IBPP3/443-123/11/BWo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jak zakwalifikować odpłatne wydanie książek po cenie kosztu własnego innym osobom zainteresowanym tematyką wydawnictwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2011r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 12 kwietnia 2011r. (data wpływu 18 kwietnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy książek dla osób niebędących uczestnikami szkolenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania dostawy książek dla osób niebędących uczestnikami szkolenia. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 kwietnia 2011r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 5 kwietnia 2011r. znak IBPP3/443-123/11/BWo.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii realizuje swoje cele statutowe w oparciu o zapisy w Statucie poprzez:

 • upowszechnianie wiedzy, organizację szkoleń dla lekarzy anestezjologów tj. prowadzenie szeroko rozumianego doskonalenia zawodowego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Szkolenia prowadzone są cyklicznie w oparciu o europejski program pt. " Committee for European Education in Anaesthesiology" w porozumieniu z ESA - Europejskim Towarzystwem Anestezjologicznym,
 • organizację spotkań, konferencji, sympozjów, kongresów krajowych i zagranicznych poświęconych aktualnym osiągnięciom w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, które mają charakter szkoleniowo-naukowy.

Po każdym szkoleniu uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne, które są wymagane od lekarzy przez Ministerstwo Zdrowia.

Poprzez organizację szkoleń dla lekarzy Stowarzyszenie realizuje wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 231, poz. 2326) w sprawie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy.

Szkolenia, konferencje, zjazdy, kongresy, sympozja są prowadzone za odpłatnością. Członkowie Stowarzyszenia korzystają z nich nieodpłatnie.

Ponadto Stowarzyszenie opracowuje i wydaje książki oraz zamierza wydawać czasopisma specjalistyczne z wiązane z realizacją wyżej wymienionych szkoleń. Książki wydawane są w ramach odpłatności za szkolenie, oraz odpłatnie osobom zainteresowanym tematyką zawartą w książkach - poza szkoleniem.

Wszystkie działania są działaniami statutowymi, nie komercyjnymi, oraz mają charakter szkoleniowo - edukacyjny, podnoszący kwalifikacje zawodowe lekarzy anestezjologów.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił:

 • wszystkie działania są działaniami statutowymi, Stowarzyszenie nie jest nastawione na zysk, jeżeli jednak jest dodatni wynik na działalności to jest on przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia,
 • Stowarzyszenie świadczy usługi kształcenia zawodowego oraz sprzedaż książek związanych z tematami szkoleń nie tylko dla swoich członków a głównie dla wszystkich zainteresowanych szkoleniem lekarzy anestezjologów,
 • książki przez Wnioskodawcę wydawane są ściśle związane z tematami szkoleń, są one niezbędne do wykonywania usługi podstawowej,
 • Stowarzyszenie nie działa konkurencyjnie w stosunku do innych podatników nie korzystających ze zwolnienia,
 • świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego nie są objęte akredytacją w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • świadczone usługi kształcenia zawodowego są w całości finansowane ze środków publicznych tj. uczestników szkolenia,
 • drukowane książki są oznaczone symbolem ISBN,
 • symbol PKWiU na wydawane książki to PKWiU 58.11.12,
 • pozostałość książek z lat poprzednich jest udokumentowana inwentaryzacją na dzień 31 grudnia 2010r. Stowarzyszenie jest w posiadaniu faktur za książki oraz dowodów przyjęcia do magazynu.
 • Stowarzyszenie do tej pory nie miało dofinansowań do swojej działalności, pytanie dotyczy ewentualnie przyszłych zdarzeń.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie :

Jak zakwalifikować odpłatne wydanie książek po cenie kosztu własnego innym osobom zainteresowanym tematyką wydawnictwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, (stanowisko ostateczne wg pisma z dnia 12 kwietnia 2011r.) pozostała ilość książek sprzedawana poza szkoleniem - zinwentaryzowana ilość książek z roku ubiegłego do 30 kwietnia opodatkowana stawką podatku VAT 0%, po tym terminie książki opodatkowane są stawką 5%, natomiast książki wydane w tym roku opodatkowane są stawką podatku VAT 5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Od 1 stycznia 2011 r. podstawowa stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ust. 1 pkt 1 ustawy, wynosi 23%, z wyłączeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 146f. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Przechodząc zatem do kwestii opodatkowania odpłatnej dostawy książek osobom zainteresowanym tematyką zawartą w książkach, lecz poza szkoleniem należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 41 ust. 2a ustawy, wprowadzonym art. 19 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5 %.

W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea.

Stosownie do zapisu zawartego w § 37 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2a ustawy obniża się do wysokości 0% w okresie do dnia 30 kwietnia 2011 r. dla:

 1. dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1)
 2. –z wyłączeniem map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,
 3. importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

W myśl § 38 rozporządzenia, przepisy § 37 stosuje się pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej, że towary, o których mowa w § 37, zostały:

 1. przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub
 2. przez dokonującego ich dostawy ujęte w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.

Z powyższego wynika, że do dnia 30 kwietnia 2011 r. można było zastosować obniżoną 0% stawkę podatku od towarów i usług dla dostawy książek, jednakże podatnik by móc zastosować obniżoną stawkę powinien posiadać dokumentację potwierdzającą, że zostały one:

 1. przekazane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub
 2. ujęte przez niego (dokonującego ich dostawy) w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.

Z wniosku wynika, że książki będące przedmiotem odpłatnej dostawy osobom zainteresowanym, które nie uczestniczą w szkoleniach mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.11.1 i oznaczone są stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Stan posiadania książek udokumentowany został inwentaryzacją na dzień 31 grudnia 2010r. Stowarzyszenie jest w posiadaniu faktur za książki oraz dowodów przyjęcia do magazynu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że dostawa książek będących przedmiotem wniosku podlegała 0% stawce podatku, pod warunkiem, że dostawa ta dokonana była do dnia 30 kwietnia 2011r. Zastosowanie preferencyjnej stawki 0% będzie odnosiło się tylko do tej partii książek, która ujęta została przez Wnioskodawcę w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010r. Natomiast dostawa książek dokonywana od 1 maja 2011r. podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania dostawy książek pozostałym podmiotom zainteresowanym tematyką wykładów książek należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania usług szkolenia zawodowego lekarzy świadczonych na rzecz podmiotów będących członkami Stowarzyszenia oraz niebędących członkami a także opodatkowania dofinasowań oraz czasopism specjalistycznych i książek wydawanych uczestnikom szkolenia zostało zawarte w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.