IPPP2/4512-304/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W sytuacji gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z własnych materiałów na zlecenie Wnioskodawczyni książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku gdy książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU ex 58.11.1 do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych czynności sprzedaży książek za dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 5%– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wykonywanych czynności sprzedaży książek za dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 5%.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest głównie wydawanie książek. Wnioskodawca przyjmuje zlecenia na wydanie książek a następnie sam zleca realizację druku działającym niezależnie od Wnioskodawczyni drukarniom. Zdarza się, że Wnioskodawczyni wykonuje uprzednio czynności polegające na formatowaniu pliku, w którym zawarta jest treść przyszłej publikacji. Wnioskodawczyni zamawiając druk książek w drukarni działa we własnym imieniu. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawczyni otrzymuje z drukarni faktury na własną firmę ze stawką VAT 23%. Jednakże to drukarnia jest obowiązana opodatkować druk książki oznaczonej symbolem ISBN według prawidłowej stawki podatku VAT. Dotychczas Wnioskodawczyni traktowała czynności realizowane na rzecz klienta jako świadczenie usług i stosowała stawkę podatku VAT 23%. Wnioskodawczyni chciałaby się upewnić, że prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym zawierane przez nią transakcje w ramach działalności gospodarczej należy traktować jako nabycie książki drukowanej (nowego produktu o symbolu PKWiU x ) od drukarni a następnie jej odpłatne wydanie na rzecz klienta i w sytuacji, kiedy książki oznaczone są symbolami ISBN zasadne jest opodatkowanie świadczenia na rzecz klienta Wnioskodawczyni stawką VAT w wysokości 5%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że transakcja między Wnioskodawczynią a jego klientem stanowi dostawę towarów, która na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 32 załącznika nr 10 korzysta ze stawki VAT w wysokości 5%...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Kluczowe w niniejszej sprawie jest ustalenie czy transakcja pomiędzy Wnioskodawczynią a jej klientem stanowi odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ponadto w przepisie tym ustawodawca wskazał konkretnie pewne czynności, które należy traktować jako dostawę towarów jak np. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej,
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji,
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W odniesieniu do druku książek z własnych materiałów (papieru, farb, klejów itd.) dochodzi do facto do wyprodukowania nowego produktu (towaru). Towar ten jest niewątpliwie wydawany zlecającemu druk jak również przenoszone jest na zlecającego druk prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Powyższe stanowisko zostało zaakceptowane przez organy podatkowe przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 kwietnia 2014 roku sygn. IPPP1/443-124/14-5/AP.

Z powyższego wynika, że w wypadku druku książek i jego wydania nabywcy ma miejsce dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust 1 ustawy. Stosowanie zaś do art. 41 ust 2a dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. Natomiast pod pozycją 32 w załączniku nr 10 zostały wymienione zaliczone do grupowania ex PKWiU 58.11.1 książki drukowane wyłącznie książki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Jednocześnie zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3, w którym również figurują książki drukowane x oznaczone symbolami ISBN wykaz zawarty w załączniku nr 3 nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik tj. 8%.

Zatem Wnioskodawczyni powinna otrzymywać faktury z drukarni wystawione na firmę Wnioskodawczyni ze stawką podatku VAT w wysokości 5%. W analizowanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni następnie wydaje wydrukowane książki swojemu klientowi. W wypadku tego przekazania również przenoszone jest prawo do rozporządzania towarami (książkami) jak właściciel na rzecz klienta Wnioskodawczyni. Wobec powyższego należy uznać, że w istocie ma miejsce kolejna dostawa tych samych towarów, która powinna być opodatkowana według stawki podatku VAT 5%. Podsumowując należy uznać, że Wnioskodawczyni niesłusznie dotychczas traktowała transakcje między sobą a klientem jako świadczenie usług opodatkowane według podstawowej stawki VAT 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU x, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU– x, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy, to z uwagi na, przywołane już wcześniej, objaśnienia do ww. załącznika nr 3, winna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (książek), dla których na podstawie ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest głównie wydawanie książek. Wnioskodawczyni przyjmuje zlecenia na wydanie książek a następnie sama zleca realizację druku działającym niezależnie od Wnioskodawczyni drukarniom. Zdarza się, że Wnioskodawczyni wykonuje uprzednio czynności polegające na formatowaniu pliku, w którym zawarta jest treść przyszłej publikacji. Wnioskodawczyni zamawiając druk książek w drukarni działa we własnym imieniu. Dotychczas Wnioskodawczyni traktowała czynności realizowane na rzecz klienta jako świadczenie usług i stosowała stawkę podatku VAT 23%.

Wnioskodawczyni ma wątpliwości czy prawidłowo dotychczas traktowała transakcje między sobą a klientem jako świadczenie usług opodatkowane według podstawowej stawki VAT 23% zamiast jako dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 5%.

W przedmiotowej sprawie należy ustalić, czy wytworzenie książek w okolicznościach wskazanych we wniosku, polegające na ich druku (produkcji) stanowi dostawę towarów, w ramach której nastąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Należy wskazać, że cytowany powyżej art. 7 ust. 1 ustawy, na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT, zawiera własną definicję pojęcia „dostawa towarów”, zgodnie z którą przez „dostawę towarów” należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Nie można zatem utożsamiać dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT z cywilną umowy dostawy, o której mowa w art. 605 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm), w myśl którego, przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Należy więc ustalić, czy drukarnia wytwarzając książki na zlecenie Wnioskodawczyni przenosi na Wnioskodawczynię prawo do rozporządzania towarem (książkami) jak właściciel, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Jeżeli książki są wytworzone z materiałów własnych drukarni takich jak np. papier, farby, kleje, które to materiały składają się na rzeczową postać tej książki to należy stwierdzić, że prawo ich posiadania ma drukarnia. Jeśli więc drukarnia swoje ekonomiczne władztwo nad wytworzonymi książkami przeniesie na inny podmiot, to tym samym dokona dostawy towarów. Ponieważ przedmiotem obrotu jest towar w postaci książki, to nie mają w sprawie znaczenia prawa autorskie przynależne wydawcy. Przedmiotem transakcji jest książka jako wytworzona przez drukarnię rzecz. W przypadku zatem, gdy drukarnia przekazuje Wnioskodawczyni książki mamy do czynienia z przekazaniem towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z własnych materiałów na zlecenie Wnioskodawczyni książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku gdy książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU x do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy. W związku z tym dalsza sprzedaż tych samych książek dokonywana przez Wnioskodawczynię na rzecz klienta również będzie stanowić dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku VAT w wysokości 5%.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.