IPPB3/423-711/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy odsetki wypłacone z tytułu Transzy Kredytu/Kredytu przeznaczonej na finansowanie działalności pożyczkowej, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich faktycznej zapłaty
IPPB3/423-711/14-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kredyt
 4. odsetki
 5. opodatkowanie
 6. pożyczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki wypłacone z tytułu Transzy Kredytu/Kredytu przeznaczonej na finansowanie działalności pożyczkowej, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich faktycznej zapłaty – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy odsetki wypłacone z tytułu Transzy Kredytu/Kredytu przeznaczonej na finansowanie działalności pożyczkowej, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich faktycznej zapłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w dniu 02.08.2013 w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rodzaj przeważającej działalność - pozostale formy udzielania kredytu.

Prowadzenie działalności będzie polegało na udzielaniu pożyczek i otrzymywaniu w formie spłat należności pożyczkowych.

Pozyskanie odpowiednich źródeł finansowania będzie jednym z najistotniejszych zagadnień w działalności pożyczkowej. Sp. z o. o. będzie finansować działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek za pomocą kapitału własnego oraz funduszy zewnętrznych — w szczególności, pożyczek i kredytów.

W związku z ograniczoną wysokością kapitału własnego, to fundusze zewnętrzne będą odgrywać istotną rolę w rozwoju działalności Sp. z o. o. Odpowiedni dostęp do funduszy zewnętrznych pozwoli na rozwój firmy i oferowanie produktów większej liczbie potencjalnych klientów, a w konsekwencji przełoży się na uzyskanie przychodów i zysków podlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym, Sp. z o.o. zakłada, że w swojej działalności będzie stale korzystać z finansowania zewnętrznego (pożyczek, kredytów itp.) a co za tym idzie, będzie również wykazywać znaczące saldo zadłużenia zewnętrznego. Saldo to będzie ulegać zmianie, w zależności od rezultatów działalności biznesowej Spółki, w szczególności, będzie ono wzrastać wraz ze wzrostem popytu na pożyczki oferowane przez G. Sp. z o. o. oraz będzie ono spadać wraz ze wzrostem spłat należności pożyczkowych, wypracowaniem zysków itp.

Pożyczki w ramach działalności Spółki będą udzielane przelewem bankowych (tj. pożyczka będzie wypłacana pożyczkobiorcy w formie przelewu bankowego).

Założeniem biznesowym Spółki będzie stale korzystanie z finansowania zewnętrznego (pożyczek, kredytów itp.). Może się zdarzyć, iż poziom zadłużenia zewnętrznego zwiększy się — np. w wyniku ciągnięcia kolejnej transzy pożyczki/kredytu Transza taka zostanie pociągnięta i wykorzystana na potrzeby działalności pożyczkowej Spółki.

Sp. z o. o. zakłada, że Transza Kredytu:

 • nie będzie spełniać przesłanek do zastosowania ograniczeń tzw. niedostatecznej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust 1 pkt 60 i pkt 61 UPDOP, oraz
 • nie zostanie przeznaczona na inwestycje lub zakup środków trwałych, ani wartości niematerialnych lub prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odsetki wypłacone z tytułu Transzy Kredytu/Kredytu przeznaczonej na finansowanie działalności pożyczkowej, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie ich faktycznej zapłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki wypłacane z tytułu Transzy Kredytu/Kredytu przeznaczonej na finansowanie działalności pożyczkowej, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla oceny prawidłowości naszego stanowiska kluczowa jest analiza art. 15 ust. 1 UPDOP, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących KUP wymienionych w zamkniętym katalogu wskazanym w art. 16 ust. 1 UPDOP.

W tym kontekście, dla oceny uznania za KUP odsetek od Transzy Kredytu podstawowe znaczenie będzie miała ocena czy koszty takich odsetek będą faktycznie poniesione przez Sp. z o. o. poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; wymienione w art. 16 ust. 1 UPDOP.

Odsetki od Transzy Kredytu będą faktycznie ponoszone przez Sp. z o. o. w terminach spłaty uzgodnionych w umowie z pożyczkodawcą.

W omawianej przyszłej sytuacji spełniony będzie również warunek poniesienia kosztu w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W opisanej sytuacji środki z Transzy Kredytu będą spożytkowane na finansowanie działalności pożyczkowej (np, wypłata kwot pożyczki pożyczkobiorcom G. Sp. z o. o. zapłata kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów usług obcych, zużycia materiałów i energii, itp.) ukierunkowanej na uzyskiwanie przychodów podatkowych (w formie opłat z tytułu udzielonych pożyczek).

Zatem zaciągnięcie Transzy Kredytu i konieczność spłacania odsetek z niej wynikających, będzie miało na celu osiągnięcie przyszłych przychodów podatkowych lub też, co najmniej, będzie służyło zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 UPDOP.

W przypadku odsetek od pożyczek i kredytów należy dodatkowo uwzględnić art. 16 ust. 1 UPDOP, które wskazują specyficzne przypadki odsetek, które nie mogą stanowić KUP. Naszym zdaniem, żaden z przypadków wskazanych we wspomnianym przepisie nie będzie miał zastosowania do odsetek od Transzy Kredytu. W szczególności, co wynika ze stanu faktycznego, do przedmiotowych odsetek nie będą miały zastosowania regulacje wyłączające z KUP:

 • odsetki naliczone, lecz niezapłacone lub umorzone (art. 16. ust. 1 pkt 11 UPDOP).
 • odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji (art. 16. ust. 1 pkt 12 UPDOP),
 • odsetki podlegające ograniczeniom tzw. niedostatecznej kapitalizacji (art 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 UPDOP).

Naszym zdaniem art. 16 ust. 1 UPDOP nie zawiera zatem przepisu, który wykluczałby możliwość zaliczenia odsetek od Transzy Kredytu do KUP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.