IBPP4/4512-159/15/BP | Interpretacja indywidualna

Proszę o wydanie interpretacji, dotyczącej stawki VAT od sprzedaży książki z płytą CD „Y.”?
IBPP4/4512-159/15/BPinterpretacja indywidualna
  1. książka
  2. płyta CD
  3. stawka preferencyjna podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku VAT przy sprzedaży książek wraz z dołączoną płytą CD – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku VAT przy sprzedaży książek wraz z dołączoną płytą CD.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X” zamierza wydać książkę „Y”. Będzie to pierwsze wydanie książki, które ma być dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu o tej samej nazwie. Książka w planowanym formacie B5 (album) liczyć będzie do 220 stron i zawierać będzie część biograficzną o bohaterze oraz część źródłową, na którą złożą się, jego utwory autorskie oraz przez niego opracowane – godki, wiersze, pieśni (z zapisem nutowym), programy sceniczne, w większości po raz pierwszy publikowane. Książka ilustrowana będzie licznymi fotografiami ilustrującymi jej treść.

Dźwiękową ilustracją a zarazem integralną częścią książki będzie płyta CD z archiwalnymi nagraniami J. S. i jego zespołu. Płyta CD z nagranymi utworami dźwiękowymi – muzyka, pieśni i godki góralskie – stanowić będzie uzupełnienie i kontynuację treści zawartych w książce. Wydanie książki planowane jest na sierpień, wrzesień 2015 roku.

Książka – numer ISBN: ZZ-ZZ-ZZ mieści się w klasyfikacji PKWiU: 58.11.1 – „Książki drukowane”. Jej wydanie służy propagowaniu tradycyjnej kultury ludowej xxx.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Proszę o wydanie interpretacji, dotyczącej stawki VAT od sprzedaży książki z płytą CD „Y.”...

Zdaniem Wnioskodawcy, książka wraz z płytą cd pt. „Y.” posiadać będzie numer ISBN: ZZ-ZZ-ZZ i mieści się w klasyfikacji PKWiU: 58.11.1 – „Książki drukowane”.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), towary wyszczególnione w załączniku nr 10 – poz. 32 opodatkowane są stawką podatku w wysokości 5%. Dominującą cechą wydawnictwa „Y.” na które składają się książka i płyta CD jest funkcja książki. Płyta CD jest uzupełnieniem treści zawartych w książce, a zawarte na niej archiwalne nagrania muzyki góralskiej, godek, recytacji w wykonaniu tytułowego bohatera mają przybliżyć jego twórczość i ułatwić jej percepcję. Płyta CD, jako integralna część książki umieszczona będzie w tekturowej kieszonce na wewnętrznej okładce książki i będzie przeznaczona do sprzedaży wyłącznie z książką. Na okładce książki zawarta będzie adnotacja „Książka z płytą CD”.

Zdaniem Wnioskodawcy stawka podatku VAT wynosi 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy podkreślić, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem przez niego wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych towarów i usług obniżone stawki podatku, a także zwolnienie od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Według art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na łpodstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Jednakże z objaśnienia do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów ujętych w ww. załączniku nr 3 wymieniono również w załączniku nr 10 do ustawy, który stanowi katalog towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%.

W poz. 32 tego załącznika nr 10 do ustawy wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 – książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów, usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi, towaru z danego grupowania.

Jeśli więc dany towar:

  • został sklasyfikowany w grupowaniu 58.11.1 PKWiU z 2008r., oraz
  • stanowi drukowaną książkę wytworzoną metodami poligraficznymi, i
  • posiada określony symbol ISBN

-to dostawa mająca za przedmiot ten towar opodatkowana jest według 5 % stawki VAT

Należy bowiem zauważyć, że w sytuacji gdy dostawa dotyczy wyrobu objętego zarówno załącznikiem nr 10 do ustawy jak załącznikiem nr 3 do ustawy – dostawa ta opodatkowana jest niższą stawką podatku. w takim przypadku stawka określona w załączniku nr 3 nie ma zastosowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że „X” zamierza wydać książkę „Y”. Będzie to pierwsze wydanie książki, które ma być dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu o tej samej nazwie. Książka w planowanym formacie B5 (album) liczyć będzie do 220 stron i zawierać będzie część biograficzną o bohaterze oraz część źródłową, na którą złożą się, jego utwory autorskie oraz przez niego opracowane – godki, wiersze, pieśni (z zapisem nutowym), programy sceniczne, w większości po raz pierwszy publikowane. Książka ilustrowana będzie licznymi fotografiami ilustrującymi jej treść. Dźwiękowa ilustracja a zarazem integralną częścią książki będzie płyta CD z archiwalnymi nagraniami J. S. i jego zespołu. Płyta CD z nagranymi utworami dźwiękowymi – muzyka, pieśni i godki góralskie – stanowić będzie uzupełnienie i kontynuację treści zawartych w książce. Wydanie książki planowane jest na sierpień, wrzesień 2015 roku. Książka – numer ISBN: ZZ-ZZ-ZZ mieści się w klasyfikacji PKWiU: 58.11.1 – „Książki drukowane”. Jej wydanie służy propagowaniu tradycyjnej kultury ludowej xxx.

Odnosząc przytoczone przepisy do okoliczności sprawy należy wskazać, że dla określenia stawki podatku VAT dla dostawy książki wraz z płytą, istotny jest fakt, że płyta CD dołączona do drukowanej książki (wytworzonej metodami poligraficznymi) jest w sposób ścisły i nierozerwalny związana z tą książką oraz zawiera informacje będące uzupełnieniem jej treści lub przedstawia dodatkowe aspekty tematyki poruszanej w książce. w efekcie, pełne korzystanie z książki (de facto zapoznanie się z treścią/informacjami/przekazem książki) możliwe jest dopiero po przeczytaniu książki, jak i wysłuchaniu/obejrzeniu materiałów zgromadzonych na płycie CD. Co istotne, przedmiotem obrotu handlowego jest książka i dołączona płyta CD traktowane jako jedna całość (brak możliwości oddzielnego nabycia książki bądź płyty – nabycie tylko jednego z tych produktów nie pozwoliłoby na całościowe zapoznanie się z tematyką poruszaną w tym kompleksowym towarze). Dlatego też, pomimo że Wnioskodawca będzie oferować książkę z dołączoną płytą CD, to z perspektywy funkcjonalności oraz użyteczności, towar ten stanowi jeden produkt o funkcji książki , a zatem jego dostawa podlega opodatkowaniu według stawki VAT 5%.

Powyższe znajduje uzasadnienie w koncepcji świadczenia złożonego, powszechnie akceptowanej na gruncie podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą koncepcją, jeśli dane świadczenie obejmuje kilka elementów, których celem jest lepsze korzystanie tylko z jednej z tych czynności, to ta jedna czynność powinna być traktowana jako świadczenie zasadnicze, według którego należy określać zasady opodatkowania VAT wszystkich wykonywanych czynności, a pozostałe elementy świadczenia powinny zaś stanowić świadczenia pomocnicze. Innymi słowy, świadczenie należy uznać za pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego (zasadniczego), jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania świadczenia głównego (zasadniczego). w efekcie, transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym (tj. świadczenia głównego oraz świadczeń komplementarnych w stosunku do świadczenia głównego), nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zaburzać funkcjonalności systemu podatku VAT.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz stan prawny należy stwierdzić, że z ekonomicznego punktu widzenia wydawnictwa oferowane przez Wnioskodawcę w postaci zestawu książki z płytą CD powinny być postrzegane jako jeden produkt, głównie ze względu na zasadniczą funkcjonalność towaru stanowiącego przedmiot dostawy. Płyta nie stanowi dodatku do książki, lecz jest nierozerwalnym funkcjonalnie, pomocniczym elementem książki. W efekcie, dostawa książki z płytą CD powinna być traktowana jako świadczenie złożone, którego podstawowym elementem, determinującym sposób opodatkowania VAT jest drukowana książka. Oznacza to zatem, że dostawa towaru w postaci kompletu książki, oznaczonej symbolem ISBN, sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU 58.11.1, wraz z płytą CD, na której znajdują się treści uzupełniające do książki, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Podkreślić przy tym należy, że analiza prawidłowości klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej towaru będącego przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.