Kruszywo | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kruszywo. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Skoro strona nie zdołała skutecznie podważyć ustaleń faktycznych dokonanych w sprawie, to tym samym nie może skutecznie twierdzić, że doszło w niej do błędnej subsumcji normy prawnej zawartej w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 3, poz. 20 ze zm.). Znajdująca zastosowanie w sprawie regulacja (załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1991 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. Nr 37, poz. 162, posługuje się z jednej strony określeniem „kruszywo budowlane", a z drugiej jednoznacznie wskazuje, wykorzystując stosowne symbole SWW, jakie ich rodzaje korzystają z preferencji podatkowych, to tym samym nie może ulegać wątpliwości, iż zakres przedmiotowego zwolnienia podatkowego jest jednak ograniczony. Jego zakres wyznaczony został jednak przez te szczególne przepisy, do których regulacja podatkowa odsyła i które należycie identyfikują wolę prawodawcy, co do ograniczonego zakresu stosowania preferencji.

Fragment:

(...) do twierdzenia, że przepis ten został w sprawie błędnie zinterpretowany. Co zaś się tyczy dalszych regulacji, do których norma ta odsyła to zostały one ocenione w sposób poprawny. Skorobowiem bezspornie znajdująca zastosowanie w sprawie regulacja (załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1991 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych - Dz.U. Nr 37, poz. 162) posługuje się z jednej strony określeniem „kruszywo budowlane" a z drugiej jednoznacznie wskazuje, wykorzystując symbole SWW, jakie ich rodzaje korzystają z preferencji podatkowych to tym samym nie może ulegać wątpliwości, iż zakres przedmiotowego zwolnienia podatkowego jest jednak ograniczony. Jego zakres wyznaczony bowiem został przez te, szczególne regulacje, do których regulacja podatkowa odsyła i które należycie identyfikują wolę i prawodawcy, co do ograniczenia zakresu stosowania preferencji. W przeciwnymi bowiem (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT dla wyrobów umieszczonych w grupie 14.21 PKWiU?

Fragment:

(...) stanowiących kruszywo budowlane (bez kruszywa z żużla wielkopiecowego). Wynikało to z dyspozycji art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - na podstawie załącznika Nr 5, poz. 51. Po zastąpieniu klasyfikacji wg SWW przez PKWiU od 1.01.2003 r. dla ww. wyrobów, oznaczonych teraz pod symbolem PKWiU 14.21 wyłącznie w odniesieniu do żwiru i piasku z zastrzeżeniem, że jest to kruszywo budowlane bez kruszywa z żużla wielkopiecowego, nadal przy sprzedaży tych towarów obowiązuje obniżona stawka w wysokości 7%. Jeżeli sprzedawane przez Spółkę wyroby mają status kruszywa budowlanego to zarówno przed zmianą klasyfikacyjną jak i po niej obowiązuje przy ich sprzedaży obniżona stawka podatkowa. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką opodatkować usługi odbierania odpadów betonu i gruzu betonowego oraz ich składowania, a także jaką stawką opodatkować sprzedaż kruszyw żużlowych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta, w odpowiedzi na Wasze pismo - zapytanie z dnia 12.01.2004 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Do wydania opinii klasyfikacyjnej oraz udzielenia pomocy w zakresie zakwalifikowania wyrobów i usług do poszczególnych klasyfikacji i nomenklatur statystycznych upoważnione są wyłącznie odpowiednie organa statystyczne. Zakładając jednakże, że nadal obowiązuje uzyskana przez Spółkę opiniaUrzędu Statystycznego w Krakowie, w sprawie klasyfikacji wykonywanych usług (pismo (...) z dnia 29.10.1998 r. oraz (...) z dnia 7.10.1998 r.),Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego akceptuje zdanie Spółki wyrażone w cytowanym piśmie, w którym określono, że: - usługa odbierania odpadów betonu i gruzu betonowego i ich składowanie PKWiU 90.00.23 - 00.20 - zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 127 do ustawy z dnia 8 (...)