IPPP2/4512-587/16-4/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie stawki podatku VAT na dostawę książek drukowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wpływu 5 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2016 r. (data wpływu 7 listopada 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 18 października 2016 r. (doręczone w dniu 25 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę książek drukowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełnionym pismem z dnia 2 listopada 2016 r. (data wpływu 7 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na dostawę książek drukowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność kulturalną polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty, realizowaną w formie działalności wydawniczej. W ramach działalności wydawniczej Wnioskodawca wydaje książki (PKD 58.11 wydawanie książek). Wnioskodawca uzyskał pulę numerów ISBN przydzieloną przez krajowe biuro ISBN.

Część książek Wnioskodawca chce wydawać w ten sposób, że Wnioskodawca stworzy lub uzyska od podmiotów współpracujących całą treść publikacji, a następnie zleci realizację druku działającym niezależnie od Wnioskodawcy drukarniom. Drukarnie otrzymają od Wnioskodawcy plik elektroniczny zawierający przyszłą publikację. Następnie, drukarnia sprawdzi otrzymany od Wnioskodawcy materiał, przetworzy go na formę umożliwiającą druk poligraficzny, dokona druku metodą poligraficzną oraz oprawę introligatorską. W wyniku tego procesu powstanie towar w postaci książki. Wszystkie czynności związane z drukiem będą wykonywane z wykorzystaniem własnych maszyn, materiałów i surowców drukarni takich jak papier, klej, farba, nabytych we własnym zakresie przez drukarnię. Wydrukowane w ten sposób książki będą miały przydzielony numer ISBN z puli Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie wydawcą książki. W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca wskazał, że symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU (2008) dla sprzedawanych towarów będących przedmiotem wniosku, tj. książek drukowanych według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to ex. 58.11.1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dostawa książek do Wnioskodawcy, od zleceniobiorcy Wnioskodawcy, tj. drukarni, która wytworzyła książki na własnych maszynach i z wykorzystaniem własnych materiałów i surowców, oznaczając książki ISBN Wnioskodawcy (wydawcy), jest dostawą towarów przez drukarnię w myśl art. 7 ust 1 ustawy o VAT opodatkowaną stawką podatku od towarów i usług 5%?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa do Wnioskodawcy książek wytworzonych na jego zlecenie przez drukarnię, z materiałów własnych i na sprzęcie drukarni, oraz opatrzonym numerem ISBN przyznanym Wnioskodawcy jako ich wydawcy, powinna być traktowana jako dostawa towarów przez drukarnię i opodatkowana stawką 5%.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („Ustawa”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jak również wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, Zgodnie z art. 7 ust. 1 dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

 1. Dostawa towarów

Kwestią kluczową, aby określić, czy w przedmiotowej sprawie czynności opisane przez Wnioskodawcę stanowią dostawę, jest ustalenie czy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W opisanym stanie faktycznym drukarnia wytwarza książki z wykorzystaniem własnych maszyn, materiałów i surowców. W takim przypadku powstają nowe dobra materialne (rzeczy ruchome), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi surowcami. Stają się one przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na Wnioskodawcę (wydawcę) do rozporządzenia nim jak właściciel.

Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne Wnioskodawcy (wydawcy) do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki są rzeczami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy, co do których drukarnia , aby Wnioskodawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel - musi przenieść prawo ich posiadania na Wnioskodawcę.

Kiedy mowa o „przeniesieniu prawa do rozporządzania” nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które Wnioskodawcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

W tym przypadku niewątpliwie drukarnia wyzbywa się własności użytych do tej produkcji surowców (papier, farby, kleje, karton), które w ramach tego procesu produkcyjnego przybierają postać rzeczową książek. Przeniesienie własności tych towarów na Wnioskodawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych, co do gatunku - art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), czyli przeniesienia również ich posiadania na Wnioskodawcę, co pozwala mu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym, następuje w takim przypadku przeniesienie przez drukarnię na Wnioskodawcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez drukarnię majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Takie stanowisko wyraził w analogicznym stanie faktycznym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17 grudnia 2014 r. IPTPP2/443-677/14-4/JS.

Analogiczne stanowisko zostało także zajęte przez organy podatkowe w szeregu interpretacji indywidualnych, w tym w następujących:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2012 (ITPP1/443- 1145/12/JJ), w której Dyrektor stwierdził, że „Prawo rozporządzania rzeczą jak właściciel nie jest tożsame z przeniesieniem prawa własności rzeczy w sensie prawnym, przez dostawę towarów na gruncie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT należy rozumieć przeniesienie praktycznej kontroli nad rzeczą oraz możliwość korzystania z niej. Skoro natomiast świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, to można z tego wywnioskować, że nawet jeżeli dana transakcja jest złożona i może zostać zaliczona do jednej lub drugiej kategorii, ponieważ istnieje tyle samo powodów do zaliczenia jej do każdej z nich, to w takiej sytuacji należy zakwalifikować ją jako „dostawę towarów” (por. opinię RG Legera z dnia 14 września 2006 r. do sprawy Aktiebolaget NN, pkt 54, wyrok NSA z dnia 26 lipca 2012 r. sygn. I FSK 483/12).
  Cytując art. 5a ustawy Wnioskodawca [tu - uwaga autora] wskazuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku VAT stosuje się polską klasyfikację wyrobów i usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Aby uznać, czy w przedmiotowej sprawie czynności opisane przez Wnioskodawcę stanowią dostawę, należy przeanalizować, czy w danym przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Opisany proces produkcyjny polega na wytworzeniu książki z wykorzystaniem własnych maszyn, materiałów i surowców. W takim przypadku powstaje nowe dobro materialne - wyrób gotowy, które po przygotowaniu do transportu jest gotowe do przekazania kontrahentowi. Samo przekazanie ma postać odpłatnego przekazania prawa do dysponowania dobrem materialnym.
  Z kodeksu cywilnego wynika, iż do przeniesienia własności rzeczy potrzebne jest również przeniesienie jej faktycznego posiadania. Skoro Wnioskodawca [tu drukarnia - uwaga autora], wydając gotowe towary, będzie przenosił na kontrahenta prawo własności oraz prawo rozporządzania wyprodukowanym z materiałów drukarni dobrem materialnym należy uznać, że wykonywanie przez Wnioskodawcę [tu drukarnia - uwaga autora] w przyszłości czynności określone powyżej, będą stanowić dostawę w myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
  Z wielu interpretacji wydanych przez organy skarbowe między innymi z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 24 kwietnia 2014 r. (IPPP1/443-124/14-5/AP) wynika, że gdy przedmiotem dostawy są książki drukowane, oznaczone symbolami ISBN, zaliczone do grupowania PKWiU 58.11.1, wykonywane metodami poligraficznymi z własnych materiałów na zlecenie zamawiających, to zastosowanie znajdzie 5-proc. stawka podatku od towarów i usług. Wnioskodawca [tu drukarnia - uwaga autora] wskazuje, iż jak przeczyta się w uzasadnieniu interpretacji, warunkiem koniecznym do zastosowania obniżonej stawki VAT jest wykonanie usługi poligraficznej polegającej na druku książek, oznaczonych numerem ISBN, z własnych materiałów (własnego papieru).”
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 2 maja 2016 r. (1061- IPTPP2.4512.21.2016.3.SM.
  „Zasady kwalifikacji danej czynności jako dostawy towaru doprecyzował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 maja 1996 r. - sprawa C-231/94 Faaborg - Gelting Linien, w którym uznał, że wytworzenie towaru z materiału własnego zleceniobiorcy i przekazanie zleceniodawcy należy traktować jako dostawę towarów. Nie mają przy tym znaczenia okoliczności, czy podatnik efekt swoich czynności osiągnął w wyniku realizacji własnej woli, czy też działał on na zlecenie zleceniodawcy. Definicje zawarte w ustawie o VAT należy interpretować autonomicznie, nie należy dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT utożsamiać z cywilnoprawną umową dostawy.
  Proces wydrukowania książki w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, które stają się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na zleceniodawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy, co do których zleceniobiorca - aby zleceniodawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel - musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.
  Kiedy mowa o „przeniesieniu prawa do rozporządzania” nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.
  W tym przypadku niewątpliwie zleceniobiorca wyzbywa się własności użytych do tej produkcji materiałów, które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową książek. Przeniesienie własności tych towarów na zleceniodawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku - art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), czyli przeniesienia również ich posiadania na zleceniodawcę, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel.”
 1. Stawka mająca zastosowanie

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 Ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 Ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do Ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 Ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do Ustawy wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU ex 58.11.1, książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a Ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do Ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 załącznika nr 10, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Brailie’a.

W sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do Ustawy, jak również w załączniku nr 3 do tej Ustawy, to z uwagi na przywołane już wcześniej, objaśnienia do ww. załącznika nr 3, winna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (książek), dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Kluczowym dla rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej prawidłowości zastosowania stawki podatku od towarów i usług jest ustalenie, czy proces wytworzenia książek i późniejszego ich dostarczenia do Wnioskodawcy (wydawcy) jest dostawą towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy, czy też świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 Ustawy.

Jak wskazano powyżej, w stanie faktycznym zostają spełnione przesłanki, o których mowa w art. 7 ust 1 Ustawy. W konsekwencji transakcja podlega preferencyjnej stawce podatku w wysokości 5% na dostawy w kraju książek (PKWiU ex 58.11.1) oznaczonych stosowanym na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN przyznanym Wnioskodawcy.

Nie ma przy tym znaczenia, że produkt finalny (książka) oznaczony jest numerem ISBN przyznanym Wnioskodawcy (wydawcy), czy też drukarni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy, to z uwagi na przywołane już wcześniej objaśnienia do ww. załącznika nr 3, powinna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi m.in. działalność kulturalną polegająca na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty, realizowaną w formie działalności wydawniczej. W ramach działalności wydawniczej Wnioskodawca wydaje książki (PKD 58.11 wydawanie książek). Wnioskodawca uzyskał pulę numerów ISBN przydzieloną przez krajowe biuro ISBN.

Część książek Wnioskodawca chce wydawać w ten sposób, że Wnioskodawca stworzy lub uzyska od podmiotów współpracujących całą treść publikacji, a następnie zleci realizację druku działającym niezależnie od Wnioskodawcy drukarniom. Drukarnie otrzymają od Wnioskodawcy plik elektroniczny zawierający przyszłą publikację. Następnie, drukarnia sprawdzi otrzymany od Wnioskodawcy materiał, przetworzy go na formę umożliwiającą druk poligraficzny, dokona druku metodą poligraficzną oraz oprawę introligatorską. W wyniku tego procesu powstanie towar w postaci książki. Wszystkie czynności związane z drukiem będą wykonywane z wykorzystaniem własnych maszyn, materiałów i surowców drukarni takich jak papier, klej, farba, nabytych we własnym zakresie przez drukarnię. Wydrukowane w ten sposób książki będą miały przydzielony numer ISBN z puli Wnioskodawcy. Wnioskodawca będzie wydawcą książki. W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca wskazał, że symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU (2008) dla sprzedawanych towarów będących przedmiotem wniosku, tj. książek drukowanych według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to ex. 58.11.1.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku dla książek posiadających numer ISBN, o symbolu PKWiU ex 58.11.1.

W przedmiotowej sprawie należy ustalić, czy wytworzenie książek w okolicznościach wskazanych we wniosku, polegające na ich druku (produkcji) stanowi dostawę towarów, w ramach której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Należy wskazać, że cytowany powyżej art. 7 ust. 1 ustawy, na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT, zawiera własną definicję pojęcia „dostawa towarów”, zgodnie z którą przez „dostawę towarów” należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Nie można zatem utożsamiać dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT z cywilną umową dostawy, o której mowa w art. 605 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm), w myśl którego, przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Należy więc ustalić, czy drukarnia wytwarzając książki na zlecenie Wnioskodawcy przenosi na Wnioskodawcę prawo do rozporządzania towarem (książkami) jak właściciel, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy.

Jeżeli książki są wytworzone z materiałów własnych drukarni takich jak np. papier, farby, kleje, które to materiały składają się na rzeczową postać tej książki to należy stwierdzić, że prawo ich posiadania ma drukarnia. Jeśli więc drukarnia swoje ekonomiczne władztwo nad wytworzonymi książkami przeniesie na inny podmiot, to tym samym dokona dostawy towarów. Ponieważ przedmiotem obrotu jest towar w postaci książki, to nie mają w sprawie znaczenia prawa autorskie przynależne wydawcy. Przedmiotem transakcji jest książka jako wytworzony przez drukarnię towar (rzecz) w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z wykorzystaniem własnym maszyn, materiałów i surowców na zlecenie Wnioskodawcy książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W związku z tym, że Wnioskodawca wskazał, że książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU ex 58.11.1, to do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.