IPPB4/4511-1048/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej wydatkowania środków pieniężnych na remont własnego budynku mieszkalnego oraz na nabycie budynku mieszkalnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego oraz wydatkowania środków pieniężnych na spłatę kredytu i odsetek od kredytu.
IPPB4/4511-1048/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. kredyt
 3. remonty
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 16 października 2015 r. (data nadania 16 października 2015 r., data wpływu 19 października 2015 r.) na wezwanie z dnia 9 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1048/15-2/MP (data nadania 12 października 2015 r., data doręczenia 14 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w części dotyczącej:

 • wydatkowania środków pieniężnych na remont własnego budynku mieszkalnego przeprowadzony w roku 2012 oraz na nabycie budynku mieszkalnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe,
 • wydatkowania środków pieniężnych na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 9 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1048/15-2/MP (data nadania 12 października 2015 r., data doręczenia 14 października 2015 r.) tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 16 października 2015 r. (data nadania 16 października 2015 r., data wpływu 19 października 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 25 marca 2011 r., a więc przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, późn. zm.) - sprzedaż działki rolnej o powierzchni 0,41 ha nastąpiła w dniu 9 sierpnia 2011 r. - Wnioskodawca wraz z żoną zaciągnął kredyt w wysokości 30.000 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na remont własnego budynku mieszkalnego. Niestety w umowie kredytu zostało zaznaczone, że kredyt jest na cele ogólne. Wnioskodawca posiada faktury na remont mieszkania jedynie na kwotę 17.486,29 zł za okres 1 kwietnia 2011 r. - 14 lipca 2011 r. (zestawienie oraz kserokopie faktur - załącznik 2). Nie ma faktur na wykonanie ocieplenia i elewacji budynku mieszkalnego w wysokości 14.840,00 zł oraz wykonanie schodów drewnianych w wysokości 7.500,00 zł.

Do lipca 2011 r. spłacone zostały 4 raty kredytu. Od sierpnia 2011 r. pozostało do spłacenia 33.742,40 zł. Wnioskodawca posiada dowody wpłaty na spłatę kredytu oraz zaświadczenie Banku o saldzie zadłużenia kredytu wraz z odsetkami od 11 sierpnia 2011 r. do końca spłaty kredytu (kserokopia w załączniku 3).

W dniu 9 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca wraz z żoną sprzedał działkę rolną o powierzchni 0,41 ha (akt notarialny Repertorium A - załącznik 4), która została nabyta w drodze umowy kupna – sprzedaży w dniu 31 marca 2009 r. (Repetytorium A). Niestety małżonkowie nie uzyskali rzetelnych informacji o konieczności opłacenia podatku bądź skorzystania ze zwolnienia z podatku, przeznaczając przychód na własne cele mieszkaniowe. W związku z tym nie złożyli w Urzędzie Skarbowym informacji oraz nie dokumentowali w całości wydatków poniesionych na remont własnego budynku mieszkalnego.

W dniu 25 października 2011 r. Wnioskodawca wraz z żoną kupił gospodarstwo rolne o powierzchni 6,8800 ha wraz z budynkiem mieszkalnym oszacowanym w akcie notarialnym na kwotę 10.000 zł (Akt notarialny Repertorium A - załącznik 5). Pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r., którego adresatem była żona Wnioskodawcy, zostali wezwani do Urzędu Skarbowego, celem przedłożenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe oraz aktów notarialnych nabycia i zbycia. W czasie rozmowy z pracownikami Urzędu Skarbowego w dniu 25 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że przychód uzyskany ze sprzedaży działki (Akt notarialny Repertorium A), został wydatkowany na zakupienie w dniu 25 października 2011 r. gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi dom mieszkalny murowany o wartości 10.000 zł (akt notarialny Repertorium A). Pokazano też akt notarialny z kupna gospodarstwa. Niestety pracownicy uznali, że ten dom mieszkalny nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, ponieważ był zakupiony razem z całym gospodarstwem. W związku z tym małżonkowie złożyli PIT-y za 2011 r. na drukach wskazanych przez pracowników Urzędu Skarbowego (Danuta B. PIT-36 - załącznik 7 oraz Dariusz B. PIT-39 - załącznik 8), nie wykazując wydatków poniesionych na zakup domu, ani na inne cele mieszkaniowe, m.in. na spłatę kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego w marcu 2011 r. na remont własnego budynku mieszkalnego.

Wnioskodawca wskazał, że posiada fakturę na remont własnego budynku mieszkalnego przeprowadzony w roku 2012 - 314,81 zł (Faktura VAT z dnia 30 kwietnia 2012 r. wystawiona przez S. (załącznik 9). Wnioskodawca doprecyzował, że pieniądze przeznaczone na remont własnego budynku mieszkalnego przeprowadzony w roku 2012 pochodzą ze środków uzyskanych ze sprzedaży działki rolnej w dniu 9 sierpnia 2011 r.

Wnioskodawca wraz z żoną otrzymali upomnienia z wezwaniem do zapłaty podatku wraz z odsetkami. Upomnienie z dnia 2 września 2015 r. (Nr UP - załącznik 10) skierowane do Danuty B. opiewa na kwotę 3.687,60 zł oraz upomnienie z dnia 7 września 2015 r. (Nr UP - załącznik 11), którego adresatem jest Dariusz B. wzywa do zapłaty 3.659,60 zł.

W dniu 14 września 2015 r. w Urzędzie Skarbowym małżonkowie złożyli korektę zeznania PIT-39 za rok 2011 Danuty B. i Dariusza B. oraz PIT-37 Danuty B. (załączniki 12-14). Zgodnie z poprawionymi zeznaniami zobowiązanie podatkowe wynosi 51,00 zł. Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że w dniu 11 września 2015 r. na rachunek bankowy wpłacona została kwota wskazana w korekcie PIT-ów 39 wraz z odsetkami w wysokości 69,00 zł. (załącznik 15). Kserokopię pisma z wyjaśnieniem złożenia korekty PIT skierowanego do Urzędu Skarbowego w dniu 14 września 2015 r. Wnioskodawca przedłożył w załączniku 16. W dniu 14 września 2015 r. Wnioskodawca próbował przedstawić pracownikom Urzędu Skarbowego wyjaśnienia i dokumenty. Niestety bez jakiejkolwiek analizy przekazano małżonkom informację, że ani zakup domu, jako części gospodarstwa rolnego, ani spłata kredytu na remont mieszkania udokumentowana fakturami nie są wydatkami poniesionymi na własne cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy wolny od podatku jest dochód z odpłatnego zbycia w dniu 9 sierpnia 2011 r. nieruchomości - działki rolnej o powierzchni 0,41 ha (Akt notarialny Repertorium A - załącznik 4) w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia tej nieruchomości, jeśli wydatkami na własne cele mieszkaniowe są wydatki poniesione na:

 1. zakup w dniu 25 października 2011 r. murowanego domu mieszkalnego, którego wartość w umowie określona została na 10.000 zł, wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego (Akt notarialny Repertorium Nr A - załącznik 5),
 2. remont własnego budynku mieszkalnego przeprowadzony w roku 2012 - 314, 81 zł (Faktura VAT z dnia 30 kwietnia 2012 r. wystawiona przez S. s.c. (załącznik 9),
 3. spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego w dniu 25 marca 2011 r., a więc przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia działki rolnej o powierzchni 0,41 ha (Akt notarialny Repertorium A - załącznik 4), w części odpowiadającej kwocie 17.486,29 zł, ponieważ tylko na taką kwotę Wnioskodawca posiada faktury świadczące o przeznaczeniu zaciągniętego kredytu na remont własnego budynku mieszkalnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Sam ustawodawca w art. 21 ust. 25 pkt 1 omawianej ustawy za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, uważa m.in. wydatki poniesione na:

 1. remont własnego budynku mieszkalnego lub jego części,
 2. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie budynku mieszkalnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego nie wyłącza stosowania przepisów dotyczących zwolnień podatkowych. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2007 r. (sygn. II FSK 1285/06), który pomimo tego, że wydany został na podstawie innego stanu prawnego, jednakże odnosi się do analogicznego problemu uznania kwoty wolnej od podatku, wydatkowanej na nabycie gospodarstwa rolnego, na terenie którego znajduje się budynek mieszkalny.

W opinii Wnioskodawcy fakt, że budynek mieszkalny wchodzi w skład gospodarstwa rolnego nie zmienia jego przeznaczenia, jakim jest cel mieszkalny. Niewątpliwie istotnym jest fakt, że wartość zakupionego przez Wnioskodawcę murowanego domu mieszkalnego, wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, została wyraźnie określona w umowie (Akt notarialny Repertorium A nr - załącznik 5). W umowie tej wskazana została zarówno łączna wartość zakupionej nieruchomości, jak również zostały wyodrębnione i wycenione poszczególne jej elementy.

Wnioskodawca zatem utrzymuje, że wydatki poniesione zarówno na remont własnego budynku mieszkalnego, udokumentowany fakturą (załącznik 9), jak również na nabycie murowanego domu mieszkalnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, stanowią wydatek na własne cele mieszkalne i w związku z tym przysługuje mu zwolnienie przedmiotowe, o którym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianym stanie faktycznym wydatki na własne cele mieszkalne poniesione zostały we wskazanym w ustawie okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 niniejszej ustawy, Wnioskodawca uważa również wydatki poniesione na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu, zaciągniętego w dniu 25 marca 2011 r., a więc przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia - o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c wskazanej ustawy - działki rolnej o powierzchni 0,41 ha i (Akt notarialny Repertorium A - załącznik 4). Pomimo tego, że w umowie kredytu nie został wyraźnie wskazany cel - remont własnego budynku mieszkalnego, to jednak przedstawienie faktur poświadczających wydatkowanie zaciągniętego kredytu na taki właśnie cel (załącznik 2) jest dowodem potwierdzającym, że zaciągnięty kredyt, w części kwoty udokumentowanej w fakturach, wydatkowany był na własne cele mieszkaniowe, wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 2 omawianej ustawy. W tym też zakresie Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie przedmiotowe, o którym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 9 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca wraz z żoną sprzedał działkę rolną o powierzchni 0,41 ha, która została nabyta w drodze umowy kupna – sprzedaży w dniu 31 marca 2009 r. W dniu 25 października 2011 r. Wnioskodawca wraz z żoną kupił gospodarstwo rolne o powierzchni 6,8800 ha wraz z budynkiem mieszkalnym oszacowanym w akcie notarialnym na kwotę 10.000 zł.

W dniu 25 marca 2011 r., a więc przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia przedmiotowej działki rolnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, późn. zm.) Wnioskodawca wraz z żoną zaciągnął kredyt w wysokości 30.000 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na remont własnego budynku mieszkalnego. Niestety w umowie kredytu zostało zaznaczone, że kredyt jest na cele ogólne. Wnioskodawca posiada faktury na remont mieszkania jedynie na kwotę 17.486,29 zł za okres 1 kwietnia 2011 r. - 14 lipca 2011 r.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że posiada również fakturę na remont własnego budynku mieszkalnego przeprowadzony w roku 2012 - 314,81 zł. Wnioskodawca doprecyzował, że pieniądze przeznaczone na remont własnego budynku mieszkalnego przeprowadzony w roku 2012 pochodzą ze środków uzyskanych ze sprzedaży działki rolnej w dniu 9 sierpnia 2011 r.

Z powyższego wynika, że w 2011 r. Wnioskodawca wraz z żoną sprzedał działkę rolną, która została nabyta w drodze umowy kupna – sprzedaży w 2009 r.

W związku z powyższym, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości i będzie stanowić źródło przychodu w rozumieniu wskazanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oceniając skutki podatkowe sprzedaży ww. nieruchomości należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie natomiast do art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Nadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Dochód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) może jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Stosownie do treści tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Należy zauważyć, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na nim obowiązki wynikające z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego należy dokonać ścisłej, literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienie.

Z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w określonym terminie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym wydatki, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Należy zauważyć, że powołany przepis przewiduje zwolnienie ze względu na „własne cele mieszkaniowe”. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis.

Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne”.

Zwolnieniem tym nie są zatem objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym niewskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości. Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „własne cele mieszkaniowe”. Zamiarem ustawodawcy tworzącego ww. zwolnienie przedmiotowe było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych, co wynika wprost z brzmienia przepisu normującego omawiane zwolnienie.

W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować.

Wyrażenie „własne cele mieszkaniowe” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia budynku w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem, aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie zamieszka lub ma możliwość zamieszkania w nabytym budynku mieszkalnym.

Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca wydatkuje przychód z odpłatnego zbycia działki rolnej na zakup gospodarstwa rolnego wraz z budynkiem mieszkalnym, w którym będzie realizowała własne cele mieszkaniowe (będzie wykorzystywał ten budynek na własne cele mieszkaniowe), wówczas wydatki poniesione na zakup tego budynku mieszkalnego będzie mógł zakwalifikować do wydatków, o których mowa w 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nabędzie prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest, aby zakupiony budynek był budynkiem mieszkalnym i aby zaspokajał cele mieszkaniowe podatnika. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia działki rolnej, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zakup budynku mieszkalnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego) w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie.

Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest, aby nabyty budynek był budynkiem mieszkalnym. O statusie budynku mieszkalnego decyduje jego przeznaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza okoliczności, że budynek mieszkalny może stanowić część gospodarstwa rolnego. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że przy zastosowaniu ww. zwolnienia wydatki poniesione przez Wnioskodawcę nie mogą zostać przeznaczone na nabycie gospodarstwa rolnego czy gruntu rolnego (lub udziału w nich), gdyż co do zasady nie są to wydatki mieszczące się w katalogu wydatków zawartych w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym. Tak więc wydatki poczynione na zakup budynku mieszkalnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego będą korzystały z ww. zwolnienia, natomiast nie podlegają zwolnieniu wydatki przeznaczone na zakup gruntu rolnego lub udziału w takim gruncie, na którym posadowiony jest ten budynek mieszkalny.

Zatem w tej części stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Za prawidłowe należy również uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki poniesione na remont własnego budynku mieszkalnego, udokumentowany fakturą, stanowią wydatek na własne cele mieszkalne i w związku z tym przysługuje mu zwolnienie przedmiotowe, o którym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak już wskazano powyżej, zgodnie z ww. art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Mając na uwadze powołane przepisy stwierdzić należy, że aby kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, mogła korzystać z przedmiotowego zwolnienia, podatnik winien przeznaczyć ją (w okresie dwóch lat), m.in. na remont własnego budynku mieszkalnego, a więc budynku, do którego podatnikowi przysługuje tytuł własności. Zatem, jednym z warunków koniecznych do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest posiadanie na własność lub współwłasność budynku mieszkalnego.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „remont” to, właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), w szczególności zaś do art. 3 pkt 8, który stanowi, że przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zgodnie z powyższym cechą charakterystyczną remontu jest odtworzenie stanu pierwotnego, stąd nie mogą być uznane za remont roboty budowlane, w wyniku których powstają nowe elementy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu dokonanej w dniu 9 sierpnia 2011 r., sprzedaży nieruchomości (działki rolnej), korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na remont budynku mieszkalnego, stanowiącego własność Wnioskodawcy, udokumentowany fakturą, w przychodzie z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości, wydatkowany w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Nie można zgodzić się natomiast ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 niniejszej ustawy, można uznać również wydatki poniesione na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że w umowie kredytowej wskazano, że kredyt jest kredytem „na cele ogólne”, kredyt został natomiast przeznaczony w całości na remont własnego budynku mieszkalnego.

Należy zauważyć, że zgodnie z przywołanym powyżej art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnienie ma zastosowanie do przychodów, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Istotne jest to, aby kredyt zaciągnięty był przed uzyskaniem przychodu ze zbycia. W świetle tego przepisu celem mieszkaniowym będzie spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętych wyłącznie przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Ponadto ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli m.in. na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży nieruchomości. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy jasno wskazuje, że wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia ma nastąpić począwszy od dnia odpłatnego zbycia. Jest to zatem pierwszy dzień z okresu jaki ustawodawca dał podatnikowi na wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia celem skorzystania ze zwolnienia. Kredyt i odsetki spłacone przed datą odpłatnego zbycia nie są wydatkiem na cele mieszkaniowe.

Dalej wskazać należy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia – w warunkach określonych w ustawie – uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dochodu wyłącznie na własne cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy jasno wynika, że kredyt, na spłatę którego zostanie przeznaczony przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, musi być kredytem zaciągniętym na własne cele mieszkaniowe, które zostały wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem ustawodawcy było bowiem premiowanie zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych przez podatnika. Spłacony kredyt (pożyczka) nie ma być jakimkolwiek kredytem (pożyczką), lecz musi spełniać ściśle określone ustawą wymagania. Musi to być bowiem kredyt (pożyczka) – co wynika literalnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy – zaciągnięty przez podatnika na cele określone w pkt 1. Nie chodzi zatem tylko o sposób wydatkowania kredytu (pożyczki), podstawową kwestią jest, aby z umowy kredytowej wynikało na jaki cel został on zaciągnięty. Przepis wyraźnie bowiem mówi, że kredyt (pożyczka) mają być zaciągnięte na cele określone w pkt 1, a więc na cele mieszkaniowe. Jeśli z umowy kredytu nie wynika na jaki cel został on zaciągnięty lub podany jest inny cel, to nie ma spełnionego podstawowego warunku, aby skorzystać ze zwolnienia.

Warto przypomnieć, że podatnik nie ma obowiązku korzystania ze zwolnienia, jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać pod warunkiem, że spełnia wymagania przewidziane przepisami. Zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz utrwalonym orzecznictwem sądowym, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania. Wszelkie odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Biorąc pod uwagę przedstawioną wykładnię należy stwierdzić, że skoro z umowy kredytu nie wynikało, że został on zaciągnięty na cele mieszkaniowe, to jego spłata nie może być uznana za wydatek o jakim mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy. Przepis ten wyraźnie mówi o warunku zaciągnięcia kredytu (pożyczki) na cel wymieniony w art. 21 ust. 25 pkt 2 pkt 1. Taki cel zawsze wynikać winien z umowy kredytu (pożyczki). Jeśli zaciągnięcie kredytu nie nastąpiło na cel o jakim mowa w ust. 1, to nie można skorzystać ze zwolnienia.

Wnioskodawca wraz z żoną nie zaciągnęli kredytu na cele wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy – w umowie kredytowej nie określono, że celem zaciągnięcia kredytu jest cel mieszkaniowy – to oznacza, że nie zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia. W rozpatrywanej sprawie bank nie określił wyraźnie celu na jaki ma być przeznaczony kredyt dopuszczając w tym zakresie „cele ogólne”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest nieprawidłowe.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że dochód uzyskany z odpłatnego zbycia w 2011 r. nieruchomości (działki rolnej) nabytej w drodze umowy kupna – sprzedaży w 2009 r., w części odpowiadającej proporcjonalnie przychodowi wydatkowanemu na zakup murowanego domu mieszkalnego oraz remont własnego budynku mieszkalnego, w którym następnie Wnioskodawca będzie realizował własne cele mieszkaniowe, będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast ta część dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości (działki rolnej) w części odpowiadającej proporcjonalnie przychodowi wydatkowanemu na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu, podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Tutejszy organ podkreśla, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.

Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne. Okoliczność ta w każdej sytuacji, jako indywidualny przypadek, podlega ocenie organów podatkowych w toku ewentualnego postępowania podatkowego.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie chroni małżonki Wnioskodawcy.

Odnosząc się natomiast do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego należy zaznaczyć, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.