IPTPB2/415-495/14-4/MP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z przedmiotową cesją, faktem objęcia kwot z dwóch książeczek mieszkaniowych oraz praw i wartości z nich przysługujących, a następnie likwidacją książeczek mieszkaniowych, powstał po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/415-495/14-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. cesja
 2. książeczka mieszkaniowa
 3. likwidacja
 4. majątek
 5. podatkowa grupa kapitałowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu 25 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych cesji prawa do książeczki mieszkaniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych cesji prawa do książeczki mieszkaniowej.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 28 października 2014 r., Nr IPTPB2/436-113/14-2/MP IPTPB2/415-495/14-2/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 28 października 2014 r. (doręczono w dniu 30 października 2014 r.). Natomiast w dniu 5 listopada 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data nadania 4 listopada 2014 r.). Zatem zachowany został termin ustawowy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w kwietniu 2014 r., zakupiła okna wraz z montażem do domu jednorodzinnego, którego jest współwłaścicielem na zasadzie wspólnoty ustawowej majątkowej małżeńskiej.

W dniu 28 kwietnia 2014 r. dwie córki Wnioskodawczyni dokonały w Oddziale Banku, cesji swoich książeczek mieszkaniowych na Jej rzecz. Wartość nominalna książeczek na dzień dokonania cesji wynosiła:

 1. 14 250 zł - wkład na książeczce,
  • 5 518 zł 58 gr – odsetki,
  • 24 139 zł 20 gr - premia gwarancyjna
  • pomniejszone o likwidację książeczki 40zł, koszt cesji 70 zł.
 2. 14 250 zł - wkład na książeczce,
  • 7 533 zł 30 gr – odsetki,
  • 31 944 zł - premia gwarancyjna
  • pomniejszone o likwidację książeczki 40 zł, koszt cesji 70 zł

Przekazanie książeczek mieszkaniowych odbyło się w drodze cesji i nie posiadało cech darowizny, tzn. nie spisywano aktu notarialnego, czy też umowy darowizny. Tego samego dnia Wnioskodawczyni złożyła w Oddziale Banku obie książeczki do likwidacji i po kilku dniach otrzymała przelewem bankowym pieniądze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy dokonanie cesji książeczek mieszkaniowych na rzecz Wnioskodawczyni przez córki, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i czy wobec tego Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia deklaracji SD-Z2...
 2. Czy w związku z przedmiotową cesją, faktem objęcia kwot z dwóch książeczek mieszkaniowych oraz praw i wartości z nich przysługujących, a następnie likwidacją książeczek mieszkaniowych, powstał po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1, dotyczące podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni (w zakresie pytania nr 2), zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że nieodpłatna cesja książeczek mieszkaniowych została dokonana z córek Wnioskodawczyni na Nią (matkę) - czyli od osób zaliczonych do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawczyni uważa, że dokonanie przez Jej córki nieodpłatnej cesji książeczek mieszkaniowych na Nią (matkę) stanowi przysporzenie majątkowe, którego źródłem są prawa majątkowe podlegające uregulowaniom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak uzyskany z tego tytułu przychód (przysporzenie majątkowe), na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

Pozyskane w związku z likwidacją książeczek mieszkaniowych środki finansowe, jeżeli stanowią one premię gwarancyjną i odsetki od wkładów zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

W ocenie Wnioskodawczyni, przedmiotowa nieodpłatna cesja książeczek mieszkaniowych oraz likwidacja książeczek mieszkaniowych i przeznaczenie otrzymanych z nich środków finansowych na cele w postaci zakupu okien do wspólności majątkowej małżeńskiej, nie powoduje dla Niej skutków w postaci uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 28 kwietnia 2014 r., Wnioskodawczyni zawarła z dwoma córkami (z każdą odrębnie), nieodpłatną umowę cesji oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Przekazanie książeczek mieszkaniowych odbyło się w drodze cesji i nie posiadało cech darowizny, tzn. nie spisywano aktu notarialnego, czy też umowy darowizny.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1, 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy podatkowej mimo, że posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Oznacza to, że przychód powstały w związku z wszelkiego rodzaju prawami majątkowymi, które nie zostały wprost przyporządkowane do innych źródeł przychodów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, mieści się w kategorii przychodów wymienionych w art. 18 tej ustawy. Zatem, tą kategorią został objęty każdy przychód osiągnięty przez podatnika w związku z posiadaniem lub nabyciem przez niego praw o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym cesja książeczek mieszkaniowych z córek na Wnioskodawczynię, skoro – jak wynika z treści wniosku – nie została dokonana w formie darowizny, stanowi przychód z praw majątkowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak zaznaczyć należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienia od podatku, tzn. sytuacje, w których nie dochodzi do opodatkowania, mimo że spełnione są generalne przesłanki kwalifikacji danego przysporzenia majątkowego do przychodu podatkowego.

Jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się - stosownie do brzmienia ust. 2a powołanego art. 11 – w następujący sposób:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b powołanej ustawy).

W myśl art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.), do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa;
 3. do grupy III – innych nabywców.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że cesja (dwie umowy cesji) książeczki mieszkaniowej została dokonana pomiędzy matką (Wnioskodawczynię), a córkami, czyli pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o spadkach i darowiznach.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że dokonanie przez córki Wnioskodawczyni cesji książeczki mieszkaniowej na Wnioskodawczynię, stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawczyni, którego źródłem są prawa majątkowe podlegające uregulowaniom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak uzyskany z tego tytułu przychód (przysporzenie majątkowe), na mocy art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika również, że Wnioskodawczyni po nabyciu praw do książeczek mieszkaniowych, wystąpiła do Banku z wnioskiem o zlikwidowanie książeczek mieszkaniowych i otrzymała przelewem bankowym pieniądze z tego tytułu.

Zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

Zatem, pozyskane w związku z likwidacją książeczek mieszkaniowych środki finansowe, jeżeli stanowią premie gwarancyjne i odsetki od wkładów zgromadzonych na tych książeczkach mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

Reasumując uzyskane przez Wnioskodawczynię, w wyniku dokonanych od córek cesji i likwidacji książeczek mieszkaniowych - odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na tych książeczkach mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.