ILPB2/415-29/12-2/WS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunkach „mieszkaniowa książeczka oszczędnościowa” – art. 52a.
ILPB2/415-29/12-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. książeczka mieszkaniowa
 2. odsetki
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2011 r. (data wpływu 2 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunkach „książeczka mieszkaniowa” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunkach „książeczka mieszkaniowa”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Bank”) jest osobą prawną - spółką akcyjną utworzoną zgodnie z polskim prawem spółek handlowych, bankiem detalicznym. Bank kieruje swoją szeroką ofertę zarówno do klientów indywidualnych - osób fizycznych, jak również do osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Klienci mogą skorzystać z oferowanych przez Bank usług i produktów za pośrednictwem serwisu internetowego, telefonu oraz sieci placówek bankowych. Gama produktów dedykowanych klientom indywidualnym (osobom fizycznym) obejmuje między innymi tradycyjne usługi bankowe, takie jak: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów oraz pożyczek pieniężnych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.

Obecnie Bank rozważa rozszerzenie swojej oferty skierowanej do osób fizycznych o prowadzenie rachunku bankowego - książeczki mieszkaniowej (dalej „Książeczka Mieszkaniowa”), przeznaczonego dla klientów, którzy planują gromadzić i wydatkować środki pieniężne na cele mieszkaniowe. Zgodnie z treścią stosunku prawnego pomiędzy Bankiem, a klientem, cele mieszkaniowe zostaną określone jako:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 4. budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub adaptacja na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

   - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Cele mieszkaniowe, zgodnie z treścią stosunku prawnego pomiędzy Bankiem a klientem, będą stanowić również: spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika na cele określone powyżej w punktach a)-e), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto Bank zaznacza, iż wydatkami na cele mieszkaniowe w rozumieniu nowego produktu nie będą wydatki poniesione na nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne.

Przy zawieraniu umowy rachunku bankowego Książeczki Mieszkaniowej klient będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że środki na Książeczce Mieszkaniowej będą gromadzone na cele mieszkaniowe oraz że w przyszłości zamierza je wydatkować na cele mieszkaniowe. Klient będzie obowiązany poinformować Bank w przypadku zmiany celu gromadzenia i wydatkowania środków na cel inny niż określone powyżej cele mieszkaniowe.

Książeczka Mieszkaniowa będzie oferowana w jednym lub kilku wariantach (różniących się w szczególności oprocentowaniem, czasem oszczędzania, możliwością odnowienia umowy rachunku, okresem kapitalizacji, wysokością, sposobem oraz częstością dokonywania wpłat i wypłat, warunkami oraz sposobem wypłaty należnych odsetek), odpowiadających różnym potrzebom klientów.

Warianty Książeczki Mieszkaniowej obejmować mogą przykładowo:

 • rachunek oszczędnościowy / lokatę terminową z jednorazową minimalną wpłatą w momencie otwarcia rachunku, z możliwymi, ale niewymaganymi, kolejnymi wpłatami w dowolnych nieregularnych odstępach czasu z określonym minimum kwotowym,
 • rachunek oszczędnościowy / lokatę terminową przewidującą jednorazową wpłatę z określonym minimum kwotowym bez możliwości kolejnych dopłat.

Warunki precyzujące wyżej wymienione parametry zostaną określone przez Bank w umowie i/lub regulaminie świadczenia usługi rachunku Książeczki Mieszkaniowej.

Wnioskodawca nie wyklucza również ustanowienia dla klientów oszczędzających na rachunku bankowym Książeczka Mieszkaniowa preferencyjnych warunków udzielenia kredytu hipotecznego na zakup domu lub lokalu mieszkalnego. Korzystniejsze warunki dotyczyłyby np. obniżenia prowizji za udzielenie kredytu lub zmniejszonego oprocentowania kredytu. Zastosowanie preferencyjnych warunków byłoby uzależnione przykładowo od długości oszczędzania środków na Książeczce Mieszkaniowej. W taki sposób Bank mógłby dodatkowo wspierać realizację przez klientów celów mieszkaniowych.

Książeczka Mieszkaniowa będzie miała formę zdematerializowaną, tak jak inne rachunki bankowe oferowane przez Bank. Bank nie wyklucza, iż klient będzie mógł na żądanie otrzymać papierowy wyciąg z rachunku z aktualnym saldem środków na Książeczce Mieszkaniowej lub będzie mógł wydrukować informację ze stanem środków za pośrednictwem Internetu. Bank nie wyklucza również wydawania książeczki w postaci papierowej, jeśli takie będą oczekiwania klientów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy odsetki od środków zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych prowadzonych przez Bank dla klientów będących osobami fizycznymi, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a w konsekwencji Bank nie będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od środków zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych prowadzonych przez Bank dla klientów będących osobami fizycznymi, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, a Bank nie będzie zobowiązany do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy PIT zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

Przeprowadzając analizę zakresu powyższego zwolnienia z podatku przewidzianego dla odsetek od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, należy ustalić znaczenie pojęcia „książeczka mieszkaniowa”. W ustawie PIT brak jest zarówno definicji pojęcia książeczka mieszkaniowa, jak i listy podmiotów uprawnionych do ich wydawania. Również Prawo bankowe nie reguluje warunków oferowania przez banki książeczek mieszkaniowych. Bank może zatem świadczyć taką usługę, określając warunki jej świadczenia w stosowanych przez siebie ogólnych warunkach umów lub regulaminach, zgodnie z art. 109 ustawy Prawo bankowe.

Idea książeczek mieszkaniowych polega na tym, że oferta ta dostępna jest dla osób fizycznych, które na podstawie zawartej umowy deklarują oszczędzanie pieniędzy na cele mieszkaniowe. Oszczędności zgromadzone na Książeczce Mieszkaniowej mogą zostać podjęte i wydatkowane na cele mieszkaniowe lub można przedłużyć czas oszczędzania.

W przepisach prawa nie zawarto definicji, która określałaby charakterystyczne cechy lub ograniczenia, co do parametrów i formy książeczki mieszkaniowej. Dlatego też Bank stoi na stanowisku, iż dopuszczalne jest proponowanie Książeczki Mieszkaniowej w standardowej formie przewidzianej dla rachunku bankowego, bez względu na warunki, jakie zostaną określone w umowie, tj. w szczególności okres zapadalności, okres kapitalizacji, oprocentowanie. W opinii Banku, ze względu na brak regulacji odnoszących się do książeczki mieszkaniowej, a w szczególności braku jakichkolwiek wymogów co do formy, w jakiej będzie świadczona taka usługa, warunkiem wystarczającym dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie określenie w regulaminie i umowie Książeczki Mieszkaniowej, że wkłady będą gromadzone przez klienta (osobę fizyczną) z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Zdaniem Banku wobec braku regulacji w tym zakresie, cel przeznaczenia środków zgromadzonych na książeczce mieszkaniowej należy określić w sposób analogiczny jak w przypadku zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów ze zbycia nieruchomości, pod warunkiem przeznaczenia ich na cele mieszkaniowe określone w ustawie. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT za wydatki na cele mieszkaniowe należy uznać wydatki na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowaniu wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

   - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (z zastrzeżeniem wymogów określonych w art. 21 ust. 27 ustawy PIT).

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy PIT za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się również wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy PIT, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (z zastrzeżeniem wymogów określonych w art. 21 ust. 27, 29 i 30 ustawy PIT).

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 28 ustawy PIT wydatkami na cele mieszkaniowe nie są wydatki poniesione na nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjne.

Cel gromadzenia oraz wydatkowania środków na Książeczce Mieszkaniowej zostanie określony przez klienta w momencie zawierania umowy rachunku na podstawie złożonego oświadczenia jako cel mieszkaniowy. Ponadto klient będzie zobowiązany do poinformowania Banku w przypadku zmiany celu gromadzenia i wydatkowania środków na cel inny niż określone powyżej cele mieszkaniowe.

Celem ustawodawcy przy wprowadzaniu do ustaw PIT zwolnienia z podatku odsetek od środków na książeczkach mieszkaniowych było wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce poprzez zachęcanie do oszczędzania na cele mieszkaniowe. Sytuacja rynku mieszkaniowego w momencie wprowadzania przepisów nie była najlepsza. Również obecnie, w dobie kryzysu finansowego, dużej podaży mieszkań na rynku oraz ograniczonej zdolności kredytowej potencjalnych nabywców mieszkań, problem wspierania rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa jest ciągle aktualny.

Ponadto produkt bankowy w postaci rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej analogiczny do tego, jaki Bank zamierza wprowadzić do swojej oferty, już funkcjonuje w obrocie. Jedną z korzyści mających nakłonić potencjalnych klientów do oszczędzania na cele mieszkaniowe w związku z tym produktem, jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku odsetek od środków ulokowanych na książeczce mieszkaniowej.

Mając na uwadze przedstawione powyżej założenia planowanego produktu Książeczka Mieszkaniowa, przepisy ustawy PIT, a także powołane argumenty, w opinii Wnioskodawcy rachunek Książeczki Mieszkaniowej będzie spełniać wszelkie warunki uznania go za książeczkę mieszkaniową w rozumieniu art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, co w konsekwencji oznacza, iż odsetki od środków zgromadzonych na tym rachunku będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podsumowując, Bank stoi na stanowisku, iż odsetki od wkładów dokonanych przez klientów, będących osobami fizycznymi na rachunek Książeczki Mieszkaniowej prowadzony przez Bank, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, a Bank nie będzie zobowiązany do pobierania podatku.

Na potwierdzenie własnego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy odrębnym źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, od uzyskanych przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. z tytułu określonego w art. 30a ust. 1.

W myśl art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych.

Z powyższego przepisu wynika, iż zwolnieniem objęte są odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Analizując treść przepisu odnieść się należy do jego treści jako całości, a nie tylko do jego części, ograniczając się do pojęcia „książeczka mieszkaniowa.” Pojęcie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, zdefiniowane jest - poprzez zasady jej udzielania - w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1115, ze zm.), dalej zwanej: ustawą o udzielaniu premii gwarancyjnych. Stosownie do art. 3 ust. 1 powyższej ustawy właścicielom książeczek mieszkaniowych - oprócz odsetek naliczanych od wkładów - przysługuje premia w związku z dokonaniem jednej z czynności wymienionych w powyższym przepisie, np. z uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego czy nabyciem (...) własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. (art. 3 ust. 3 ustawy o udzielaniu premii gwarancyjnych). Podkreślić należy, iż ustawa definiuje również pojęcie „właściciela książeczki mieszkaniowej”, jako osobę fizyczną, która jest posiadaczem wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. (art. 2 pkt 5 ustawy o udzielaniu premii gwarancyjnych).

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczy odsetek i premii gwarancyjnych zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Za taką interpretacją przedmiotowego przepisu przemawiają również okoliczności jego wprowadzenia. Przepis ten został dodany z dniem 1 stycznia 2002 r. przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, ze zm.). Ustawą tą ustawodawca usunął szereg zwolnień przedmiotowych dotyczących dochodów z kapitałów pieniężnych. Jednocześnie do ustawy wprowadzono przepisy, na mocy których powyższe dochody zostały opodatkowane w sposób zryczałtowany, odrębny od dochodów z innych źródeł. Jednakże, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 28, dostępny na stronie internetowej Sejmu http://www.sejm.gov.pl), „w celu zachowania praw nabytych w zakresie przychodów z kapitałów pieniężnych” wprowadzono zwolnienie od opodatkowania m.in. odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. O intencji ustawodawcy świadczy dodatkowo umiejscowienie powyższego zwolnienia w rozdziale 10 ustawy zawierającym przepisy przejściowe i końcowe, a nie - w rozdziale 3 (w art. 21), stanowiącym katalog zwolnień przedmiotowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Bank rozważa rozszerzenie swojej oferty skierowanej do osób fizycznych o prowadzenie rachunku bankowego - książeczki mieszkaniowej, przeznaczonego dla klientów, którzy planują gromadzić i wydatkować środki pieniężne na cele mieszkaniowe.

Zważywszy zatem, iż zwolnienie określone w cytowanym powyżej art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczy sytuacji praw nabytych stwierdzić należy, iż odsetki od wkładów zgromadzonych przez klientów będących osobami fizycznymi na książeczkach mieszkaniowych, które Bank dopiero zamierza prowadzić, nie będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. W konsekwencji Bank, jako płatnik, obowiązany jest do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy, od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na powyższym rachunku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie, w odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawcę rozstrzygnięć organów podatkowych, tut. Organ informuje, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.