Książka | Interpretacje podatkowe

Książka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to książka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia źródła opodatkowania przychodów ze sprzedaży wydanej własnej książki
Fragment:
Pisanie i wydawanie książki w przypadku Wnioskodawcy nie ma charakteru zarobkowego(ok. 1/3 przychodu to pokrycie kosztów), ani ciągłego (książki drukuje tylko, gdy widnieje faktyczne zainteresowanie), ani zorganizowanego (Wnioskodawca nie posiada żadnego oficjalnego sklepu, a zamówienia zbiera tylko prywatnie przez telefon lub e-mail). W maju oraz czerwcu Wnioskodawca wpłacił zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu sprzedaży książki w marcu i kwietniu (w maju Wnioskodawca nie uzyskał dochodu). Na chwilę obecną przychód uzyskany ze sprzedaży książki wynosi 1400 zł. Książkę Wnioskodawca wydał samodzielnie bez udziału wydawnictwa ani innej firmy pośredniczącej temu procesowi. Zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza kontynuować sprzedaż książki, ale także jest w trakcie pisania kolejnych. Wnioskodawca nie jest jednak w stanie stwierdzić, czy następna książka zostanie wydana w 2017, czy 2018 roku w kwestii kolejnych książek również Wnioskodawca nie wie kiedy powstaną. Książki Wnioskodawca zamierza wydać samodzielnie bez udziału wydawnictwa ani innej firmy pośredniczącej temu procesowi. Podsumowanie Cały proces tworzenia, wydania i sprzedaży książek ma i będzie miał charakter incydentalny,bez możliwości przewidzenia, kiedy Wnioskodawca uzyska przychód i jak długo i często ta sprzedaż będzie prowadzona.
2017
2
wrz

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy/zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy VAT z tytułu dostawy Książek w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit b) Ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury na rzecz Kontrahenta dokumentującej dostawę Książek, nie później niż z chwilą upływu 60-dniowego terminu liczonego od dnia każdorazowego pobrania Książek z Miejsc Magazynowania przez poszczególnych Kontrahentów w celu ich sprzedaży Klientom?
Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy/zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy VAT z tytułu dostawy Towarów w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy o VAT, tj. z chwilą każdorazowego pobrania ich z Miejsc Magazynowania przez poszczególnych Kontrahentów w celu ich sprzedaży Klientom?
Fragment:
(...) Książek w każdym Miejscu Magazynowania; dokonywania (osobiście lub przez podmiot działający na zlecenie X.) inwentaryzacji stanu Towarów i Książek w każdym Miejscu Magazynowania. Jeśli w ramach Inwentaryzacji X. stwierdzi niedobory w Towarach i Książkach przechowywanych w Miejscach Magazynowania, Kontrahenci ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec X.; kontrolowania rzetelności ewidencjonowania przez Kontrahentów w Systemie pobrań Towarów, dokonywanych przez Kontrahentów w każdym Miejscu Magazynowania. X. zobowiązany jest do organizacji przywozu i wywozu Towarów i Książek do i z Miejsc Magazynowania we własnym zakresie i na własny koszt. Ponadto, X. zobowiązany jest również do ubezpieczenia Towarów i Książek przechowywanych w Miejscach Magazynowania. Z tytułu przechowywania Towarów i Książek w Miejscach Magazynowania nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. Z uwagi na to, że Sprzedaż Towarów i Książek przez Kontrahentów na rzecz Klientów realizowana jest przez nich i na ich rachunek, Kontrahenci mają prawo do swobodnego prowadzenia polityki cenowej i promocyjnej w odniesieniu do cen Towarów i Książek oferowanych jej Klientom.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT na dostawę książek drukowanych
Fragment:
Jeżeli książki są wytworzone z materiałów własnych drukarni takich jak np. papier, farby, kleje, które to materiały składają się na rzeczową postać tej książki to należy stwierdzić, że prawo ich posiadania ma drukarnia. Jeśli więc drukarnia swoje ekonomiczne władztwo nad wytworzonymi książkami przeniesie na inny podmiot, to tym samym dokona dostawy towarów. Ponieważ przedmiotem obrotu jest towar w postaci książki, to nie mają w sprawie znaczenia prawa autorskie przynależne wydawcy. Przedmiotem transakcji jest książka jako wytworzony przez drukarnię towar (rzecz) w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z wykorzystaniem własnym maszyn, materiałów i surowców na zlecenie Wnioskodawcy książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W związku z tym, że Wnioskodawca wskazał, że książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU ex 58.11.1, to do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
W sytuacji, kiedy Wydawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, tj. 120. dnia, od pierwszego dnia wydania książek określonych, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy). Wskazać również należy, że w momencie przekazania książek do przechowywania (magazynowania) nie dochodzi do dostawy towarów, a więc książki te nie będą podlegały opodatkowaniu po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia ich przechowywania u Wnioskodawcy. Reasumując, w przypadku przekazania książek Wnioskodawcy przez Wydawcę (w sytuacji braku wcześniejszej sprzedaży oraz zwrotu książek) obowiązek podatkowy po stronie Wydawcy powstanie: (i) w rozliczeniu za okres w którym Wydawnictwo wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę dokumentującą dostawę książek przez Wydawnictwo jeżeli faktura zostanie wystawiona nie później niż z chwilą upływu 120 dniowego terminu liczonego od dnia każdorazowego pobrania książek przez Wnioskodawcę z magazynu, albo (ii) w rozliczeniu za okres w którym upłynie 120 dniowy termin liczony od dnia każdorazowego pobrania książek przez Wnioskodawcę z magazynu, jeżeli faktura dokumentująca dostawę książek przez Wydawnictwo zostanie wystawiona po upływie tego 120 dniowego terminu.
2017
16
maj

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym prawidłowe będzie zastosowanie 5% stawki VAT na sprzedaż omawianych publikacji, które: będą książkami drukowanymi, będą posiadały oznaczenie symbolami ISBN oraz będą znajdować się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 58.11.1 „książki drukowane”?
Fragment:
Założeniem jest, że przedmiotowa publikacja będzie posiadała formę kalendarza książkowego wraz z elementami mającymi charakter motywacyjny z perspektywy samorozwoju emocjonalnego i biznesowego („ książka hybrydowa ”). Wnioskodawca podkreśla, że ww. książka hybrydowa stanowić będzie przewodnik z zakresu planowania dnia w postaci m.in. dziennych/całorocznych celów osobistych i biznesowych oraz wydatków. Książka hybrydowa będzie przeznaczona głównie dla kobiet planujących zmiany w swoim życiu. Wyżej wymieniona książka zawierać będzie również instrukcje i wskazówki, które mają za zadanie pomóc w organizowaniu dnia, miesiąca, roku, tak aby w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać dostępny czas i zasoby. Książka hybrydowa, stanowiąca przedmiot niniejszego wniosku, w założeniu zawierać będzie oznaczenie roku, dat, nazw miesięcy, numerów tygodni oraz nazwy dni tygodnia. Treść ta, która stanowi stricte treść standardowego kalendarza książkowego, jest jednak tylko dodatkowym komponentem do naczelnego założenia książki hybrydowej, jakim jest rozwój osobisty i biznesowy oraz motywacja. Dodatkowo, wskazanie konkretnych dat ma ułatwić osobie korzystającej z książki hybrydowej rozmieszczenie celów, wydatków i planów w czasie. Publikacja spełniać będzie również definicję książki wskazaną w słowniku języka polskiego.
2017
10
maj

Istota:
Określenie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży książek posiadających symbol ISBN, zaklasyfikowanych do symbolu PKWiU 58.11.1
Fragment:
(...) książek, a książki stanowią jedynie wyposażenie firmy)? Wnioskodawczyni nadmienia, że książki posiadają symbol PKWiU 58.11.1. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy i zakupionych i opodatkowanych 5% podatkiem VAT, posiadających symbol ISBN, będzie podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT? Czy sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadających symbol ISBN będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT (w związku z faktem, że firma nie zajmuje się sprzedażą książek, nie ma wpisu PKD dotyczącego sprzedaży książek)? Książki posiadają symbol PKWiU 58.11.1 Zdaniem Wnioskodawczyni, powinno mieć zastosowanie przy sprzedaży książek opodatkowanie 5% stawką podatku VAT. Książki są wyposażeniem firmy, posiadają symbol ISBN. Powinno mieć zastosowanie przepisu art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 32 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ponieważ książki były zakupione, opodatkowane 5% stawką podatku VAT. W ocenie Wnioskodawcy, nie powinno mieć zastosowania opodatkowanie 23% stawką podatku VAT, przy sprzedaży książek należących do wyposażenia firmy, posiadających symbol ISBN, zakupionych z 5% stawką podatku VAT.
2017
15
lut

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% dla dostawy książek o symbolu PKWiU ex 58.11.1
Fragment:
Należy więc ustalić, czy drukarnia wytwarzając książki na zlecenie Wnioskodawczyni przenosi na Wnioskodawczynię prawo do rozporządzania towarem (książkami) jak właściciel, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Jeżeli książki są wytworzone z materiałów własnych drukarni takich jak np. papier, farby, kleje, które to materiały składają się na rzeczową postać tej książki to należy stwierdzić, że prawo ich posiadania ma drukarnia. Jeśli więc drukarnia swoje ekonomiczne władztwo nad wytworzonymi książkami przeniesie na inny podmiot, to tym samym dokona dostawy towarów. Ponieważ przedmiotem obrotu jest towar w postaci książki, to nie mają w sprawie znaczenia prawa autorskie przynależne wydawcy. Przedmiotem transakcji jest książka jako wytworzona przez drukarnię rzecz. W przypadku zatem, gdy drukarnia przekazuje Wnioskodawczyni książki mamy do czynienia z przekazaniem towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z własnych materiałów na zlecenie Wnioskodawczyni książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku gdy książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU ex 58.11.1 do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.
2016
11
sie

Istota:
Dotyczy opodatkowania przekazywanych nieodpłatnie książek.
Fragment:
Wnioskodawca otrzymał w darowiźnie prawa autorskie do książki, która w swej treści podejmuje problematykę związaną z działalnością statutową Fundacji. Fundacja we własnym zakresie zleciła skład książki oraz wydruk w drukarni (książka papierowa). Książka posiada numer ISBN i została objęta 5% podatkiem VAT. Koszt jednostkowy wytworzenia książki wyniósł 6zł netto. Fundacja zamierza dystrybuować książkę w dwóch formach: sprzedaż osobom prywatnym i firmom podczas spotkań autorskich oraz bezpośrednio przez fundację, nieodpłatne przekazywanie w celach promocji tematyki krwiodawstwa, transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy egzemplarze książki o jednostkowej cenie wytworzenia 6 zł netto, które zostaną rozprowadzone nieodpłatnie, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, że nieodpłatne przekazanie towaru będącego przedmiotem wniosku (książki), której jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku) – określona w momencie przekazywania – nie przekroczy 10 zł, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że książki te stanowią prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, a ich przekazanie nastąpi na cele związane z działalnością Fundacji, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, celem nieodpłatnego przekazania książki, jest promocja tematyki krwiodawstwa, transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego.
2016
22
maj

Istota:
Czynności Wnioskodawcy polegające na wytworzeniu produktu (książki) w oparciu o własne materiały (papier) należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. W sytuacji gdy przedmiotem dostawy będą książki, oznaczone symbolem ISBN, zaliczone do grupowania PKWiU 2008 ex 58.11.1, zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika Nr 10 do ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, iż jak przeczyta się w uzasadnieniu interpretacji warunkiem koniecznym do zastosowania obniżonej stawki VAT jest wykonanie usługi poligraficznej polegającej na druku książek, oznaczonych numerem ISBN, z własnych materiałów (własnego papieru). W myśl powyższego planowany przez Spółkę druk książek (czasopism), z wykorzystaniem zakupionego i przekazanego do drukarni papieru, na zlecenie klienta zewnętrznego, można traktować jako dostawę towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarem (tj. w szczególności każdą rzeczą oraz jej częścią) jak właściciel. W przypadku Spółki będzie to przeniesienie prawa do rozporządzania książką (czasopismem) bowiem wytworzone przez Spółkę książki (czasopisma) są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, co do których Spółka musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę, aby nabywca mógł nimi rozporządzać jak właściciel. Spółka będzie wyzbywać się własności zużytych do wytworzenia książek (czasopism) materiałów, które w ramach procesu produkcyjnego będą przybierać postać rzeczową książki (czasopisma). W myśl powyższego druk książek (czasopism) będzie dostawą książek (czasopism), opodatkowaną stawką 5 proc. (zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT), gdyż do ich wytworzenia Spółka użyje w całości lub przeważającej części (powyżej 50%) materiałów własnych.
2016
19
maj

Istota:
Warunkiem stosowania 0% stawki podatku VAT dla dostawy wymienionego we wniosku towaru, tj. książki (słownika) wraz z załączoną do niej płytą CD, stanowiącymi nierozerwalną całość, jest właściwa klasyfikacja, zgodna z PKWiU. Jeżeli zatem książka, której dotyczy zapytanie, wraz ze stanowiącą jej integralną część płytą, będące jednolitym przedmiotem sprzedaży, jest sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 22.11 i posiada oznaczenie symbolu ISBN, to jej dostawa będzie stanowiła dostawę jednego towaru, a wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku VAT, na mocy § 9 ust. 1 pkt 10 lit. a cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.
Fragment:
Nr 212, poz. 1336 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.12.2008 r. - obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia: książek (PKWiU ex 22.11), z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, czasopism specjalistycznych. Z powyższych przepisów wynika, że dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie książek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 0%, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki: przedmiotem transakcji są książki mieszczące się w grupowaniu PKWiU 22.11, transakcja nie dotyczy książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, sprzedawane książki oznaczone są symbolem ISBN. W zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku mamy do czynienia ze Spółką, która w ramach działalności gospodarczej, sprzedaje książki wraz z dołączonymi do nich płytami CD/DVD/VCD, a ich zawartość ma charakter komplementarny względem treści książki. Na płytach nagrywane są materiały integralnie związane z tematyką poruszaną w książkach. Całość produktu – książka oraz płyta stanowią komplet, tj. jednolity przedmiot dostawy.
2016
19
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Książka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.