawca na podstawie analizy przepisów prawa podatkowego przyporządkował następujące stawki podatku VAT do poszczególnych części zamówienia będącego przedmiotem niniejszego wniosku:

Pozycja nr 1 zamówienia.

Ilustracje i fotografie wykonane w pozycji 1 zamówienia zostaną wykorzystane zarówno w książce drukowanej jak i książce wydanej on-line. Zdaniem Wnioskodawcy, stawka podatku VAT od wydawania książek drukowanych (klasyfikacja PKWiU 58.11.1) wynosi 5%, a od książek wydawanych on-line (klasyfikacja PKWiU 58.11.3) wynosi 23% Właściwy podatek za wykonanie ilustracji i fotografii będzie wynosił 23% - art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 ustawy.

Pozycja nr 2 oraz nr 3 zamówienia.

Spółka wykonana kompletną redakcję książki, nada jej numer ISBN, przygotuje do druku, wydrukuje i dostarczy na adresy wskazane przez zamawiającego (klasyfikacja PKWiU 58.11.1). Zdaniem Wnioskodawcy właściwą stawką podatku od towarów i usług za wykonanie tych usług jest podatek w wysokości 5%. Zgodnie z treścią załącznika nr 10 poz. 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Książki drukowane oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, a taką będzie książka stworzona w poz. 2-3 zamówienia powinna być obciążona podatkiem VAT w wysokości 5%.

Pozycja nr 4 zamówienia.

Spółka wykona kompletną redakcję książki online, nada jej numer ISBN, przygotuje do zamieszczenia w internecie i rozpowszechni w wersji elektronicznej na wielu portalach (klasyfikacja PKWiU 58.11.3). Zdaniem Wnioskodawcy, właściwa stawka podatku VAT za wykonanie tej usługi wynosi 23% - art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Ponadto, zgodnie z art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy podkreślić, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem przez niego wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Ponadto, w myśl art. 41 ust. 2a, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Jednakże z objaśnienia do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów ujętych w ww. załączniku nr 3 wymieniono również w załączniku nr 10 do ustawy, który stanowi katalog towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 32 tego załącznika wymienione zostały towary sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 58.11.1 – książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów, usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi, towaru z danego grupowania.

Z przywołanych na wstępie przepisów art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy wynika, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ustawodawca powiązał z wystąpieniem określonych zdarzeń, tj. m.in. z dostawą towaru lub świadczeniem usług. Dla opodatkowania istotne zatem jest to, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jedną z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. O stosowaniu określonej stawki podatku decydować zatem będzie faktyczna czynność.

Ponadto dla uznania, czy dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), należy dokonać analizy, czy składa się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncze świadczenie traktowane jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel tego świadczenia (pomocniczego) jest zdeterminowany przez usługę główną.

Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna czynność obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, czynność ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzą czynności, które nie służą wykonaniu lub lepszemu wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Należy zauważyć, że koncepcję opodatkowania świadczeń kompleksowych wypracował Trybunał Sprawiedliwości UE, w wydanych orzeczeniach na podstawie pierwotnie obowiązującej Szóstej Dyrektywy Rady (77/388/EWG) oraz obecnie obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE. W szczególności w wyroku w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd, Trybunał uznał, że jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej. Pogląd ten znajduje również potwierdzenie w wyroku w sprawie C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC), czy też w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV.

Ponadto zasadne w przedmiotowej sprawie jest powołanie wyroku TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-572/07, w którym to Trybunał stwierdził, że świadczenie złożone (kompleksowe) ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie (względnie lepsze skorzystanie) ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić, tak, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy wówczas świadczenia takie powinny być raczej traktowane jako dwa niezależnie opodatkowane świadczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięcia, należy podzielić pogląd, że świadczenie złożone (kompleksowe) ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy ma charakter świadczenia podstawowego i świadczenia pomocniczego (lub świadczeń pomocniczych), a zatem takich, które umożliwiają skorzystanie (względnie lepsze skorzystanie) ze świadczenia podstawowego lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego. Świadczenie nie ma natomiast charakteru kompleksowego, jeśli poszczególne czynności wchodzące w jego skład można wykonywać odrębnie, bez wpływu na ich „wartość” dla nabywcy.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że w związku z wykonywanymi czynnościami wymienionymi w pozycji 1, mamy do czynienia z usługą dotyczącą wykonania ilustracji i fotografii poprzez wykonanie sesji studyjnych z zaangażowaniem kucharzy, surowców i specjalistycznej kuchni, która to usługa nie wchodzi w skład usługi kompleksowej – wykonania książki. Odrębnie dla tych czynności zostało ustalone wynagrodzenie, a efekt tej usługi w postaci ilustracji i fotografii zostanie zamawiającemu przekazany odrębnie od książek – nastąpi przeniesienie prawa własności do ilustracji i fotografii wraz z „prawami majątkowymi”. W odniesieniu do wskazanych czynności jako, że nie występują przesłanki do zastosowania zwolnienia bądź stawki preferencyjnej, zgodzić należy się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że czynności określone w pozycji nr 1 zamówienia podlegają opodatkowaniu stawka podstawową 23%.

W odniesieniu do pozycji 2 i 3 zamówienia, stwierdzić należy, że mamy do czynienia z kompleksowym świadczeniem, w efekcie którego powstanie produkt gotowy w postaci książki. A zatem zgodzić się należy ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w odniesieniu do tych pozycji zamówienia, zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku w wysokości 5% stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy, przyjmując że – jak wskazał Wnioskodawca – książki te sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 58.11.1 i posiadają nadany nr ISBN.

Odnośnie natomiast pozycji nr 4 zamówienia, dotyczącej kompleksowego świadczenia, w zakresie dostawy książek w wersji on-line posiadającej ISBN, sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU 58.11.3, stwierdzić należy, że książki przesyłane przez internet (e-booki) nie korzystają z preferencyjnej stawki podatku, tak jak książki tradycyjne (drukowane), bowiem są one traktowane jako usługi świadczone drogą elektroniczną. W konsekwencji, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że sprzedaż książek w wersji on-line podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, co jest zgodne również z unijną dyrektywą VAT.

Podkreślić przy tym należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towaru będącego przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.