IPPB4/415-820/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność do wysokości posiadanego przez Wnioskodawczynię udziału w tym lokalu mieszkalnym. Natomiast przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup udziału w garażu należy stwierdzić, że wydatki te nie są wydatkami na własne potrzeby mieszkaniowe, bowiem o mieszkalnym charakterze nieruchomości decyduje funkcja jakiej ma ona służyć, czyli funkcja mieszkalna. Zatem wydatki te jako nie objęte dyspozycją art. 21 ust. 25 nie uprawniają do analizowanej ulgi.
IPPB4/415-820/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. garaż
 3. kredyt
 4. partner
 5. spłata kredytu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału spółdzielczego własnościowego prawie do lokalu mieszkalnego jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wysokości posiadanego przez Wnioskodawczynię udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego ponad posiadany przez Wnioskodawczynię udział w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębna własność,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej możliwości zastosowania przedmiotowego zwolnienia do przychodów wydatkowanych na spłatę kredytu dotyczącego zakupu udziału w garażu.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni razem z partnerem życiowym, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, w dniu 21 grudnia 2012 r. zawarła w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę kupna nieruchomości, przedmiotem, której był położony lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność oraz udział 8/2330 części w lokalu niemieszkalnym (garażu) (nieruchomość).

Na zakup nieruchomości w dniu 29 stycznia 2013 r. wspólnie z partnerem życiowym Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt hipoteczny. Kredyt został udzielony na podstawie Umowy Kredytu Mieszkaniowego w Banku Za spłatę kredytu współkredytobiorcy odpowiadają solidarnie (każdy odpowiada za spłatę całego kredytu).

W dniu 24 kwietnia 2013 r. doszło do podpisania aktu notarialnego , mocą którego Wnioskodawczyni wspólnie z partnerem życiowym nabyła własność nieruchomości,

Nabycie własności nieruchomości nastąpiło w udziałach:

 • partner życiowy 3/5 części;
 • Wnioskodawczyni 2/5 części.

W dniu 7 marca 2013 r. w drodze umowy darowizny Wnioskodawczyni otrzymała od matki udział w wysokości 5/24 w spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego . W kwietniu 2014 r. Wnioskodawczyni odpłatnie zbyła cały udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego z tytułu tej czynności Wnioskodawczyni uzyskała przychód w wysokości 64.582 zł.

Całość środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni chciałaby przeznaczyć na częściową spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z partnerem życiowym na zakup nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy środki uzyskane ze zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przekazane na spłatę części kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości mogą zostać uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe i tym samym mogą stanowić podstawę zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego ...
 2. Czy w powyższym przypadku ma znaczenie, że kredyt hipoteczny na zakup Nieruchomości został zaciągnięty wraz z partnerem życiowym (osobą trzecią)...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Ad. 1

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uznaje się m.in. wydatki na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu, zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Kredyt został zaciągnięty na nabycie nieruchomości, która służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni. Kredyt został zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, dlatego wydatki na spłatę kredytu można uznać, za wydatki na własne cele mieszkaniowe, co stanowi podstawę do zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Ad. 2

Zgodnie z zapisami umowy kredytowej w przypadku udzielenia kredytu obojgu kredytobiorcom ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za jego spłatę wobec banku. Dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że w przedmiotowej sprawie bez znaczenia pozostaje to, że kredyt został zaciągnięty wraz z partnerem życiowym (osobą trzecią). Wnioskodawczyni wraz z partnerem życiowym są za niego odpowiedzialni solidarnie i każdy z nich ma obowiązek spłaty całej kwoty kredytu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujące zamiany.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie generuje źródło przychodu i ewentualny obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, dla określenia właściwej podstawy prawnej normującej zasady opodatkowania przychodu uzyskanego z ich zbycia, istotne jest z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalenie zarówno daty, jak i formy nabycia nieruchomości lub prawa.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wraz z partnerem życiowym w dniu 21 grudnia 2012 r. zawarła w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę kupna nieruchomości, której przedmiotem był lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność oraz udział 8/2330 części w lokalu niemieszkalnym, tj. garaż (nieruchomość). Na zakup nieruchomości w dniu 29 stycznia 2013 r. wspólnie z partnerem życiowym Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt hipoteczny. Za spłatę kredytu współkredytobiorcy odpowiadają solidarnie (każdy odpowiada za spłatę całego kredytu). W dniu 24 kwietnia 2013 r. doszło do podpisania aktu notarialnego, mocą którego Wnioskodawczyni wspólnie z partnerem życiowym nabyła własność nieruchomości.

Nabycie własności nieruchomości nastąpiło w udziałach: partner życiowy 3/5 części i Wnioskodawczyni 2/5 części. W dniu 7 marca 2013 r. w drodze umowy darowizny Wnioskodawczyni otrzymała od matki udział w wysokości 5/24 w spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego położonego. W kwietniu 2014 r. Wnioskodawczyni odpłatnie zbyła cały udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Całość środków uzyskanych ze sprzedaży Wnioskodawczyni chciałaby przeznaczyć na częściową spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wraz z partnerem życiowym na zakup nieruchomości.

W związku z powyższym, skoro darowizna, w wyniku której Wnioskodawczyni została właścicielką udziału w spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego miała miejsce w 2013 r., to dokonując oceny skutków prawnych jego odpłatnego zbycia należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z art. 8 i 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r. i osiągniętych ze zbycia nieruchomości i praw wyżej określonych nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r.

I tak, zgodnie z art. 30e ust. 1 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw – ust. 2 wyżej powołanego przepisu.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przy sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym mogą wystąpić koszty dwojakiego rodzaju:

 • koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
 • koszty uzyskania przychodu.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszt odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych – w przedmiotowej sprawie za koszt sprzedaży - uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości lub prawa przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości lub prawa, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości lub prawa, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłatę notarialną, opłatę sądową. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d powołanej ustawy podatkowej za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość tych nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Uzyskany dochód z odpłatnego zbycia jest zatem opodatkowany 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości będzie dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, tj. rynkową wartością lokalu mieszkalnego na dzień zbycia pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia, a kosztami, o których mowa w art. 22 ust. 6d ww. ustawy.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do treści art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
   - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
   - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach – art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy również wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30). Innymi słowy, przepis ten zapobiega sytuacji, kiedy podatnik dwukrotnie odliczałby ten sam wydatek – raz jako poniesiony np. na zakup mieszkania, za drugim zaś razem jako wydatek na spłatę kredytu, który finansowałby ten właśnie zakup. W przepisie tym ustanowiono zatem zakaz dwukrotnego odliczania i korzystania z ulg w odniesieniu do tych samych wydatków.

Dokonując analizy powołanych wyżej przepisów w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotna będzie kwestia ustalenia, czy kwota uzyskana ze sprzedaży udziału w spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni może podlegać zwolnieniu z opodatkowania, jeśli przeznaczona będzie na spłatę kredytu zaciągniętego wspólnie z inną osobą (partnerem Wnioskodawczyni).

W tym miejscu zwrócić należy uwagę na treść art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy, który mówi, że wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cel określony w pkt 1, a więc m.in. nabycie mieszkania. Ustawodawca zwolnił bowiem od opodatkowania przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, wydatkowany na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na nabycie nieruchomości. Z wykładni językowej przedstawionych wyżej przepisów, a w szczególności z zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy sformułowania: „(...) wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości (...), jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (...)” wynika, że podstawową okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na cele mieszkaniowe. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli m.in. na spłatę kredytu muszą bezwzględnie pochodzić ze sprzedaży udziału w spółdzielczym prawie własnościowym do lokalu mieszkalnego nabytym w 2013 r. w drodze darowizny. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży/zbycia prawa do lokalu i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskała przychód ze sprzedaży. Przedmiotowe zwolnienie nie może więc obejmować tej części kredytu, którą Wnioskodawczyni ewentualnie spłaciła przed zbyciem prawa do lokalu nabytego w 2013 r. w drodze darowizny. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy jasno wskazuje, że wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia ma nastąpić począwszy od dnia odpłatnego zbycia. Jest to zatem pierwszy dzień z okresu jaki ustawodawca dał podatnikowi na wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia celem skorzystania ze zwolnienia. Kredyt spłacony przed datą odpłatnego zbycia nie jest wydatkiem na cele mieszkaniowe, o którym mowa w ww. przepisie.

Powoływany art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy stanowi także, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. To oznacza, że w nabytym lokalu mieszkalnym podatnik ma zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe, a nie potrzeby mieszkaniowe innych osób.

Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „własne cele mieszkaniowe” aczkolwiek przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131, dopisując to wyrażenie, podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „własnych celów mieszkaniowych”. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie cudzych celów. „Własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną.

Nadmienić jednak należy, że realizując własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni może dokonać spłaty kredytu w takiej części jaka proporcjonalnie odpowiada Jej udziałowi w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność nabytej wspólnie z partnerem życiowym. Zauważyć bowiem należy, że w przedmiotowej sprawie do spłaty kredytu Wnioskodawczyni zobowiązana jest w takim samym stopniu, jak jej Jej partner. Zaciągnięty przez Wnioskodawczynię i Jej partnera kredyt służył bowiem nabyciu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym przez każdego z nich. Tym samym oczywistym jest, że celem zaciągniętego kredytu nie było tylko nabycie lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawczynię, ale również nabycie tego lokalu przez Jej partnera. W chwili zaciągania kredytu był on zaciągany na realizację również cudzych potrzeb mieszkaniowych a nie tylko potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni. Tym samym cel mieszkaniowy realizowany poprzez spłatę kredytu - w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych - zostanie spełniony jedynie w odniesieniu do kwoty wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię, na nabycie lokalu mieszkalnego, w takiej części, jaka proporcjonalnie odpowiada Jej udziałowi w lokalu mieszkalnym zakupionej razem z partnerem, tj. w 2/5 części. Spłacając kredyt ponad posiadany przez siebie udział Wnioskodawczyni spłaciłaby bowiem zobowiązanie kredytowe nie tylko swoje własne, ale i partnera, a więc zobowiązanie zaciągnięte na nabycie nie tylko własnego udziału 2/5 w lokalu mieszkalnym, ale i zaciągniętego na nabycie cudzego (partnera) udziału w tym lokalu mieszkalnym. Warunkiem natomiast zwolnienia jest realizowanie własnych celów mieszkaniowych przez podatnika. Innymi słowy, w przypadku nabycia udziału wynoszącego 2/5 w lokalu mieszkalnym i przy zaciągnięciu równocześnie kredytu na ten zakup - w przypadku realizacji własnego celu mieszkaniowego - podatnik może odliczyć maksymalnie 2/5 zobowiązania kredytowego, czyli tę część, która przypadłaby na nabycie przez niego udziału na własność.

Natomiast przychód uzyskany z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przeznaczony w części na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup udziału w garażu nie mieści się w katalogu celów mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 lit. a)-c) ww. ustawy. Oznacza to, że uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości przychód w części wydatkowanej na zakup udziału w garażu, nie będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Należy wskazać, że garaż nie ma charakteru mieszkalnego i nie mieści się w katalogu zawartym w ww. przepisie, dlatego też wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości na ten cel nie daje podstaw do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Tutejszy organ nie kwestionuje celowości posiadania garażu jednakże zauważa, że w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie wymienił garaży, które nie służą zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Mając zatem na względzie opisane powyżej uregulowania prawne, jak i ujęty stan faktyczny, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność do wysokości posiadanego przez Wnioskodawczynię udziału w tym lokalu mieszkalnym. Natomiast przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup udziału w garażu należy stwierdzić, że wydatki te nie są wydatkami na własne potrzeby mieszkaniowe, bowiem o mieszkalnym charakterze nieruchomości decyduje funkcja jakiej ma ona służyć, czyli funkcja mieszkalna. Zatem wydatki te jako nie objęte dyspozycją art. 21 ust. 25 nie uprawniają do analizowanej ulgi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.