Książeczka mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Książeczka mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to książeczka mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... (Dz. U. Nr 154, poz. 1509 ze zm.) przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczania w ramach ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej za 2014 r.?
Fragment:
Nr 119, poz. 1115) ustawodawca zdefiniował pojęcie „ właściciela książeczki mieszkaniowej ”. Zgodnie z ww. przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu książeczki mieszkaniowej - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która jest posiadaczem wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. Właścicielom tych książeczek mieszkaniowych – na zasadach przewidzianych w art. 3-3d ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych – przysługiwała premia gwarancyjna. Natomiast ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ustawodawca wprowadził nową formę oszczędzania, czyli systematyczne oszczędzanie w banku prowadzącym kasę mieszkaniową i właśnie dla tej nowej formy oszczędzania na cele mieszkaniowe przewidział ulgę podatkową, o której mowa w art. 27f ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro – w przedstawionym stanie faktycznym – Wnioskodawczyni nie zawierała umowy o systematyczne (...)
2015
4
lis

Istota:
Odsetki od wkładów zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowiącym nowy produkt Banku nazwany „Książeczką Mieszkaniową”, nie korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy. W konsekwencji Bank, jako płatnik, obowiązany jest do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy, od odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na powyższym rachunku.
Fragment:
Art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia książeczka mieszkaniowa, jak i listy podmiotów uprawnionych do wydawania książeczek mieszkaniowych. Nie można jednakże z powyższego wywodzić, iż wobec braku definicji dotyczących książeczki mieszkaniowej, a w szczególności braku jakichkolwiek wymogów co do formy, w jakiej będzie świadczona taka usługa, dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczającym będzie określenie w regulaminie/umowie Książeczki Mieszkaniowej, że wkłady są zgromadzone przez klienta (osobę fizyczną) z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Przede wszystkim zauważyć należy, że z przepisu art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy wynika, iż zwolnieniem objęte są odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Analizując treść przepisu odnieść się należy do jego treści jako całości, a nie tylko do jego części, ograniczając się do pojęcia „ książeczka mieszkaniowa. ” Pojęcie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, zdefiniowane jest - poprzez zasady jej udzielania - w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.
2015
3
wrz

Istota:
Czy w związku z przedmiotową cesją, faktem objęcia kwot z dwóch książeczek mieszkaniowych oraz praw i wartości z nich przysługujących, a następnie likwidacją książeczek mieszkaniowych, powstał po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika również, że Wnioskodawczyni po nabyciu praw do książeczek mieszkaniowych, wystąpiła do Banku z wnioskiem o zlikwidowanie książeczek mieszkaniowych i otrzymała przelewem bankowym pieniądze z tego tytułu. Zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Zatem, pozyskane w związku z likwidacją książeczek mieszkaniowych środki finansowe, jeżeli stanowią premie gwarancyjne i odsetki od wkładów zgromadzonych na tych książeczkach mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Reasumując uzyskane przez Wnioskodawczynię, w wyniku dokonanych od córek cesji i likwidacji książeczek mieszkaniowych - odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na tych książeczkach mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym nie powstał obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2014
30
gru

Istota:
Czy dokonanie cesji książeczek mieszkaniowych na rzecz Wnioskodawczyni przez córki, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i czy wobec tego Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia deklaracji SD-Z2?
Fragment:
(...) książeczek mieszkaniowych odbyło się w drodze cesji i nie posiadało cech darowizny, tzn. nie spisywano aktu notarialnego, czy też umowy darowizny. Tego samego dnia Wnioskodawczyni złożyła w Oddziale Banku obie książeczki do likwidacji i po kilku dniach otrzymała przelewem bankowym pieniądze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy dokonanie cesji książeczek mieszkaniowych na rzecz Wnioskodawczyni przez córki, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i czy wobec tego Wnioskodawczyni jest zobowiązana do złożenia deklaracji SD-Z2... Czy w związku z przedmiotową cesją, faktem objęcia kwot z dwóch książeczek mieszkaniowych oraz praw i wartości z nich przysługujących, a następnie likwidacją książeczek mieszkaniowych, powstał po stronie Wnioskodawczyni obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1, dotyczące podatku od spadków i darowizn. W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2014
30
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia od opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych przez osoby fizyczne na książeczkach mieszkaniowych
Fragment:
Art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia książeczka mieszkaniowa, jak i listy podmiotów uprawnionych do wydawania książeczek mieszkaniowych. Nie można jednakże z powyższego wywodzić, iż wobec braku definicji dotyczących książeczki mieszkaniowej, a w szczególności braku jakichkolwiek wymogów co do formy, w jakiej będzie świadczona taka usługa, dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczającym będzie określenie w regulaminie/umowie Książeczki Mieszkaniowej, że wkłady są zgromadzone przez klienta (osobę fizyczną) z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Przede wszystkim zauważyć należy, że z przepisu art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy wynika, iż zwolnieniem objęte są odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Analizując treść przepisu odnieść się należy do jego treści jako całości, a nie tylko do jego części, ograniczając się do pojęcia „ książeczka mieszkaniowa ”. Pojęcie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, zdefiniowane jest – poprzez zasady jej udzielania – w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.), dalej zwanej: ustawą o udzielaniu premii gwarancyjnych.
2014
5
mar

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych przez osoby fizyczne na książeczkach mieszkaniowych
Fragment:
Art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia książeczka mieszkaniowa, jak i listy podmiotów uprawnionych do wydawania książeczek mieszkaniowych. Nie można jednakże z powyższego wywodzić, iż wobec braku definicji dotyczących książeczki mieszkaniowej, a w szczególności braku jakichkolwiek wymogów co do formy, w jakiej będzie świadczona taka usługa, dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczającym będzie określenie w regulaminie/umowie Książeczki Mieszkaniowej, że wkłady są zgromadzone przez klienta (osobę fizyczną) z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Przede wszystkim zauważyć należy, że z przepisu art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy wynika, iż zwolnieniem objęte są odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Analizując treść przepisu odnieść się należy do jego treści jako całości, a nie tylko do jego części, ograniczając się do pojęcia „ książeczka mieszkaniowa. ” Pojęcie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, zdefiniowane jest – poprzez zasady jej udzielania – w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.), dalej zwanej: ustawą o udzielaniu premii gwarancyjnych.
2014
5
mar

Istota:
Możliwość zwolnienia od opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych przez osoby fizyczne na książeczkach mieszkaniowych
Fragment:
Art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku dochodowego odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia książeczka mieszkaniowa, jak i listy podmiotów uprawnionych do wydawania książeczek mieszkaniowych. Nie można jednakże z powyższego wywodzić, iż wobec braku definicji dotyczących książeczki mieszkaniowej, a w szczególności braku jakichkolwiek wymogów co do formy, w jakiej będzie świadczona taka usługa, dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczającym będzie określenie w regulaminie/umowie Książeczki Mieszkaniowej, że wkłady są zgromadzone przez klienta (osobę fizyczną) z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Przede wszystkim zauważyć należy, że z przepisu art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy wynika, iż zwolnieniem objęte są odsetki i premie gwarancyjne od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych. Analizując treść przepisu odnieść się należy do jego treści jako całości, a nie tylko do jego części, ograniczając się do pojęcia „ książeczka mieszkaniowa. ” Pojęcie premii gwarancyjnej od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, zdefiniowane jest – poprzez zasady jej udzielania – w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r.
2014
18
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych osób fizycznych, jest zwolniony z obowiązków płatnika polegających na obliczeniu, pobraniu, wpłaceniu podatku i sporządzeniu informacji PIT, w przypadku wypłaty na rzecz posiadaczy książeczek mieszkaniowych odsetek od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych?
Fragment:
(...) książeczkach mieszkaniowych. O intencji ustawodawcy świadczy dodatkowo umiejscowienie powyższego zwolnienia w rozdziale 10 ustawy zawierającym przepisy przejściowe i końcowe, a nie - w rozdziale 3 (w art. 21), stanowiącym katalog zwolnień przedmiotowych. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Bank rozważa wprowadzenie do swojej oferty usługi prowadzenia rachunku wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych dla osób fizycznych, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Oszczędzanie w ramach książeczki mieszkaniowej będzie realizowane przez określony umową okres, a wkłady wniesione przez klienta będą podlegać oprocentowaniu. Na rachunki wkładów oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych klienci będą mogli dokonywać systematycznych wpłat. Bank będzie dokonywał wypłaty z książeczek mieszkaniowych z przeznaczeniem na wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, na podstawie oświadczenia klienta. Z powyższego wynika, że odsetki od wkładów zgromadzonych przez klientów będących osobami fizycznymi na książeczkach mieszkaniowych, które Bank dopiero zamierza wprowadzić, nie będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, bowiem zwolnienie określone w tym przepisie dotyczy sytuacji praw nabytych.
2013
29
paź

Istota:
Zakres zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunkach „oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa”.
Fragment:
(...) książeczki mieszkaniowej lub kapitalizacji odsetek. Dodatkowym wzmocnieniem argumentacji o nieistnieniu rozróżnienia czasowego według daty utworzenia Książeczek Mieszkaniowych jest fakt, iż do książeczek mieszkaniowych z updof nie można stosować definicji legalnej właściciela książeczki mieszkaniowej z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.), dalej „ Ustawy Premiowej ”. Bank zwraca uwagę, że w momencie uchwalania zmiany do updof w roku 2001, obowiązywało inne brzmienie Ustawy Premiowej, która nie zawierała omawianego art. 2 pkt 5. W Ustawie Premiowej według brzmienia obowiązującego na koniec 2001 r. brak było definicji „ właściciela książeczki mieszkaniowej ” oraz samej „ książeczki mieszkaniowej ”. Zamiast tego, zakres przedmiotowy Ustawy Premiowej był bardzo szeroki - dotyczył wszystkich książeczek mieszkaniowych, natomiast zawężony został w art. 3 zakres książeczek mieszkaniowych, co do których przysługiwała premia gwarancyjna.
2013
16
lip

Istota:
Zakres możliwości zwolnienia z opodatkowania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na Książeczkach Mieszkaniowych.
Fragment:
Stosownie do art. 3 ust. 1 powyższej ustawy właścicielom książeczek mieszkaniowych - oprócz odsetek naliczanych od wkładów - przysługuje premia w związku z dokonaniem jednej z czynności wymienionych w powyższym przepisie, np. z uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego czy nabyciem (...) własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. (art. 3 ust. 3 ustawy o udzielaniu premii gwarancyjnych). Podkreślić należy, iż ustawa definiuje również pojęcie „ właściciela książeczki mieszkaniowej ”, jako osobę fizyczną, która jest posiadaczem wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. (art. 2 pkt 5 ustawy o udzielaniu premii gwarancyjnych). Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52a ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczy odsetek i premii gwarancyjnych zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
2013
28
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.