0114-KDIP1-2.4012.417.2017.3.JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania czynności wydania drukowanych książek na rzecz klienta

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2017 r. (data wpływu16 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2017 r. (data wpływu 3 października 2017 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 18 września 2017 r. (skutecznie doręczone 25 września 2017 r.) oraz uzupełnionym w dniu 7 listopada 2017 r. (data wpływu 14 listopada 2017 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 27 października 2017 r. (skutecznie doręczone 3 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wydania drukowanych książek na rzecz klienta – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wydania drukowanych książek na rzecz klienta. Wniosek został uzupełniony w dniu1 października 2017 r. (data wpływu 3 października 2017 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia18 września 2017 r. (skutecznie doręczone 25 września 2017 r.) oraz w dniu 7 listopada 2017 r. (data wpływu 14 listopada 2017 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 27 października 2017 r. (skutecznie doręczone 3 listopada 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2017 r.:

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje się wydawaniem książek (PKD 5811Z),tj. pozyskiwaniem materiału (tytułu i tekstu książki), czynnościami związanymi z przygotowaniem materiału do druku oraz drukiem poprzez podwykonawcę, w wyniku czego powstaje gotowy wyrób w postaci drukowanej książki, oznaczonej symbolem ISBN oraz PKWIU 58.11.1, który następnie jest przez Spółkę sprzedawany. Spółka uznaje wykonywanie takich czynności jako dostawę towarów opodatkowaną stawką 5% VAT, zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 32. załącznika nr 10 do ustawy o VAT.

W ramach prowadzonej działalności Spółka wydaje również książki na zlecenia klientów, czyli zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z przygotowaniem do druku materiału otrzymanego oraz jego drukiem poprzez podwykonawcę, w wyniku czego powstaje gotowy wyrób w postaci drukowanej książki, oznaczonej symbolem ISBN i PKWIU 58.11.1, który następnie jest dostarczany bezpośrednio do klienta (zleceniodawcy). Klient (zleceniodawca) jest obciążany wszystkimi kosztami bezpośrednimi związanymi z wydrukowaniem książki oraz marżą Spółki związaną z wykonaniem zlecenia wydania książki. Spółka uznaje wykonywanie takich czynności jako świadczenie usług i stosuje stawkę VAT podstawową 23%. Spółka nie uznaje zaś ww. czynności jako dostawy towarów opodatkowanej stawką 5% VAT, zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT, w związku z poz 32. załącznika nr 10 do ustawy o VAT, mimo że efektem finalnym ww. czynności jest gotowy wyrób - książka drukowana, posiadająca symbol ISBN oraz PKWIU 58.11.1, z uwagi że nie jest nabywcą, na którego zostaje przeniesione prawo rozporządzania towarem jak właściciel. Prawo rozporządzania towarem jak właściciel zostaje przeniesione wraz z dostarczeniem towaru na klienta (zleceniodawcę). Zdaniem Spółki czynność ta nie powinna być zatem opodatkowana przy zastosowaniu obniżonej stawki VAT, tj. 5%.

Uzupełnienie informacji:

 1. zgodnie z zapisami umownymi dotyczącymi zlecenia wydania książki przez klientów:
  • klient zleca a wydawca przyjmuje do wydania dzieło (tu tytuł i autor), wg ustalonych parametrów (określenie formatu, gramatury papieru, rodzaju oprawy, wielkości nakładu),
  • klient zobowiązuje się w ustalonym terminie przekazać wydawcy zredagowany naukowo tekst dzieła w ustalonej formie (tu określenie parametrów tej formy: rodzaju pliku, np. tekstowy Word, maksymalnej ilości stron, rodzaju czcionki, wymiarów interlinii i marginesów, jakości dpi dla plików graficznych rysunków),
  • klient ustanawia na rzecz wydawcy prawo do jednorazowego wydania dzieła w ustalonej formie, nakładzie, zredagowanego zgodnie z zapisami w umowie,
  • klient określa miejsce dostawy nakładu wydrukowanego dzieła,
  • klient wprowadza dzieło do obrotu,
  • wydawca przekazuje klientowi gotowy produkt po ustalonej cenie, obejmującej koszty wydawnicze: korektę naukową, recenzję, opracowanie redakcyjne, skład i oprawę graficzną, redakcję techniczną, projekt okładki, druk, tłumaczenie (ewentualnie)i usługi wydawcy,
  • zapłata na rzecz wydawcy następuje na podstawie faktury, wystawionej po dostarczeniu nakładu do klienta zgodnie z zapisami w umowie,
 2. w związku z przyjętym od klienta zleceniem wydania książki wydawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac wydawniczych, tj. korekty naukowej, recenzji, opracowania redakcyjnego, składu i oprawy graficznej, redakcji technicznej, projektu okładki, druku, tłumaczenia (ewentualnie). Część prac wydawniczych jest wykonywana poprzez podwykonawców (np. recenzja, skład, oprawa graficzna, projekt okładki).
 3. wydawca jest obciążony ponoszeniem obowiązków reklamacyjnych w stosunku do wydanej na zlecenie klienta książki,
 4. w związku z drukiem książki na zlecenie klienta wydawca przekazuje drukarni materiał do druku (środek oraz okładki) w formie plików PDF wraz ze zleceniem usługi poligraficznej, w którym określa parametry:
  • format (B5/A4/A5/INNY)
  • format po obcięciu (mm/mm)
  • nakład (szt.)
  • liczba stron czarno-białych (szt.) i kolorowych (szt.)
  • gatunek papieru (80-90-100-120-160-200-220-300 GRAMM)
  • rodzaj oprawy (zeszytowa/broszura klejona)
  • okładka (4+0/4+4/4+1/1+1)
  • gatunek papieru okładki (160g/200g/250g/300g)
  • folia (błysk/mat)
  • termin dostarczenia plików (pdf.)
  • termin dostawy (dd/mm/rrrr)
  • miejsce dostawy (nazwa i adres odbiorcy; tu dane Klienta - naszego Zleceniodawcy)
  • cena jednostkowa (zł/szt.).
  Drukarnia na podstawie otrzymanego w ww. sposób zlecenia realizuje usługi poligraficzne z własnych materiałów, uznając wykonywane czynności za dostawę towarów, opodatkowaną stawką 5% VAT, zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 32. załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Czynności te dokumentuje fakturą VAT z zastosowaniem stawki 5% VAT, wystawioną na zlecającego usługę czyli wydawcę.
 5. drukarnia dostarcza gotowy produkt w postaci książki drukowanej bezpośrednio do wskazanego w zleceniu wykonania usługi poligraficznej odbiorcy, tj. klienta natomiast zgodnie ze złożonym w dniu 28 października 2016 r. oświadczeniem przenosi prawo do rozporządzania książką jak właściciel na zlecającego usługę poligraficzną czyli wydawcę i dokumentuje to fakturą VAT za druk książek wystawioną na wydawcę,
 6. klient nie dokonuje zapłaty bezpośrednio na rzecz drukarni. Ponosi jednak koszt druku, który zawarty jest w fakturze za wykonanie usługi wydawniczej, otrzymanej od wydawcy.

W uzupełnieniu wniosku, w odpowiedzi na wezwanie Organu dotyczące wskazania pełnego symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) dla świadczenia będącego przedmiotem zapytania polegającego na wykonaniu zlecenia wydania książki Wnioskodawca wskazał, że świadczy wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleceń wydania książki w oparciu o symbol PKWiU 58.11.50.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może traktować wykonanie zlecenia wydania książki jako dostawę czyli dostawę książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWIU ex 58.11.1 ze stawką 5% zgodniez art. 41 pkt 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy, jeśli produktem finalnym (przedmiotem obrotu) jest drukowana książka?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka uznaje, że wykonanie wydania książki na zlecenie nie stanowi dostawy książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWIU ex 58.11.1 opodatkowanej stawką 5% VAT zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy lecz świadczenie usług opodatkowane stawką podstawową 23% VAT, bowiem otrzymany materiał, który w ramach procesu wydawniczego przybiera postać rzeczową książki nie stanowi własności Spółki, a przeniesienie prawa do rozporządzania książką jak właściciel następuje wraz z wydaniem towaru klientowi (zleceniodawcy) bezpośrednio z drukarni, dla której książka jest do momentu wydania majątkiem rzeczowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na klasyfikacji podanej przez Wnioskodawcę.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU świadczenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 5a ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób,że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach(art. 7 ust. 8 ustawy).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii(art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., jest wykorzystywana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Co do zasady, stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy wymieniono, objęte grupowaniem PKWiU ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Według objaśnień do ww. załącznika, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 tego załącznika, wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU– ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce – nazwa towaru lub usługi. Wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub danej usługi z danego grupowania – konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji, gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy, to z uwagi na przywołane już wcześniej objaśnienia do ww. załącznika nr 3, winna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (książek), dla których na podstawie ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, zajmuje się wydawaniem książek, tj. pozyskiwaniem materiału (tytułu i tekstu książki), czynnościami związanymi z przygotowaniem materiału do druku oraz drukiem poprzez podwykonawcę, w wyniku czego powstaje gotowy wyrób w postaci drukowanej książki, oznaczonej symbolem ISBN oraz PKWiU 58.11.1, który następnie jest przez Spółkę sprzedawany.

W ramach prowadzonej działalności Spółka wydaje również książki na zlecenia klientów, czyli zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z przygotowaniem do druku materiału otrzymanego oraz jego drukiem poprzez podwykonawcę, w wyniku czego powstaje gotowy wyrób w postaci drukowanej książki, oznaczonej symbolem ISBN i PKWIU 58.11.1, który następnie jest dostarczany bezpośrednio do klienta (zleceniodawcy). Klient (zleceniodawca) jest obciążany wszystkimi kosztami bezpośrednimi związanymi z wydrukowaniem książki oraz marżą Spółki związaną z wykonaniem zlecenia wydania książki. Prawo rozporządzania towarem jak właściciel zostaje przeniesione wraz z dostarczeniem towaru na klienta (zleceniodawcę).

Zgodnie z zapisami umownymi dotyczącymi zlecenia wydania książki przez klientów: klient zleca a wydawca przyjmuje do wydania dzieło (tu tytuł i autor), wg ustalonych parametrów (określenie formatu, gramatury papieru, rodzaju oprawy, wielkości nakładu), klient zobowiązuje się w ustalonym terminie przekazać wydawcy zredagowany naukowo tekst dzieła w ustalonej formie (tu określenie parametrów tej formy: rodzaju pliku, np. tekstowy Word, maksymalnej ilości stron, rodzaju czcionki, wymiarów interlinii i marginesów, jakości dpi dla plików graficznych rysunków), klient ustanawia na rzecz wydawcy prawo do jednorazowego wydania dzieła w ustalonej formie, nakładzie, zredagowanego zgodnie z zapisami w umowie, klient określa miejsce dostawy nakładu wydrukowanego dzieła, klient wprowadza dzieło do obrotu, wydawca przekazuje klientowi gotowy produkt po ustalonej cenie, obejmującej koszty wydawnicze: korektę naukową, recenzję, opracowanie redakcyjne, skład i oprawę graficzną, redakcję techniczną, projekt okładki, druk, tłumaczenie (ewentualnie) i usługi wydawcy, zapłata na rzecz wydawcy następuje na podstawie faktury, wystawionej po dostarczeniu nakładu do klienta zgodnie z zapisami w umowie.

W związku z przyjętym od klienta zleceniem wydania książki wydawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac wydawniczych, tj. korekty naukowej, recenzji, opracowania redakcyjnego, składu i oprawy graficznej, redakcji technicznej, projektu okładki, druku, tłumaczenia (ewentualnie). Cześć prac wydawniczych jest wykonywana poprzez podwykonawców (np. recenzja, skład, oprawa graficzna, projekt okładki).

Wydawca jest obciążony ponoszeniem obowiązków reklamacyjnych w stosunku do wydanej na zlecenie klienta książki.

W związku z drukiem książki na zlecenie klienta wydawca przekazuje drukarni materiał do druku (środek oraz okładki) w formie plików PDF wraz ze zleceniem usługi poligraficznej.

Drukarnia na podstawie otrzymanego w ww. sposób zlecenia realizuje usługi poligraficzne z własnych materiałów, uznając wykonywane czynności za dostawę towarów, opodatkowaną stawką 5% VAT, zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy, w związku z poz. 32. załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Czynności te dokumentuje fakturą VAT z zastosowaniem stawki 5% VAT, wystawioną na zlecającego usługę czyli wydawcę.

Drukarnia dostarcza gotowy produkt w postaci książki drukowanej bezpośrednio do wskazanego w zleceniu wykonania usługi poligraficznej odbiorcy, tj. klienta, natomiast zgodnie ze złożonym w dniu 28 października 2016 r. oświadczeniem przenosi prawo do rozporządzania książką jak właściciel na zlecającego usługę poligraficzną czyli wydawcę i dokumentuje to fakturą VAT za druk książek wystawioną na wydawcę,

Klient nie dokonuje zapłaty bezpośrednio na rzecz drukarni. Ponosi jednak koszt druku, który zawarty jest w fakturze za wykonanie usługi wydawniczej, otrzymanej od wydawcy. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że świadczy wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleceń wydania książki w oparciu o symbol PKWiU 58.11.50.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy może traktować wykonanie zlecenia wydania książki jako dostawę czyli dostawę książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWiU ex 58.11.1 ze stawką 5% zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy, jeśli produktem finalnym (przedmiotem obrotu) jest drukowana książka.

Należy wskazać, że cytowany powyżej art. 7 ust. 1 ustawy, na potrzeby stosowania przepisów ustawy, zawiera własną definicję pojęcia „dostawa towarów”, zgodnie z którą przez „dostawę towarów” należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Kwestię dostawy towarów rozpatrywał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-185/01, w której Trybunał zauważył, „że dostawa towarów nie odwołuje się do przeniesienia własności zgodnie z procedurami określonymi w stosownym prawie krajowym, lecz obejmuje wszelkie przeniesienie majątku rzeczowego przez jedną stronę, które uprawnia drugą stronę w rzeczywistości do dysponowania nim tak, jakby ta strona była właścicielem tego majątku. Cel VI Dyrektywy może być zagrożony, jeśli warunki wystąpienia dostawy towarów- będącej jedną z trzech transakcji opodatkowanych - różniłyby się w poszczególnych Państwach Członkowskich, jak to ma miejsce w przypadku warunków regulujących przeniesienie własności w prawie cywilnym”.

Zatem, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku od towarów i usług istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W celu przedstawienia właściwego rozumienia pojęcia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy zaznaczyć, że dotyczy ono tego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nią jak właściciel. Należy przy tym podkreślić, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest przeniesienie prawa własności, zatem zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawa własności” lecz jako własność ekonomiczną.

W ocenie tut. Organu, uwzględniając przedstawione we wniosku okoliczności sprawy uznać należy, że czynności wykonywane pomiędzy Wnioskodawcą, a ostatecznym odbiorcą należy uznać za czynności podlegające opodatkowaniu jako odpłatną dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy.

Jak wskazano we wniosku Spółka wydaje książki na zlecenia klientów, czyli zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z przygotowaniem do druku materiału otrzymanego oraz jego drukiem poprzez podwykonawcę (drukarnię), w wyniku czego powstaje gotowy wyrób w postaci drukowanej książki, oznaczonej symbolem ISBN i PKWiU 58.11.1, który następnie jest dostarczany bezpośrednio przez drukarnię do klienta (zleceniodawcy). Drukarnia na podstawie otrzymanego zlecenia realizuje usługi poligraficzne z własnych materiałów, uznając wykonywane czynności za dostawę towarów. Drukarnia dostarcza gotowy produkt w postaci książki drukowanej bezpośrednio do wskazanego w zleceniu wykonania usługi poligraficznej odbiorcy, tj. klienta, natomiast zgodnie ze złożonym oświadczeniem przenosi prawo do rozporządzania książką jak właściciel na zlecającego usługę poligraficzną czyli Wnioskodawcę. Czynności te dokumentuje fakturą VAT z zastosowaniem stawki 5% VAT, wystawioną na zlecającego usługę czyli Wnioskodawcę. Klient (zleceniodawca) jest obciążany wszystkimi kosztami bezpośrednimi związanymi z wydrukowaniem książki oraz marżą Spółki związaną z wykonaniem zlecenia wydania książki. Zapłata na rzecz wydawcy następuje na podstawie faktury, wystawionej po dostarczeniu nakładu do klienta zgodnie z zapisami w umowie. Wnioskodawca jest obciążony ponoszeniem obowiązków reklamacyjnych w stosunku do wydanej na zlecenie klienta książki. Wnioskodawca świadczy wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleceń wydania książki w oparciu o symbol PKWiU 58.11.50.

W konsekwencji w tym konkretnym przypadku Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów. Jak wskazano drukarnia dokonuje dostawy towarów na rzecz Wnioskodawcy, co potwierdza wystawiona na jego rzecz faktura, natomiast zapłata na rzecz Wnioskodawcy następuje na podstawie faktury, wystawionej po dostarczeniu nakładu do klienta która obejmuje koszty bezpośrednie związane z wydrukowaniem książki oraz marżą Wnioskodawcy związaną z wykonaniem zlecenia wydania książki. Wnioskodawca nabywa prawo do faktycznego rozporządzania nabywanymi towarami jak właściciel, a następnie przenosi to prawo na klienta. Fakt, że drukarnia gotowy produkt w postaci książki drukowanej dostarcza bezpośrednio do wskazanego w zleceniu wykonania usługi poligraficznej odbiorcy, tj. klienta nie wpływa na uznanie, że w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z dostawą towarów.

Zatem, skoro Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów i świadczy wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleceń wydania książki w oparciu o symbol PKWiU 58.11.50. wydanie drukowanej książki posiadającej numer ISBN objętej grupowaniem PKWiU ex 58.11.1 powinien traktować jako dostawę książki opodatkowanej zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy stawką podatku w wysokości 5%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.