Krew | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to krew. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
16
lis

Istota:

W zakresie stawki podatku dla świadczonych usług przechowywania krwi pępowinowej.

Fragment:

Oprócz krwi pępowinowej dziecka w dniu porodu pobrana zostanie także krew matki w ilości ok. 9 ml, która dołączana będzie do zestawu zawierającego krew pępowinową. Pobrana krew pępowinowa i krew matki transportowane będą do laboratorium X., działającego w ramach Spółki i znajdującego się na terenie Instytutu. W laboratorium krew pępowinowa poddawana będzie właściwej preparatyce i testowaniu (badaniom) w kierunku określenia jej poszczególnych właściwości, m.in.: objętości, morfologii, żywotności komórek, grupy krwi i czynnika Rh. Krew matki także poddawana będzie różnym specjalistycznym badaniom na obecność wirusów oraz bakterii (np. HBs-Ag, Anty-HCV, Anty-HIV 1, Anty-HIV 2, Test kiłowy, Anty-CMV IgM, HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA). W przypadku wykrycia wirusów we krwi matki, krew dziecka będzie poddawana analogicznym badaniom na obecność ww. wirusów. Każdorazowo wypełniany będzie kwestionariusz medyczny, na podstawie którego lekarz specjalista oceni stan zdrowia matki i stwierdzi możliwość wykorzystania komórek macierzystych w procesie leczenia. W przypadku, gdy zajdzie konieczność poddania matki dziecka konsultacjom lekarskim w związku z dodatnim lub wątpliwym wynikiem badań wirusologicznych, Umowa będzie określać dalsze procedury związane z informowaniem rodziców o wynikach badań, wykonywaniem badań wirusologicznych u dziecka, a także kolejnych, powtórnych badań rodziców oraz dalszego postępowania z tym związanego.

2014
2
wrz

Istota:

 • stawka podatku dla usługi badania grupy krwi i wydania „krew karty”;
 • stawka podatku dla usługi badania grupy krwi bez wydawania „krew karty”;
 • Fragment:

  W Pracowni Serologii Wnioskodawca wykonuje badania: grupy krwi osobom, które nie są pacjentami szpitala w danym momencie i wydaje im identyfikującą kartę grupy krwi, tzw. „ krew kartę ” na ich prośbę; grupy krwi osobom, które nie są pacjentami szpitala w danym momencie bez wydawania „ krew karty ”. Pacjent otrzymuje tylko wynik badania, a z jego słów wynika, że wynik nie jest związany z jego dalszym leczeniem. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi: wykonania badania grupy krwi i wydania tzw. „ krew karty ” nie są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (nie zawsze „ krew karta ” musi w przyszłości być wykorzystana ww. celom); wykonania badania grupy krwi osobom bez wydania „ krew karty ”, a z informacji tej osoby wynika, że nie służy do dalszemu leczeniu, nie są usługami w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Odnosząc powołane wyżej regulacje prawne do przedstawionych okoliczności stwierdzić należy, iż wykonywanie badania grupy krwi i wydanie „ krew karty ” oraz badania grupy krwi bez wydania „ krew karty ” – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – stanowią usługi, której celem jest opieka medyczna, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

  2012
  20
  gru

  Istota:

  Czy w analizowanym stanie faktycznym, przy założeniu dysponowania stosownym zaświadczeniem, krwiodawca z grupą krwi ARh+ bezpłatnie oddający krew ma prawo do zastosowania w swoim zeznaniu podatkowym PIT-37 za dany rok podatkowy, za który uzyskał zaświadczenie z RCKiK, odliczenia o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Fragment:

  Honorowo krew oddaje regularnie, średnio co dwa miesiące. Wnioskodawca ma grupę krwi „ A ”, odczynnik Rh+ (dodatni). Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w B. wystawia zaświadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również o ilości bezpłatnie oddanej krwi z grupy ARh+ przez danego krwiodawcę. Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca, oddając honorowo krew i posiadając zaświadczenie wystawione przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o ilości bezpłatnie oddanej krwi o grupie ARh+ w roku podatkowym, ma możliwość odliczenia od dochodu w granicach określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, darowizn na cele krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

  2012
  22
  lis

  Istota:

  1. Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 w związku z art. 43 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm. — dalej: „Ustawa o VAT”) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2011 r. (na podstawie art. 170 pkt 1 Ustawy o działalności leczniczej) Spółce z tytułu świadczenia usług bankowania krwi pępowinowej, która w razie możliwego późniejszego zachorowania dawcy lub innej osoby zgodnej genetycznie może zostać wykorzystana w leczeniu autologicznym / allogenicznym, będzie przysługiwać - w każdym przypadku - prawo do stosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”)?2. Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 w związku z art. 43 ust. 17 Ustawy o VAT Spółce będzie przysługiwało zwolnienie z podatku VAT od wykonywanych przez Spółkę Czynności wstępnych polegających na pobraniu, badaniu, preparatyce oraz zamrożeniu krwi pępowinowej?

  Fragment:

  Oprócz krwi pępowinowej dziecka w dniu porodu pobrana zostaje także krew matki w ilości ok. 9 ml, która dołączana jest do zestawu zawierającego krew pępowinową. Pobrana krew pępowinowa i krew matki transportowane są do laboratorium Wnioskodawcy, działającego w ramach Spółki i znajdującego się na terenie Instytutu. W laboratorium krew pępowinowa poddawana jest właściwej preparatyce i testowaniu (badaniom) w kierunku określenia jej poszczególnych właściwości, m.in.: objętości, morfologii, żywotności komórek, grupy krwi i czynnika Rh. Krew matki także poddawana jest różnym specjalistycznym badaniom na obecność wirusów oraz bakterii. W przypadku wykrycia wirusów we krwi matki, krew dziecka jest poddawana analogicznym badaniom na obecność ww. wirusów. Wyżej wymienione badania mają cel profilaktyczny, pozwalają ocenić stan zdrowia matki i dziecka oraz są wykonywane pod kątem przyszłego wykorzystania komórek macierzystych zawartych w krwi pępowinowej do autologicznego albo allogenicznego procesu leczenia. Na podstawie przeprowadzonych wyników badań, Wnioskodawca dokonuje kwalifikacji komórek macierzystych do przechowywania, uwzględniając m.in. wymaganą minimalną objętość (tj. 20 ml), stopień czystości oraz inne właściwości, które mogłyby zdyskwalifikować pobraną krew pępowinową do dalszego przechowywania.

  2012
  13
  paź

  Istota:

  Brak zwolnienia z VAT dla czynności pobrania, badania i przechowywania krwi pępowinowej

  Fragment:

  Oprócz krwi pępowinowej dziecka w dniu porodu pobrana zostaje także krew matki, która dołączana jest do zestawu zawierającego krew pępowinową. Pobrana krew pępowinowa i krew matki transportowa jest albo do Zakładu Transplantologii albo do Zakładu Transfuzjologii. Są to podmioty, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę na wykonanie całej preparatyki oraz przechowywania krwi pępowinowej. W laboratorium wyżej wymienionych ośrodków przeszczepowych (dalej „ Laboratorium ”) krew pępowinowa poddawana jest właściwej preparatyce i testowaniu (badaniom) w kierunku określenia jej poszczególnych właściwości, m.in. objętości, morfologii, żywotności komórek, grupy krwi i czynnika Rh, zakażeń bakteriologicznych i grzybiczych. Krew matki także poddawana jest różnym specjalistycznym badaniom wirusologicznym (np. HBs-Ag, Anty-HBc, Anty-HCV, Anty-HIV) oraz badaniom w kierunku wykrycia kiły. W przypadku gdy zachodzi konieczność poddania matki dziecka konsultacjom lekarskim w związku z dodatnim lub wątpliwym wynikiem badań wirusologicznych. Umowa określa dalsze procedury związane z informowaniem rodziców o wynikach badań, wykonywaniem badań wirusologicznych u dziecka, a także kolejnych, powtórnych badań rodziców oraz dalszego postępowania z tym związanego.

  2012
  11
  sie

  Istota:

  Czy podlega zwolnieniu od podatku VAT usługa polegająca na pobraniu krwi pępowinowej?

  Fragment:

  Podczas porodu, osoby wykwalifikowane, pobierają krew pępowinową przy użyciu zestawu, który dostarczyła pacjentka. Oprócz krwi pępowinowej dziecka w dniu porodu pobierana jest także krew matki, która zostaje dołączona do zestawu zawierającego krew pępowinową. Pobrana krew pępowinowa i krew matki odbierana jest przez firmę z którą podpisała umowę pacjentka. W laboratorium firmy, która odebrała krew pępowinową poddawana jest ona właściwej preparatyce i testowaniu w kierunku określenia jej poszczególnych właściwości. Natomiast krew matki poddawana jest różnym badaniom na obecność wirusów oraz bakterii, takich jak: HBs-AG, Anty-HCV, Anty-HIV 1, Anty-HIV 2, Test kiłowy, Anty-CMV IgM, HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA. W przypadku gdy badanie wykryje wirusy we krwi matki, krew dziecka poddawana jest analogicznym badaniom. Każdorazowo wypełniany jest kwestionariusz medyczny, na podstawie którego lekarz specjalista ocenia stan zdrowia matki i stwierdza możliwość wykorzystania komórek macierzystych w procesie leczenia. W sytuacji gdy zachodzi konieczność poddania matki dziecka dodatkowym konsultacjom lekarskim w związku z dodatnimi lub wątpliwym wynikiem badań wirusologicznych, wdrażane są dalsze procedury związane z informowaniem rodziców o wynikach badań, wykonywaniem badań wirusologicznych u dziecka a także kolejnych, powtórnych badań rodziców oraz dalszego postępowania z tym związanego.

  2012
  10
  lip

  Istota:

  Zwolnienie od podatku VAT usług polegających na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek macierzystych zawartych w tej krwi

  Fragment:

  Krew pępowinowa ma szerokie zastosowanie w leczeniu chorób układu krwiotwórczego, chorób nowotworowych, niektórych chorób dziedzicznych, niedoborów układu odpornościowego, chorób autoimmunologicznych, czy nienowotworowych chorób hematologicznych. Jest jedynym źródłem komórek krwiotwórczych do przeszczepienia dla około ... chorych wymagających takiego zabiegu. Dla tej liczby chorych nie można znaleźć ani dawcy rodzinnego, ani dorosłego dawcy niespokrewnionego, a dla wszystkich nich można dobrać wystarczająco zgodną krew pępowinową. Krew pępowinowa może być bowiem przeszczepiona z większą tolerancją odnośnie zgodności tkankowej niż szpik, czy krew obwodowa. Przeszczepy krwi pępowinowej w Polsce wykonuje się od 1994 r. Przeszczepienia krwi pępowinowej zostały wykonane m.in. w P. w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej II Katedry Pediatrii A.M., w L. w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii A.M., we W. w Katedrze i Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM oraz w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w B. Podleganie usług świadczonych przez skarżąca zwolnieniu z opodatkowania VAT znajduje potwierdzenie również w orzeczeniach TSWE.

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  Czy świadczenia otrzymywane przez Honorowych Dawców krwi w postaci odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Fragment:

  Wszystkie wydatki związane z przekazaniem odznaczenia dla honorowych dawców krwi, zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy, pokrywane są ze środków budżetu państwa, przekazywanych w formie dotacji na zadania zlecone. Zdaniem Strony na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 poz. 114, otrzymane przez honorowego dawcę krwi świadczenie w postaci odznaczeń jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego stanowisko Strony jest prawidłowe. Otrzymywane odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nie stanowią dla honorowych dawców żadnej korzyści materialnej, a są jedynie szczególną formą uznania i wyróżnienia. Wyróżniony z tytułu otrzymanej odznaki czerpie jedynie korzyści emocjonalne, których nie przekłada się na wartości materialne. wartość emocjonalna w żaden sposób nie da się wycenoić pod względem materialnym. W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, w przedstawionym stanie faktycznym, otrzymanie przez dawcę krwi odznaki "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" - jako wyróżnienia, nie stanowi dla niego przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  Czy świadczenia otrzymywane przez Honorowych Dawców Krwi w postaci upominków (kalendarze, breloki, długopisy, smycze, kubki itp.) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 poz. 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Fragment:

  Realizując powyższy cel Instytucja "X" przekazuje również honorowym dawcom krwi upominki w postaci kalendarzy, breloków, długopisów, smyczy, kubków itp. Wydatki te są współfinansowane z dotacji Ministerstwa Zdrowia oraz ze środków własnych Instytucji "X". Zdaniem Instytucji "X" na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 poz. 114, otrzymane przez honorowego dawcę krwi świadczenie w postaci wyżej wymienionych odznaczeń i upominków jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 101 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tekst jednolity z 2000r., Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranych od nich: krwi lub osocza. Powyższy przepis dotyczy przychodów (pieniężnych jak i w naturze) uzyskiwanych przez krwiodawców ze sprzedaży krwi. W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego przepis ten ma również zastosowanie do przychodów krwiodawców uzyskiwanych z oddania krwi nieodpłatnie - honorowo. reasumując, przychody honorowych krwiodawców uzyskiwane w postaci przedstawionych w piśmie upominków, zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

  2011
  1
  mar

  Istota:

  Czy podatnik, który jako honorowy krwiodawca oddaje krew i osocze na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa, może dokonać odliczenia darowizny od dochodu w podatku dochodowym od osób fzycznych?

  Fragment:

  Nr 106, poz. 681 ze zm.) zadania określone w zakresie pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew do celów określonych w ustawie realizują jednostki organizacyjne publicznej służby krwi określone w ust. 3 pkt 2-4, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 ustawy. Jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi są m. in. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zgodnie z art. 23 ust. 3 tej ustawy Regionalne Centra są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. z zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), tworzonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, i są dofinansowywane w formie dotacji z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie zadań określonych w tej ustawie. W związku z tym, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w K. Oddział Terenowy w T. jest jednostką sektora finansów publicznych (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) darowizna przekazana w 2004 r. na rzecz Centrum nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Pana w rozpatrywanym wniosku, należy uznać za nieprawidłowe.