0461-ITPP1.4512.130.2017.1.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym prawidłowe będzie zastosowanie 5% stawki VAT na sprzedaż omawianych publikacji, które: będą książkami drukowanymi, będą posiadały oznaczenie symbolami ISBN oraz będą znajdować się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 58.11.1 „książki drukowane”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2017 r. (data wpływu 9 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla sprzedaży książek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki dla sprzedaży książek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy, zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, bądź spółki kapitałowej. Ponadto, Wnioskodawca planuje zarejestrować się dla celów podatku VAT. Do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej będzie wchodziła odpłatna dostawa (sprzedaż) książek drukowanych własnego autorstwa z zakresu szeroko pojętego rozwoju osobistego.

Książka wydawana będzie w języku polskim. Założeniem jest, że przedmiotowa publikacja będzie posiadała formę kalendarza książkowego wraz z elementami mającymi charakter motywacyjny z perspektywy samorozwoju emocjonalnego i biznesowego („książka hybrydowa”).

Wnioskodawca podkreśla, że ww. książka hybrydowa stanowić będzie przewodnik z zakresu planowania dnia w postaci m.in. dziennych/całorocznych celów osobistych i biznesowych oraz wydatków.

Książka hybrydowa będzie przeznaczona głównie dla kobiet planujących zmiany w swoim życiu. Wyżej wymieniona książka zawierać będzie również instrukcje i wskazówki, które mają za zadanie pomóc w organizowaniu dnia, miesiąca, roku, tak aby w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać dostępny czas i zasoby.

Książka hybrydowa, stanowiąca przedmiot niniejszego wniosku, w założeniu zawierać będzie oznaczenie roku, dat, nazw miesięcy, numerów tygodni oraz nazwy dni tygodnia. Treść ta, która stanowi stricte treść standardowego kalendarza książkowego, jest jednak tylko dodatkowym komponentem do naczelnego założenia książki hybrydowej, jakim jest rozwój osobisty i biznesowy oraz motywacja. Dodatkowo, wskazanie konkretnych dat ma ułatwić osobie korzystającej z książki hybrydowej rozmieszczenie celów, wydatków i planów w czasie.

Publikacja spełniać będzie również definicję książki wskazaną w słowniku języka polskiego. Zgodnie z definicją wskazaną w internetowym słowniku języka polskiego PWN „książka” to:

  1. złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach,
  2. pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów.

Wnioskodawca planuje uzyskać numery ISBN, którymi oznaczać będzie przedmiotową publikację. W tak opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca planuje także otrzymać klasyfikację Głównego Urzędu Statystycznego, iż publikacja mieści się w grupowaniu PKWiU 58.11.1 „Książki drukowane”. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uważa, że w opisanym stanie faktycznym ma prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT na planowanych dostawach ww. książek hybrydowych, w wysokości 5 %.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym prawidłowe będzie zastosowanie 5% stawki VAT na sprzedaż omawianych publikacji, które: będą książkami drukowanymi, będą posiadały oznaczenie symbolami ISBN oraz będą znajdować się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 58.11.1 „książki drukowane”?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tej klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676). Należy zauważyć, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 1 i 2 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146 pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146 f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek. Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5 %.

W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1, tj. książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy to, z uwagi na przywołane już wcześniej do ww. załącznika, powinna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2 ustawy o VAT.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (książek), dla których na podstawie ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazał, że analogiczne stanowisko w podobnym stanie faktycznym wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 21 października 2015 r. o sygn.. IPPP2/4512-860/15-2/MT:

„Z uwagi na opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są publikacje oznaczone symbolami ISBN i zaliczone do grupowania PKWiU 58.11.1 jako „książki drukowane”, do ich sprzedaży znajdzie zastosowanie 5 % stawka podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT.”

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż publikacji sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 58.11.1 (książki drukowane) i oznaczonych symbolami ISBN będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o VAT w związki z załącznikiem nr 10 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

W związku z powyższym niniejszą interpretację wydano na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, z którego wynika, że opisane książki mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 58.11.1 oraz będą nadane miały nr ISBN. Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego bądź kontroli zostanie określony odmienny od przedstawionego stan faktyczny, interpretacja nie wywrze skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, aleja Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.