IPPB4/415-632/12-7/JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stwierdzić należy, iż sam fakt zaciągnięcia przez Wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2006 r. umowy kredytu mieszkaniowego, nie jest wystarczający do skorzystania z ulgi odsetkowej. Jak już wyżej wskazano, przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy stanowi, że jednym z warunków uprawniających do skorzystania z ulgi jest zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2012 r. (data wpływu 01.08.2012 r.), w piśmie z dnia 22.10.2012 r. (data nadania 22.10.2012 r., data wpływu 24.10.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 10.10.2012 r. Nr IPPB4/415-632/12-3/JK2, (data nadania 10.10.2012 r., data doręczenia 17.10.2012 r.) oraz w piśmie z dnia 01.11.2012 r. (data nadania 02.11.2012 r., data wpływu 05.11.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 26.10.2012 r. Nr IPPB4/415-632/12-5/JK2, (data nadania 26.10.2012 r., data doręczenia 30.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-632/12-2/JK2 z dnia 10.10.2012 r. (data nadania 10.10.2012 r., data doręczenia 17.10.2012 r.) oraz pismem Nr IPPB4/415-632/12 -5/JK2 z dnia 26.10.2012 r. (data nadania 26.10.2012 r., data doręczenia 30.10.2012 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytania, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego, będącymi przedmiotem interpretacji indywidualnej oraz przyporządkowane do przedstawionego zdarzenia przyszłego i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawcy oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego odnośnie przeformułowanego pytania.

Pismem z dnia 22.10.2012 r. (data nadania 22.10.2012 r., data wpływu 24.10.2012 r.) oraz pismem z dnia 01.11.2012 r. (data nadania 02.11.2012 r. data wpływu 05.11.2012 r.,.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z małżonką zaciągnęli kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych a związanej z wniesieniem wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego lokalu mieszkalnego przed rokiem 2006. Tym samym, według Wnioskodawcy zgodnie z artykułem 26b ustawy o pdof w brzmieniu obowiązującym przed rokiem 2007, przysługuje im prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu. Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają podpisać z bankiem aneks do umowy kredytowej, w którym do spłaty całości rzeczonego kredytu zobowiąże się tylko jeden z małżonków.

Umowa kredytowa została zawarta w dniu 05.05.2006 w D. Bank . W dniu 23.05.2007 r. kredyt hipoteczny został przeniesiony do E. Bank. Oddział w Polsce. Oba kredyty zostały udzielone na podstawie przepisów prawa bankowego. Odsetki od tego kredytu nie były i nie są zaliczane przez Wnioskodawcę ani Jego żonę do kosztów uzyskania przychodu, nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie oraz nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskodawca ani Jego żona nie korzystali ani nie korzystają z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w związku z wniesionym wkładem mieszkaniowym do spółdzielni mieszkaniowej.

Nabycie nieruchomości zostało potwierdzone aktem notarialnym z dnia 27.06.2008 r. w związku z przekształceniem Spółdzielni Mieszkaniowej we Wspólnotę Mieszkaniową (w dniu 04.05.2005 r. została zawarta między Wnioskodawcą i żoną z jednej strony a Spółdzielnią Mieszkaniową z drugiej strony umowa o budowę lokalu spółdzielczego, na podstawie którego nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego). Zgodnie z aktem notarialnym jedynym właścicielem nieruchomości jest żona Wnioskodawcy. W przyszłości w przypadku podpisania aneksu do umowy kredytowej wykreślającego żonę Wnioskodawcy spośród współkredytobiorców do spłaty kredytu zobowiązany będzie wyłącznie Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy małżonkowi, który jako jedyny zobowiąże się do spłaty rzeczonego kredytu, tj. Wnioskodawcy, będzie przysługiwało prawo do kontynuacji odliczania od podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu od podatku będzie nadal przysługiwało podatnikowi, który od chwili podpisania aneksu do umowy z bankiem będzie jako jedyny zobowiązany do spłat kredytu. W tym przypadku będzie to zadający pytanie Wnioskodawca. Podatnik opiera się na fakcie, że umowa kredytowa, jej cel, wysokość zadłużenia oraz termin spłat odsetek nie ulegną zmianie. Jedyną zmianą będzie wyłączenie jednego ze współmałżonków z zobowiązań wobec banku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 361 ze zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.).

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. stanowi, iż podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowała zatem korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006. Prawo to przysługuje w sytuacji, kiedy podatnikowi został udzielony kredyt (pożyczka) do końca 2006 r. i spełnia on warunki określone w przepisach art. 26b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkaniowego albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu określa wprost przepis art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Z treści ww. przepisu wynika, iż odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych podatnika stosuje się, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania, o którym mowa w art. 45 składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki od kredytu:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
  3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, iż sam fakt zaciągnięcia przez Wnioskodawcę do dnia 31 grudnia 2006 r. umowy kredytu mieszkaniowego, nie jest wystarczający do skorzystania z ulgi odsetkowej. Jak już wyżej wskazano, przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. b) ustawy stanowi, że jednym z warunków uprawniających do skorzystania z ulgi jest zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z uzupełnienia wniosku, zgodnie z aktem notarialnym jedynym właścicielem nieruchomości jest żona Wnioskodawcy. Zatem Wnioskodawca nie spełnia wszystkich warunków określonych przepisami art. 26b ww. ustawy, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowego odliczenia. Tym samym należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi odsetkowej.

Zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie prawa, zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania, muszą one być zatem interpretowane ściśle z jego literą.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.