Książka | Interpretacje podatkowe

Książka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to książka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Określenie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży książek posiadających symbol ISBN, zaklasyfikowanych do symbolu PKWiU 58.11.1
Fragment:
(...) książek, a książki stanowią jedynie wyposażenie firmy)? Wnioskodawczyni nadmienia, że książki posiadają symbol PKWiU 58.11.1. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy i zakupionych i opodatkowanych 5% podatkiem VAT, posiadających symbol ISBN, będzie podlegać opodatkowaniu 5% stawką podatku VAT? Czy sprzedaż książek należących do wyposażenia firmy, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadających symbol ISBN będzie podlegać opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT (w związku z faktem, że firma nie zajmuje się sprzedażą książek, nie ma wpisu PKD dotyczącego sprzedaży książek)? Książki posiadają symbol PKWiU 58.11.1 Zdaniem Wnioskodawczyni, powinno mieć zastosowanie przy sprzedaży książek opodatkowanie 5% stawką podatku VAT. Książki są wyposażeniem firmy, posiadają symbol ISBN. Powinno mieć zastosowanie przepisu art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 32 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, ponieważ książki były zakupione, opodatkowane 5% stawką podatku VAT. W ocenie Wnioskodawcy, nie powinno mieć zastosowania opodatkowanie 23% stawką podatku VAT, przy sprzedaży książek należących do wyposażenia firmy, posiadających symbol ISBN, zakupionych z 5% stawką podatku VAT.
2017
15
lut

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 5% dla dostawy książek o symbolu PKWiU ex 58.11.1
Fragment:
Należy więc ustalić, czy drukarnia wytwarzając książki na zlecenie Wnioskodawczyni przenosi na Wnioskodawczynię prawo do rozporządzania towarem (książkami) jak właściciel, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. Jeżeli książki są wytworzone z materiałów własnych drukarni takich jak np. papier, farby, kleje, które to materiały składają się na rzeczową postać tej książki to należy stwierdzić, że prawo ich posiadania ma drukarnia. Jeśli więc drukarnia swoje ekonomiczne władztwo nad wytworzonymi książkami przeniesie na inny podmiot, to tym samym dokona dostawy towarów. Ponieważ przedmiotem obrotu jest towar w postaci książki, to nie mają w sprawie znaczenia prawa autorskie przynależne wydawcy. Przedmiotem transakcji jest książka jako wytworzona przez drukarnię rzecz. W przypadku zatem, gdy drukarnia przekazuje Wnioskodawczyni książki mamy do czynienia z przekazaniem towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z własnych materiałów na zlecenie Wnioskodawczyni książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku gdy książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU ex 58.11.1 do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.
2016
11
sie

Istota:
Dotyczy opodatkowania przekazywanych nieodpłatnie książek.
Fragment:
Wnioskodawca otrzymał w darowiźnie prawa autorskie do książki, która w swej treści podejmuje problematykę związaną z działalnością statutową Fundacji. Fundacja we własnym zakresie zleciła skład książki oraz wydruk w drukarni (książka papierowa). Książka posiada numer ISBN i została objęta 5% podatkiem VAT. Koszt jednostkowy wytworzenia książki wyniósł 6zł netto. Fundacja zamierza dystrybuować książkę w dwóch formach: sprzedaż osobom prywatnym i firmom podczas spotkań autorskich oraz bezpośrednio przez fundację, nieodpłatne przekazywanie w celach promocji tematyki krwiodawstwa, transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy egzemplarze książki o jednostkowej cenie wytworzenia 6 zł netto, które zostaną rozprowadzone nieodpłatnie, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, że nieodpłatne przekazanie towaru będącego przedmiotem wniosku (książki), której jednostkowy koszt wytworzenia (bez podatku) – określona w momencie przekazywania – nie przekroczy 10 zł, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, że książki te stanowią prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, a ich przekazanie nastąpi na cele związane z działalnością Fundacji, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, celem nieodpłatnego przekazania książki, jest promocja tematyki krwiodawstwa, transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego.
2016
22
maj

Istota:
Czynności Wnioskodawcy polegające na wytworzeniu produktu (książki) w oparciu o własne materiały (papier) należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. W sytuacji gdy przedmiotem dostawy będą książki, oznaczone symbolem ISBN, zaliczone do grupowania PKWiU 2008 ex 58.11.1, zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika Nr 10 do ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca wskazuje, iż jak przeczyta się w uzasadnieniu interpretacji warunkiem koniecznym do zastosowania obniżonej stawki VAT jest wykonanie usługi poligraficznej polegającej na druku książek, oznaczonych numerem ISBN, z własnych materiałów (własnego papieru). W myśl powyższego planowany przez Spółkę druk książek (czasopism), z wykorzystaniem zakupionego i przekazanego do drukarni papieru, na zlecenie klienta zewnętrznego, można traktować jako dostawę towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się m.in. przeniesienie prawa do rozporządzania towarem (tj. w szczególności każdą rzeczą oraz jej częścią) jak właściciel. W przypadku Spółki będzie to przeniesienie prawa do rozporządzania książką (czasopismem) bowiem wytworzone przez Spółkę książki (czasopisma) są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, co do których Spółka musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę, aby nabywca mógł nimi rozporządzać jak właściciel. Spółka będzie wyzbywać się własności zużytych do wytworzenia książek (czasopism) materiałów, które w ramach procesu produkcyjnego będą przybierać postać rzeczową książki (czasopisma). W myśl powyższego druk książek (czasopism) będzie dostawą książek (czasopism), opodatkowaną stawką 5 proc. (zgodnie z art. 41 pkt 2a ustawy o VAT w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o VAT), gdyż do ich wytworzenia Spółka użyje w całości lub przeważającej części (powyżej 50%) materiałów własnych.
2016
19
maj

Istota:
Warunkiem stosowania 0% stawki podatku VAT dla dostawy wymienionego we wniosku towaru, tj. książki (słownika) wraz z załączoną do niej płytą CD, stanowiącymi nierozerwalną całość, jest właściwa klasyfikacja, zgodna z PKWiU. Jeżeli zatem książka, której dotyczy zapytanie, wraz ze stanowiącą jej integralną część płytą, będące jednolitym przedmiotem sprzedaży, jest sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 22.11 i posiada oznaczenie symbolu ISBN, to jej dostawa będzie stanowiła dostawę jednego towaru, a wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku VAT, na mocy § 9 ust. 1 pkt 10 lit. a cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.
Fragment:
Nr 212, poz. 1336 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.12.2008 r. - obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia: książek (PKWiU ex 22.11), z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, czasopism specjalistycznych. Z powyższych przepisów wynika, że dostawa lub wewnątrzwspólnotowe nabycie książek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki VAT w wysokości 0%, jeżeli spełnione zostaną łącznie trzy warunki: przedmiotem transakcji są książki mieszczące się w grupowaniu PKWiU 22.11, transakcja nie dotyczy książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, sprzedawane książki oznaczone są symbolem ISBN. W zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku mamy do czynienia ze Spółką, która w ramach działalności gospodarczej, sprzedaje książki wraz z dołączonymi do nich płytami CD/DVD/VCD, a ich zawartość ma charakter komplementarny względem treści książki. Na płytach nagrywane są materiały integralnie związane z tematyką poruszaną w książkach. Całość produktu – książka oraz płyta stanowią komplet, tj. jednolity przedmiot dostawy.
2016
19
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży książek elektronicznych (tzw. ebook, audiobook).
Fragment:
Dla określenia właściwej stawki podatku VAT dla dostawy książki wraz z elektronicznymi nośnikami danych (np. płyty CD, DVD, VCD, Blue-Ray, itp.) istotny jest fakt czy nośniki te, które są dołączone do drukowanej książki są w sposób ścisły i nierozerwalny związane z książką oraz zawierają informacje będące uzupełnieniem treści książki lub akompaniamentem do ćwiczeń zawartych w książkach, bądź też przedstawiające dodatkowe aspekty tematyki poruszanej w książkach. W efekcie, pełne korzystanie z książki możliwe jest dopiero po przeczytaniu książki, jak i wysłuchaniu/obejrzeniu materiałów zgromadzonych na nośnikach danych. Co istotne, przedmiotem obrotu handlowego jest książka i dołączony do niej elektroniczny nośnik danych traktowany jako jedna całość (brak możliwości oddzielnego nabycia książki, bądź nośnika danych – nabycie tylko jednego z tych produktów nie pozwoliłoby na całościowe zapoznanie się z tematyką poruszaną w tym kompleksowym towarze). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi internetową księgarnię wysyłkową. W sklepie internetowym klienci składają zamówienie na książki, nagrane płyty CD i DVD, gry komputerowe, książki elektroniczne (e-booki). Sprzedaż książek oznaczonych symbolem ISBN korzysta ze stawki obniżonej zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług i wynosi 5%. Książki elektroniczne sprzedawane są w dwóch wersjach: samodzielnie albo jako uzupełnienie treści książki w formie papierowej.
2016
18
mar

Istota:
W jaki sposób należy opodatkować sprzedaż ww. książek artystycznych własnego autorstwa, tj. w jakiej wysokości, w jakim terminie powinna wpłacać podatek dochodowy na rachunek bankowy urzędu skarbowego?
Fragment:
Całkowity nakład książki to 300 egzemplarzy. Część książek będących w posiadaniu Wnioskodawczyni, zamierza Ona sprzedać instytucji kultury oraz w kilku wybranych księgarniach artystycznych. Może to być sprzedaż rozciągnięta w czasie i dotyczyć co najmniej kilkudziesięciu sztuk. Wnioskodawczyni jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego poniesiony przez nią wydatek związany z drukiem książek. Koszt druku 1 egzemplarza książki wyniósł około 78% ustalonej ceny sprzedaży książki. Mając na uwadze przywołane przepisy, należy stwierdzić, że opisane we wniosku zdarzenie przyszłe pozwala przyjąć, że sprzedaż książek własnego autorstwa nie nosi znamion pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyżej ustawowej definicji, gdyż nie spełnia wszystkich przesłanek tej definicji. Wnioskodawczyni będzie co prawda odpłatnie sprzedawała książki własnego autorstwa, niewątpliwie we własnym imieniu i na własny rachunek, jednakże ta sprzedaż nie będą odbywać się w sposób ciągły (powtarzalny i stały), lecz będzie nieregularna (rozciągnięta w czasie) i będzie ograniczała się do kilkudziesięciu sztuk książek. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż środki pieniężne uzyskane przez Wnioskodawczynię w związku ze sprzedażą książek własnego autorstwa – w sposób opisany we wniosku - są przychodem z praw autorskich.
2015
11
gru

Istota:
Zastosowania 5% stawki podatku VAT do sprzedaży publikacji.
Fragment:
Stanowisko Wnioskodawczyni: Publikacje, których dostawy dokonuje Wnioskodawczyni są książkami drukowanymi, mają nadane symbole ISBN, w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług znajdują się w grupowaniu 58.11.1, tj. „ Książki drukowane ”. Zdaniem Wnioskodawczyni, w wyżej opisanym stanie faktycznym prawidłowe będzie dokonywanie dostawy książek drukowanych stosując 5% stawkę podatku VAT. Sprzedawane przez Wnioskodawczynię książki odpowiadają językowej, słownikowej definicji „ książki ”, którą są (zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, dostępnego na witrynie w sieci Internet: www.sjp.pwn.pl ): „ złożone i oprawione arkusze papieru, zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych arkuszach ”, „ pewna liczba arkuszy papieru złożonych i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów. ” Wnioskodawczyni spełnia wszystkie warunki do stosowania 5% stawki podatku VAT na dostawy książek drukowanych, tj. zgodnie z treścią art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy o podatku VAT: dokonuje dostawy książek drukowanych, książki zbywane przez Wnioskodawczynię mieszczą się w grupowaniu: 58.11.1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, książki zbywane przez Wnioskodawczynię będą oznaczone symbolami ISBN, stosuje się objaśnienie nr 1 do załącznika nr 3 ustawy od podatku VAT.
2015
2
gru

Istota:
Proszę o wydanie interpretacji, dotyczącej stawki VAT od sprzedaży książki z płytą CD „Y.”?
Fragment:
Wydanie książki planowane jest na sierpień, wrzesień 2015 roku. Książka – numer ISBN: ZZ-ZZ-ZZ mieści się w klasyfikacji PKWiU: 58.11.1 – „ Książki drukowane ”. Jej wydanie służy propagowaniu tradycyjnej kultury ludowej xxx. Odnosząc przytoczone przepisy do okoliczności sprawy należy wskazać, że dla określenia stawki podatku VAT dla dostawy książki wraz z płytą, istotny jest fakt, że płyta CD dołączona do drukowanej książki (wytworzonej metodami poligraficznymi) jest w sposób ścisły i nierozerwalny związana z tą książką oraz zawiera informacje będące uzupełnieniem jej treści lub przedstawia dodatkowe aspekty tematyki poruszanej w książce. w efekcie, pełne korzystanie z książki (de facto zapoznanie się z treścią/informacjami/przekazem książki) możliwe jest dopiero po przeczytaniu książki, jak i wysłuchaniu/obejrzeniu materiałów zgromadzonych na płycie CD. Co istotne, przedmiotem obrotu handlowego jest książka i dołączona płyta CD traktowane jako jedna całość (brak możliwości oddzielnego nabycia książki bądź płyty – nabycie tylko jednego z tych produktów nie pozwoliłoby na całościowe zapoznanie się z tematyką poruszaną w tym kompleksowym towarze).
2015
13
wrz

Istota:
W sytuacji gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z własnych materiałów na zlecenie Wnioskodawczyni książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku gdy książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU ex 58.11.1 do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT
Fragment:
Jeżeli książki są wytworzone z materiałów własnych drukarni takich jak np. papier, farby, kleje, które to materiały składają się na rzeczową postać tej książki to należy stwierdzić, że prawo ich posiadania ma drukarnia. Jeśli więc drukarnia swoje ekonomiczne władztwo nad wytworzonymi książkami przeniesie na inny podmiot, to tym samym dokona dostawy towarów. Ponieważ przedmiotem obrotu jest towar w postaci książki, to nie mają w sprawie znaczenia prawa autorskie przynależne wydawcy. Przedmiotem transakcji jest książka jako wytworzona przez drukarnię rzecz. W przypadku zatem, gdy drukarnia przekazuje Wnioskodawczyni książki mamy do czynienia z przekazaniem towarów, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji przedstawionej we wniosku, gdy przedmiotem dostawy są wykonywane przez drukarnię z własnych materiałów na zlecenie Wnioskodawczyni książki, to czynność wykonywana przez drukarnię stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku gdy książki oznaczone są symbolami ISBN i zaliczone są do grupowania PKWiU x do dostawy tych książek zastosowanie znajdzie 5% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 32 załącznika nr 10 do ustawy.
2015
2
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Książka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.