2461-IBPP2.4512.925.2016.1.JJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Określenie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży książek posiadających symbol ISBN, zaklasyfikowanych do symbolu PKWiU 58.11.1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 16 listopada 2016r. (data wpływu 24 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży książek posiadających symbol ISBN, zaklasyfikowanych do symbolu PKWiU 58.11.1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży książek posiadających symbol ISBN, zaklasyfikowanych do symbolu PKWiU 58.11.1.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni od 2012r. prowadzi działalność gospodarczą. Przeważająca działalność PKD 69.10.Z. W związku z wykonywaniem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zakupiła książki niezbędne do prowadzenia działalności. Są to książki drukowane oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Zakup książek podlegał opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT. Po chwili obecnej książki są wyposażeniem firmy.

Prowadząc działalność Wnioskodawczyni nie ma wpisanego w PKD kodu dotyczącego sprzedaży książek. Książki są wyposażeniem.

W związku z planowaną sprzedażą części książek Wnioskodawczyni zwraca się z zapytaniem czy w przypadku sprzedaży książek, należących do wyposażenia firmy, posiadających symbol ISBN, będzie mieć zastosowanie art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z załącznikiem nr 10, poz. 32 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Czy sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy, zakupionych i opodatkowanych przy zakupie 5% podatkiem VAT, posiadających symbol ISBN powinna być opodatkowana 5% stawką podatku VAT?

Czy też sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy, zakupionych, opodatkowanych przy zakupie 5% podatkiem VAT, posiadających symbol ISBN, powinna być opodatkowana 23% stawką podatku VAT (ponieważ przedsiębiorca nie prowadzi działalności związanej ze sprzedażą książek, a książki stanowią jedynie wyposażenie firmy)?

Wnioskodawczyni nadmienia, że książki posiadają symbol PKWiU 58.11.1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy i zakupionych i opodatkowanych 5% podatkiem VAT, posiadających symbol ISBN, będzie podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT?
  2. Czy sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadających symbol ISBN będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT (w związku z faktem, że firma nie zajmuje się sprzedażą książek, nie ma wpisu PKD dotyczącego sprzedaży książek)? Książki posiadają symbol PKWiU 58.11.1

Zdaniem Wnioskodawczyni, powinno mieć zastosowanie przy sprzedaży książek opodatkowanie 5% stawką podatku VAT. Książki są wyposażeniem firmy, posiadają symbol ISBN. Powinno mieć zastosowanie przepisu art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 32 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ponieważ książki były zakupione, opodatkowane 5% stawką podatku VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, nie powinno mieć zastosowania opodatkowanie 23% stawką podatku VAT, przy sprzedaży książek należących do wyposażenia firmy, posiadających symbol ISBN, zakupionych z 5% stawką podatku VAT.

Fakt prowadzenia działalności nie związanej ze sprzedażą książek, sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy nie wpływa na możliwość zastosowania art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 32 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Książki posiadają symbol PKWiU 58.11.1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z treści § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676) do dnia 31 grudnia 2017 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie preferencyjnych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

Natomiast, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Z pozycji nr 72 załącznika nr 3 do ustawy wynika, że stawką tą opodatkowane są książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek (ex 58.11.1).

W świetle objaśnienia nr 1 do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) został jednocześnie wymieniony w załączniku nr 3 i 10 do ustawy to podlega opodatkowaniu stawką niższą, tj. 5% stawką podatku.

W poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy, stanowiącego „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, wymieniono książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea (ex 58.11.1).

W świetle art. 2 pkt 30 ustawy, przez „PKWiU ex”, rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Analiza powyższych regulacji prowadzi do wniosku, iż sprzedaż książek oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, jest opodatkowana stawką w wysokości 5%.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni od 2012r. prowadzi działalność gospodarczą. Przeważająca działalność PKD 69.10.Z. W związku z wykonywaniem działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zakupiła książki niezbędne do prowadzenia działalności. Są to książki drukowane oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Książki drukowane sklasyfikowane są do PKWiU 58.11.1. Zakup książek podlegał opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT. Po chwili obecnej książki są wyposażeniem firmy. Prowadząc działalność Wnioskodawczyni nie ma wpisanego w PKD kodu dotyczącego sprzedaży książek. Książki są wyposażeniem.

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia czy w przypadku sprzedaży książek, należących do wyposażenia firmy, posiadających symbol ISBN, będzie mieć zastosowanie art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w związku z załącznikiem nr 10, poz. 32 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, iż dokonywana przez Wnioskodawczynię sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 5% na podstawie art. 41 ust. 2a w powiązaniu z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy książki te faktycznie mieszczą się w grupowaniu PKWiU 58.11.1.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Przy określaniu właściwej stawki dla sprzedaży ww. książek, nie ma znaczenia w niniejszej sprawie fakt, że firma nie zajmuje się sprzedażą książek, nie ma wpisu PKD dotyczącego sprzedaży książek.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawczynię zaklasyfikowania przedmiotowego towaru według PKWiU. Tut. organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawczynię klasyfikacji towaru według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawczynię obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanego towaru.

Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawczynię.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Podkreślić trzeba, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie zapytania Wnioskodawczyni, tj. kwestii stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży książek należących do wyposażenia firmy oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN. Nie jest natomiast przedmiotem tej interpretacji ocena prawidłowości, dokonanego zaklasyfikowania do właściwego grupowania PKWiU przedmiotowych książek oraz kwestia zastosowania zwolnienia od podatku.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.