IPPB4/415-577/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Jeżeli Wnioskodawczyni spełnia wszystkie warunki określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., to ma ona prawo do odliczenia odsetek od kredytu refinansującego przypadającego na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 r. Prawo do odliczenia odsetek nie przysługuje natomiast Wnioskodawczyni w odniesieniu do części kredytu zaciągniętego w 2013 r. a przypadającego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego oraz wykończenie nowo zakupionego lokalu mieszkalnego. W tym zakresie nie jest to już bowiem kredyt refinansujący, ale zupełnie nowe zobowiązanie, które nie podlega przepisów dotyczącym ulgi odsetkowej, w związku z powołanym powyżej art. 9 ust. 1-1b ustawy.
IPPB4/415-577/14-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. kredyt
 2. kredyt refinansowy
 3. lokal mieszkalny
 4. odsetki
 5. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podstawy obliczenia podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 1 sierpnia 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 26 października 2014 r. (data nadania 27 października 2014 r. , data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 28 października 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 14 października 2014 r. Nr IPPB4/415-577/14-2/JK (data nadania 14 października 2014 r., data doręczenia 22 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 14 października 2014 r. Nr IPPB4/415-577/14-2/JK (data nadania 14 października 2014 r., data doręczenia 22 października 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych, poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 26 października 2014 r. (data nadania 27 października 2014 r. , data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 28 października 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i w uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2005 r. został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy na kwotę 116.236,59 CHF. Kredyt był przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego i od 2006 r. podatnik korzystał z odliczenia ulgi na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu. W 2013 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 754.143,03 zł z przeznaczeniem na:

 1. spłatę ww. kredytu mieszkaniowego w wysokości 334.033,32 zł,
 2. nabycie lokalu mieszkalnego w wysokości 314.999,18 zł,
 3. wykończenie nowo zakupionego lokalu mieszkalnego w wysokości 105.110,53 zł.

Ponadto, w uzupełnieniu Wnioskodawczyni wskazała, że oba kredyty zostały udzielone przez podmioty uprawnione (kredyt z 2005 r. - F. S. A., kredyt z 2013 r. - P. S.A.). Wnioskodawczyni jest właścicielem (razem z małżonkiem) zakupionego lokalu mieszkalnego. Rozliczenie podatku dochodowego jest co roku realizowane wspólnie z małżonkiem. Akt notarialny zawarty w dniu 14 października 2013 r. Zakup lokalu nastąpił z rynku pierwotnego. Lokal został zakupiony od osoby, która wybudowała budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (firma E.). Zapłacone odsetki od kredytów nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ani nie zostały zwrócone poprzez odliczenie od przychodów na podstawie ustawy o zrycałtowanym podatku dochodowym. Od 2006 r. Wnioskodawczyni korzystała wyłącznie z prawa odliczenia odsetek od kredytu na zakup lokalu mieszkalnego (rozliczenie podatkowe wspólnie z małżonkiem), a w 2013 r. Wnioskodawczyni skorzystała ze zwrotu podatku VAT na cele budowlane. W każdym roku bank udzielający kredytu wystawiał dokument potwierdzający wysokość faktycznie zapłaconych rat i odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w związku ze spłatą kredytu innym kredytem podatnik zachował prawo do odliczania ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego, w części przypadającej na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 r....

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Z wyjaśnień uzyskanych w telefonicznej informacji podatkowej, ustalono, że podatnik, który spłacił kredyt z tytułu którego przysługiwała ulga odsetkowa innym kredytem, ma prawo kontynuowania ulgi odsetkowej. Jednakże nie uzyskano informacji, czy jeżeli kredyt którym spłacono poprzedni kredyt był zaciągnięty również na inne cele to czy ulga nadal przysługuje.

Zdaniem Wnioskodawczyni, posługując się zasadą równości obywateli wobec prawa, odliczenie przysługuje tylko od tych odsetek, które zostały zapłacone od tej części kwoty kredytu, która była przeznaczona na spłatę poprzedniego kredytu, w tym przypadku od kwoty 334.033,32 zł, tj. 44% całej kwoty kredytu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, w brzmieniu obowiązującym w latach 2002-2006, od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkaniowego albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W myśl art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy, odliczenie, o którym mowa powyżej stosuje się, jeżeli;

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 roku,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku takiego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania podatkowego składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik jest obowiązany dołączyć oświadczenie według ustalonego wzoru PIT-2K, o wysokości wszystkich wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
 6. odsetki, o których mowa w ust. 1:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodami wystawionymi przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
  3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Omawiana ulga, w świetle powyższych przepisów, została obwarowana licznymi zastrzeżeniami ograniczającymi krąg uprawnionych. Nie obejmuje ona spłaty samego kredytu (pożyczki), a jedynie spłatę odsetek od kredytu.

Ponadto należy zaznaczyć, że jeżeli przyznany kredyt wykorzystany jest na inwestycję mieszkaniową oraz zakup gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych, ze względu na fakt, że w zakresie omawianej ulgi nie mieszczą się powyższe wydatki (art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy).

Przepis art. 26b ww. ustawy przestał obowiązywać z końcem 2006 r. uchylony mocą art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.). Jednakże zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. – podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki) zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

Przepisy dotyczące stosowania ulgi odsetkowej w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. pozbawiały prawa do ulgi w sytuacji, gdy uzyskany przez podatników kredyt został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Jednakże ustawodawca przepisem art. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) znowelizował przywołany powyżej art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nadając mu nowe brzmienie a tym samym wprowadził regulację umożliwiającą odliczanie od dochodu odsetek od innych kredytów niż kredyty mieszkaniowe.

I tak zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. w znowelizowanym brzmieniu – podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2,

- do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Jak wynika z art. 9 ust. 1a tegoż przepisu – w przypadku, gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 1, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych, niż wymienione w tym przepisie, zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w ust. 1 (art. 9 ust. 1a ).

Zgodnie wreszcie z art. 9 ust. 1b ww. ustawy – odsetki od kredytu (pożyczki), o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 – zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją zakończoną przed 1 stycznia 2008 r., zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., podlegają odliczeniu na zasadach określonych w tej ustawie, od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku 2008 lub 2009. Do odliczenia wydatków, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 26b ust. 5-7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

Powyższe przepisy oznaczają, że nowelizacją z dnia 6 listopada 2008 r. wprowadzono możliwość odliczania odsetek od kredytu (pożyczki) innego niż mieszkaniowy, lecz zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego – tzw. kredytu refinansowego.

Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. – ustawa ta ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r., jednakże za wyjątkiem m.in. art. 7, który ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2008 r.

W świetle przedstawionego wyżej stanu prawnego zapłata odsetek od kredytu refinansowego oznacza możliwość odliczenia odsetek od kredytu, który zostanie zaciągnięty na spłatę innego kredytu. Innymi słowy podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi odsetkowej (a więc zaciągnęli kredyt mieszkaniowy do końca 2006 r.), mogą odliczyć odsetki nie tylko od tego kredytu, ale także od kredytu refinansowego, czyli tego, który został zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego, przy czym jak wskazuje powyższy przepis – prawo do ich odliczania przysługuje jedynie do upływu terminu określonego w pierwotnej umowie, nie dłużej jednak niż do końca 2027 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy w F. S. A. na kwotę 116.236,59 CHF, a w 2013 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 754.143,03 zł, w P. S. A. z przeznaczeniem na spłatę ww. kredytu mieszkaniowego w wysokości 334.033,32 zł, nabycie lokalu mieszkalnego w wysokości 314.999,18 zł oraz na wykończenie nowo zakupionego lokalu mieszkalnego w wysokości 105.110,53 zł.

Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni nie spełnia warunków umożliwiających odliczenie jej odsetek od całej wartości nowego kredytu. Z przepisów wprost wynika, że prawem do odliczania wydatków na spłatę odsetek objęte są „kredyty (pożyczki) zaciągnięte na spłatę kredytu mieszkaniowego”. Tak sformułowany zapis oznacza, że jedynym celem kolejnego kredytu ma być spłata kredytu mieszkaniowego, czyli innymi słowy kwota nowego kredytu odpowiadać ma kwocie kredytu spłaconego. Tylko wtedy również taki nowy kredyt można w całości nazwać kredytem refinansującym.

Tymczasem w rozpatrywanej sprawie w 2013 r. Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt na podstawie umowy zawartej z nowym bankiem opiewający na zupełnie nową, wyższą kwotę. Kredyt ten tylko w części został przeznaczony na spłatę pierwotnego zobowiązania kredytowego zaciągniętego w 2005 r. w poprzednim banku. Nie ma zatem wątpliwości, że umowa z 2013 r. tylko częściowo wypełnia znamiona kredytu refinansowego, ponieważ nowy kredyt został zaciągnięty nie tylko na spłatę pierwszego kredytu, ale również na dalsze finansowanie inwestycji. Prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek dotyczy natomiast „kredytów (pożyczek) zaciągniętych na spłatę kredytu mieszkaniowego”. Tylko część kredytu zaciągniętego w banku P. S. A. w 2013 r. ma taki charakter. Pozostała część tego kredytu jest zupełnie nowym kredytem zaciągniętym po 1 stycznia 2007 r., który nie podlega już regulacji o prawie do ulgi odsetkowej, ponieważ ulga ta nie ma zastosowania do kredytów mieszkaniowych udzielonych po 31 grudnia 2006 r.

Podsumowując zatem należy wyjaśnić raz jeszcze, że w 2013 r. z innym (nowym) podmiotem została zawarta przez Wnioskodawczynię nowa umowa kredytowa. Tym samym umowa ta wykreowała nowy stosunek prawny między stronami. Zmianie uległ nie tylko podmiot, ale też zakres przedmiotowy pierwotnej umowy kredytowej. W rozpatrywanej sprawie nie doszło do zawarcia zupełnie nowej – bo z innym bankiem – umowy kredytowej. Ponieważ umowa ta została zawarta po 31 grudnia 2006 r., Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczania odsetek od całego kredytu zaciągniętego po tej dacie. Wnioskodawczyni zawarła nową umowę kredytową, przy czym tylko częściowo nowy kredyt był zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego z 2005 r. W pozostałym zakresie, w jakim chodziło o nabycie nowego lokalu mieszkalnego oraz wykończenie nowo zakupionego lokalu mieszkalnego było to zupełnie nowe zobowiązanie, a z racji czasu zaciągnięcia – 2013 r. – z oczywistych powodów nie mogło ono podlegać regulacji o uldze odsetkowej.

Odnosząc zawarte we wniosku uregulowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawczyni spełnia wszystkie warunki określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., to ma ona prawo do odliczenia odsetek od kredytu refinansującego przypadającego na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 r. Prawo do odliczenia odsetek nie przysługuje natomiast Wnioskodawczyni w odniesieniu do części kredytu zaciągniętego w 2013 r. a przypadającego na nabycie nowego lokalu mieszkalnego oraz wykończenie nowo zakupionego lokalu mieszkalnego. W tym zakresie nie jest to już bowiem kredyt refinansujący, ale zupełnie nowe zobowiązanie, które nie podlega przepisów dotyczącym ulgi odsetkowej, w związku z powołanym powyżej art. 9 ust. 1-1b ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.