0114-KDIP1-2.4012.19.2017.1.IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Gdy dofinansowanie dotyczy częściowo wydania książki w wersji tradycyjnej a częściowo w wersji elektronicznej w postaci jedynie plików, to otrzymaną dotację należy rozliczyć proporcjonalnie do kwoty dotacji otrzymanej na wydanie tradycyjne i wydanie elektroniczne wg odpowiednio stawki podatku w wysokości 5% i 23% tak jak wynikająca z przepisów i obowiązująca stawka podatku dla książek tradycyjnych i elektronicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2017 r. (data wpływu 7 marca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe w zakresie uwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanego dofinansowania,
 • nieprawidłowe w zakresie określenia właściwej stawki podatku.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanego dofinansowania oraz określenia właściwej stawki podatku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wydawnictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. VAT - R został złożony 14 maja 2015 r. Powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy A. w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 5 K.S.H. Przeważający przedmiot działalności Spółki to wydawanie książek broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w internecie, atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej PKD: 58.11.

Opis zaistniałego stanu faktycznego:

Wydawnictwu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zostało przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na publikację w formach takich jak: książka drukowana, ebook, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu promocja literatury i czytelnictwa /literatura ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wsparcie wynosić będzie w przypadku książek wymienionych w punktach:

 1. 2 i 3 - 41,5%,
 2. a w pkt 1 - 40,13% całkowitego kosztu zadania.

Całkowity koszt zadania został ujęty w umowie i obejmuje m.in.: honoraria autorskie, redakcje, korektę, skład, łamanie, opracowanie map, opracowanie wersji e-pub oraz mobi, przygotowanie do druku i druk, promocje i marketing, koszty ogólnowydawnicze. Umowa zawiera szczegółowy kosztorys ile dana pozycja będzie kosztować z podziałem na źródła finansowania. Zgodnie z umową kosztorys nie zawiera podatku VAT, który Wydawnictwo ma prawo odliczyć w deklaracjach VAT.

Zgodnie z zawartymi umowami na ww. dofinansowania (na każdą książkę oddzielna umowa) wydawnictwo zobowiązane zostało do

 1. w przypadku zmniejszenia całkowitego kosztu zadania, do zwrotu na rachunek bankowy Ministerstwa różnicy między otrzymaną kwotą środków, a kwotą zmniejszoną proporcjonalnie do zmiany całkowitego kosztu zadania,
 2. zwrotu otrzymanych środków w przypadku zaistnienia innych przesłanek określonych w umowie,
 3. umieszczenia na publikacjach (tj. książkach na które otrzymano dofinansowanie) oraz materiałach reklamowych i informacyjnych dotyczących ww. książek zapisu:
  "Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 4. dostarczenie do Ministerstwa (preferowane w wersji CD/DVD) publikacji oraz ww. materiałów reklamowych i informacyjnych,
 5. wydawnictwo jest zobowiązane do przedkładania do Ministerstwa raportów z realizacji zadania,
 6. przychody uzyskane z realizacji zadania uzyskane w trakcie jego realizacji, Wydawnictwo jest zobowiązane przeznaczyć na pokrycie kosztów zadania określonego w umowie o dofinansowanie. Przy czym dopuszczalny jest inny sposób zagospodarowania środków za pisemnym porozumieniem.

Składając wniosek o przyznanie dofinansowania Wydawnictwo spółka z ograniczona odpowiedzialnością, umieszcza informację o przewidywanych przychodach uzyskanych z realizacji zadania które obejmuje dofinansowanie. Przy czym przewidywane przychody obejmują m.in.: wpływy z biletów, ze sprzedaży publikacji, akredytacji, opłat uczestników.

Wydawnictwo może samodzielnie określać w jakiej cenie zostanie sprzedana książka. Zarówno wniosek jak i umowa nie zawierają żadnej wzmianki na temat ceny w jakiej ma być sprzedawana książka.

Cena książki jest ustalana według wartości rynkowej za jaką można ją sprzedać. Weryfikowana jest cena podobnych pozycji na rynku i na tej podstawie ustalana jest cena książki na którą Wydawnictwo pozyskało dofinansowanie. Cenę kształtuje rynek. Tak więc może ona zarówno wzrastać jak i ulegać zmniejszeniu. Dodatkowo we wnioskach o dofinansowanie zawarte są informacje o nakładzie każdej z ww. książek w wersji papierowej, jeżeli chodzi o wydanie książek w postaci ebook, taka ilość nie została określona. W przypadku ebook w kosztorysie podana jest tylko pozycja: konwersja na pliki e-pub oraz mobi - cena za 1 szt. (na żądanie nabywcy jest ona multiplikowana). Przy czym tylko w przypadku jednej książki ta pozycja kosztorysu jest częściowo dofinansowana przez Ministerstwo.

Dofinansowanie dotyczy zarówno książek wydawanych w wersji papierowej jak i ebook, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących. Książki będą miały nadany nr ISBN.

Dofinansowanie na rachunek bankowy Spółki zostanie przekazane w trzech transzach, dwie już wpłynęły.

Książki wymienione we wniosku (wersja papierowa) - symbol statystyczny to: 58.11.19.0 - Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o określenie, czy opisane powyżej dofinansowania stanowią podstawę opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z artykułem 29a ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli tak to wniesiono o wskazanie stawki VAT właściwej dla otrzymanego dofinansowania?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Z treści art. 29a ustęp 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż podstawę opodatkowania stanowią m.in. dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika. Zdaniem Wnioskodawcy opisane dofinansowanie stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Koszty objęte dofinansowaniem są ważnym elementem cenotwórczym. Stanowisko to potwierdza interpretacja wydana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nr: 1462-IPPP1.4512.751.2016.2.KR. Powyższa interpretacja została wydana na wniosek, w sprawie również dotyczącej dofinansowania którego Wnioskodawca spodziewał się otrzymać z Centre National du Livre - instytucji będącej częścią francuskiego Ministerstwa Kultury. Przy czym uprzednio dofinansowanie dotyczyło tylko jednego kosztu wydania książki tj. tłumaczenia. Teraz dofinansowanie obejmuje więcej pozycji kosztowych. Jednakże warunki na jakich przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego są zbliżone do tych z Francji. Wnioskodawca uważa, że otrzymane dofinansowanie winno być opodatkowane według 5% stawki podatku, właściwej dla książek które zostaną wydane w wersji papierowej (z nr ISBN).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe w zakresie uwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanego dofinansowania,
 • nieprawidłowe w zakresie określenia właściwej stawki podatku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powołanych przepisów wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje, dofinansowania i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Elementem zasadniczym wpływającym na objęcie uzyskanego przez podatnika dofinansowania definicją podstawy opodatkowania jest stwierdzenie, czy jest ono udzielane w celu sfinansowania czy też dofinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dofinansowania o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają charakter podmiotowy.

Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, dofinansowanie, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dofinansowanie ma, czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie czy podlega opodatkowaniu, istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie wsparcia.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dofinansowania, które w sposób bezwzględny i bezpośredni jest związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu. Dofinansowanie, którego nie można powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, służące pokryciu ogólnych kosztów działalności podatnika w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że Wydawnictwu zostało przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na publikację w formach takich jak: książka drukowana, ebook, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach programu promocja literatury i czytelnictwa /literatura ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wsparcie wynosić będzie w przypadku książek wymienionych w punktach:

 1. 2 i 3 - 41,5%,
 2. a w pkt 1 - 40,13% całkowitego kosztu zadania.

Całkowity koszt zadania został ujęty w umowie i obejmuje m.in.: honoraria autorskie, redakcje, korektę, skład, łamanie, opracowanie map, opracowanie wersji e-pub oraz mobi, przygotowanie do druku i druk, promocje i marketing, koszty ogólnowydawnicze. Umowa zawiera szczegółowy kosztorys ile dana pozycja będzie kosztować z podziałem na źródła finansowania. Zgodnie z umową kosztorys nie zawiera podatku VAT, który Wydawnictwo ma prawo odliczyć w deklaracjach VAT.

Zgodnie z zawartymi umowami na ww. dofinansowania (na każdą książkę oddzielna umowa) wydawnictwo zobowiązane zostało do

 1. w przypadku zmniejszenia całkowitego kosztu zadania, do zwrotu na rachunek bankowy Ministerstwa różnicy między otrzymaną kwotą środków, a kwotą zmniejszoną proporcjonalnie do zmiany całkowitego kosztu zadania,
 2. zwrotu otrzymanych środków w przypadku zaistnienia innych przesłanek określonych w umowie,
 3. umieszczenia na publikacjach (tj. książkach na które otrzymano dofinansowanie) oraz materiałach reklamowych i informacyjnych dotyczących ww. książek zapisu:
  "Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
 4. dostarczenie do Ministerstwa (preferowane w wersji CD/DVD) publikacji oraz ww. materiałów reklamowych i informacyjnych,
 5. wydawnictwo jest zobowiązane do przedkładania do Ministerstwa raportów z realizacji zadania,
 6. przychody uzyskane z realizacji zadania uzyskane w trakcie jego realizacji, Wydawnictwo jest zobowiązane przeznaczyć na pokrycie kosztów zadania określonego w umowie o dofinansowanie. Przy czym dopuszczalny jest inny sposób zagospodarowania środków za pisemnym porozumieniem.

Składając wniosek o przyznanie dofinansowania Wydawnictwo umieszcza informację o przewidywanych przychodach uzyskanych z realizacji zadania które obejmuje dofinansowanie. Przy czym przewidywane przychody obejmują m.in.: wpływy z biletów, ze sprzedaży publikacji, akredytacji, opłat uczestników.

Wydawnictwo może samodzielnie określać w jakiej cenie zostanie sprzedana książka. Zarówno wniosek jak i umowa nie zawierają żadnej wzmianki na temat ceny w jakiej ma być sprzedawana książka.

Cena książki jest ustalana według wartości rynkowej za jaką można ją sprzedać. Weryfikowana jest cena podobnych pozycji na rynku i na tej podstawie ustalana jest cena książki na którą Wydawnictwo pozyskało dofinansowanie. Cenę kształtuje rynek. Tak więc może ona zarówno wzrastać jak i ulegać zmniejszeniu. Dodatkowo we wnioskach o dofinansowanie zawarte są informacje o nakładzie każdej z ww. książek w wersji papierowej, jeżeli chodzi o wydanie książek w postaci ebook, taka ilość nie została określona. W przypadku ebook w kosztorysie podana jest tylko pozycja: konwersja na pliki e-pub oraz mobi - cena za 1 szt. (na żądanie nabywcy jest ona multiplikowana). Przy czym tylko w przypadku jednej książki ta pozycja kosztorysu jest częściowo dofinansowana przez Ministerstwo.

Dofinansowanie dotyczy zarówno książek wydawanych w wersji papierowej jak i ebook, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących. Książki będą miały nadany nr ISBN.

Książki wymienione we wniosku (wersja papierowa) - symbol statystyczny to: 58.11.19.0 - Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy otrzymane dofinansowania stanowią podstawę opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy oraz określenia stawki VAT właściwej dla otrzymanego dofinansowania.

Dokonując analizy przedstawionych w złożonym wniosku okoliczności i powołanych przepisów, wskazać należy, że otrzymane dofinansowanie na publikację opisanych pozycji wydawniczych ma bezpośredni wpływ na ich cenę. Przedmiotowe dofinansowanie jest udzielane w celu sfinansowania czy też dofinansowania konkretnych pozycji wydawniczych.

W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że będzie to dofinansowanie m.in. na: redakcje, korektę, skład, łamanie, opracowanie map, opracowanie wersji e-pub oraz mobi, przygotowanie do druku i druk, promocje i marketing, koszty ogólnowydawnicze trzech konkretnych pozycji wydawniczych. Należy zauważyć, że powyższe pozycje kosztów są jednym z elementów kształtujących wartość końcową, stanowią więc istotny element cenotwórczy każdego dzieła. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że ostateczna cena książki zostanie ustalona w oparciu o warunki rynkowe i ceny podobnych pozycji. W związku z tym, otrzymane dofinansowanie przełoży się na cenę dostarczanej książki, bowiem wskazane koszty stanowią koszt wytworzenia książki.

Wobec tego dofinansowanie będzie miało wpływ na cenę książki, gdyż pozyskane dofinansowanie przeznaczone będzie na pokrycie części poniesionych kosztów w ramach realizowanej dostawy.

W konsekwencji, dofinansowanie otrzymane przez Wnioskodawcę na pokrycie części kosztów stanowi podstawę opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uwzględnienia w podstawie opodatkowania otrzymanego dofinansowania należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %.

W poz. 72 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT, wymieniono PKWiU 2008 ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Jednocześnie w objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku Nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W pozycji 32 załącznika Nr 10, wymieniono PKWiU – ex 58.11.1, książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Natomiast w pozycji 33 załącznika nr 10, wymieniono (bez względu na symbol PKWiU) – książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex, rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Dodatkowo należy wskazać, że w sytuacji gdy ta sama grupa towarów wykazana jest w załączniku nr 10 do ustawy o VAT, jak również w załączniku nr 3 do tej ustawy, z uwagi na przywołane już wcześniej objaśnienia do ww. załącznika nr 3, winna być stosowana stawka podatku przewidziana w art. 41 ust. 2a ustawy o VAT.

Zatem w odniesieniu do dostaw określonych kategorii (książek), dla których na podstawie ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się stawkę niższą.

Należy zauważyć, że stawka podatku od towarów i usług, co do zasady, wynosi 22% (przy czym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – 23%). Jednakże zarówno w samej ustawie, jak też w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Podkreślić przy tym należy, że jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w cyt. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Odstępstwo takie stanowi przywołany już wcześnie przepis art. 41 ust. 2a ustawy, który pozwala na opodatkowanie stawką podatku w wysokości 5% towarów wymienionych w załączniku Nr 10 do tej ustawy. Przy czym dla skorzystania z regulacji prawnej przewidzianej powyższym przepisem, w odniesieniu do konkretnego towaru, niezbędnym jest nie tylko aby towar ten był wymieniony w załączniku Nr 10 do ustawy o VAT ale również musi on spełniać wszystkie warunki, które przewidziano w treści tego załącznika w odniesieniu do danego towaru. Taka sytuacja występuje w odniesieniu do wymienionych w poz. 32 ww. załącznika Nr 10, książek drukowanych oznaczonych symbolami ISBN, wydawnictw w alfabecie Braille’a oraz wymienionych w poz. 33 załącznika nr 10, książek wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone symbolami ISBN.

Wnioskodawca wskazał, że dofinansowanie dotyczy zarówno książek wydawanych w wersji papierowej jak i ebook, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących. Książki będą miały nadany nr ISBN. Książki wymienione we wniosku (wersja papierowa) - symbol statystyczny to: 58.11.19.0 - Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje.

Odnosząc zatem wskazany wyżej stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w sytuacji gdy przedmiotem dokonywanych przez Wnioskodawcę dostaw jest książka o symbolu PKWiU 58.11.19.0, oznaczona stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, czy wydawnictwo w alfabecie Braille’a wówczas zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 32 załącznika Nr 10 do ustawy znajdzie zastosowanie 5% stawka podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT, w związku z poz. 33 załącznika Nr 10 do ustawy stawka podatku w wysokości 5% znajdzie również zastosowanie w sytuacji gdy przedmiotem dokonywanych przez Wnioskodawcę dostaw jest książka wydana na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczona stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Zatem w przypadku kiedy dofinansowanie dotyczy książek, o których mowa z poz. 32 bądź 33 załącznika Nr 10 do ustawy otrzymane dofinansowanie jest opodatkowane preferencyjną stawką podatku w wysokości 5%.

Jednakże z opisu stanu faktycznego wynika, że dofinansowanie będzie dotyczyło zarówno książek wydawanych w wersji papierowej jak i ebook, audiobook. Wskazać należy, że stawka podatku w wysokości 5% nie dotyczy sprzedaży audiobooków jako plików do pobrania np. w formacie mp3 oraz książek w wersji elektronicznej (e-booków).

Zatem w przypadku kiedy dofinansowanie dotyczy książek innych niż te o których mowa w poz. 32 bądź 33 załącznika Nr 10 do ustawy otrzymane dofinansowanie jest opodatkowane podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

Tym samym gdy dofinansowanie dotyczy częściowo wydania książki w wersji tradycyjnej a częściowo w wersji elektronicznej w postaci jedynie plików, to otrzymaną dotację należy rozliczyć proporcjonalnie do kwoty dotacji otrzymanej na wydanie tradycyjne i wydanie elektroniczne wg odpowiednio stawki podatku w wysokości 5% i 23% tak jak wynikająca z przepisów i obowiązująca stawka podatku dla książek tradycyjnych i elektronicznych.

Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie określenia właściwej stawki podatku należało uznać je za nieprawidłowe.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.