IPTPB1/4511-22/15-4/MM | Interpretacja indywidualna

Czy odsetki płacone od kredytu począwszy od miesiąca marca 2015 r. Wnioskodawca może zaliczyć w koszty najmu?
IPTPB1/4511-22/15-4/MMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. kredyt
 3. najem
 4. odsetki od kredytu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem najmu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 20 marca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-22/15-2/MM, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 20 marca 2015 r. (data doręczenia 23 marca 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 30 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca nabył lokal mieszkaniowy z przeznaczeniem pod najem. Lokal kupiony został za kredyt na cel konsumpcyjny dla osób fizycznych. Wnioskodawca remontuje ww. lokal i przygotowuje do najmu. Planuje, aby od lutego 2015 r. podpisać umowę najmu.

Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 27 marca 2015 r. wskazał, że:

 • Od 1 września 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach, która jest opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • Umowa najmu zostanie zawarta nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, lecz jako najem prywatny.
 • Dochody z najmu opodatkowane będą według skali podatkowej.
 • Umowę najmu zamierza podpisać z osobą fizyczną, a czynsz z tytułu tej umowy będzie wpływał na Jego rachunek prywatny.
 • Lokal został zakupiony w stanie używanym i wymagał przeprowadzenia kapitalnego remontu, co jest zaznaczone w akcie notarialnym zakupu.
 • Do tego lokalu przysługuje Mu prawo własności.
 • Dokonany remont to wymiana stolarski okiennej wraz z obróbką, renowacja podłogi, montaż ścianki działowej z karton-gipsu, wykonanie izolacji cieplnej na ścianach ze styropianu, skrobanie i gruntowanie ścian, wykonanie gładzi, malowanie ścian, położenie wykładziny PCV, montaż listew przypodłogowych.
 • Po przeprowadzonym remoncie lokal będzie miał nadal charakter lokalu mieszkalnego.
 • Lokal po zakończonych remontach, tj. od lutego 2015 r., zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
 • Amortyzacji lokalu ma zamiar dokonywać od marca 2015 r.
 • Przedmiotowy lokal stanowi współwłasność małżeńską, zgodnie z aktem notarialnym z dnia ... grudnia 2014 r.
 • Umowa kredytu gotówkowego została podpisana dnia ... listopada 2014 r.
 • W umowie kredytu jest napisane, że jest on przeznaczony na cel konsumpcyjny, ale nie ma wyraźnej adnotacji, że jest to zakup lokalu.
 • Cała kwota kredytu została przeznaczona na zakup ww. lokalu i prosto z konta bankowego została przelana osobie, od której zakupiono lokal, zgodnie z aktem notarialnym.
 • Odsetki od kredytu gotówkowego będą płatne od grudnia 2014 r., ale do chwili zakończenia remontu i podpisania umowy najmu, to jest do dnia ... lutego 2015 r., nie byłyby kosztem, ale zwiększyłyby wartość lokalu, który wprowadzony będzie do ewidencji środków trwałych. Dopiero od marca 2015 r. odsetki byłyby kosztem do odliczenia od przychodu z najmu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy odsetki płacone od kredytu począwszy od marca 2015 r. Wnioskodawca może zaliczyć w koszty najmu...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), może On odsetki odpisać od przychodu z najmu wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego, ponieważ kredyt zaciągnął właśnie na ten cel, a kwota kredytu z banku kredytującego została przelana bezpośrednio na rachunek osoby sprzedającej lokal, co jest niepodważalnym dowodem, że kredyt udzielono na ww. cel.

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od ww. kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Odsetki są kosztem, jeżeli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami. Kredyt był przeznaczony na zakup mieszkania pod wynajem, a więc koszty odsetek w momencie ich zapłaty są niepodważalnym kosztem, który Wnioskodawca może odliczyć od przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył lokal mieszkaniowy z przeznaczeniem pod najem prywatny. Lokal został kupiony za kredyt gotówkowy, zaciągnięty przez Wnioskodawcę na cel konsumpcyjny. Lokal ten wymagał przeprowadzenia kapitalnego remontu, po którym zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz będzie amortyzowany. Dochody z najmu opodatkowane będą według skali podatkowej.

W przypadku opodatkowania dochodów z najmu według skali podatkowej, podatnik ma prawo do obniżania osiągniętego przychodu o koszty jego uzyskania. W myśl bowiem ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W powołanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami pod warunkiem, że podatnik wykaże, że zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym podkreślić, że obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

 • pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),
 • pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.

Dla określenia zasad zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z najmu odsetek od kredytu znaczenie mają przepisy art. 23 ust. 1 pkt 32 i pkt 33 ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Zaś w myśl art. 23 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Z wyżej powołanych przepisów wynika, że odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami uzyskiwanymi przez podatnika z prowadzonej przez niego działalności,
 • odsetki zostały zapłacone,
 • odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji.

Podkreślić jednak należy, że aby odsetki mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, podatnik musi wskazać związek przyczynowo-skutkowy między poniesionymi wydatkami, a przychodami, co wynika z ogólnego przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów – art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Istotne znaczenie dla zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu. Na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia faktu, że środki pochodzące z kredytu zostały przeznaczone na zakup mieszkania, z wynajmu którego uzyskuje dochody.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że po zakończeniu remontu i przeznaczeniu lokalu na wynajem na podstawie umowy najmu zawartej w dniu ... lutego 2015 r., po tym dniu do kosztów uzyskania przychodów z najmu będą mogły być zaliczone wydatki poniesione (faktycznie zapłacone) na spłatę odsetek od kredytu.

Przy czym, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, lokal mieszkalny stanowi współwłasność małżeńską. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu do osiąganych przez nich dochodów. Przychody małżonków osiągających dochody z najmu, tj. ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, ze wspólnej własności określa się proporcjonalnie do posiadanych udziałów w tej własności, co wynika z przepisu art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy. Zasady te nie mają zastosowania, gdy małżonkowie złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z najmu przez jednego z nich. Zatem dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów mogą być faktycznie zapłacone odsetki od kredytu w takiej części, jaka odpowiada Jego udziałowi we współwłasności małżeńskiej.

W związku z tym, że Wnioskodawca w swoim stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego udzielił odpowiedzi twierdzącej na pytanie: „Czy odsetki płacone od kredytu począwszy od marca 2015 r. Wnioskodawca może zaliczyć w koszty najmu...”, stanowisko to należało uznać na nieprawidłowe, gdyż spłatę odsetek od kredytu Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów od momentu przekazania lokalu na wynajem (tj. od dnia ... lutego 2015 r.) w części odpowiadającej Jego udziału we współwłasności, a nie jak wskazał Wnioskodawca - od marca 2015 r.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalanie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne warunku prawne.

Dodać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem niniejsza interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego, nie wywołuje skutków prawnych dla żony Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.