IPTPB2/4511-634/15-3/EC | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z przeznaczeniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność na spłatę kredytu refinansowego oraz odsetek od tego kredytu oraz na remont własnego lokalu mieszkalnego
IPTPB2/4511-634/15-3/ECinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. kredyt
 3. kredyt refinansowy
 4. remonty
 5. spłata kredytu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (złożonym w dniu 12 października 2015 r. przez platformę ePUAP, nr dokumentu ...), uzupełnionym pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. (złożonym w dniu 31 grudnia 2015 r. przez platformę ePUAP, nr dokumentu DOK...), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego w związku z przeznaczeniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność na:

 • spłatę kredytu refinansowanego oraz odsetek od tego kredytu (pytanie nr 1) – jest prawidłowe;
 • remont własnego lokalu mieszkalnego (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-634/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP w dniu 31 grudnia 2015 r. (identyfikator poświadczenia ePUAP –...), natomiast w dniu 31 grudnia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (identyfikator poświadczenia ePUAP –...).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Aktem notarialnym z dnia 28 września 2015 r. Wnioskodawca dokonał zbycia przysługującego Mu udziału wynoszącego 1/2 część w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, za cenę udziału w kwocie 50 250 zł. Udział w ww. lokalu Wnioskodawca nabył tytułem dziedziczenia po swojej babce i udział ten stanowił Jego majątek osobisty. Otwarcie spadku po babce miało miejsce w dniu 13 lipca 2015 r., a zatem zbycie udziału w nieruchomości lokalowej nastąpiło przed upływem 5 lat od daty nabycia. Drugim spadkobiercą i zbywcą była siostra Wnioskodawcy.

Dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w ww. lokalu mieszalnym nabytym tytułem dziedziczenia w kwocie 50 250 zł Wnioskodawca zamierza przeznaczyć w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe tj.:

 1. w części 35 000 zł na spłatę kredytu refinansowego oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę wraz z małżonką na spłatę kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przysługującego Wnioskodawcy oraz Jego małżonce,
 2. a w pozostałej części 15 259 zł na remont ww. lokalu.

Kredyt refinansowy, który Wnioskodawca zamierza spłacić w części 35 000 zł z dochodu uzyskanego ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego tytułem dziedziczenia jest kredytem mieszkaniowym hipotecznym, zaciągniętym wspólnie z małżonką umową z dnia 4 kwietnia 2013 r. tytułem refinansowania zadłużenia Wnioskodawcy i Jego małżonki z tytułu kredytu zaciągniętego w dniu 12 marca 2009 r. w innym banku. Kredyt z 2009 r. spłacony kredytem refinansowym z 2013 r. był zaciągnięty na sfinansowanie 2/3 ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które Wnioskodawca nabył wspólnie z małżonką, ale jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, w udziałach po 1/2 części. Związek małżeński zawarł w dniu 11 czerwca 2011 r., małżeńskich umów majątkowych Wnioskodawca nie zawierał, a ustawowa wspólność małżeńska trwa niezmiennie do dnia dzisiejszego. W przedmiotowym lokalu spółdzielczym małżonkowie mieszkają i realizują swoje potrzeby mieszkaniowe. Do spłaty kredytu refinansowego aktualnie pozostaje kwota ok. 171 000 zł. Odsetki od kredytu nie były odliczane w ramach ulg podatkowych. Z kolei wydatki na remont ww. lokalu spółdzielczego miałyby obejmować m.in. kupno i zainstalowanie szafy wnękowej w stałej zabudowie oraz rolet okiennych zainstalowanych na oknach.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że lokal mieszkalny odziedziczony po babce położony jest w ...przy ul..... Wnioskodawcy przysługiwało do lokalu mieszkalnego odziedziczonego po babce prawo własności w udziale wynoszącym 1/2 części. Lokal odziedziczony po babce jest samodzielnym lokalem mieszkalnym stanowiącym odrębną własność, o którym mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Otwarcie spadku (data zgonu) po babce miało miejsce dnia 13 lipca 2015 r. Spadek nabyto z mocy prawa (zasada z art. 922 k.c.), a nie na podstawie czynności prawnej, mocą testamentu notarialnego Rep. A Nr 2723/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. sporządzonego przed notariuszem.... Lokal mieszkalny opisany we wniosku wchodził w skład masy spadkowej po babce Wnioskodawcy. Babka była jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku. Działu spadku nie dokonywano. Wnioskodawca wraz z drugim spadkobiercą zbyli udziały w przedmiotowym lokalu mieszkalnym w takim kształcie, w jakim nabyli je tytułem dziedziczenia, tj. po 1/2 części każde z nich. Odpłatne zbycie udziału nie następowało w wykonywaniu działalności gospodarczej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o którym mowa we wniosku, dotyczy lokalu usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym w... przy ...i prawo to zostało nabyte w dniu 1 kwietnia 2009 r. Nabycie udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpiło przed zawarciem związku małżeńskiego, a zatem udział wynoszący 1/2 część stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy, a pozostały udział w ww. prawie stanowi majątek osobisty żony Wnioskodawcy. Wnioskodawca był kredytobiorcą kredytu zaciągniętego w 2009 r. wraz z obecną małżonką, oboje byli równouprawnionymi kredytobiorcami będącymi stroną umowy kredytowej zawartej z Bankiem ...S.A. w ...I Oddział w..., oboje byli solidarnie zobowiązani do zapłaty długu wynikającego z zawartej umowy kredytu. Ww. kredyt, zgodnie z umową kredytową z dnia 12 marca 2009 r. był kredytem hipotecznym przeznaczonym na sfinansowanie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w.. przy ...nr .... Ww. kredyt był zaciągnięty w Banku ...S.A. z siedzibą w ..., tj. w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Ww. kredyt był zaciągnięty przed datą uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia i przeznaczony na sfinansowanie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, a zatem stanowił kredyt, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest kredytobiorcą kredytu refinansowego zaciągniętego w 2013 r. wraz z małżonką, oboje są równouprawnionymi i zobowiązanymi kredytobiorcami będącymi stroną umowy kredytowej zawartej z bankiem ...Bank ... w ..., oboje są solidarnie zobowiązanymi do zapłaty długu wynikającego z zawartej umowy kredytu tak samo jak w przypadku kredytu w Banku... S.A. Ww. kredyt refinansowy, zgodnie z umową kredytową z dnia 4 kwietnia 2013 r. jest kredytem mieszkaniowym hipotecznym przeznaczonym na spłatę zobowiązań finansowych (refinansowanie) zadłużenia Wnioskodawcy i Jego małżonki z tytułu kredytu zaciągniętego w innym banku Polska ..S.A. – kredytu hipotecznego nr ...... Kredyt refinansowy był zaciągnięty w banku... Bank... S.A. z siedzibą w ...tj. w państwie członkowski Unii Europejskiej. Ww. kredyt refinansowy był zaciągnięty przed datą uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia i przeznaczony na sfinansowanie spłaty kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przysługującego podatnikowi oraz jego małżonce a zatem stanowił kredyt, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata ww. kredytu refinansowego zgodnie z umową kredytu z dnia 4 kwietnia 2013 r. miała nastąpić do dnia 4 kwietnia 2033 r. Stosownie do postanowień umowy kredytu, w związku z obniżeniem jednego ze wskaźników oprocentowania kredytu tj. stawki..., skróceniu uległ termin spłaty (przy zachowaniu tej samej wysokości raty), który aktualnie przypada na dzień 4 lutego 2030 r.

Wydatki związane z remontem lokalu, do którego Wnioskodawcy i Jego małżonce przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca zamierza ponieść w ciągu najbliższego roku lub dwóch. Zakres remontu i przybliżony jego termin uzależnione są m.in. od planowanego powiększenia rodziny, a także prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w niniejszej sprawie. Wnioskodawca liczy na to, że wydatki te będą prawidłowo udokumentowane dokumentami księgowymi wystawionymi przez sprzedawców, usługodawców i wykonawców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wydatki, które Wnioskodawca zamierza ponieść na spłatę kredytu refinansowego oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez Niego wraz z małżonką przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego przez Wnioskodawcę tytułem dziedziczenia, na spłatę kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie wraz z małżonką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ale przed zawarciem związku małżeńskiego w udziałach po 1/2 części - mogą być w całości uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przez to przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości lokalowej w części przeznaczonej na spłatę kredytu refinansowego byłby zwolniony od podatku dochodowego na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy...
 2. Czy wydatki na remont w postaci kupna i zainstalowania szafy wnękowej w stałej zabudowie oraz rolet okiennych zainstalowanych na oknach własnego lokalu mieszkalnego, do którego Wnioskodawcy oraz Jego małżonce przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w udziałach po 1/2 części, mogą być w całości uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt l lit. d) ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przez to przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości lokalowej w części przeznaczonej na remont własnego lokalu w powyższym zakresie byłby zwolniony od podatku dochodowego na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno wydatki, które zamierza ponieść na spłatę kredytu refinansowego oraz odsetek od tego kredytu, jak i wydatki na remont w warunkach wyżej opisanych, mogą być w całości uznane za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu odpowiednio art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) i ust. 25 pkt l lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym przychód uzyskany ze zbycia udziału w nieruchomości lokalowej w części przeznaczonej na spłatę kredytu refinansowego oraz w części przeznaczonej na remont własnego lokalu w opisanym zakresie byłby zwolniony od podatku dochodowego na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby spłata kredytu refinansowego mogła być uznana za wydatek, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych musi być spełnionych łącznie kilka warunków. Kredyt ma być zaciągnięty przez podatnika uzyskującego przychód z odpłatnego zbycia (sprzedaży), zaciągnięcie kredytu ma nastąpić przed datą uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, a kredyt ma być przeznaczony na spłatę kredytu, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustaw tj. kredytu zaciągniętego przez podatnika uzyskującego przychód z odpłatnego zbycia (sprzedaży), przed datą uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia i cel kredytu ma być wymieniony w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na nabycie m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie. W przedstawionej sprawie kredyt spłacany kredytem refinansowym był zaciągnięty na nabycie udziału wynoszącego 1/2 część w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Kredyt zaciągnięty był wspólnie z małżonką, choć przed zawarciem związku małżeńskiego i finansował nabycie także pozostałego udziału przysługującego małżonce. Po zawarciu związku małżeńskiego małżonkowie pozostają we wspólności małżeńskiej i ustroju tego nie zmieniali. Za spłatę kredytu małżonkowie odpowiadali solidarnie. Kredyt refinansowy został zaciągnięty już w trakcie trwania związku małżeńskiego. W przedmiotowym lokalu podatnik realizuje potrzeby mieszkaniowe. Zarówno kredyt spłacony kredytem finansowym, jak i kredyt refinansowy były kredytami hipotecznymi na cele mieszkaniowe, zaciągniętymi przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia odziedziczonego udziału w nieruchomości lokalowej. Do spłaty kredytu refinansowego pozostaje kwota ok. 171 000 zł. Planowana przez Wnioskodawcę spłata tego kredytu z dochodu uzyskanego przez Niego ze zbycia odziedziczonego udziału w nieruchomości lokalowej nie przekroczy kwoty 35 000 zł, co stanowi ok. 20% kredytu pozostałego do spłaty tj. znacznie mniej niż przysługujący podatnikowi udział w spółdzielczym prawie do lokalu. Realizując własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca nie dokona zatem spłaty kredytu ponad część jaka proporcjonalnie odpowiada jego udziałowi (1/2) w mieszkaniu zakupionym wspólnie z małżonką. Spłata kredytu nie będzie zatem ponad zakupiony przez podatnika udział i nie dojdzie do spłaty cudzego (małżonki) zobowiązania kredytowego, a tylko własnego, co stanowić będzie realizację własnych celów mieszkaniowych przez Wnioskodawcę, pozwalającą na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego (podobnie: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 maja 2014 r., Nr ILPB2/415-175/14-2/ES). Środki pochodzące ze sprzedaży majątku osobistego Wnioskodawcy zostaną wydatkowane na spłatę kredytu zaciągniętego przez Niego wspólnie z małżonką na nabycie lokalu mieszkalnego, a czynność ta będzie miała miejsce w momencie trwania związku małżeńskiego i istnienia pomiędzy małżonkami ustawowej wspólności majątkowej (podobnie: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2015 r., Nr IBPBII/2/415-913/14/MZM oraz z dnia 14 stycznia 2015 r., Nr IBPBII/2/415-902/14/MZM).

W odniesieniu zaś do wydatków na remont, z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wydatki poniesione na remont własnego lokalu mieszkalnego stanowią wydatek na cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, wydatkiem takim będą też m.in. wydatki na trwałą zabudowę jednej bądź kilku izb szafą wnękową zainstalowaną na stałe, jak również wydatki na rolety okienne stanowiące trwałą zabudowę okien. W takim zakresie przychód uzyskany ze zbycia odziedziczonego udziału w nieruchomości lokalowej w części na to przeznaczonej będzie zwolniony od podatku dochodowego na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia przedmiotowego w związku z przeznaczeniem przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność na
 • spłatę kredytu refinansowego oraz odsetek od tego kredytu - jest prawidłowe,
 • remont lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późń. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 2015 r. dokonał zbycia udziału 1/2 części w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność, nabytego w spadku po babci zmarłej w dniu 13 lipca 2015 r., stanowiącego Jego majątek osobisty.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotnym zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku czyli śmierci spadkodawcy.

Zatem, stwierdzić należy, że datą nabycia przez Wnioskodawcę udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność jest data śmierci spadkodawcy, tj. 13 lipca 2015 r.

Stosownie do powyższego, z uwagi na fakt, że odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność nastąpiło w 2015 r., a więc przed upływem 5 lat, liczą od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, przychód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnik powinien złożyć we właściwym urzędzie skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Zgodnie z treścią art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, (PIT-39) wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Podstawą obliczenia podatku jest, co wynika z treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy, dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Natomiast jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy).

W myśl art. 22 ust. 6c ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia (przy czym nie należy ich utożsamiać z kosztami z art. 19 ust. 1 ustawy), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Z art. 22 ust. 6f ww. ustawy wynika natomiast, że koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w ww. lokalu mieszalnym nabytego tytułem dziedziczenia w kwocie 50 250 zł Wnioskodawca zamierza przeznaczyć w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe tj.:

 1. w części (35 000 zł) na spłatę kredytu refinansowego oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę wraz z małżonką na spłatę kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przysługującego Wnioskodawcy oraz Jego małżonce,
 2. a w pozostałej części (15 259 zł) na remont ww. lokalu.

Kredyt refinansowy, który Wnioskodawca zamierza spłacić w części z dochodu uzyskanego ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym nabytego tytułem dziedziczenia jest kredytem mieszkaniowym hipotecznym, zaciągniętym wspólnie z małżonką umową z dnia 4 kwietnia 2013 r. tytułem refinansowania zadłużenia Wnioskodawcy i Jego małżonki z tytułu kredytu zaciągniętego w dniu 12 marca 2009 r. w innym banku. Kredyt z 2009 r. spłacony kredytem refinansowym z 2013 r. był zaciągnięty na sfinansowanie 2/3 ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które Wnioskodawca nabył wspólnie z małżonką, ale jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, w udziałach po 1/2 części. Związek małżeński zawarł w dniu 11 czerwca 2011 r., małżeńskich umów majątkowych Wnioskodawca nie zawierał, a ustawowa wspólność małżeńska trwa niezmiennie do dnia dzisiejszego. W przedmiotowym lokalu spółdzielczym małżonkowie mieszkają i realizują swoje potrzeby mieszkaniowe. Do spłaty kredytu refinansowego aktualnie pozostaje kwota ok. 171 000 zł. Odsetki od kredytu nie były odliczane w ramach ulg podatkowych. Z kolei wydatki na remont ww. lokalu spółdzielczego miałyby obejmować m.in. kupno i zainstalowanie szafy wnękowej w stałej zabudowie oraz rolet okiennych zainstalowanych na oknach.

Ww. kredyt był zaciągnięty przed datą uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia i przeznaczony na sfinansowanie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, a zatem stanowił kredyt, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. kredyt refinansowy, zgodnie z umową kredytową z dnia 4 kwietnia 2013 r. jest kredytem mieszkaniowym hipotecznym przeznaczonym na spłatę zobowiązań finansowych (refinansowanie) zadłużenia Wnioskodawcy i Jego małżonki z tytułu kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym banku. Kredyt refinansowy był zaciągnięty w banku Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie tj. w państwie członkowski Unii Europejskiej. Spłata ww. kredytu refinansowego zgodnie z umową kredytu z dnia 4 kwietnia 2013 r. miała nastąpić do dnia 4 kwietnia 2033 r. Stosownie do postanowień umowy kredytu, w związku z obniżeniem jednego ze wskaźników oprocentowania kredytu tj. stawki WIBOR 3M, skróceniu uległ termin spłaty (przy zachowaniu tej samej wysokości raty), który aktualnie przypada na dzień 4 lutego 2030 r.

Wydatki związane z remontem lokalu, do którego Wnioskodawcy i Jego małżonce przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca zamierza ponieść w ciągu najbliższego roku lub dwóch. Zakres remontu i przybliżony jego termin uzależnione są m.in. od planowanego powiększenia rodziny. Wnioskodawca liczy na to, że wydatki te będą prawidłowo udokumentowane dokumentami księgowymi wystawionymi przez sprzedawców, usługodawców i wykonawców.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży nieruchomości,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

P – przychód ze sprzedaży nieruchomości.

W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a) i b), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy – za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Wyliczenie zawartych w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja jednego z nich, przy jednoczesnym niespełnieniu wymienionych w ust. 28-30 przesłanek negatywnych, pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ustawy). Innymi słowy, przepis ten zapobiega sytuacji, kiedy podatnik dwukrotnie odliczałby ten sam wydatek – raz jako poniesiony np. na zakup domu, za drugim zaś razem jako wydatek na spłatę kredytu, który finansowałby ten właśnie zakup. W przepisie tym ustanowiono zatem zakaz dwukrotnego odliczania i korzystania z ulg w odniesieniu do tych samych wydatków.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, np. na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ustawy, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca przeznaczył przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność nabytego w spadku, m.in. na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego w 2013 r. wspólnie z małżonką na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2009 r. na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Należy w tym miejscu dodać, że zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej oraz przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 1 i 2 ww. ustawy). Ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością.

W kwestii możliwości przeznaczenia części przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w prawie do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. wskazać należy, że zgodnie z wyżej cytowanym art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie ma zastosowanie do przychodów, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy. Istotne jest to, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Zatem, jeśli kredyt refinansowy jest którymś z kolei kredytem, ale ostatecznie przeznaczony jest na spłatę kredytu na cele mieszkaniowe - podatnik zachowuje prawo do zwolnienia. Jednakże jeśli kredyt refinansowy jest związany z restrukturyzacją kilku zobowiązań kredytowych i służy np. spłacie kredytu mieszkaniowego i innego kredytu, wówczas do zwolnienia kwalifikują się te przychody, które odpowiadają tej części kredytu refinansowego, jaka została przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego i odsetek od niego. Kredyt na cele mieszkaniowe musi być również zaciągnięty przez podatnika chcącego skorzystać z ulgi.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz stan faktyczny sprawy stwierdzić należy, że przedmiotowy kredyt, który Wnioskodawca zaciągnął w 2013 r. spełnia dyspozycję art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b), ponieważ wiązał się z realizacją celu mieszkaniowego Wnioskodawcy, jakim była spłata innego kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2009 r. na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zwolnienia od opodatkowania części przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność na remont domu mieszkalnego wyjaśnić należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia „remont”, nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia. Zatem, wymienione pojęcie rozumieć należy w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji.

I tak w świetle przepisu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) poprzez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Za „remont” uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji).

Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r. sygn. akt I SA/Gd 886/96 stwierdzając: „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji.

Natomiast wydatki dokonane przez Wnioskodawcę na remont obejmujący zakup i zainstalowanie szafy wnękowej w stałej zabudowie oraz rolet okiennych zainstalowanych na oknach nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dotyczą one wyposażenie mieszkania, zatem nie odnoszą się do czynności mających charakter prac budowlanych, wobec czego w odniesieniu do tych wydatków Wnioskodawcy nie przysługuje powyższe zwolnienie przedmiotowe.

Zatem stwierdzić należy, że część przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność, nabytego w 2015 r. w drodze spadku, w części przeznaczonej na zakup i zainstalowanie szafy wnękowej w stałej zabudowie oraz rolet okiennych zainstalowanych na oknach, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, ponieważ nie są to wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy, tj. na remont lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym, w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydatkowania części środków ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność nabytego w spadku w 2015 r. należącego do Jego majątku odrębnego (nie wcześniej niż w dniu uzyskania przychodu ze sprzedaży) na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w 2013 r. na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Natomiast w przypadku przeznaczenia części środków ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącego odrębną własność na wyposażenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawcy, obejmujące zakup i zainstalowanie szafy wnękowej w stałej zabudowie oraz rolet okiennych zainstalowanych na oknach, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.