0114-KDIP1-1.4012.559.2017.2.KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dostawa towaru w postaci kompletu książki oznaczonej symbolem ISBN wraz z płytą CD, DVD, Blu-Ray, na której znajdują się treści dopełniające książkę, sklasyfikowanego przez Spółkę w grupowaniu PKWiU 58.11.19.0 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje” z nadanym jednym numerem ISBN, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2017 r. (data wpływu 17 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu 7 grudnia 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 21 listopada 2017 r. znak 0114-KDIP1-1.4012.559.2017.1.KOM o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT na sprzedaż książek drukowanych wraz z dołączonymi do nich nośnikami danych typu płyta CD, DVD - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT na sprzedaż książek drukowanych wraz z dołączonymi do nich nośnikami danych typu płyta CD, DVD.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej Spółka) prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży i dystrybucji nagrań filmowych. W ramach działalności Spółka zamierza redagować, wydawać, a następnie dokonywać sprzedaży książek mieszczących się w grupowaniu PKWIU 58.11 oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN wytwarzanych metodami poligraficznymi. Częścią składową ww. książek będą nośniki danych (np. płyty DVD, CD, Blu-Ray), które będą stanowić uzupełnienie i komplementarną część tego wydawnictwa. Nośnik danych z filmem, będący częścią wydawnictwa, nie będzie mógł być sprzedawany bez książki, a książka bez tego nośnika.

W tym samym czasie Spółka będzie sprzedawać następujące produkty:

 1. książka - oznaczona odrębnym numerem ISBN, w miękkiej lub twardej okleinie, z dołączonym nośnikiem danych zawierającym film, który stanowi uzupełnienie i komplementarną część książki,
 2. wydanie DVD z przeznaczeniem dla wypożyczlani - oznaczona odrębnym numerem EAN, płyta DVD zawierająca film, opakowana w plastikowe etui wraz z poligrafią, z udzielonymi Licencjobiorcy prawami do dalszego wypożyczania,
 3. wydanie DVD z przeznaczeniem dla klientów detalicznych - oznaczona odrębnym numerem EAN, płyta zawierająca film opakowana w plastikowe etui wraz z poligrafią, bez praw do dalszego wypożyczania,
 4. wydanie Blu-Ray z przeznaczeniem dla klientów detalicznych - oznaczona odrębnym numerem EAN, płyta Blu-Ray zawierająca film, opakowana w plastikowe etui wraz z poligrafią, bez prawa do dalszego wypożyczania.

W uzupełnieniu z dnia 28 listopada 2017 r. (data wpływu 7 grudnia 2017 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Na książkę z nośnikiem danych typu płyta CD, DVD będzie nadany jeden numer ISBN, przez co oba wymienione elementy będą stanowiły zestaw/komplet sprzedawany tylko jako całość.
 2. Nośnik danych (CD, DVD itp.) będzie w sposób ścisły i nierozerwalny związany z książką drukowaną, do której będzie dołączony, tj. będzie stanowił dopełnienie książki bez którego pełne jej wykorzystanie nie będzie możliwe. Nabycie tylko jednego z tych produktów nie pozwoli na całościowe zapoznanie się z tematyką w nich poruszaną.
 3. Towar w postaci książki z dołączonym do niej nośnikiem danych np. DVD. CD itp. będzie klasyfikowany do grupowania PKWiU (2008) 58.11.19.0 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje”. Będą to książki drukowane oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do sprzedaży książek wraz z wchodzącymi w ich skład nośnikami danych (np. DVD) ma mieć zastosowanie 5% stawka podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz załącznika nr 10 do ustawy?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 2a oraz załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wraz z późn. zmianami, stawka podatku wynosi 5%.

Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 5% zawarty w załączniku nr 10 podaje:

ex 58.11.1 Książki drukowane - wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braillea”.

Książkę wraz z dołączonym do niej nośnikiem danych należy zakwalifikować zgodnie z zasadami metodycznymi PKWIU do grupy 58.11.1. Powyższej klasyfikacji nie zmienia fakt, że książka będzie również zawierała nośnik danych. Przedmiotowy nośnik jest bowiem częścią integralną wydawnictwa i ma charakter uzupełniający wobec treści książki. W tym stanie należy stwierdzić, iż w przypadku sprzedaży książki (wraz z nośnikiem danych jako jej częścią składową), oznaczonej numerem ISBN, zostaną spełnione przesłanki art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, pozwalające na zastosowanie 5% stawki podatku VAT. Jednoczesna dystrybucja nośnika danych zaklasyfikowanego do innych grup asortymentowych z zastosowaniem stawki 23% nie ogranicza możliwości zastosowania stawki 5% dla wydawnictwa składającego się z książki i nośnika danych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na klasyfikacji podanej przez Wnioskodawcę.

Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Należy jednak podkreślić, że dokonana przez producenta (usługodawcę) klasyfikacja nie może naruszać zasad budowy i logiki struktury PKWiU. W razie trudności przy zaliczaniu wyrobu (towaru) lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU można wystąpić w tej sprawie do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów klasyfikacyjnych (w tym Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) określa Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Tut. Organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Tak więc niniejszą interpretację wydano na podstawie grupowania PKWiU wskazanego przez Wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Obecnie obowiązująca klasyfikacja wyrobów i usług została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676). Przy czym, jak wynika z § 2 i 3 powołanego rozporządzenia:

 • w ewidencji, dokumentacji i rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej - stosuje się klasyfikację do dnia 31 grudnia 2016 r.,
 • do celów podatkowych - stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r. klasyfikację PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, po. 1293, z późn. zm).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W myśl natomiast art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie natomiast do art. 41 ust. 2a ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 72 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlegają sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek.

Jednakże z objaśnienia do ww. załącznika wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Zauważyć w tym miejscu należy, że część towarów ujętych w ww. załączniku nr 3 wymieniono również w załączniku nr 10 do ustawy, który stanowi katalog towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. W poz. 32 tego załącznika wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 58.11.1 – książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów, usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi, towaru z danego grupowania

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży i dystrybucji nagrań filmowych. W ramach działalności Spółka zamierza redagować, wydawać, a następnie dokonywać sprzedaży książek mieszczących się w grupowaniu PKWIU 58.11 oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN wytwarzanych metodami poligraficznymi, których częścią składową będą nośniki danych (np. płyty DVD, CD, Blu-Ray). Nośniki będą stanowić uzupełnienie i komplementarną część tego wydawnictwa, będą w sposób ścisły i nierozerwalny związany z książką drukowaną, do której będą dołączone. Nośnik danych z filmem, będący częścią wydawnictwa, nie będzie mógł być sprzedawany bez książki, a książka bez tego nośnika, gdyż nośnik będzie dopełnieniem książki, bez którego pełne jej wykorzystanie nie będzie możliwe. Nabycie tylko jednego z tych produktów nie pozwoli na całościowe zapoznanie się z tematyką w nich poruszaną. Na książkę z nośnikiem danych typu płyta CD, DVD, Blu-Ray itp. będzie nadany jeden numer ISBN, przez co oba wymienione elementy będą stanowiły zestaw/komplet sprzedawany tylko jako całość, a towar ten jest klasyfikowany do grupowania PKWiU (2008) 58.11.19.0 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje”.

Spółka będzie sprzedawać następujące produkty:

 1. książka - oznaczona odrębnym numerem ISBN, w miękkiej lub twardej okleinie, z dołączonym nośnikiem danych zawierającym film, który stanowi uzupełnienie i komplementarną część książki,
 2. wydanie DVD z przeznaczeniem dla wypożyczalni - oznaczona odrębnym numerem EAN, płyta DVD zawierająca film, opakowana w plastikowe etui wraz z poligrafią, z udzielonymi Licencjobiorcy prawami do dalszego wypożyczania,
 3. wydanie DVD z przeznaczeniem dla klientów detalicznych - oznaczona odrębnym numerem EAN, płyta zawierająca film opakowana w plastikowe etui wraz z poligrafią, bez praw do dalszego wypożyczania,
 4. wydanie Blu-Ray z przeznaczeniem dla klientów detalicznych - oznaczona odrębnym numerem EAN, płyta Blu-Ray zawierająca film, opakowana w plastikowe etui wraz z poligrafią, bez prawa do dalszego wypożyczania.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania właściwą stawką podatku VAT książek drukowanych wraz z dołączonymi do nich nośnikami danych typu płyta CD, DVD, Blu-Ray itp.

Odnosząc przytoczone przepisy do okoliczności przedmiotowej sprawy należy wskazać, że dla określenia stawki podatku VAT dla dostawy książki wraz z nośnikiem danych, istotny jest fakt, że płyta CD, DVD Blu-Ray dołączona do drukowanej książki (wytworzonej metodami poligraficznymi) jest w sposób ścisły i nierozerwalny związana z tą książką oraz zawiera informacje będące uzupełnieniem jej treści lub przedstawia dodatkowe aspekty tematyki poruszanej w książce. W efekcie, pełne korzystanie z książki (de facto zapoznanie się z treścią/informacjami/przekazem książki) możliwe jest dopiero po przeczytaniu książki, jak i wysłuchaniu/obejrzeniu materiałów zgromadzonych na CD, DVD, Blu-Ray itp. Co istotne, przedmiotem obrotu handlowego jest książka z dołączonym nośnikiem danych, dla którego to kompletu będzie nadany jeden numer ISBN, przez co Spółka traktuje zestaw jako jedną całość (brak możliwości oddzielnego nabycia książki bądź płyty – nabycie tylko jednego z tych produktów nie pozwoliłoby na całościowe zapoznanie się z tematyką poruszaną w tym kompleksowym towarze). Dlatego też, pomimo że Spółka będzie oferować książkę z dołączoną płytą CD, DVD, Blu-Ray itp., to z perspektywy funkcjonalności oraz użyteczności, towar ten stanowi jeden produkt o funkcji książki.

Powyższe znajduje uzasadnienie w koncepcji świadczenia złożonego, powszechnie akceptowanej na gruncie podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą koncepcją, jeśli dane świadczenie obejmuje kilka elementów, których celem jest lepsze korzystanie tylko z jednej z tych czynności, to ta jedna czynność powinna być traktowana jako świadczenie zasadnicze, według którego należy określać zasady opodatkowania VAT wszystkich wykonywanych czynności, a pozostałe elementy świadczenia powinny zaś stanowić świadczenia pomocnicze. Innymi słowy, świadczenie należy uznać za pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego (zasadniczego), jeśli nie stanowi ono dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania świadczenia głównego (zasadniczego). W efekcie, transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym (tj. świadczenia głównego oraz świadczeń komplementarnych w stosunku do świadczenia głównego), nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zaburzać funkcjonalności systemu podatku VAT.

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dostawa towaru w postaci kompletu książki oznaczonej symbolem ISBN wraz z płytą CD, DVD, Blu-Ray, na której znajdują się treści dopełniające książkę, sklasyfikowanego przez Spółkę w grupowaniu PKWiU 58.11.19.0 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje” z nadanym jednym numerem ISBN, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy odnośnie możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% dla sprzedawanych książek wraz z nośnikiem danych uznać należy za prawidłowe.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku tego opisu. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.