IPTPB2/4511-137/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego podlega zwolnieniu, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/4511-137/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. kredyt
 3. spłata kredytu
 4. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości w związku z przeznaczeniem przychodu na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w lokal stanowiący odrębną własność – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości w związku z przeznaczeniem przychodu na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w lokal stanowiący odrębną własność.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Pismem z dnia 25 maja 2015 r., Nr IPTPB2/4511-137/15-2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 26 maja 2015 r. (data doręczenia 29 maja 2015 r.), natomiast w dniu 8 czerwca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 5 czerwca 2015 r. (data nadania 5 czerwca 2015 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W czerwcu 1991 r. Wnioskodawca nabył wraz żoną spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Umowa o spółdzielcze prawo do lokalu została zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

W dniu 12 grudnia 2010 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. Sąd Rejonowy w dniu 1 grudnia 2011 r. wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Mocą tego postanowienia, na podstawie ustawy, spadek po zmarłym nabyli Wnioskodawca, żona zmarłego oraz córka, po 1/3 części każde z nich. W skład masy spadkowej wchodziła nieruchomość zabudowana dwupiętrowym domem jednorodzinnym. W spadku Wnioskodawca nie nabył ruchomości oraz zabudowań gospodarskich. W związku z tym, w spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawca nabył 1/3 część prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Nabycie spadku zostało wykazane w zeznaniu PIT 39 za rok 2013.

W dniu 19 kwietnia 2013 r. ww. nieruchomość została sprzedana przed notariuszem. Sprzedaży dokonali wszyscy spadkobiercy po zmarłym, z tym że w imieniu Wnioskodawcy występowała Jego żona. Nie dokonano działu spadku - spadkobiercy działali łącznie i każdy ze spadkobierców otrzymał 1/3 część ceny sprzedaży nieruchomości.

Wnioskodawca zaznaczył, że w drodze dziedziczenia wszedł w posiadanie udziału we współwłasności nieruchomości (i takie prawo stanowi Jego majątek osobisty), natomiast już kwota uzyskana z tytułu sprzedaży tego prawa to należności majątkowe, które winny być wliczone w poczet małżeńskiej wspólności majątkowej.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. Spółdzielnia poinformowała, że kwota kredytu pozostającego do spłaty na dzień 24 kwietnia 2014 r. wynosi 13.907,95 zł. Wnioskodawca wraz z żoną chce przeznaczyć dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości wspólnej na wykup mieszkania od Spółdzielni tj. przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu. Wysokość należnego kredytu do spłaty to należność jaką Wnioskodawca wraz z żoną zobowiązali się spłacić na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, podpisując z nią umowę o prawo do lokalu spółdzielczego w zamian właśnie za prawo do spółdzielczego własnościowego lokalu. Należy spłacić cały kredyt, aby można było wykupić mieszkanie na własność.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy Wnioskodawca jest zwolniony z podatku od zbycia nieruchomości, jeśli uzyskany z tego tytułu dochód przeznaczy na cele mieszkaniowe – wykup mieszkania od Spółdzielni...
 2. Czy skoro tylko Wnioskodawca był spadkobiercą, a wykup mieszkania od Spółdzielni nastąpiłby w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej, z przedmiotowej ulgi może skorzystać także małżonka Wnioskodawcy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym we wniosku i jego uzupełnieniu), podziela On cytowany niżej wyrok sądu, który orzekł, że wykupienie mieszkania od Spółdzielni jest nabyciem nieruchomości i jako takie powinno korzystać z ulgi od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 549/14 stwierdza się, że „w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o PIT mowa jest o nabyciu nieruchomości lokalowej, a taką jest nie tylko sprzedaż. Jest nim także zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Kwota wpłacona na podstawie tego przepisu powinna być postrzegana jako odpowiednik ceny płaconej przy nabyciu na podstawie umowy sprzedaży. To oznacza, że wydatek na spłatą kredytu na wkład budowlany zaciągnięty przez Spółdzielnią będzie zwolniony z PIT”.

Wnioskodawca zamierza przeznaczyć dochód ze zbycia nieruchomości (do której prawo odziedziczył) na rzecz spłaty kredytu w Spółdzielni. Dwa lata od sprzedaży nieruchomości upływają wraz z końcem 2015 r. Zdaniem Wnioskodawcy, do tego czasu, przysługuje Mu i żonie, zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, oczywiście pod warunkiem, że wykupią Oni przedmiotowy lokal od Spółdzielni do końca tego okresu (grudzień 2015 r.).

Wnioskodawca zaznaczył, że art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że do majątku osobistego wliczają się m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie (i takim było prawo własności ułamkowej w nieruchomości). Natomiast należności z tytułu sprzedaży tego prawa to dochody z majątku osobistego małżonka wliczane do majątku wspólnego, zgodnie z art. 31 § 2 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części, lub udziału w nieruchomości i ww. praw, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment (data) ich nabycia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 12 grudnia 2010 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. Sąd Rejonowy w dniu 1 grudnia 2011 r. wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Mocą tego postanowienia, na podstawie ustawy, spadek po zmarłym nabyli Wnioskodawca, żona zmarłego oraz córka, po 1/3 części każde z nich. W skład masy spadkowej wchodziła nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym. W związku z tym, w spadku po zmarłym ojcu Wnioskodawca nabył 1/3 część prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.

W dniu 19 kwietnia 2013 r. ww. nieruchomość została sprzedana. Sprzedaży dokonali wszyscy spadkobiercy po zmarłym, z tym, że w imieniu Wnioskodawcy występowała Jego żona. Nie dokonano działu spadku - spadkobiercy działali łącznie i każdy ze spadkobierców otrzymał 1/3 część ceny sprzedaży nieruchomości.

Wnioskodawca zaznaczył, że w drodze dziedziczenia wszedł w posiadanie udziału we współwłasności nieruchomości (i takie prawo stanowi Jego majątek osobisty), natomiast już kwota uzyskana z tytułu sprzedaży tego prawa to należności majątkowe, które winny być wliczone w poczet małżeńskiej wspólności majątkowej.

W czerwcu 1991 r. Wnioskodawca nabył wraz żoną spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. Spółdzielnia poinformowała, że kwota kredytu pozostającego do spłaty na dzień 24 kwietnia 2014 r. wynosi 13.907,95 zł. Wnioskodawca wraz z żoną chce przeznaczyć dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości na wykup mieszkania od Spółdzielni tj. przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu. Wysokość należnego kredytu do spłaty to należność jaką Wnioskodawca wraz z żoną zobowiązali się spłacić na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, podpisując z nią umowę o prawo do lokalu spółdzielczego w zamian właśnie za prawo do spółdzielczego własnościowego lokalu. Należy spłacić cały kredyt aby można było wykupić mieszkanie na własność.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 926 powyższej ustawy). Stosownie zaś do art. 1025 § 1 cyt. ustawy, prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę.

Oznacza to, że dniem nabycia przez spadkobiercę spadku jest data śmierci spadkodawcy, natomiast postanowienie sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawcę udziału we współwłasności nieruchomości, będącego przedmiotem sprzedaży w 2013 r., nastąpiło 2010 r., tj. w dacie śmierci spadkodawcy. Zatem, sprzedaż udziału we współwłasności ww. nieruchomości w 2013 r. nastąpiła przed upływem 5-letniego terminu licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie i stanowi źródło przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego dochód podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Stosownie natomiast do przepisu art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e cytowanej ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub, do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku, gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a-c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c.

Natomiast, stosownie do art. 21 ust. 30 ww. ustawy, przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Zacytowane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują wyraźnie, że dla skorzystania ze zwolnienia, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy konieczne jest spełnienie warunków w nich wskazanych, takich jak wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ich odpłatne zbycie - na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, które obejmują m.in. nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem. Przy czym z umowy kredytu bankowego powinno wynikać, że kredyt został udzielony na ten właśnie cel.

Wykładnia literalna przepisu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy nie pozostawia wątpliwości, że do zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ich części, lub udziału we współwłasności i praw majątkowych wymienionych w ustawie, na podstawie ww. przepisu upoważnia wyłącznie wydatkowanie uzyskanego przychodu na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika. Istotnym jest zatem fakt, kto zaciągnął kredyt (pożyczkę).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza przeznaczyć dochód ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej Jego majątek osobisty, na wykup mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej tj. przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską, w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca wraz z żoną jest zobowiązany do spłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej kwoty kredytu aby mógł wykupić mieszkanie na własność.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Natomiast do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 ww. ustawy), ale też przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Innymi słowy, sam fakt, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa nie czyni małżonków współwłaścicielami majątku osobistego jednego z nich. Natomiast ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością (art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie natomiast z art. 43 § 1 tejże ustawy, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Powyższe przepisy ww. ustawy określają charakter prawny majątkowej wspólności ustawowej małżonków jako współwłasności łącznej co znaczy, że udziały w tej wspólności nie są określone w okresie jej trwania. Inaczej mówiąc z bezudziałowego charakteru małżeńskiej wspólności ustawowej wynika bezudziałowy charakter współposiadania składników majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 1714 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Warunkiem przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności jest pokrycie w całości kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na ten lokal. Przeniesienie własności lokalu uzależnione zostało więc od spełnienia przez członka spółdzielni określonych warunków finansowych, tj. został on zobowiązany do spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań związanych z budową lokalu mieszkalnego, w tym spłaty odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami. Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 1714 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, warunkiem przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest spłata zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z przedmiotowym przepisem art. 4 ust. 1 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Ponoszenie kosztów związanych z eksploatacją mieszkania (np. opłaty za czynsz, opłaty licznikowe oraz za gaz, wywóz śmieci itp.) nie stanowią udokumentowanych kosztów nabycia ani też udokumentowanych nakładów, które zwiększyły wartość lokalu. Wydatki ponoszone w celu spłaty z tego tytułu długu wobec spółdzielni, nie wynikają z faktu związanego z nabyciem lokalu, lecz z faktu nieterminowego uiszczania opłat, którymi obciążane było spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Dlatego też wszelkie wydatki związane z zadłużeniem wobec spółdzielni mieszkaniowej wynikłe z eksploatacji lokalu mieszkalnego i utrzymania nieruchomości nie stanowią kosztu nabycia lokalu.

Należy zauważyć, że przedmiotowy przepis art. 21 ust. 25 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 131 tego artykułu, uważa m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. Przedmiotowy przepis nie ogranicza sposobu nabycia, poza tym, że przedmiotowe nabycie musi mieć charakter odpłatny. Powyższe oznacza, że przedmiotowe „wydatki na nabycie” dotyczą nabycia nie tylko w drodze zawarcia umowy sprzedaży, ale także nabycia w innej formie, jeżeli tylko dochodzi do nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, a przedmiotowe nabycie ma charakter odpłatny, tj. kiedy związane jest z koniecznością poniesienia określonych wpłat czy też następuje w zamian za określoną kwotę, czy też prawo o określonej wartości, w tym także w przypadku, gdy nabycie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego następuje w drodze przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, a nabywca jest zobowiązany do poniesienia określonych wydatków związanych z nabyciem tego prawa zgodnie z przepisami prawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zatem, wydatek z tytułu spłaty przypadającej na lokal mieszkalny części zobowiązań spółdzielni wynikających z art. 1714 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ponoszony w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność w wyniku przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, mieści się w katalogu wydatków uprawniających do zastosowania zwolnienia, wynikającym z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2010 r., w części przychodu z tego zbycia wydatkowanego na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w lokal stanowiący odrębną własność, będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym należy zauważyć, że wydatkowanie środków może nastąpić od dnia odpłatnego zbycia, nie później jednak niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. Podkreślić również należy, że zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w przedmiotowej nieruchomości, nabytej w drodze spadku, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia (art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy).

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 549/14, tutejszy Organ zauważa, że wyrok ten jest nieprawomocny.

Tutejszy Organ zaznacza, że przeanalizował rozstrzygnięcie w nim zawarte, jednakże wskazać należy, że orzeczenie to dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w nim zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy również, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów – z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy, nie zaś Jego żony.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.