ITPB2/415-664/14/MN | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni przysługuje ulga odsetkowa i czy w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2011 r. – na podstawie zestawienia wpłat może odliczyć od dochodu odsetki od spłaconego kredytu hipotecznego w zakresie wydatków mieszkaniowych (wykazując w części B.3 załącznika PIT/D), czy może wydatki na ww. cel powinna odliczyć od podatku (i wykazać w części C.2 załącznika PIT/D)?
ITPB2/415-664/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. kredyt
 2. odliczenia od podatku
 3. odsetki
 4. remonty
 5. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podstawy obliczenia podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W budynku mieszkalnym, który Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego po swoich rodzicach przeprowadziła konieczny remont.

Wnioskodawczyni – w odpowiedzi na swój wniosek – otrzymała ze Starostwa Powiatowego pismo informujące i wskazujące, że może przeprowadzić remont w ww. domu mieszkalnym, tj. remont obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków (art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zgłoszenie remontów obiektów). Remont został wykonany bez uzyskania pozwolenia na budowę.

Prace remontowe trwały długi czas i nie zostały zakończone, Wnioskodawczyni musiała bowiem przenieść je na późniejszy termin z powodu ograniczonych możliwości finansowych niepozwalających jej na opłacenie usług. W efekcie tego Wnioskodawczyni zamierza przystąpić do realizacji tych prac w późniejszym terminie.

Remont ww. budynku Wnioskodawczyni zakwalifikowała jako bieżący – odtworzyła budynek do stanu używalności, poprzez modernizację pomieszczenia w celu zamieszkania. Remontem zostało objęte ok 79% budynku. W ramach ww. remontu zostały wykonane następujące prace: wymiana zmurszałej dachówki na blachodachówkę z poszyciem nowych łat z podbiciem krokwi, belek, położono mikropłachtę pod zadaszenie, założono rynny przydachowe, wykonano remont widocznych cokołów kominów dachowych. Ponadto dokonano modernizacji pomieszczeń do zamieszkania, czyli zerwane zostały zmurszałe sufity, podłogi z belkami, które były zgniłe i zagrzybione w znacznym stopniu, oraz dokonano remontu zagrzybionych obsypujących się ścian, wymienione zostały zmurszałe i zgniłe belki oraz zostały wykonane inne usługi remontowe w tych pomieszczeniach, w ramach których zalane zostały betonem z siatką i ocieplone styropianem podłogi, natomiast w celu uniknięcia wilgoci, czy też zagrzybienia położone zostały kafle na przygotowanym betonowym podłożu.

Remont ten przeprowadzany był etapami, przedłużał się z powodu braku możliwości finansowych i wykonywania usług w zakresie własnym i na zlecenie.

Za faktycznie wykonane prace Wnioskodawczyni otrzymała faktury VAT w celu ich zapłaty gotówką i są to:

 • faktura VAT nr 4/2006 z 6 października 2006 r. na kwotę 7.490 zł,
 • faktura VAT nr 16/2009 z 17 września 2009 r. na kwotę 10.000 zł.

Zatem razem na remont Wnioskodawczyni wydatkowała kwotę 17.490 zł. Należność wynikająca z faktury nr 4/2006 z dnia 6 października 2006 r. za roboty dekarskie na kwotę 7.490 zł została zapłacona gotówką na przełomie września i października 2006 r. Z pieniędzy pozyskanych z zaciągniętego kredytu bankowego. Kredyt ten Wnioskodawczyni zaciągnęła na podstawie „umowy hipotecznej” natomiast cel przeznaczenia środków nie został wyraźnie w niej wskazany, ale Wnioskodawczyni zaciągnęła go z przeznaczeniem na remont i faktycznie kredyt został wydatkowany na remont ww. budynku mieszkalnego oraz na adaptację i modernizację. Kredyt ten został udzielony we frankach szwajcarskich z najtańszym oprocentowaniem na rynku bankowym. Odsetki spłacane są przez nią poprzez regularne miesięczne raty. Raty kredytu są spłacane wyłącznie przez Wnioskodawczynię.

Po analizie treści wniosku z dnia 30 czerwca 2014 r., mając na względzie zakres kompetencji przyznanej tutejszemu organowi i treść przepisu art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa przyjęto, iż intencją Wnioskodawczyni było uzyskanie odpowiedzi na pytanie:

Czy – przysługuje Jej ulga odsetkowa i czy w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2011 r. – na podstawie zestawienia wpłat może odliczyć od dochodu odsetki od spłaconego kredytu hipotecznego w zakresie wydatków mieszkaniowych (wykazując w części B.3 załącznika PIT/D), czy może wydatki na ww. cel powinna odliczyć od podatku (i wykazać w części C.2 załącznika PIT/D)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje jej odliczenie z tytułu remontu budynku mieszkalnego stanowiącego jej własność z tytułu bieżących wpłat odsetkowych w ramach ulgi odsetkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2
 • do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

W myśl art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2 odliczenie, o którym mowa wyżej stosuje się jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru (na formularzu PIT-2K), o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki o których mowa w ust. 1:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  1. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
  1. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w budynku mieszkalnym, który Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia ustawowego po swoich rodzicach przeprowadziła konieczny remont.

Wnioskodawczyni – w odpowiedzi na swój wniosek – otrzymała ze Starostwa Powiatowego pismo informujące i wskazujące, że może przeprowadzić remont w ww. domu mieszkalnym, tj. remont obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków (art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane – zgłoszenie remontów obiektów). Remont został wykonany bez uzyskania pozwolenia na budowę.

Prace remontowe trwały długi czas i nie zostały zakończone, Wnioskodawczyni musiała bowiem przenieść je na późniejszy termin z powodu ograniczonych możliwości finansowych niepozwalających jej na opłacenie usług. W efekcie tego Wnioskodawczyni zamierza przystąpić do realizacji tych prac w późniejszym terminie.

Remont ww. budynku Wnioskodawczyni zakwalifikowała jako bieżący - odtworzyła budynek do stanu używalności, poprzez modernizację pomieszczenia w celu zamieszkania. Remontem zostało objęte ok 79% ww. budynku. W ramach ww. remontu zostały wykonane następujące prace: wymiana zmurszałej dachówki na blachodachówkę z poszyciem nowych łat z podbiciem krokwi, belek, położono mikropłachtę pod zadaszenie, założono rynny przydachowe, wykonano remont widocznych cokołów kominów dachowych. Ponadto dokonano modernizacji pomieszczeń do zamieszkania, czyli zerwane zostały zmurszałe sufity, podłogi z belkami, który były zgniłe i zagrzybione z znacznym stopniu, oraz dokonano remontu zagrzybionych obsypujących się ścian, wymienione zostały zmurszałe i zgniłe belki oraz zostały wykonane inne usługi remontowe w tych pomieszczeniach, w ramach których zalane zostały betonem z siatką i ocieplone styropianem podłogi, natomiast w celu uniknięcia wilgoci, czy też zagrzybienia położone zostały kafle na przygotowanym betonowym podłożu.

Remonty ten przeprowadzany był etapami, przedłużały się z powodu braku możliwości finansowych i wykonywania usług w zakresie własnym i na zlecenie.

Za faktycznie wykonane prace Wnioskodawczyni otrzymała faktury VAT w celu ich zapłaty gotówką i są to:

 • faktura VAT nr 4/2006 z 6 października 2006 r. na kwotę 7.490 zł,
 • faktura VAT nr 16/2009 z 17 września 2009 r. na kwotę 10.000 zł.

Zatem razem na remont Wnioskodawczyni wydatkowała kwotę 17.490 zł. Należność wynikająca z faktury nr 4/2006 z dnia 6 października 2006 r. za roboty dekarskie na kwotę 7.490 zł została zapłacona gotówką na przełomie września i października 2006 r. Z pieniędzy pozyskanych z zaciągniętego kredytu bankowego. Kredyt ten Wnioskodawczyni zaciągnęła na podstawie „umowy hipotecznej” natomiast cel przeznaczenia środków nie został wyraźnie w niej wskazany, ale Wnioskodawczyni zaciągnęła go z przeznaczeniem na remont i faktycznie został wydatkowany na remont ww. budynku mieszkalnego oraz na jego adaptację i modernizację. Kredyt ten został udzielony we frankach szwajcarskich z najtańszym oprocentowaniem na rynku bankowym. Odsetki spłacane są przez nią poprzez regularne miesięczne raty. Raty kredytu są spłacane wyłącznie przez Wnioskodawczynię.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej unormowania prawne stwierdzić należy, że uprawnienie do odliczania od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego przysługuje – przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z ww. ustawy – jedynie w przypadku, gdy kredyt został zaciągnięty na cel wskazany w treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. na budowę budynku mieszkalnego, wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, nabycie prawa do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę, rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie, spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Należy zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju ulgi i zwolnienia są wyjątkiem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, dlatego winny być interpretowane ściśle z literą prawa. Niedopuszczalna jest zatem ich interpretacja rozszerzająca. Dlatego też spłata odsetek od kredytu udzielonego na inne cele niż wskazane powyżej – wbrew stanowisku Wnioskodawczyni nie uprawnia do dokonywania odliczeń w ramach omawianej ulgi.

Ponadto z treści art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że odliczenie w ramach ulgi odsetkowej stosuje się tylko wówczas, gdy z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy ona jednej z inwestycji wymienionej w ust. 1.

Zatem ze względu na fakt, że kredyt, o którym mowa we wniosku nie został udzielony na cel mieszkaniowy wskazany w treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej. Z uwagi, że Wnioskodawczyni nie nabyła prawa do odliczeń w ramach ww. ulgi podatkowej, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu nie może wykazać ani w części B.3, ani też części C.2 załącznika PIT/D, a tym samym nie może dokonać ich odliczenia ani od dochodu, ani od podatku.

Wyjaśnić przy tym należy, że ulga odsetkowa została wprowadzona w 2002 r. w miejsce zlikwidowanej ulgi mieszkaniowej, która zawierała analogiczny katalog inwestycji mieszkaniowych do niej uprawniających. Zarówno w katalogu wydatków uprawniających do tzw. ulgi mieszkaniowej, jak i w katalogu wydatków uprawniających do tzw. ulgi odsetkowej ustawodawca nie wymienił wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego. Ulga odsetkowa przewidziana została bowiem dla tych osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z ulgi mieszkaniowej (do której jak wcześniej wspomniano nie były kwalifikowane wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego).

Ulga remontowa była natomiast odrębną – od ulgi mieszkaniowej – ulgą podatkową i za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2005 r. podatnicy mogli dokonywać równocześnie odliczeń w ramach ulgi odsetkowej i remontowej, co również przesądza o tym, że ulga odsetkowa nie zastąpiła ulgi remontowej.

Ustawodawca po likwidacji ulgi remontowej nie wprowadził w jej miejsce żadnej innej ulgi podatkowej, co oznacza że wydatki poniesione na remont i modernizacje budynku mieszkalnego nie uprawniają już do ulg podatkowych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.