IBPP3/4512-353/15/EJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą książek przez internet
IBPP3/4512-353/15/EJinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. koszt przesyłki
 3. książka
 4. paragony
 5. podstawa opodatkowania
 6. sprzedaż za pośrednictwem internetu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą książek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą książek.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na sprzedaży książek przez internet. Książki sprzedaje z zastosowaniem stawki 5% (pod warunkiem posiadania przez nie numeru ISBN) lub stawki 23% (książki nieoznaczone numerem ISBN). Zapłata za zakupione książki dokonywana jest w formie wpłaty na konto (np. przelew, płatności online) lub „za pobraniem” (zapłata przy odbiorze przesyłki). Przesyłki realizują różne firmy kurierskie, których usługi opodatkowane są podstawową stawką VAT, tj. obecnie 23% lub Poczta Polska, której usługi są zwolnione z VAT. Cena książki oraz koszt wysyłki wyszczególnione są na paragonach i fakturach w osobnych pozycjach. Z osobami kupującymi nie są zawierane umowy w oparciu, o które sprzedający otrzymuje pełnomocnictwo do reprezentowania kupujących wobec Poczty Polskiej na świadczenie na ich rzecz usług pocztowych ani z firmami kurierskimi na świadczenie na ich rzecz usług kurierskich.Wysyłka książek nie jest samodzielną usługą świadczoną przez firmę Wnioskodawcy i zawsze jest ściśle związana ze sprzedażą książek.

Obecnie w związku ze zmianą przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, a także ugruntowaniem się nowych interpretacji tych przepisów, stawkę VAT kosztów wysyłki Wnioskodawca uzależnia od stawki VAT towaru podstawowego, którego wysyłka dotyczy, a zatem:

Wnioskodawca stosuje następujące stawki VAT:

 1. W przypadku sprzedaży książek opodatkowanych według stawki VAT 5% do kosztu przesyłki wyszczególnionego na fakturze lub paragonie dolicza się podatek VAT w wysokości 5%,
 2. W przypadku sprzedaży książek (e-booków) opodatkowanych według stawki VAT 23% do kosztu przesyłki wyszczególnionego na fakturze lub paragonie dolicza się podatek VAT w wysokości 23%,
 3. W przypadku sprzedaży książek opodatkowanych różnymi stawkami (np. jedna książka – 5%, druga – 23%) do kosztu przesyłki wyszczególnionego na fakturze lub paragonie dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, prawidłowe jest stosowanie zróżnicowanych stawek VAT (tj. 5% lub 23% w zależności od stawki VAT towaru podstawowego, jakim jest książka) w stosunku do kosztów przesyłki, w przypadku gdy usługa wysyłki nie należy do przedmiotu działalności sprzedającego, jest natomiast nierozerwalnie związana ze sprzedażą towaru podstawowego, tj. książki, a jej koszt wyszczególniony jest na fakturze lub paragonie w osobnej pozycji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 29a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 1. Podstawa opodatkowania obejmuje:
 2. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 3. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Koszty wysyłki, ponoszone w związku ze sprzedażą książek stanowią element świadczenia zasadniczego, zwiększając kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i w związku z tym powinny być opodatkowane według stawki VAT właściwej dla sprzedawanych towarów (tj. odpowiednio 5 lub 23%).

 1. Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP2/443-1202/11/ASz z 1 lutego 2012 r.
 2. Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 13379 z 14 lutego 2013 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisu art. 29a ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jak stanowi art. 29a ust. 6 ww. ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W przedmiotowej sprawie należy wskazać, że koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów (tj. książek) przez internet nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów – książek. Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, że koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów (tj. książek), jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.

Zatem, w rozpatrywanej sprawie koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą książek zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży książek (tj. jak wskazał Wnioskodawca według stawki w wysokości 5%, o ile spełnione zostaną przesłanki określone przepisami prawa do zastosowania tej stawki podatku).

Ponadto, jeżeli będące przedmiotem dostawy książki są opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%, to należy zarówno dla kosztów przesyłki realizowanej przez firmę kurierską, jak i przez Pocztę Polską stosować tożsamą stawkę podatku VAT. Natomiast, gdy na jednej fakturze są pozycje opodatkowane stawką 5% lub 23%, wówczas koszty przesyłki należy przyporządkować poszczególnym towarom i do kosztów przesyłki zastosować taką samą stawkę jak dla towarów, z którymi są związane.

W świetle powyższych ustaleń w treści faktury lub paragonu dokumentujących dostawę książek koszty wysyłki jako element świadczenia zasadniczego zwiększający podstawę opodatkowania sprzedawanego towaru nie powinny być wyszczególniane w osobnej pozycji.

Wobec powyższego odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że prawidłowe jest stosowanie zróżnicowanych stawek VAT tj. 5 lub 23% w zależności od stawki VAT towaru podstawowego, jakim jest książka.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym koszty wysyłki, ponoszone w związku ze sprzedażą książek, stanowią element świadczenia zasadniczego, zwiększając kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i w związku z tym powinny być opodatkowane według stawki VAT właściwej dla sprzedawanych towarów tj. odpowiednio 5 lub 23%, jest prawidłowe.

Tut. Organ zauważa, że granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy w kontekście zadanego pytania.

W niniejszej interpretacji Organ podatkowy nie wypowiada się w zakresie prawidłowości działań podejmowanych przez Wnioskodawcę w przypadku opodatkowania kosztów wysyłki książek opodatkowanych różnymi stawkami, o których wspomina on w opisie stanu faktycznego zawartym w poz. 68 wniosku, bowiem kwestii tej Wnioskodawca nie podniósł w pytaniu ani też w stanowisku własnym zawartym w złożonym wniosku ORD-IN.

Ponadto podkreślenia wymaga, że przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedawanych książek, ponieważ zagadnień tych Wnioskodawca nie podniósł ani w pytaniu ani też we własnym stanowisku. Informacje podane w tym zakresie przez Wnioskodawcę zostały zawarte w opisie stanu faktycznego. Zostały one tym samym potraktowane przez organ podatkowy jako element opisu stanu faktycznego i nie były przedmiotem oceny.

Końcowo zauważa się, że bez wpływu na rozstrzygniecie przedmiotowej sprawy pozostaje interpretacja powołana przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu swojego stanowiska. Wyjaśnić należy, że interpretacje organów podatkowych wydawane są w indywidualnych sprawach podatników w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny przedstawiony przez podatnika. Wskazana interpretacja wydana została w innym stanie prawnym i w indywidualnej sprawie innego podatnika, więc nie może być podstawą do przyjęcia rozstrzygnięcia w niej zawartego. Również wskazana przez Wnioskodawcę interpelacja poselska nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa, a zatem nie ma wpływu na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.