ITPB1/415-646/11/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wydatki poniesione na ubezpieczenie kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 20 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wydatku na ubezpieczenie kredytu za koszt uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania wydatku na ubezpieczenie kredytu za koszt uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 13 lutego 2008 roku Wnioskodawca zakupił samochód marki Citroen C4 Picasso do celów działalności gospodarczej, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup samochodu został sfinansowany z zaciągniętego kredytu, z którym związane było obowiązkowe ubezpieczenie kredytu. Koszt ubezpieczenia kredytu ponoszony był w momencie spłaty miesięcznych rat i zaliczony do kosztu uzyskania przychodów działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki poniesione na ubezpieczenie kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza z kosztów uzyskania przychodu – wydatków na ubezpieczenie związane z uruchomieniem kredytu to ubezpieczenie kredytu stanowi koszt uzyskania przychodu. Ubezpieczenie mające na celu zabezpieczenie wypłacalności stanowi wydatek na zabezpieczenie źródła przychodu, którym jest prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza. Tak więc wydatek na zapłatę ubezpieczenia, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, stanowi koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakup samochodu a tym samym związany z nim kredyt ma na celu zachowanie i utrzymanie źródła przychodów. Tym samym wszelkie wydatki związane z jego uzyskaniem i obsługą, tj. prowizje bankowe, odsetki oraz ubezpieczenie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wnioskodawca uważa swoje stanowisko za prawidłowe wskazując na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 3 lutego 2004 r., sygn. BI/005-1002/03 oraz interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 lutego 2008 roku ILPB1/415-172/07-4/IM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zakupił samochód na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup został sfinansowany z zaciągniętego kredytu, z którym związane było obowiązkowe ubezpieczenie kredytu. Koszt ubezpieczenia kredytu ponoszony był w momencie spłaty miesięcznych rat kredytu. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej.

Katalog wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie zawiera wydatków z tytułu ubezpieczenia kredytu. Skoro zatem ubezpieczenie kredytu było ściśle związane z pozyskaniem środków finansowych na zakup samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej i stanowiącego środek trwały, to koszty tego ubezpieczenia należy uznać za pozostające w związku ze źródłem przychodu jakim jest działalność gospodarcza.

Wydatki z tego tytułu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć przy tym należy, iż podatnik – wprowadzając środek trwały do ewidencji – musi określić jego wartość początkową. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych określone zostały w art. 22g ww. ustawy.

Przepis art. 22g ust. 1 pkt 1 stanowi, iż za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w drodze odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia.

W myśl art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Wobec tego wydatki z tytułu ubezpieczenia kredytu poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania podwyższają wartość początkową środka trwałego – ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 3 ww. ustawy. Natomiast po wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych, ubezpieczenie kredytu, opłacone łącznie z miesięczną ratą kredytu, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.