IBPP2/443-651/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla dostawy książek multimedialnych sprzedawanych na nośnikach /płyty SC, DVD, inne/ posiadające własny numer ISBN.
IBPP2/443-651/14/ICzinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. książka
  3. preferencyjna stawka amortyzacji
  4. stawka
  5. usługi
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014r. (data wpływu 4 lipca 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy książek multimedialnych sprzedawanych na nośnikach /płyty SC, DVD, inne/ posiadające własny numer ISBN - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku dla dostawy książek multimedialnych sprzedawanych na nośnikach /płyty SC, DVD, inne/ posiadające własny numer ISBN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest dystrybutorem i wydawcą podręczników do nauki języka angielskiego. Sprzedaje książki wydawane w wersji papierowej. Spółka wydaje także książki w wersji multimedialnej na nośnikach /płyty CD, DVD, inne/. Na nośniku znajduje się treść książki wraz z ćwiczeniami, krótkimi filmikami, słowniczkami oraz innymi materiałami wzbogacającymi i uzupełniającymi treść książki. Książkę w wersji multimedialnej można kupić samodzielnie, lub razem z książką w wersji drukowanej. Na książkę w wersji multimedialnej wydanej na nośniku nadawany będzie odrębny numer ISBN.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy książki multimedialne sprzedawane na nośnikach /płyty SC, DVD, inne/ posiadające własny numer ISBN podlegają opodatkowaniu stawką VAT 5%...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka dokonuje sprzedaży książek multimedialnych na nośnikach fizycznych np. płytach CD, DVD. Kupujący nośnik może odczytać z niego treść książki oraz skorzystać z dodatków takich jak ćwiczenia interaktywne sprawdzające odpowiedzi, czy też filmiki związane z treścią książki. Na książki wydawane na nośnikach nadawany będzie odrębny numer ISBN.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 33 załącznika nr 10 do tej ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 5% podlegają książki wydawane na dyskach. taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Mając powyższe na uwadze w ocenie Spółki sprzedaż książek w wersji multimedialnej na płytach CD, DVD i innych nośnikach, oznaczonych nadanym im numerem ISBN podlega opodatkowaniu 5% stawką VAT.

Powyższe stanowisko znajduje poparcie w wydawanych wcześniej interpretacjach organów skarbowych m. in.: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP2/443-792/13-4/JS, z dnia 13.12.2013r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 przez towary - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii;

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;
  3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
  4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W poz. 33 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, wymieniono książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach, oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

W objaśnieniach do załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług w pkt 1, wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Podkreślić należy, że kod ISBN to międzynarodowy znormalizowany numer książki, który służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego wydawnictw zwartych.

Wskazać przy tym należy, że ustawodawca nie warunkuje zastosowania stawki podatku w wysokości 5% dla czynności dostawy towarów wymienionych w poz. 33 załącznika nr 10 do ustawy od konkretnego grupowania PKWiU.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest dystrybutorem i wydawcą podręczników do nauki języka angielskiego. Sprzedaje książki wydawane w wersji papierowej. Spółka wydaje także książki w wersji multimedialnej na nośnikach /płyty CD, DVD, inne/. Na nośniku znajduje się treść książki wraz z ćwiczeniami, krótkimi filmikami, słowniczkami oraz innymi materiałami wzbogacającymi i uzupełniającymi treść książki. Na książkę w wersji multimedialnej wydanej na nośniku nadawany będzie odrębny numer ISBN.

Odnosząc przedstawione okoliczności sprawy do wyżej powołanych przepisów stwierdzić należy, że sprzedaż przez Wnioskodawcę książek multimedialnych sprzedawanych na nośnikach - płyty SC, DVD, i innych nośnikach wraz z ćwiczeniami, krótkimi filmikami, słowniczkami oraz innymi materiałami wzbogacającymi i uzupełniającymi treść książki - oznaczonych symbolem ISBN podlegać będzie opodatkowaniu 5% stawką na podstawie art. 42 ust. 2a ustawy o VAT w związku z poz. 33 załącznika nr 10 do ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżąc 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.