Książka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to książka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży wydanej własnej książki.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży wydanej własnej książki – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży wydanej własnej książki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 16.08.2016 r. Wnioskodawca podpisał umowę wydania drukiem książki napisanej przez niego, w nakładzie 1.000 sztuk. Otrzymał fakturę od Wydawnictwa na kwotę 10.900 zł, którą zapłacił. Dodatkowy koszt wydruku plakatów reklamowych wyniósł 999,01 zł. Do sprzedaży komisowej Wnioskodawca przekazał 865 egzemplarzy w cenie 16,92 zł brutto. Na dzień 31.12.2017 r. rozliczenie z Wydawnictwa Poligraf przedstawia się następująco: książki za które Wydawnictwo otrzymało należność: 31 egz. x 15,50 zł = 418,50 zł, Wydawnictwo zostawiło według umowy komisowej do odsprzedaży dalszej 150 szt. a pozostałe 667 sztuk odesłało do Wnioskodawcy. Koszt wysyłki pozostałych książek 667 sztuk wyniósł 225 zł. Następnie koszt przesłania do Irlandii wyniósł 40 euro. Podsumowując, kwota nakładów wyniosła 12.284,01 zł. Przychód ze sprzedanych egzemplarzy w roku 2017 wyniósł 418,50 zł.

2018
15
kwi

Istota:

Gdy dofinansowanie dotyczy częściowo wydania książki w wersji tradycyjnej a częściowo w wersji elektronicznej w postaci jedynie plików, to otrzymaną dotację należy rozliczyć proporcjonalnie do kwoty dotacji otrzymanej na wydanie tradycyjne i wydanie elektroniczne wg odpowiednio stawki podatku w wysokości 5% i 23% tak jak wynikająca z przepisów i obowiązująca stawka podatku dla książek tradycyjnych i elektronicznych.

Fragment:

Zarówno wniosek jak i umowa nie zawierają żadnej wzmianki na temat ceny w jakiej ma być sprzedawana książka. Cena książki jest ustalana według wartości rynkowej za jaką można ją sprzedać. Weryfikowana jest cena podobnych pozycji na rynku i na tej podstawie ustalana jest cena książki na którą Wydawnictwo pozyskało dofinansowanie. Cenę kształtuje rynek. Tak więc może ona zarówno wzrastać jak i ulegać zmniejszeniu. Dodatkowo we wnioskach o dofinansowanie zawarte są informacje o nakładzie każdej z ww. książek w wersji papierowej, jeżeli chodzi o wydanie książek w postaci ebook, taka ilość nie została określona. W przypadku ebook w kosztorysie podana jest tylko pozycja: konwersja na pliki e-pub oraz mobi - cena za 1 szt. (na żądanie nabywcy jest ona multiplikowana). Przy czym tylko w przypadku jednej książki ta pozycja kosztorysu jest częściowo dofinansowana przez Ministerstwo. Dofinansowanie dotyczy zarówno książek wydawanych w wersji papierowej jak i ebook, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących. Książki będą miały nadany nr ISBN. Książki wymienione we wniosku (wersja papierowa) - symbol statystyczny to: 58.11.19.0 - Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy otrzymane dofinansowania stanowią podstawę opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy oraz określenia stawki VAT właściwej dla otrzymanego dofinansowania.

2018
10
lut

Istota:

Dostawa towaru w postaci kompletu książki i/lub broszury oznaczonej symbolem ISBN wraz z nośnikiem danych, na którym znajdują się treści dopełniające książkę i/lub broszurę, sklasyfikowanego przez Spółkę w grupowaniu PKWiU 58.11.1 „Książki drukowane” z nadanym jednym numerem ISBN, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

Fragment:

W efekcie, należy przyjąć, że książki drukowane obejmują zarówno książki wytwarzane metodami poligraficznymi, jak i książki wytwarzane innymi metodami. Oznacza to, że aby spełnić warunek (b) wynikający z brzmienia poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, konieczne i wystarczające jest zatem, aby dany towar został uznany za książkę wytworzoną metodami poligraficznymi - będzie to oznaczało, iż stanowi on również książkę drukowaną. Książka, do której dołączony jest Nośnik w analizowanym stanie faktycznym spełnia oba te kryteria. Dla określenia stawki VAT dla dostawy książki z Nośnikiem, istotny jest fakt, iż Nośnik dołączony do drukowanej książki (wytworzonej metodami poligraficznymi) jest w sposób ścisły i nierozerwalny związany z książką oraz zawiera utwory będące uzupełnieniem treści książki. W efekcie (faktycznie zapoznanie się z treścią/informacjami/przekazem książki) możliwe jest dopiero po przeczytaniu książki, jak i wysłuchaniu/obejrzeniu materiałów zgromadzonych na Nośniku. Co istotne, przedmiotem obrotu handlowego jest książka i dołączony Nośnik traktowane jako całość. Dlatego też, pomimo iż Spółka oferuje książki (drukowane, wytworzone metodami poligraficznymi) z dołączonymi Nośnikami, to z perspektywy funkcjonalności oraz użyteczności, towary te stanowią jeden produkt o funkcji książki, a zatem jego dostawa podlega opodatkowaniu według stawki VAT 5%.

2017
30
gru

Istota:

Dostawa towaru w postaci kompletu książki oznaczonej symbolem ISBN wraz z płytą CD, DVD, Blu-Ray, na której znajdują się treści dopełniające książkę, sklasyfikowanego przez Spółkę w grupowaniu PKWiU 58.11.19.0 „Pozostałe drukowane książki, broszury, ulotki i podobne publikacje” z nadanym jednym numerem ISBN, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 5%, stosownie do art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

Fragment:

Odnosząc przytoczone przepisy do okoliczności przedmiotowej sprawy należy wskazać, że dla określenia stawki podatku VAT dla dostawy książki wraz z nośnikiem danych, istotny jest fakt, że płyta CD, DVD Blu-Ray dołączona do drukowanej książki (wytworzonej metodami poligraficznymi) jest w sposób ścisły i nierozerwalny związana z tą książką oraz zawiera informacje będące uzupełnieniem jej treści lub przedstawia dodatkowe aspekty tematyki poruszanej w książce. W efekcie, pełne korzystanie z książki (de facto zapoznanie się z treścią/informacjami/przekazem książki) możliwe jest dopiero po przeczytaniu książki, jak i wysłuchaniu/obejrzeniu materiałów zgromadzonych na CD, DVD, Blu-Ray itp. Co istotne, przedmiotem obrotu handlowego jest książka z dołączonym nośnikiem danych, dla którego to kompletu będzie nadany jeden numer ISBN, przez co Spółka traktuje zestaw jako jedną całość (brak możliwości oddzielnego nabycia książki bądź płyty – nabycie tylko jednego z tych produktów nie pozwoliłoby na całościowe zapoznanie się z tematyką poruszaną w tym kompleksowym towarze). Dlatego też, pomimo że Spółka będzie oferować książkę z dołączoną płytą CD, DVD, Blu-Ray itp., to z perspektywy funkcjonalności oraz użyteczności, towar ten stanowi jeden produkt o funkcji książki. Powyższe znajduje uzasadnienie w koncepcji świadczenia złożonego, powszechnie akceptowanej na gruncie podatku od towarów i usług.

2017
29
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności wydania drukowanych książek na rzecz klienta

Fragment:

Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) dla świadczenia będącego przedmiotem zapytania polegającego na wykonaniu zlecenia wydania książki Wnioskodawca wskazał, że świadczy wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleceń wydania książki w oparciu o symbol PKWiU 58.11.50. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka może traktować wykonanie zlecenia wydania książki jako dostawę czyli dostawę książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWIU ex 58.11.1 ze stawką 5% zgodniez art. 41 pkt 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy, jeśli produktem finalnym (przedmiotem obrotu) jest drukowana książka? Stanowisko Wnioskodawcy: Spółka uznaje, że wykonanie wydania książki na zlecenie nie stanowi dostawy książek posiadających numer ISBN o symbolu PKWIU ex 58.11.1 opodatkowanej stawką 5% VAT zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do tej ustawy lecz świadczenie usług opodatkowane stawką podstawową 23% VAT, bowiem otrzymany materiał, który w ramach procesu wydawniczego przybiera postać rzeczową książki nie stanowi własności Spółki, a przeniesienie prawa do rozporządzania książką jak właściciel następuje wraz z wydaniem towaru klientowi (zleceniodawcy) bezpośrednio z drukarni, dla której książka jest do momentu wydania majątkiem rzeczowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2017
2
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia źródła opodatkowania przychodów ze sprzedaży wydanej własnej książki

Fragment:

Pisanie i wydawanie książki w przypadku Wnioskodawcy nie ma charakteru zarobkowego(ok. 1/3 przychodu to pokrycie kosztów), ani ciągłego (książki drukuje tylko, gdy widnieje faktyczne zainteresowanie), ani zorganizowanego (Wnioskodawca nie posiada żadnego oficjalnego sklepu, a zamówienia zbiera tylko prywatnie przez telefon lub e-mail). W maju oraz czerwcu Wnioskodawca wpłacił zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu sprzedaży książki w marcu i kwietniu (w maju Wnioskodawca nie uzyskał dochodu). Na chwilę obecną przychód uzyskany ze sprzedaży książki wynosi 1400 zł. Książkę Wnioskodawca wydał samodzielnie bez udziału wydawnictwa ani innej firmy pośredniczącej temu procesowi. Zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza kontynuować sprzedaż książki, ale także jest w trakcie pisania kolejnych. Wnioskodawca nie jest jednak w stanie stwierdzić, czy następna książka zostanie wydana w 2017, czy 2018 roku w kwestii kolejnych książek również Wnioskodawca nie wie kiedy powstaną. Książki Wnioskodawca zamierza wydać samodzielnie bez udziału wydawnictwa ani innej firmy pośredniczącej temu procesowi. Podsumowanie Cały proces tworzenia, wydania i sprzedaży książek ma i będzie miał charakter incydentalny,bez możliwości przewidzenia, kiedy Wnioskodawca uzyska przychód i jak długo i często ta sprzedaż będzie prowadzona.

2017
12
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy/zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy VAT z tytułu dostawy Książek w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit b) Ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury na rzecz Kontrahenta dokumentującej dostawę Książek, nie później niż z chwilą upływu 60-dniowego terminu liczonego od dnia każdorazowego pobrania Książek z Miejsc Magazynowania przez poszczególnych Kontrahentów w celu ich sprzedaży Klientom?
Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy/zdarzeniu przyszłym, Spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy VAT z tytułu dostawy Towarów w opisanym powyżej modelu dystrybucji, zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy o VAT, tj. z chwilą każdorazowego pobrania ich z Miejsc Magazynowania przez poszczególnych Kontrahentów w celu ich sprzedaży Klientom?

Fragment:

(...) Książek w każdym Miejscu Magazynowania; dokonywania (osobiście lub przez podmiot działający na zlecenie X.) inwentaryzacji stanu Towarów i Książek w każdym Miejscu Magazynowania. Jeśli w ramach Inwentaryzacji X. stwierdzi niedobory w Towarach i Książkach przechowywanych w Miejscach Magazynowania, Kontrahenci ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec X.; kontrolowania rzetelności ewidencjonowania przez Kontrahentów w Systemie pobrań Towarów, dokonywanych przez Kontrahentów w każdym Miejscu Magazynowania. X. zobowiązany jest do organizacji przywozu i wywozu Towarów i Książek do i z Miejsc Magazynowania we własnym zakresie i na własny koszt. Ponadto, X. zobowiązany jest również do ubezpieczenia Towarów i Książek przechowywanych w Miejscach Magazynowania. Z tytułu przechowywania Towarów i Książek w Miejscach Magazynowania nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. Z uwagi na to, że Sprzedaż Towarów i Książek przez Kontrahentów na rzecz Klientów realizowana jest przez nich i na ich rachunek, Kontrahenci mają prawo do swobodnego prowadzenia polityki cenowej i promocyjnej w odniesieniu do cen Towarów i Książek oferowanych jej Klientom.

2017
18
maj

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT na dostawę książek drukowanych

Fragment:

Jeżeli książki są wytworzone z materiałów własnych drukarni takich jak np. papier, farby, kleje, które to materiały składają się na rzeczową postać tej książki to należy stwierdzić, że prawo ich posiadania ma drukarnia. Jeśli więc drukarnia swoje ekonomiczne władztwo nad wytworzonymi książkami przeniesie na inny podmiot, to tym samym dokona dostawy towarów. Ponieważ przedmiotem obrotu jest towar w postaci książki, to nie mają w sprawie znaczenia prawa autorskie przynależne wydawcy. Przedmiotem transakcji jest książka jako wytworzony przez drukarnię towar (rzecz) w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z wykorzystaniem własnym maszyn, materiałów i surowców na zlecenie Wnioskodawcy książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W związku z tym, że Wnioskodawca wskazał, że książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU ex 58.11.1, to do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.

2017
16
maj

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

W sytuacji, kiedy Wydawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, tj. 120. dnia, od pierwszego dnia wydania książek określonych, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy). Wskazać również należy, że w momencie przekazania książek do przechowywania (magazynowania) nie dochodzi do dostawy towarów, a więc książki te nie będą podlegały opodatkowaniu po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia ich przechowywania u Wnioskodawcy. Reasumując, w przypadku przekazania książek Wnioskodawcy przez Wydawcę (w sytuacji braku wcześniejszej sprzedaży oraz zwrotu książek) obowiązek podatkowy po stronie Wydawcy powstanie: (i) w rozliczeniu za okres w którym Wydawnictwo wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę dokumentującą dostawę książek przez Wydawnictwo jeżeli faktura zostanie wystawiona nie później niż z chwilą upływu 120 dniowego terminu liczonego od dnia każdorazowego pobrania książek przez Wnioskodawcę z magazynu, albo (ii) w rozliczeniu za okres w którym upłynie 120 dniowy termin liczony od dnia każdorazowego pobrania książek przez Wnioskodawcę z magazynu, jeżeli faktura dokumentująca dostawę książek przez Wydawnictwo zostanie wystawiona po upływie tego 120 dniowego terminu.

2017
10
maj

Istota:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym prawidłowe będzie zastosowanie 5% stawki VAT na sprzedaż omawianych publikacji, które: będą książkami drukowanymi, będą posiadały oznaczenie symbolami ISBN oraz będą znajdować się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 58.11.1 „książki drukowane”?

Fragment:

Założeniem jest, że przedmiotowa publikacja będzie posiadała formę kalendarza książkowego wraz z elementami mającymi charakter motywacyjny z perspektywy samorozwoju emocjonalnego i biznesowego („ książka hybrydowa ”). Wnioskodawca podkreśla, że ww. książka hybrydowa stanowić będzie przewodnik z zakresu planowania dnia w postaci m.in. dziennych/całorocznych celów osobistych i biznesowych oraz wydatków. Książka hybrydowa będzie przeznaczona głównie dla kobiet planujących zmiany w swoim życiu. Wyżej wymieniona książka zawierać będzie również instrukcje i wskazówki, które mają za zadanie pomóc w organizowaniu dnia, miesiąca, roku, tak aby w jak najefektywniejszy sposób wykorzystać dostępny czas i zasoby. Książka hybrydowa, stanowiąca przedmiot niniejszego wniosku, w założeniu zawierać będzie oznaczenie roku, dat, nazw miesięcy, numerów tygodni oraz nazwy dni tygodnia. Treść ta, która stanowi stricte treść standardowego kalendarza książkowego, jest jednak tylko dodatkowym komponentem do naczelnego założenia książki hybrydowej, jakim jest rozwój osobisty i biznesowy oraz motywacja. Dodatkowo, wskazanie konkretnych dat ma ułatwić osobie korzystającej z książki hybrydowej rozmieszczenie celów, wydatków i planów w czasie. Publikacja spełniać będzie również definicję książki wskazaną w słowniku języka polskiego.