IPTPB2/415-449/14-4/AK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawczynię udziału we własności nieruchomości nr 1 (położonej przy ul. Z oraz przeznaczenia w ciągu 2 lat środków uzyskanych ze sprzedaży na zakup 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. J, od męża poprzez spłatę zaciągniętego na nie kredytu oraz w celu zamieszkaniu w tej nieruchomości, dochody uzyskane z tej sprzedaży będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
IPTPB2/415-449/14-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. kredyt
 3. spłata kredytu
 4. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego:

 • na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe,
 • na spłatę kredytu zaciągniętego przez męża Wnioskodawczyni przed zawarciem związku małżeńskiego na zakup ww. prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek odrębny – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 28 października 2014 r., Nr IPTPB2/415-449/14-2/AK, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 28 października 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 29 października 2014 r.). W dniu 7 listopada 2014 r. (data nadania 5 listopada 2014 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką (w 1/2) nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, nabyty w drodze dziedziczenia (dalej nieruchomość nr 1). Udział we własności wskazanej nieruchomości nie wchodzi do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej męża, lecz stanowi majątek odrębny w zgodzie z przepisami prawa cywilnego. Wnioskodawczyni nie posiada żadnej innej nieruchomości. Druga nieruchomość (dalej nieruchomość nr 2), jest własnością męża Wnioskodawczyni. Została nabyta przed zawarciem małżeństwa w 2006 r. i jest obciążona kredytem w CHF. W związku z tym nieruchomość ta wchodzi do majątku odrębnego męża Wnioskodawczyni. Mąż Wnioskodawczyni posiada również trzecią nieruchomość (dalej nieruchomość nr 3), którą także nabył przed zawarciem małżeństwa. Stanowi ona również majątek odrębny. Między Wnioskodawczynią, a Jej mężem istnieje wspólność majątkowa małżeńska. W sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że była współwłaścicielką (w 1/2) nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, (zwanej dalej: „nieruchomość nr 1. „nieruchomość przy ul. ”) nabytej w drodze dziedziczenia na mocy postanowienia sądu o nabyciu spadku, które uprawomocniło się 19 marca 2014 r. (data śmierci spadkodawcy – 2 czerwca 2011 r.).

Udział we własności wskazanej nieruchomości nie wchodzi do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej męża, lecz stanowi majątek odrębny w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wnioskodawczyni nie jest właścicielką ani współwłaścicielką żadnej innej nieruchomości. Opisana wyżej nieruchomość (położona przy ul.), która w 1/2 stanowiła współwłasność Wnioskodawczyni oraz w 1/2 współwłasność Pani, dnia 28 sierpnia 2014 r. została sprzedana za kwotę xxx zł. Sprzedaż ww. mieszkania nie nastąpiła w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ Wnioskodawczyni takowej nie prowadzi. Zgodnie z przysługującymi Wnioskodawczyni udziałami otrzymała xxx zł zysku ze sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawczyni wypłaciła również zachowek na rzecz Pani oraz męża spadkodawczyni w łącznej wysokości xxx zł. Pozostałą przysługującą Wnioskodawczyni kwotę ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul., czyli xxx zł, Wnioskodawczyni planuje przeznaczyć za zakup połowy drugiej nieruchomości położonej na ul. od Pana P. H., z którym zawarła związek małżeński dnia 23 czerwca 2012 r. oraz w niej zamieszkać. Druga nieruchomość, stanowiąca lokal mieszkalny, położona przy ul. (zwana dalej: „nieruchomość nr 2”, „nieruchomość przy ul.”), została nabyta przez męża Wnioskodawczyni – P. H. w dniu 27 lutego 2006 r. jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 34,26 m2. Nieruchomość ta została nabyta przez Pana P. H. do celów mieszkaniowych jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego z Wnioskodawczynią i wchodzi w skład majątku odrębnego męża Wnioskodawczyni. Ponadto, nieruchomość ta nie była i nie będzie wykorzystywana na cele związane z działalnością gospodarczą.

Nieruchomość położona przy ul. obciążona jest kredytem mieszkaniowym denominowanego w CHF (umowa kredytowa ....z dnia 24 lutego 2006 r.) zaciągniętym przez P. H. Większa część wartości ceny nabycia ww. nieruchomości (czyli xxx zł w kredycie denominowanym w CHF – kwota stanowiąca równowartość xxx CHF) została zapłacona przez ...., a pozostała kwota wartości mieszkania, czyli xxx zł stanowi wkład własny Pana P. H. W dniu 22 czerwca 2009 r. kredyt ten został podwyższony o kwotę w złotych stanowiącą równowartość xxx CHF z przeznaczeniem na dowolny cel, tego dnia do umowy kredytowej przystąpili również – rodzice P.H, na mocy umowy o przystąpieniu do długu z dnia 22 czerwca 2009 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawczynię udziału we własności nieruchomości nr 1 (położonej przy ul. Z oraz przeznaczenia w ciągu 2 lat środków uzyskanych ze sprzedaży na zakup 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. J, od męża poprzez spłatę zaciągniętego na nie kredytu oraz w celu zamieszkaniu w tej nieruchomości, dochody uzyskane z tej sprzedaży będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku zaistnienia zdarzenia określonego we wniosku, uzyskany ze sprzedaży udziału we współwłasności mieszkania nr 1 dochód, przeznaczony na zakup 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. J, stanowiącej dotychczas wyłączną własność męża Wnioskodawczyni (nieobjętą wspólnością majątkową małżeńską) poprzez spłatę kredytu obciążającego nabywaną nieruchomość dla celów mieszkaniowych, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; zw. dalej U.P.D.O.F.)) opodatkowaniu nie podlegają dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Od dnia 1 stycznia 2003 r. ustawodawca wyraźnie zwolnił z podatku dochodowego przychód ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli został on wydatkowany na cele spłaty kredytu lub pożyczki zaciągniętych na nabycie na terytorium RP, nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. jednoznacznie wskazano, że zwolnienie obejmuje także wydatki na spłatę odsetek od przedmiotowych kredytów (pożyczek).

Artykuł 33 pkt 10 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Wystąpienie zdarzenia określonego we wniosku oznaczałoby wydatkowanie własnych odrębnych środków na nabycie majątku odrębnego.

Jeżeli więc środki uzyskane ze zbycia nieruchomości nr 1 (położonej przy ul. Z) stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawczyni, zostaną przeznaczone na zakup 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego przy ul. J stanowiącego majątek odrębny małżonka Wnioskodawczyni, poprzez spłatę kredytu hipotecznego otrzymanego na zakup tejże nieruchomości przez męża Wnioskodawczyni, to będą one przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, zwłaszcza, że Wnioskodawczyni nie jest właścicielem żadnej innej nieruchomości, a w mieszkaniu, którego zakup planuje ma zamiar zamieszkać. W związku z powyższym dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości nr 1, położonej przy ul. Z, przeznaczony będzie na cele mieszkaniowe, a tym samym będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego:
 • na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe,
 • na spłatę kredytu zaciągniętego przez męża Wnioskodawczyni przed zawarciem związku małżeńskiego na zakup ww. prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek odrębny – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub praw decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu, ma moment i sposób ich nabycia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni była współwłaścicielką (w 1/2) nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położonej przy ul. Z, (zwanej dalej: „nieruchomość nr 1. „nieruchomość przy ul. Z”) nabytej w drodze dziedziczenia na mocy postanowienia sądu o nabyciu spadku, które uprawomocniło się 19 marca 2014 r. (data śmierci spadkodawcy – 2 czerwca 2011 r.).

Udział we własności wskazanej nieruchomości nie wchodzi do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej męża, lecz stanowi majątek odrębny w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wnioskodawczyni nie jest właścicielką ani współwłaścicielką żadnej innej nieruchomości. Opisana wyżej nieruchomość (położona przy ul. Z), która w 1/2 stanowiła współwłasność Wnioskodawczyni oraz w 1/2 współwłasność Pani J, dnia 28 sierpnia 2014 r. została sprzedana za kwotę xxx zł. Sprzedaż ww. mieszkania nie nastąpiła w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przysługującymi Wnioskodawczyni udziałami otrzymała xxx zł zysku ze sprzedaży nieruchomości. Wnioskodawczyni wypłaciła również zachowek na rzecz Pani J oraz męża spadkodawczyni w łącznej wysokości xxx zł. Pozostałą przysługującą Wnioskodawczyni kwotę ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Z, czyli xxx zł, Wnioskodawczyni planuje przeznaczyć za zakup połowy drugiej nieruchomości położonej na ul. J, od Pana P. H, z którym zawarła związek małżeński dnia 23 czerwca 2012 r. oraz w niej zamieszkać. Druga nieruchomość, stanowiąca lokal mieszkalny, położona przy ul. J, (zwana dalej: „nieruchomość nr 2”, „nieruchomość przy ul. J.”, została nabyta przez męża Wnioskodawczyni – P. H. w dniu 27 lutego 2006 r. jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 34,26 m2. Nieruchomość ta została nabyta przez Pana P. H. do celów mieszkaniowych jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego z Wnioskodawczynią i wchodzi w skład majątku odrębnego męża Wnioskodawczyni. Ponadto, nieruchomość ta nie była i nie będzie wykorzystywana na cele związane z działalnością gospodarczą.

Nieruchomość położona przy ul. J obciążona jest kredytem mieszkaniowym Nordea-Habitat denominowanego w CHF (umowa kredytowa ...z dnia 24 lutego 2006 r.) zaciągniętym przez P. H.. Większa część wartości ceny nabycia ww. nieruchomości (czyli xxx zł w kredycie denominowanym w CHF – kwota stanowiąca równowartość xxx CHF) została zapłacona przez...., a pozostała kwota wartości mieszkania, czyli xxx zł stanowi wkład własny Pana P. H. W dniu 22 czerwca 2009 r. kredyt ten został podwyższony o kwotę w złotych stanowiącą równowartość xxx CHF z przeznaczeniem na dowolny cel, tego dnia do umowy kredytowej przystąpili również – rodzice P. H, na mocy umowy o przystąpieniu do długu z dnia 22 czerwca 2009 r.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 926 powyższej ustawy). Stosownie zaś do art. 1025 § 1 cyt. ustawy, prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że nabycie przez Wnioskodawczynię udziału w aprzedmiotowej nieruchomości miało miejsce w 2014 r.

W związku z tym dokonując oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia ww. nieruchomości należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ustawy, jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Stosownie natomiast do przepisu art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e cytowanej ustawy).

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału otrzymanej w drodze spadku nieruchomości Wnioskodawczyni zaliczyć może wyłącznie zapłacony podatek od spadków i darowizn oraz poczynione w czasie posiadania nieruchomości nakłady zwiększające jej wartość.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, iż powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

-w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zgodnie zaś z dyspozycja zawartą w art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć dochód ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w spadku na zakup udziału 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny męża.

Stosownie do treści art. 535 Kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność przedmiotu sprzedaży i wydać mu ten przedmiot, a kupujący zobowiązuje się przedmiot ten odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Istotą umowy sprzedaży jest powstanie po stronie sprzedającego zobowiązania przeniesienia na rzecz nabywcy własności przedmiotu sprzedaży, natomiast po stronie kupującego zapłaty ceny wynikającej z umowy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia w 2014 r. udziału w nieruchomości nabytej w spadku, na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego od męża Wnioskodawczyni, któremu ww. prawo przysługuje i stanowi Jego majątek odrębny, będzie uprawniało Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b), jeżeli nabycie nastąpi przed upływem okresu dwuletniego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy tj. jeżeli nastąpi do końca 2016 r.

W niniejszej sprawie kwestią budzącą wątpliwość Wnioskodawczyni jest również możliwość przeznaczenia przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości nr 1 położonej w..., stanowiącej Jej majątek odrębny, na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez męża w 2006 r. - przed zawarciem związku - a tym samym skorzystanie ze zwolnienia podatkowego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. dopuszcza możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego poprzez przeznaczenie przychodu ze sprzedaży na wskazane w tej ustawie cele mieszkaniowe, o jakich mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2. Nie mniej jednak aby podatnik mógł wywodzić prawo do zastosowania przedmiotowego zwolnienia a tym samym z niego skorzystać, to musi bezwzględnie spełnić wynikające z tego przepisu warunki.

W opisanym zdarzeniu warunek wydatkowania przychodu na własne cele mieszkaniowe nie zostanie spełniony, jako że Wnioskodawczyni uzyskany przez siebie przychód zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu, którego nie zaciągnęła. Taki sposób wydatkowania przez Wnioskodawczynię przychodu nie wypełnia dyspozycji wydatkowania przychodu na własne cele mieszkaniowe o czym wprost stanowi przepis art. 21 ust. 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zawarcie związku małżeńskiego nie jest wystarczającym warunkiem uprawniającym Wnioskodawczynię do skorzystania z takiego zwolnienia, bowiem Wnioskodawczyni nie jest osobą, która ten kredyt zaciągnęła.

W tym miejscu należy także wskazać, że stosunki majątkowe miedzy małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z poźn. zm.) Zgodnie z art. 31 § 1 cytowanej ustawy. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (art. 33 pkt 1 ww. ustawy) oraz przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 ww. ustawy). Innymi słowy sam fakt, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa nie czyni małżonków współwłaścicielami majątku osobistego jednego z nich. Co do zasady zatem przedmioty nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego przez jednego z małżonków stanowią majątek odrębny tego małżonka.

Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie mógł korzystać przychód w części przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego przez męża Wnioskodawczyni. W niniejszej sprawie istotnym jest że kredyt nie został zaciągnięty przez Wnioskodawczynię. Tym samym oczywistym jest, że w chwili zaciągania kredytu był on zaciągany na realizację cudzych potrzeb mieszkaniowych a nie potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni. Zawarcie związku małżeńskiego absolutnie w żadnym stopniu nie zmieni celu, na jaki zawierana była umowa kredytowa. Zwrócić też należy uwagę na brzmienie art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jasno mówi o kredycie zaciągniętym przed dniem uzyskania przychodu przez podatnika, a więc przez osobę, która chce skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Tymczasem z wniosku jasno wynika, że Wnioskodawczyni chce spłacić kredyt, którego nie zaciągnęła.

Podsumowując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy, wskazać należy, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nr 1 na:

 • zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, będzie uprawniało do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • spłatę kredytu zaciągniętego przez męża - nie będzie uprawniało do zwolnienia dochodu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.