IPPP2/4512-860/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Zastosowania 5% stawki podatku VAT do sprzedaży publikacji.
IPPP2/4512-860/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. książka
 2. stawka preferencyjna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni – przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT do sprzedaży publikacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 5% stawki podatku VAT do sprzedaży publikacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W zakres prowadzonej działalności gospodarczej wchodzi odpłatna dostawa (sprzedaż) książek drukowanych własnego autorstwa z zakresu prowadzenia i wsparcia rozwoju biznesu. Książki wydawane są w języku polskim i w językach obcych. Aktualnie dostarczane publikacje mają objętość 192 stron, format A5, z wyglądu przypominające tzw. kalendarz książkowy. Liczba stron i format mogą się zmieniać w czasie. Są to przewodniki z zakresu prowadzenia biznesu, zawierające instrukcje i wskazówki co do planowania i prowadzenia działań biznesowych, zadania do wykonania pola i tabele do ich wykonania, czyste strony przeznaczone na notatki, strony do planowania miesięcy i tygodni (bez oznaczenia roku, dat, nazw miesięcy, numerów tygodni czy nazw dni tygodni). W tak opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni otrzymała klasyfikację Głównego Urzędu Statystycznego, w której stwierdzono, że publikacja mieści się w grupowaniu PKWiU 58.11.1 „Książki drukowane”. Publikacja spełnia także definicję książki wskazaną w słowniku języka polskiego. Wnioskodawcy zostały przyznane numery ISBN, którym oznaczać będzie dostarczane w przyszłości publikacje. Wnioskodawczyni uważa, że w opisanym stanie faktycznym powinna dokonywać dostawy publikacji z zastosowaniem 5% stawki VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe będzie stosowanie 5% stawki VAT na sprzedaż omawianych publikacji, które: 1) są książkami drukowanymi, 2) mają oznaczenie symbolami ISBN, 3) w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług znajdują się w grupowaniu 58.11.1 „Książki drukowane”...

Stanowisko Wnioskodawczyni:

Publikacje, których dostawy dokonuje Wnioskodawczyni są książkami drukowanymi, mają nadane symbole ISBN, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług znajdują się w grupowaniu 58.11.1, tj. „Książki drukowane”. Zdaniem Wnioskodawczyni, w wyżej opisanym stanie faktycznym prawidłowe będzie dokonywanie dostawy książek drukowanych stosując 5% stawkę podatku VAT. Sprzedawane przez Wnioskodawczynię książki odpowiadają językowej, słownikowej definicji „książki”, którą są (zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, dostępnego na witrynie w sieci Internet: www.sjp.pwn.pl):

 1. złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach”,
 2. pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów.

Wnioskodawczyni spełnia wszystkie warunki do stosowania 5% stawki podatku VAT na dostawy książek drukowanych, tj. zgodnie z treścią art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku VAT:

 1. dokonuje dostawy książek drukowanych,
 2. książki zbywane przez Wnioskodawczynię mieszczą się w grupowaniu: 58.11.1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
 3. książki zbywane przez Wnioskodawczynię będą oznaczone symbolami ISBN,
 4. stosuje się objaśnienie nr 1 do załącznika nr 3 ustawy od podatku VAT.

Dokonując oceny stanu faktycznego w świetle przedstawionych przepisów Wnioskodawczyni uważa, że sprzedaż książek sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 58.11.1 i oznaczonych symbolami ISBN podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w zw. z załącznikiem nr 10 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Należy zauważyć, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy, to z uwagi na przywołane już wcześniej, objaśnienia do ww. załącznika nr 3, powinna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy o VAT.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (książek), dla których na podstawie ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W zakres prowadzonej działalności gospodarczej wchodzi odpłatna dostawa (sprzedaż) książek drukowanych własnego autorstwa z zakresu prowadzenia i wsparcia rozwoju biznesu. Książki wydawane są w języku polskim i w językach obcych. Aktualnie dostarczane publikacje mają objętość 192 stron, format A5, z wyglądu przypominające tzw. kalendarz książkowy. Liczba stron i format mogą się zmieniać w czasie. Są to przewodniki z zakresu prowadzenia biznesu, zawierające instrukcje i wskazówki co do planowania i prowadzenia działań biznesowych, zadania do wykonania pola i tabele do ich wykonania, czyste strony przeznaczone na notatki, strony do planowania miesięcy i tygodni (bez oznaczenia roku, dat, nazw miesięcy, numerów tygodni czy nazw dni tygodni). W tak opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni otrzymał klasyfikację Głównego Urzędu Statystycznego, w której stwierdzono, że publikacja mieści się w grupowaniu PKWiU 58.11.1 „Książki drukowane”. Publikacja spełnia także definicję książki wskazaną w słowniku języka polskiego. Wnioskodawczyni zostały przyznane numery ISBN, którym oznaczać będzie dostarczane w przyszłości publikacje.

Należy stwierdzić, że skoro pod poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT wymienione zostały „książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek, wydawnictwa w alfabecie Braille’a” o PKWiU ex 58.11.1, to do dostawy książek spełniających ww. warunki znajdzie zastosowanie 5% stawka podatku VAT.

Z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są publikacje oznaczone symbolami ISBN i zaliczone do grupowania PKWiU 58.11.1 jako „książki drukowane”, do ich sprzedaży znajdzie zastosowanie 5% stawka podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

W konsekwencji, sprzedaż przez Wnioskodawczynię publikacji sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 58.11.1 (książki drukowane) i oznaczonych symbolami ISBN będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w zw. z załącznikiem nr 10 do ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości zaklasyfikowania opisanego we wniosku towaru według PKWiU. Należy zatem zaznaczyć, że wydając interpretację tut. Organ uwzględnił wskazanie we wniosku przez Wnioskodawczynię, że wymieniony towar mieści się w grupowaniu PKWiU 58.11.1.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

książka
IBPP4/4512-159/15/BP | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.