IPTPP2/443-677/14-4/JS | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla wykonanych na zlecenie książek i broszur (PKWiU 58.11.1) oznaczonych symbolem ISBN i ISSN
IPTPP2/443-677/14-4/JSinterpretacja indywidualna
 1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
 2. broszury
 3. dostawa towarów
 4. książka
 5. stawka preferencyjna podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla wykonanych na zlecenie książek i broszur (PKWiU 58.11.1):

 • oznaczonych symbolem ISBN – jest prawidłowe,
 • oznaczonych symbolem ISSN – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla wykonanych na zlecenie książek i broszur (PKWiU 58.11.1) oznaczonych symbolem ISBN i ISSN.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 października 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, jest czynnym podatnikiem VAT. W zakresie usług poligraficznych wykonuje między innymi druk etykiet, ulotek, broszur oraz na zlecenie Wydawców oraz innych Przedsiębiorstw i Instytucji wykonuje drukowanie książek, broszur metodami poligraficznymi oznaczonymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN lub ISSN (PKWiU 58.11.1), do wytworzenia których używa własne surowce jak papier, farby, kleje, karton itp. Efektem drukowania jest gotowy produkt jakim jest książka czy broszura, która oznaczona jest nadanym jej odpowiednim symbolem – ISBN lub ISSN. W wyniku procesu produkcyjnego wytworzone książki, ulotki stają się rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy VAT, co do których drukarnia – aby wydawca mógł nimi rozporządzać jako właściciel – musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy firma, której właścicielem jest Wnioskodawca – jako drukarnia, może zastosować 5% stawkę VAT na wykonane książki, broszury posiadające symbol ISBN lub ISSN wytworzonych na zlecenie Wydawców, Przedsiębiorców i innych Instytucji metodami poligraficznymi z własnych materiałów niezbędnych do ich wytworzenia oznaczonych symbolem PKWiU 58.11.1 i nadanym symbol ISBN lub ISSN...

Zdaniem Wnioskodawcy, może on zastosować stawkę podatku VAT – 5% na wydrukowanie na zlecenie Wydawców, Przedsiębiorców i Instytucji, książki i broszury oznaczone na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, które wymienione są w załączniku nr 10 do ustawy VAT poz. 32. Powstałe w procesie produkcyjnym książki, broszura wykonane w oparciu o własne materiały drukarni jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), która staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na Wydawcę do rozporządzania rzeczą jako właściciel – dostawę towaru określa art. 7 ust. 1 ustawy VAT. Co do zasady podstawowa stawka podatku VAT zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, wynosi 23%. Jednak zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy VAT obniżoną stawkę VAT i w myśl art. 41 ust. 2a stawka podatku wynosi 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT dla wykonanych na zlecenie książek i broszur (PKWiU 58.11.1):
 • oznaczonych symbolem ISBN – jest prawidłowe,
 • oznaczonych symbolem ISSN – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy, to z uwagi na, przywołane już wcześniej, objaśnienia do ww. załącznika nr 3, winna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (książek), dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, jest czynnym podatnikiem VAT. W zakresie usług poligraficznych wykonuje między innymi druk etykiet, ulotek, broszur oraz na zlecenie Wydawców oraz innych Przedsiębiorstw i Instytucji wykonuje drukowanie książek, broszur metodami poligraficznymi oznaczonymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN lub ISSN (PKWiU 58.11.1), do wytworzenia których używa własne surowce jak papier, farby, kleje, karton itp. Efektem drukowania jest gotowy produkt jakim jest książka czy broszura, która oznaczona jest nadanym jej odpowiednim symbolem – ISBN lub ISSN. W wyniku procesu produkcyjnego wytworzone książki, ulotki stają się rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy VAT, co do których drukarnia – aby wydawca mógł nimi rozporządzać jako właściciel – musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.

W przedmiotowej sprawie kluczowym zagadnieniem jest ustalenie, czy wytworzenie książek i broszur polegające na ich druku (produkcji) należy uznać za dostawę towarów, w ramach której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Proces wydrukowania książek i broszur w oparciu o własne surowce jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi surowcami, które stają się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka czy broszura. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki i broszury są rzeczami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, co do których drukarnia – aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel – musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.

Kiedy mowa o „przeniesieniu prawa do rozporządzania” nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

W tym przypadku niewątpliwie Wnioskodawca wyzbywa się własności użytych do tej produkcji surowców (papier, farby, kleje, karton), które w ramach tego procesu produkcyjnego przybierają postać rzeczową książek i broszur. Przeniesienie własności tych towarów na klienta wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych, co do gatunku – art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), czyli przeniesienia również ich posiadania na wydawcę, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym, następuje w takim przypadku przeniesienie przez Zainteresowanego na klienta prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez niego majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy będą wykonywane przez Wnioskodawcę z własnych materiałów na zlecenie Wydawców, Przedsiębiorców i innych Instytucji, książki i broszury oznaczone symbolami ISBN, zaliczone do grupowania PKWiU ex 58.11.1, to wówczas zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika Nr 10 do ustawy. Natomiast w przypadku dostawy książek i broszur zaliczonych do grupowania PKWiU ex 58.11.1, oznaczonych symbolami ISSN, nie znajdzie zastosowania stawka podatku VAT w wysokości 5%.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 5% dla dostawy książek i broszur oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, należało uznać za prawidłowe. Natomiast stanowisko Zainteresowanego dotyczące zastosowania 5% stawki podatku VAT dla dostawy książek i broszur oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.