IPPP3/4512-463/16-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% dla dostawy książek o symbolu PKWiU ex 58.11.1
IPPP3/4512-463/16-2/JŻinterpretacja indywidualna
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. dostawa towarów
  3. książka
  4. podatek od towarów i usług
  5. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2016 r. (data wpływu 24 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% dla dostawy książek o symbolu PKWiU ex 58.11.1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% dla dostawy książek o symbolu PKWiU ex 58.11.1.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni od 1 czerwca 2016 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - Agencję Wydawniczo-Poligraficzną. Będąc mikroprzedsiębiorcą Wnioskodawczyni będzie czynnym podatnikiem VAT. Klientem Wnioskodawczyni będzie m.in. wydawnictwo, które będzie zamawiało u Wnioskodawczyni dostawę książek drukowanych, oznaczonych symbolem ISBN, zaliczonych do grupowania PKWiU 58.11.1. Zadaniem Wnioskodawczyni będzie zakup ww. książek w drukarni, przy czym druk i materiały do druku - papier, karton, farby, kleje, będą własnością drukarni. Drukarnia będzie wystawiała na firmę Wnioskodawczyni fakturę za dostawę towaru z 5% podatkiem VAT. Na fakturze będzie nazwa towaru: „Dostawa „tytuł książki” nr ISBN”. Następnie firma Wnioskodawczyni będzie sprzedawała ww. towar po wyższej cenie jednostkowej niż cena Drukarni z doliczeniem stosownej stawki VAT. Cena książki sprzedawanej przez Wydawnictwa zawiera podatek VAT w wysokości 5%. Pytanie Wnioskodawczyni dotyczy stawki podatku VAT na fakturze, którą będzie wystawiała Wydawnictwu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zakupując dostawę towaru w Drukarni czyli dostawę książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWiU ex 58.11.1, opodatkowaną stawką 5 proc. (zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT), Wnioskodawczyni może ją odsprzedawać Wydawnictwu, stosując również stawkę podatku VAT w wysokości 5%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Proces przygotowania oraz druku książek składa się z wielu różnych czynności, w wyniku których powstaje gotowy wyrób w postaci książki. Wydawnictwo kupuje licencję od autorów na wydanie książek i zleca przygotowanie i druk firmie poligraficznej. W procesie produkcji książek Drukarnia wykorzystuje własne materiały: papier, karton, farby, kleje itp,, a produkcja odbywa się na maszynach należących do Drukarni. Efekt finalny, tj. gotowy produkt - książka, posiadająca symbol ISBN, jest dostarczany do klienta.

Zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, zlecenie druku książek, przyjęte przez Drukarnię, można traktować jako dostawę towarów, czyli dostawę książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWiU ex 58.11.1, opodatkowaną stawką 5 proc., gdy do wytworzenia książek używa ona w całości materiałów własnych i przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. To samo dotyczy firmy Wnioskodawczyni. Jeżeli przedmiotem zakupu w Drukami jest „dostawa towaru” i Wnioskodawczyni staję się jego właścicielem, to Wnioskodawczyni może ten sam przedmiot sprzedać jako „dostawę towaru” klientowi Wnioskodawczyni, czyli Wydawnictwu.

Na potwierdzenie interpretacji Wnioskodawczyni przytoczyła interpretacje upoważnionych organów. Izba Skarbowa w Warszawie wydała interpretację na życzenie drukarni, która jest podatnikiem VAT- z dnia 24 kwietnia 2014 r., nr IPPP1/443-124/14-5/AP w sprawie stosowania stawki VAT. Zdaniem ww. organu w przedstawionej sytuacji, tj. gdy przedmiotem dostawy są książki drukowane, oznaczone symbolami ISBN, zaliczone do grupowania PKWiU 58.11.1, wykonywane metodami poligraficznymi z własnych materiałów przez drukarnię na zlecenie zamawiających, zastosowanie znajdzie 5-proc. stawka VAT. W świetle art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarem (tj. w szczególności każdą rzeczą oraz jej częścią) jak właściciel. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczeniem usług jest każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów. W rezultacie w pierwszej kolejności istotne jest określenie, czy czynność drukowania książek na zamówienie powinna być uznawana za dostawę towarów czy za świadczenie usług. Oznacza to, że należy ustalić, czy w konsekwencji wykonania przez Drukarnie świadczenia, dojdzie do przeniesienia na Zamawiającego prawa do rozporządzania książką jak właściciel czy nie. Proces wydrukowania książki z własnych materiałów jest procesem wytworzenia nowego produktu (rzeczy). Rzecz ta może się stać przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia na Zleceniodawcę prawa do rozporządzenia nim jak właściciel, zarówno w sensie prawnym, jak i ekonomicznym. W przypadku wydania Zleceniodawcy wydrukowanych książek Drukarnia wyzbywa się prawa do rozporządzania nimi - następuje wydanie rzeczy określonych co do gatunku. Tym samym następuje przeniesienie przez Drukarnię na nabywcę, czyli na Wnioskodawczynię, prawa do rozporządzania jak właściciel, wyprodukowanymi przez Drukarnię, z jej materiałów, majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów.

Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe, przykładowo: Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 17 kwietnia 2013 r. (IPPP3/443-246/13-2/MKw). Natomiast gdyby Drukarnia dokonywała jedynie druku książek przy zastosowaniu własnego sprzętu, korzystając jednak z materiałów kontrahenta, to czynność ta mogłaby być uznana za świadczenie usług (Izba Skarbowa w Warszawie z 18 stycznia 2012 r., IPPP2/443-1187/11-4/JW).

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansówstwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych czynności sprzedaży książek za dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 5% — jest prawidłowe. Uzasadnienie organu jest następujące: W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych czynności sprzedaży książek za dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 5%. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest głównie wydawanie książek. Wnioskodawca przyjmuje zlecenia na wydanie książek a następnie sam zleca realizację druku działającym niezależnie od Wnioskodawcy drukarniom. Wnioskodawca zamawiając druk książek w drukami działa we własnym imieniu. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca otrzymuje z drukarni faktury na własną firmę ze stawką VAT 23%. Jednakże to drukarnia jest obowiązana opodatkować druk książki oznaczonej symbolem ISBN według prawidłowej stawki podatku VAT. Dotychczas Wnioskodawca traktował czynności realizowane na rzecz klienta jako świadczenie usług i stosował stawkę podatku VAT 23%. Wnioskodawca chciałby się upewnić, że prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zawierane przez niego transakcje w ramach działalności gospodarczej należy traktować jako nabycie książki drukowanej (nowego produktu o symbolu PKWiU x) od drukarni, a następnie jej odpłatne wydanie na rzecz klienta i w sytuacji, kiedy książki oznaczone są symbolami ISBN zasadne jest opodatkowanie świadczenia na rzecz klienta Wnioskodawczyni stawką VAT w wysokości 5%. W odniesieniu do druku książek z własnych materiałów (papieru, farb, klejów itd.) dochodzi de facto do wyprodukowania nowego produktu (towaru). Towar ten jest niewątpliwie wydawany zlecającemu druk jak również przenoszone jest na zlecającego druk prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Powyższe stanowisko zostało zaakceptowane przez organy podatkowe przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 kwietnia 2014 roku sygn. IPPP1/443-124/14-5/AP (pierwszy przykład interpretacji). Z powyższego wynika, że w wypadku druku książek i ich wydania nabywcy, ma miejsce dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust 1 ustawy. Stosowanie zaś do art. 41 ust 2a dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Natomiast pod pozycją 32 w załączniku nr 10 zostały wymienione zaliczone do grupowania ex PKWiU 58.11.1 książki drukowane wyłącznie oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Zatem Wnioskodawca powinien otrzymywać faktury z drukarni wystawione na firmę Wnioskodawcy ze stawką podatku VAT w wysokości 5%. W analizowanym stanie faktycznym Wnioskodawca następnie wydaje wydrukowane książki swojemu klientowi. W wypadku tego przekazania również przenoszone jest prawo do rozporządzania towarami (książkami) jak właściciel na rzecz klienta Wnioskodawcy. Wobec powyższego należy uznać, że w istocie ma miejsce kolejna dostawa tych samych towarów, która powinna być opodatkowana według stawki podatku VAT 5%. Podsumowując należy uznać, że Wnioskodawca niesłusznie dotychczas traktował transakcje między sobą a klientem jako świadczenie usług opodatkowane według podstawowej stawki VAT 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

I kolejny przykład wydanej interpretacji wydany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 maja 2016 (1061- IPTPP2.4512.21.2016.3.SM). W dniu 25 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT dla dostawy książek oznaczonych numerami ISBN wydrukowanych z własnego materiału (papieru). Spółka Grupa..... spółka akcyjna zwana dalej Spółką jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zajmuje się wydawaniem i sprzedażą podręczników i przewodników metodycznych dla nauczycieli, a także sprzedażą pomocy dydaktycznych i wyposażenia przedszkoli. Spółka zatrudnia zespół redaktorów, specjalistów od składu komputerowego, grafików komputerowych do produkcji swoich książek. Prawa autorskie do treści książek oraz zdjęcia pozyskiwane są na podstawie umów o dzieło od osób i firm współpracujących ze Spółką. Usługę druku przygotowanych książek Spółka zleca współpracującym firmom poligraficznym. Spółka przez wiele lat swojej działalności wypracowała również korzystne warunki zakupu papieru do produkowanych książek. W oparciu o posiadane doświadczenie Spółka zamierza rozszerzyć działalność w zakresie drukowania książek (czasopism) oznaczonych numerami ISBN (ISSN) na zlecenie innych firm z własnego papieru. W ramach planowanych działań Spółka zamierza poszukiwać klientów zainteresowanych drukowaniem książek (czasopism), a następnie zlecać je zakładom poligraficznym, z którymi Spółka współpracuje od lat. Spółka posiada również zapasy papieru, które planuje wykorzystać w produkcji. Wartość papieru zużytego do drukowania książek szacuje się na co najmniej 50% ogółu poniesionych kosztów materiałów. Pytanie brzmiało: Czy prawidłowe jest, planowane przez Spółkę, zastosowanie 5% stawki VAT dla druku i dostawy książek oznaczonych numerami ISBN z własnego papieru, gdzie usługę druku wykona podwykonawca (zewnętrzna drukarnia)... Zdaniem Wnioskodawcy drukowanie książek (czasopism) oznaczonych stosownymi numerami ISBN (ISSN) z wykorzystaniem własnego papieru i usług poligraficznych zleconych drukarniom zewnętrznym, stanowi dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i uprawnia Spółkę do zastosowania preferencyjnej stawki VAT - 5%. Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej, w której powoływał się na wcześniej opisane przez Wnioskodawczynię przykłady interpretacji była następująca: W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5 proc. W pozycji 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT wskazano, że z obniżonej stawki VAT może korzystać dostawa książek - wyłącznie książki (oznaczone symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea (PKWiU ex 58.11.1). Powołując się więc na ustawę i przytoczone interpretacje Wnioskodawczyni uważa, że kupując towar od Drukarni, a następnie sprzedając ten sam towar Wydawnictwu ma prawo stosować stawkę VAT 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy, to z uwagi na, przywołane już wcześniej, objaśnienia do ww. załącznika nr 3, winna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (książek), dla których na podstawie ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni od dnia 1 czerwca 2016 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - Agencję Wydawniczo-Poligraficzną, jako czynny podatnik VAT. Klientem Wnioskodawczyni będzie m.in. wydawnictwo, które będzie zamawiało u Wnioskodawczyni dostawę książek drukowanych, oznaczonych symbolem ISBN, zaliczonych do grupowania PKWiU 58.11.1. Zadaniem Wnioskodawczyni będzie zakup ww. książek w drukarni, przy czym druk i materiały do druku - papier, karton, farby, kleje, będą własnością drukarni. Drukarnia będzie wystawiała na firmę Wnioskodawczyni fakturę za dostawę towaru z 5% podatkiem VAT. Na fakturze będzie nazwa towaru: „Dostawa „tytuł książki” nr ISBN”. Następnie firma Wnioskodawczyni będzie sprzedawała ww. towar po wyższej cenie jednostkowej niż cena Drukarni z doliczeniem stosownej stawki VAT. Cena książki sprzedawanej przez Wydawnictwa zawiera podatek VAT w wysokości 5%.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy dokonując zakupu od Drukarni książek posiadających numer ISBN, o symbolu PKWiU ex 58.11.1, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% może je odsprzedawać Wydawnictwu, stosując również stawkę podatku w wysokości 5%.

W przedmiotowej sprawie należy ustalić, czy wytworzenie książek w okolicznościach wskazanych we wniosku, polegające na ich druku (produkcji) stanowi dostawę towarów, w ramach której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Należy wskazać, że cytowany powyżej art. 7 ust. 1 ustawy, na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT, zawiera własną definicję pojęcia „dostawa towarów”, zgodnie z którą przez „dostawę towarów” należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Nie można zatem utożsamiać dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT z cywilną umową dostawy, o której mowa w art. 605 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm), w myśl którego, przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Należy więc ustalić, czy drukarnia wytwarzając książki na zlecenie Wnioskodawczyni przenosi na Wnioskodawczynię prawo do rozporządzania towarem (książkami) jak właściciel, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Jeżeli książki są wytworzone z materiałów własnych drukarni takich jak np. papier, farby, kleje, które to materiały składają się na rzeczową postać tej książki to należy stwierdzić, że prawo ich posiadania ma drukarnia. Jeśli więc drukarnia swoje ekonomiczne władztwo nad wytworzonymi książkami przeniesie na inny podmiot, to tym samym dokona dostawy towarów. Ponieważ przedmiotem obrotu jest towar w postaci książki, to nie mają w sprawie znaczenia prawa autorskie przynależne wydawcy. Przedmiotem transakcji jest książka jako wytworzona przez drukarnię rzecz. W przypadku zatem, gdy drukarnia przekazuje Wnioskodawczyni książki mamy do czynienia z przekazaniem towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z własnych materiałów na zlecenie Wnioskodawczyni książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku gdy książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU ex 58.11.1 do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy. W związku z tym dalsza sprzedaż tych samych książek dokonywana przez Wnioskodawczynię na rzecz Wydawnictwa również będzie stanowić dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 5%.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.