ITPB2/4511-478/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz. U. Nr 154, poz. 1509 ze zm.) przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczania w ramach ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej za 2014 r.?
ITPB2/4511-478/15/MMinterpretacja indywidualna
  1. książeczka mieszkaniowa
  2. zlecenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 361) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 30 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczeń w ramach ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 9 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczeń w ramach ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

We wniosku tym oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od czasu urodzenia córki, czyli od 1989 r. Bank XXX – za zgodą Wnioskodawczyni - pobierał z jej konta, jako zlecenie stałe określoną kwotę z przeznaczeniem na książeczkę mieszkaniową córki – na jej cele mieszkaniowe. Z tytułu ww. wpłat Wnioskodawczyni nie dokonywała żadnych odliczeń od dochodu, ani od podatku. Z uwagi na fakt, że córka odziedziczyła mieszkanie po dziadkach, wkład zgromadzony na książeczce wraz z premią gwarancyjną został scedowany na rzecz drugiej córki, która zakupiła mieszkanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz. U. Nr 154, poz. 1509 ze zm.) przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczania w ramach ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej za 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje jej prawo do ww. ulgi podatkowej za 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2001r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podatku z tytułu wydatków, o których mowa w ust. 1 lit. b)-f) oraz w pkt 2, ustala się na podstawie kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 27a ust. 2 ww. ustawy).

Kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć za rok podatkowy 30% wydatków, nie więcej niż 6% kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń (art. 27a ust. 3 lit. b) ww. ustawy).

Odliczenie to z dniem 1 stycznia 2002 r. zostało wykreślone z katalogu ulg podatkowych. Jednak zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w ww. art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 255 ze zm.).

Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, w rozumieniu ustawy określenie "kasa mieszkaniowa" oznacza finansowo wyodrębnioną działalność banków polegającą na prowadzeniu imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych i udzielaniu kredytów kontraktowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową - do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13, długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe. Przepis art. 9 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż umowa o kredyt kontraktowy powinna być, pod rygorem nieważności, zawarta na piśmie i określać co najmniej strony umowy, warunki systematycznego oszczędzania, wysokość oprocentowania oszczędności, zobowiązanie banku do zawarcia umowy kredytowej, o której mowa w art. 12, wraz z ustaleniem istotnych warunków tej umowy. Oszczędności gromadzone na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w kasie mieszkaniowej są oprocentowane w wysokości co najmniej 0,25 stopy redyskonta w Narodowym Banku Polskim, jednak w wysokości nie mniejszej niż 2% w stosunku rocznym (art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, od czasu urodzenia córki, czyli od 1989 r. Bank XXX – za zgodą Wnioskodawczyni - pobierał z jej konta, jako zlecenie stałe określoną kwotę z przeznaczeniem na książeczkę mieszkaniową córki – na jej cele mieszkaniowe. Z tytułu ww. wpłat Wnioskodawczyni nie dokonywała żadnych odliczeń od dochodu, ani od podatku. Z uwagi na fakt, że córka odziedziczyła mieszkanie po dziadkach, wkład zgromadzony na książeczce wraz z premią gwarancyjną został scedowany na rzecz drugiej córki, która zakupiła mieszkanie.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują jednoznaczne, że odliczeniu z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej podlegają wyłącznie poniesione przez podatnika wydatki na wpłaty do kasy mieszkaniowej w związku z zawartą umową o systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Natomiast z art. 4 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. przysługuje tym podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jednakże nie sposób utożsamiać – jak czyni to Wnioskodawczyni – oszczędzania od 1987 r. na książeczce mieszkaniowej założonej na córkę z oszczędzaniem w kasach mieszkaniowych. Ustawodawca przewidział bowiem różne sposoby pomocy państwa dla osób oszczędzających na cele mieszkaniowe, w zależności od tego, kiedy i w jakiej formie oszczędności na te cele były gromadzone w banku.

W art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 119, poz. 1115) ustawodawca zdefiniował pojęcie „właściciela książeczki mieszkaniowej”. Zgodnie z ww. przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu książeczki mieszkaniowej - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która jest posiadaczem wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. Właścicielom tych książeczek mieszkaniowych – na zasadach przewidzianych w art. 3-3d ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych – przysługiwała premia gwarancyjna.

Natomiast ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ustawodawca wprowadził nową formę oszczędzania, czyli systematyczne oszczędzanie w banku prowadzącym kasę mieszkaniową i właśnie dla tej nowej formy oszczędzania na cele mieszkaniowe przewidział ulgę podatkową, o której mowa w art. 27f ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro – w przedstawionym stanie faktycznym – Wnioskodawczyni nie zawierała umowy o systematyczne gromadzenie oszczędności w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, to nie spełnia warunku wynikającego z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji za 2014 r. nie mogła dokonać odpisów od podatku w ramach ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

książeczka mieszkaniowa
DD9/033/155/BRT/2012/PK-569 | Interpretacja indywidualna

zlecenia
ILPB2/415-884/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.