IBPBI/1/415-1421/14/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
IBPBI/1/415-1421/14/BKinterpretacja indywidualna
  1. książka
  2. moment powstania przychodów
  3. wydawnictwo
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 19 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 25 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia momentu uzyskania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni (osoba fizyczna) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania książek (PKD 55.11.Z). Przychód osiąga ze sprzedaży książek drukowanych (PKWiU 58.11.1). Zamierza zawrzeć umowę z dystrybutorem książek, której przedmiotem będzie sprzedaż przez dystrybutora jej publikacji na rynku księgarskim.

Umowa ta (nazwana Umową Dystrybucyjną) przewiduje m.in., że:

  • umowa będzie zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią (dalej: „Wydawca”), a firmą zajmującą się dystrybucją książek (dalej: „Dystrybutor”),
  • przekazanie książek przez Wydawcę Dystrybutorowi celem dalszej sprzedaży, nastąpi na podstawie dokumentów wydania (dostawczych, np. WZ). Takie przekazanie książek nie stanowi przeniesienia praw własności,
  • Dystrybutor dokona sprzedaży książek na rynku księgarskim we własnym imieniu i na własny rachunek, rozliczenie między stronami ze sprzedaży książek nastąpi poprzez pisemne powiadomienie Wydawcy o zakresie sprzedaży dokonanej w okresie rozliczeniowym, ustalonym przez strony na jeden miesiąc. Na tej podstawie Wydawca w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia wystawi fakturę, która będzie stanowić podstawę do zapłaty za sprzedane egzemplarze,
  • umowa przewiduje rozliczenie zwrotów książek. Wydawcy przysługuje pełne prawo zwrotu niesprzedanych egzemplarzy każdej zamówionej publikacji i jest zobowiązany do odbioru niesprzedanych książek.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakim momencie powinnam rozpoznać (wykazać) przychód w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży książek w przypadku sprzedaży w oparciu o model sprzedaży oparty na opisanej umowie...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym modelu sprzedaży określonym Umową Dystrybucyjną, przychód z tytułu sprzedaży książek będzie powstawał w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie, nie rzadziej niż raz w roku, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o otrzymane od Dystrybutora rozliczenie za dany okres rozliczeniowy.

Przy ocenie określenia momentu powstania przychodu dla celów podatku dochodowego, istotne jest ustalenie daty wydania towaru lub wykonania usługi. Jak wskazuje Wnioskodawczyni, istnieją jednak przypadki, w których wydanie rzeczy nie jest równoznaczne z ich sprzedażą. Do przypadków takich należą szczególne rodzaje umów sprzedaży, jaką jest m.in. umowa między wydawcą a odbiorcą publikacji książkowych w celu ich sprzedaży na rynku księgarskim. Art. 14 ust. 1 pkt 1e (winno być art. 14 ust. 1e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że jeżeli usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Mając na względzie brzmienie ww. przepisu, Wnioskodawczyni uważa, że przychód z tytułu sprzedaży książek w określonym okresie rozliczeniowym będzie powstawał na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 lipca 2008 r. Znak: ILPB3/423-267/08-2/DS oraz postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Fabryczna z 10 kwietnia 2007 r. Znak: PDI/415-1/22/12/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzyjnie określają moment powstania przychodu z ww. źródła przychodów.

W myśl art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Zgodnie z art. 14 ust. 1e cytowanej ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Z kolei w myśl art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Przy ocenie określenia momentu powstania przychodu dla celów podatku dochodowego istotne jest – co do zasady - ustalenie daty wydania towaru lub wykonania usługi. Istnieją jednak przypadki, w których wydanie rzeczy nie jest równoznaczne z ich sprzedażą. Do przypadków takich należą umowy komisu oraz szczególne rodzaje umów, jaką jest m.in. umowa między wydawcą a odbiorcą publikacji książkowych w celu ich sprzedaży na rynku księgarskim.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawczyni zawarła z Dystrybutorem umowę, dotyczącą sprzedaży jej publikacji na rynku księgarskim. Przekazanie książek Dystrybutorowi celem dalszej sprzedaży nastąpi na podstawie dokumentów wydania (dostawczych, np. WZ). Takie przekazanie książek nie będzie stanowiło przeniesienia prawa własności. Dystrybutor dokona sprzedaży książek na rynku księgarskim we własnym imieniu i na własny rachunek. Rozliczenie między stronami ze sprzedaży książek nastąpi poprzez pisemne powiadomienie Wydawcy o zakresie sprzedaży dokonanej w okresie rozliczeniowym, ustalonym przez strony na jeden miesiąc. Na tej podstawie Wydawca w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia wystawi fakturę, która stanowić będzie podstawę do zapłaty za sprzedane egzemplarze. Umowa przewiduje rozliczenie zwrotów książek. Wydawcy przysługuje pełne prawo zwrotu niesprzedanych egzemplarzy każdej zamówionej publikacji i jest zobowiązany do odbioru niesprzedanych książek.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią, a Dystrybutorem jest umową, która jest wykonywana stale, w określonym czasie. Przedmiotowa umowa przewiduje ponadto miesięczne okresy rozliczeniowe i związaną z tym wypłatę należności przysługujących Wnioskodawczyni w określonych okresach rozliczeniowych. W konsekwencji w sytuacji przedstawionej we wniosku, przychód należny z tytułu sprzedaży publikacji na rynku księgarskim powstanie zawsze w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie, a więc w ostatnim dniu miesiąca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.