ITPB2/415-863/11/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1.Czy przy rozliczaniu kwoty 95.000 zł przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni może uwzględnić spłacony kredyt w części na Nią przypadającej w kwocie 47.512 zł 07 gr , który został zaciągnięty na sprzedany lokal mieszkalny?2.Czy przy rozliczeniu kwoty 95.000 zł przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowanej w okresie dwóch lat, Wnioskodawczyni może uwzględnić spłacone raty kredytu zaciągniętego na zakup domu jednorodzinnego w części na Nią przypadającej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2011 r. (data wpływu 20 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2011 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 15 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego jest: nieprawidłowe – w części odnoszącej się do możliwości objęcia zwolnieniem kwoty prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego oraz prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Z uwagi, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem nr ITPB2/436-863/11-2/MM z dnia 6 grudnia 2011 r. wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia stanu faktycznego.

W ww. wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 27 października 2005 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni wraz z drugą osobą nabyła nieruchomość - lokal mieszkalny. Zakupione mieszkanie o łącznej powierzchni 42,05 m.2. składało się z dwóch pokoi (w tym jeden z aneksem kuchennym), łazienki i przedpokoju. Współwłaściciele posiadali po 50% udziałów w nieruchomości.

Lokal mieszkalny zakupiony został za kwotę 117.000 zł i w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na jego zakup ustanowiona została hipoteka w kwocie 121.680 zł na rzecz banku.

W dniu 5 lipca 2006 r. współwłaściciele lokalu mieszkalnego zawarli związek małżeński.

Dnia 22 kwietnia 2010 r. ww. lokal mieszkalny wraz z przynależnymi prawami został przez małżonków sprzedany za łączną kwotę 190.000 zł, zatem na każdego ze współmałżonków przypada 95.000 zł (50% wartości lokalu mieszkalnego).

Pieniądze ze sprzedaży lokalu mieszkalnego uiszczone zostały przez nabywcę w sposób następujący:

 • dnia 30 marca 2010 r. – w kwocie 40.000 zł,
 • dnia 22 kwietnia 2010 r. – w kwocie 50.000 zł,
 • dnia 23 kwietnia 2010 r. – w kwocie 100.000 zł.

Ww. kredyt został spłacony w całości. Zgodnie z zaświadczeniem banku z dnia 8 grudnia 2011 r. spłata kredytu została dokonana w dniu 23 kwietnia 2010 r. w całkowitej kwocie 95.024 zł 35 gr (w tym: 92.480 zł 68 gr stanowiło spłatę kredytu, 1.849 zł 61 gr – prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu i 694 zł 06 zł – spłatę raty kredytu). Zatem na każdego z małżonków przypada kwota 47.512 zł 07 gr.

W dniu 30 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni złożyła PIT-23 do urzędu skarbowego z deklaracją, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia wynosi 95.000 zł i w terminie 2 lat zostanie wydatkowany na inne cele mieszkaniowe (małżonek Wnioskodawczyni również złożył taką deklarację).

W dniu 5 listopada 2009 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni łącznie z małżonkiem nabyła nieruchomość składającą się z zabudowanej domem jednorodzinnym wolnostojącym, murowanym z suporeksu, parterowym o powierzchni użytkowej 130, 20 m.2. z wbudowanym garażem o powierzchni 24,40 m. 2. w stanie deweloperskim działki gruntu o powierzchni 0,1251 ha. Każdy z małżonków posiada udział w nieruchomości wynoszący 50%. Nieruchomość została nabyta za łączną kwotę 520.000 zł. Na zakup tej nieruchomości zaciągnięty został kredyt bankowy w kwocie stanowiącej równowartość 188.425,15CHF, co na dzień podpisania umowy kredytowej (2 listopada 2009 r.) wynosi 513.970 zł. Od maja 2010 r. do lipca 2011 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem spłaciła raty kredytu bankowego udzielonego na zakup ww. domu w łącznej kwocie 50.979, 53 zł, tj. po 25.489,76 zł

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przy rozliczaniu kwoty 95.000 zł przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni może uwzględnić spłacony kredyt w części na Nią przypadającej w kwocie 47.512 zł 07 gr , który został zaciągnięty na sprzedany lokal mieszkalny...
 2. Czy przy rozliczeniu kwoty 95.000 zł przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, wydatkowanej w okresie dwóch lat, Wnioskodawczyni może uwzględnić spłacone raty kredytu zaciągniętego na zakup domu jednorodzinnego w części na Nią przypadającej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przy rozliczaniu kwoty 95.000 zł przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego może uwzględnić spłacony kredyt zaciągnięty na zakup tego lokalu w części na Nią przypadającej, tj. w wysokości 47.512 zł 07 gr.

Ponadto przy rozliczeniu kwoty 95.000 zł przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowanej w okresie dwóch lat Wnioskodawczyni może uwzględnić spłacone raty kredytu zaciągniętego na zakup domu jednorodzinnego, w części na Nią przypadającej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

 • nieprawidłowe – w części odnoszącej się do możliwości objęcia zwolnieniem kwoty prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu mieszkaniowego oraz
 • prawidłowe – w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, iż odpłatne zbycie nieruchomości i ww. praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Stosownie do art. 28 ust. 1 – 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od przychodu, o którym mowa wyżej, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) –c ), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

 1. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
  1. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
  4. na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części, własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. – w każdym przypadku wydatkowania, w przewidzianym ustawą terminie, przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na spłatę kredytu (wraz z odsetkami) zaciągniętego na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, co z kolei powinno wynikać z umowy kredytowej.

Powyższe oznacza, że ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., mają prawo korzystać zarówno podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na jego nabycie, jak i na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup innych nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem, że jest to nieruchomość wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

W złożonym wniosku wskazano, iż dniu 27 października 2005 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni wraz z drugą osobą nabyła nieruchomość-lokal mieszkalny. Współwłaściciele posiadali po 50% udziałów w tej nieruchomości. Lokal mieszkalny zakupiony został za kwotę 117.000 zł i w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na jego zakup ustanowiona została hipoteka w kwocie 121.680 zł na rzecz banku.

W dniu 5 lipca 2006 r. współwłaściciele lokalu mieszkalnego zawarli związek małżeński.

Dnia 22 kwietnia 2010 r. ww. lokal mieszkalny wraz z przynależnymi prawami został przez małżonków sprzedany za łączną kwotę 190.000 zł, zatem na każdego ze współmałżonków przypada 95.000 zł.

Pieniądze ze sprzedaży lokalu mieszkalnego uiszczone zostały przez nabywcę w sposób następujący:

 • dnia 30 marca 2010 r. – w kwocie 40.000 zł,
 • dnia 22 kwietnia 2010 r. – w kwocie 50.000 zł,
 • dnia 23 kwietnia 2010 r. – w kwocie 100.000 zł.

Ww. kredyt został spłacony w całości. Zgodnie z zaświadczeniem banku z dnia 8 grudnia 2011 r. spłata kredytu została dokonana w dniu 23 kwietnia 2010 r. w całkowitej kwocie 95.024 zł 35 gr (w tym: 92.480 zł 68 gr stanowiło spłatę kredytu, 1.849 zł 61 gr – prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu i 694 zł 06 zł – spłatę raty kredytu).

Zatem na każdego z małżonków przypada kwota 47.512 zł 07 gr.

W dniu 30 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni złożyła PIT-23 do urzędu skarbowego z deklaracją, iż przychód uzyskany z odpłatnego zbycia wynosi 95.000 zł i że w terminie 2 lat zostanie wydatkowany na inne cele mieszkaniowe (małżonek Wnioskodawczyni również złożył taką deklarację).

W dniu 5 listopada 2009 r. na podstawie aktu notarialnego Wnioskodawczyni łącznie z małżonkiem nabyła nieruchomość składająca się z zabudowanej domem jednorodzinnym wolnostojącym, murowanym z suporeksu, parterowym o powierzchni użytkowej 130, 20 m.2. z wbudowanym garażem o powierzchni 24,40 m.2. w stanie deweloperskim działki gruntu o powierzchni 0,1251 ha. Każdy z małżonków posiada udział w nieruchomości wynoszący 50%. Nieruchomość została nabyta za łączną kwotę 520.000 zł. Na zakup tej nieruchomości zaciągnięty został kredyt bankowy w kwocie stanowiącej równowartość 188.425,15CHF, co na dzień podpisania umowy kredytowej (2 listopada 2009 r.) wynosi 513.970 zł. Od maja 2010 r. do lipca 2011 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem spłaciła raty kredytu bankowego udzielonego na zakup ww. domu w łącznej kwocie 50.979, 53 zł, tj. po 25.489, 76 zł.

W związku z powyższym, jeżeli spłata kredytu mieszkaniowego udzielonego na zakup sprzedanego lokalu mieszkalnego, została dokonana przez małżonków z przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, to wówczas przychód wydatkowany od dnia uzyskania środków ze sprzedaży na spłatę kredytu i odsetek od tego kredytu objęty jest przedmiotowym zwolnieniem. Powyższe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., w myśl którego „przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b”. Wskazać przy tym należy, że przedmiotowe zwolnienie odnosi się tylko i wyłącznie do przychodów wydatkowanych na spłatę kredytu (kapitału kredytu) oraz odsetek od tego kredytu, natomiast ustawodawca nie przewidział możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów wydatkowanych - w związku ze spłatą tego kredytu – na żadne inne cele. Zatem nie można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że cała kwota, tj. 47.512 zł 07 gr wydatkowana przez Nią w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanego mieszkania podlega przedmiotowemu zwolnieniu, albowiem w skład tej kwoty wchodzi również prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, która nie została wymieniona w katalogu wydatków wskazanych w 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec czego nie można uznać, że przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części wydatkowany na prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu udzielonego na zakup sprzedanego lokalu mieszkalnego zwolniony jest z opodatkowania.

Z przedmiotowego zwolnienia skorzysta natomiast przychód wydatkowany od dnia uzyskania środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu mieszkaniowego i odsetek od tego kredytu, zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i Jej małżonka na zakup budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z gruntem.

Jednocześnie mając na uwadze, iż sprzedana nieruchomość była wspólną własnością Pani i Małżonka, zaznacza się, że niniejsza interpretacja dotyczy również Małżonka, z tym, że zgodnie z art. 14k § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się do niej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może szkodzić - również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej – tylko Wnioskodawczyni.

Małżonek Pani chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.