ITPB2/415-12/12/RS | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki od środków zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych prowadzonych przez Bank dla klientów będących osobami fizycznymi, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Bank nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/415-12/12/RSinterpretacja indywidualna
 1. książeczka mieszkaniowa
 2. odsetki
 3. rachunek bankowy
 4. wkład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Zwolnienia czasowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunkach „książeczka mieszkaniowa” - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunkach „książeczka mieszkaniowa”.

We wniosku tym zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Bank”) jest osobą prawną - spółką akcyjną utworzoną zgodnie z polskim prawem spółek handlowych, bankiem komercyjnym. Bank kieruje swoją ofertę produktową zarówno do klientów indywidualnych, jak i małych i mikro przedsiębiorstw.

Zakres produktów oferowanych klientom indywidualnym (osobom fizycznym) obejmuje między innymi tradycyjne usługi bankowe, takie jak:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 • prowadzenie innych rachunków bankowych,
 • udzielanie kredytów oraz pożyczek pieniężnych,
 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.

Obecnie Bank rozważa poszerzenie swojej oferty, skierowanej do osób fizycznych, o prowadzenie rachunku bankowego - książeczki mieszkaniowej (dalej: „Książeczka Mieszkaniowa”), przeznaczonego dla klientów gromadzących środki pieniężne na cele mieszkaniowe. Zgodnie z treścią stosunku prawnego pomiędzy Bankiem a klientem, cele mieszkaniowe zostaną określone jako te, na które dokonuje się niżej wymienionych wydatków:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przez wydatki na cele mieszkaniowe, zgodnie z treścią stosunku prawnego pomiędzy Bankiem a klientem, uważa się również wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Książeczka Mieszkaniowa będzie oferowana w kilku wariantach (różniących się w szczególności oprocentowaniem, czasem oszczędzania, okresem kapitalizacji, sposobem oraz częstością dokonywania wpłat i wypłat, warunkami oraz sposobem wypłaty należnych odsetek), odpowiadających różnym potrzebom klientów.

Warianty Książeczki Mieszkaniowej obejmują w szczególności:

 • lokatę terminową z jednorazową minimalną wpłatą w momencie otwarcia rachunku, z możliwymi, ale nie wymaganymi, kolejnymi wpłatami w dowolnych nieregularnych odstępach czasu z określonym minimum kwotowym,
 • lokatę terminową, przewidującą jednorazową wpłatę z określonym minimum kwotowym bez możliwości kolejnych dopłat.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odsetki od środków zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych prowadzonych przez Bank dla klientów będących osobami fizycznymi, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Bank nie będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od środków zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych, prowadzonych przez Bank dla klientów będących osobami fizycznymi będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że dokonując analizy zakresu zwolnienia z opodatkowania odsetek od książeczek mieszkaniowych należy ustalić znaczenie pojęcia „książeczka mieszkaniowa” zawartego w powołanym wyżej przepisie. W ww. ustawie brak jest zarówno definicji pojęcia książeczka mieszkaniowa jak i listy podmiotów uprawnionych do wydawania książeczek mieszkaniowych. Podobnie Prawo bankowe nie reguluje warunków oferowania przez banki książeczek mieszkaniowych. Bank może zatem świadczyć taką usługę, określając warunki jej świadczenia w stosowanych przez siebie ogólnych warunkach umów lub regulaminach, zgodnie z art. 109 ustawy Prawo bankowe. Idea książeczek mieszkaniowych polega na tym, że oferta ta dostępna jest dla osób fizycznych, które na podstawie zawartej umowy deklarują oszczędzanie pieniędzy na cele mieszkaniowe.

W przepisach prawa nie zawarto definicji, która określałaby charakterystyczne cechy lub ograniczenia, co do formy książeczki mieszkaniowej. Dlatego też – zdaniem Wnioskodawcy - dopuszczalne jest proponowanie Książeczki Mieszkaniowej w standardowej formie przewidzianej dla rachunku bankowego, bez względu na warunki, jakie zostaną określone w umowie a w szczególności okres zapadalności lokaty, okres kapitalizacji, oprocentowanie.

Według Wnioskodawcy, wobec braku regulacji dotyczących „książeczki mieszkaniowej”, a w szczególności braku jakichkolwiek wymogów co do formy, w jakiej będzie świadczona taka usługa, dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych konieczne będzie określenie w regulaminie/umowie Książeczki Mieszkaniowej, że wkłady są gromadzone przez klienta (osobę fizyczną) z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Artykuł 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie definiuje celów mieszkaniowych, jak również nie odsyła do konkretnej regulacji, w której cele te zostały zdefiniowane. Dlatego też Wnioskodawca uważa, że w tym wypadku można posiłkować się innymi przepisami w obrębie tego samego aktu prawnego, w którym określono takie cele, tj. art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykładnia literalna daje jasne wskazówki w zakresie zwolnienia odsetek od podatku dochodowego na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy, gdyż językowe brzmienie tego przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, co jest przedmiotem zwolnienia z opodatkowania. Przepis wprost wskazuje, iż nie podlegają opodatkowaniu odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, czyli takie jakie Bank zamierza wprowadzić do swojej oferty.

Wnioskodawca uważa, że wykładnia celowościowa również potwierdza Jego stanowisko, gdyż celem ustawodawcy przy wprowadzaniu do ustawy zwolnienia z podatku odsetek od środków na książeczkach mieszkaniowych było wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce poprzez zachęcanie do oszczędzania na cele mieszkaniowe. Sytuacja rynku mieszkaniowego w momencie wprowadzania przepisów nie była najlepsza. Również obecnie, w dobie kryzysu finansowego, dużej podaży mieszkań na rynku oraz ograniczonej zdolności kredytowej potencjalnych nabywców mieszkań, problem wspierania rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa jest ciągle aktualny.

Pojawia się wprawdzie pogląd, że zwolnienie z art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy stosuje się wyłącznie „w celu ochrony praw nabytych” i dotyczy tylko tzw. „starych” książeczek mieszkaniowych, z premią gwarancyjną, prowadzonych przez bank, a nie „nowych” książeczek, otwartych po roku 2001 r., jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, wykładnia literalna nie prowadzi do takiego wniosku, bo brak jest takiego rozróżnienia książeczek mieszkaniowych w zależności od daty otwarcia, a zastosowanie wykładni takiej celowościowej potencjalnie sprzecznej z literalną jest zabiegiem niezgodnym z normą zawartą w art. 217 Konstytucji oraz z zasadami interpretacji prawa podatkowego.

Zatem według Wnioskodawcy, gdyby przyjąć ograniczenie w postaci „ochrony praw nabytych”, to byłaby to nieuprawniona wykładnia celowościową, przełamująca znaczenie językowe pojęcia „książeczka mieszkaniowa”. Wnioskodawca wskazuje, że zasada pierwszeństwa wykładni literalnej w prawie podatkowym znajduje potwierdzenie w orzecznictwie zarówno Naczelnego Sądu Administracyjnego jak i Trybunału Konstytucyjnego.

Wnioskodawca podnosi, że znane jest Mu uzasadnienie do projektu ustawy z 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym stwierdza się, że regulacja przewidziana w art. 52a ma na celu ochronę praw nabytych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych, jednakże, wersja projektu, do której przygotowano uzasadnienie zakładała zwolnienie z opodatkowania jedynie premii gwarancyjnych od książeczek mieszkaniowych - odsetki od książeczek nie zostały wymienione w projekcie rządowym jako zwolnione z podatku. Koncepcja zwolnienia odsetek od książeczek pojawiła się dopiero podczas drugiego czytania projektu w ramach Komisji Finansów Publicznych Sejmu IV kadencji. W dniu 13 listopada 2001 r. Komisja Finansów Publicznych przyjęła poselską poprawkę do projektu ustawy, stanowiącą, iż zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają odsetki od książeczek mieszkaniowych - bez wskazania ograniczeń czasowych, ani wskazania czy dotyczy to „starych” czy „nowych” książeczek.

Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby ustawodawca rzeczywiście chciał nadać przedmiotowemu zwolnieniu charakter polegający na ochronie praw nabytych, to zastosowałby konstrukcję przepisu przewidzianą w art. 52a ust. 1 pkt 1 -3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w których zwalnia się od podatku wybrane dochody:

 • dotyczące papierów wartościowych Skarbu Państwa nabytych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r.
 • z odsetek od środków zgromadzonych m.in. na rachunkach bankowych, jeśli wynikają z umów terminowych zawartych przed 1 grudnia 2001 r.

Tymczasem ustawodawca w omawianym przepisie nie wskazał żadnej daty, np. najpóźniejszego momentu zawarcia umowy książeczki mieszkaniowej lub kapitalizacji odsetek.

Wnioskodawca stwierdza również, że przepis art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być w niektórych przypadkach (gdy książeczka mieszkaniowa stanowi rachunek bankowy) traktowany jak przepis szczególny wobec art. 52a ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Z powyższego wywodzi natomiast, że ustawodawca przewidział w stosunku do wszystkich odsetek od rachunków bankowych zasadę ochrony praw nabytych, wprowadzając cezurę czasową 1 grudnia 2001 r., natomiast w pkt 5 wprowadził wyjątek dotyczący odsetek od książeczek mieszkaniowych stanowiąc, że w tym konkretnym przypadku nie jest istotne kiedy zostanie zawarta umowa rachunku książeczki mieszkaniowej, gdyż odsetki od tego rodzaju rachunków zawsze podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Wnioskodawca uważa także, iż nie zasługuje na uwzględnienie pogląd, zgodnie z którym przepisy umieszczone w rozdziale 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter tymczasowy i ograniczony w czasie, tylko dlatego, że zostały umieszczone w tym rozdziale, a nie na przykład w art. 21 ustawy. W Jego ocenie wskazuje na to wykładnia systemowa zewnętrzna - na przykład analiza przepisów art. 38b i 38c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które mimo, że umieszczone w rozdziale pt. „Przepisy przejściowe i końcowe”, mają charakter stały, tzn. dotyczą także nowych zdarzeń, zaistniałych po wejściu w życie tych przepisów. Z powyższego wywodzi natomiast, że w omawianym przypadku celem ustawodawcy było wprowadzenie specjalnego reżimu dla opodatkowania odsetek od książeczek mieszkaniowych

Zdaniem Wnioskodawcy, produkt bankowy w postaci oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej analogiczny do tego, jaki zamierza wprowadzić do swojej oferty, już funkcjonuje w obrocie i jest oferowany przez bank. (tzw. nowa, Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa).

Według Wnioskodawcy podobne stanowisko prezentują również organy podatkowe we wskazanych przez Niego interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy stanowi, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Stosownie natomiast do art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Z literalnego brzmienia wyżej powołanego przepisu wynika, iż zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych pobiera się, jeżeli są spełnione łącznie trzy przesłanki:

 • środki te zgromadzone są na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania,
 • rachunek podatnika lub inne formy oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzone są przez podmiot do tego uprawniony na podstawie odrębnych przepisów,
 • środki pieniężne nie są gromadzone w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

Przepis ten został dodany z dniem 1 stycznia 2002 r. przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz.1509 ze zm.).

Wynika z niego, iż zwolnieniem objęte są odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, dlatego też należy odnieść się do jego treści jako całości a nie tylko do części, lub też ograniczać się do pojęć: „wkłady” czy „książeczka mieszkaniowa”.

Pojęcie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, zdefiniowane jest – poprzez zasady jej udzielania – w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 ze zm.).

Stosownie do art. 3 ust. 1 powyższej ustawy właścicielom książeczek mieszkaniowych – oprócz odsetek naliczanych od wkładów - przysługuje premia gwarancyjna w związku z dokonaniem jednej z czynności wymienionych w powyższym przepisie, np. uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub nabyciem własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. (art. 3 ust. 3 ustawy). Podkreślić również należy, iż ustawa definiuje również pojęcie „właściciela książeczki mieszkaniowej” jako osobę fizyczną, która jest posiadaczem wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. (art. 2 pkt 5 ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, o których mowa ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Za taką wykładnią analizowanego przepisu przemawia również cel jego wprowadzenia wynikający z uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z którym „w celu zachowania praw nabytych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych” wprowadzono zwolnienie od opodatkowania m.in. odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych” (druk sejmowy Nr 28, s. 42).

Intencję ustawodawcy potwierdza również umieszczenie przepisu art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rozdziale 10 zawierającym przepisy przejściowe i końcowe pełniące zupełnie inną rolę niż pozostałe rodzaje przepisów, co decyduje o wyodrębnieniu ich w osobną grupę. Systematyka ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ustawodawca wprowadzając omawiany przepis w rozdziale zawierającym przepisy przejściowe i końcowe nie umiejscowił go przypadkowo, gdyż było to jego celowe działanie.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Bank rozważa poszerzenie swojej oferty, skierowanej do osób fizycznych, o prowadzenie rachunku bankowego - „Książeczka Mieszkaniowa”, przeznaczonego dla klientów gromadzących środki pieniężne na cele mieszkaniowe. Zgodnie z treścią stosunku prawnego pomiędzy Bankiem a klientem, cele mieszkaniowe zostaną określone jako te, na które dokonuje się wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 ustawy. Książeczka Mieszkaniowa będzie oferowana w kilku wariantach (różniących się w szczególności oprocentowaniem, czasem oszczędzania, okresem kapitalizacji, sposobem oraz częstością dokonywania wpłat i wypłat, warunkami oraz sposobem wypłaty należnych odsetek), odpowiadających różnym potrzebom klientów.

Zważywszy zatem, iż zwolnienie określone w cytowanym powyżej art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczy wyłącznie książeczek mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. stwierdzić należy, iż odsetki od wkładów zgromadzonych przez klientów będących osobami fizycznymi na Książeczkach Mieszkaniowych, które Bank dopiero zamierza prowadzić, nie będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Bez znaczenia pozostaje tym samym okoliczność przeznaczenia zgromadzonych środków na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Stąd też Bank, jako płatnik, będzie zobowiązany do pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku Książeczka Mieszkaniowa, stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.