IPPB3/423-680/11-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy W opisanej sytuacji transakcja sprzedaży akcji Spółki V, w której jako kupujący uczestniczy Wnioskodawca, stanowi sprzedaż dokonywaną za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, podlegającą zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez Wnioskodawcę na nabycie akcji Spółki V będą stanowiły koszty uzyskania przychodu Spółki S w momencie ich zapłaty/kapitalizacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu (pożyczki), do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia odsetek od zaciągniętego kredytu (pożyczki), do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty lub kapitalizacji tych odsetek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
 1. P. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka P.”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną jako spółka celowa dla celów realizacji inwestycji, w sposób opisany w dalszej części opisu zdarzenia przyszłego.
 2. Udziałowiec Wnioskodawcy (dalej: „Spółka Matka”) podjął decyzję o wzięciu udziału, w charakterze potencjalnego inwestora, w procesie sprzedaży w zakresie dwóch spółek akcyjnych (dla potrzeb niniejszego wniosku nazwanych odpowiednio; „Spółką S” oraz „Spółką V”). W celu zapewnienia asysty wyspecjalizowanej firmy w procesie akwizycji powyższych spółek, Spółka Matka zawarła z wybraną firmą inwestycyjną umowę o świadczenie usług doradztwa wiodącego w procesie prywatyzacji Spółki S oraz sprzedaży akcji Spółki V (dalej: „Umowa Doradcza”). Zleceniobiorcą Umowy Doradczej jest firma inwestycyjna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) (dalej: „Firma Inwestycyjna”). Przedmiotem Umowy Doradczej są w szczególności następujące usługi (na potrzeby Umowy Doradczej opisane akwizycje zostały oznaczone jako „Transakcje”):
  1. całościowe zarządzanie procesem realizacji Transakcji zarówno w odniesieniu do procesu nabycia akcji Spółki S, jak i nabycia akcji Spółki V;
  2. organizacja spotkań, telekonferencji oraz przygotowanie i zarządzanie platformą wymiany informacji na potrzeby realizacji umowy;
  3. przygotowanie dokumentacji procesowej i korporacyjnej związanej z transakcjami;
  4. dokonanie w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą wielowariantowej wyceny akcji Spółki S oraz akcji Spółki V i jej aktualizacja, po uzyskaniu wyników wszystkich przeprowadzonych badań typu due diligence na potrzeby Transakcji;
  5. zaproponowanie wielowariantowej struktury Finansowania Transakcji wraz z rekomendacją, stosownie do potrzeb Zleceniodawcy;
  6. oszacowanie efektu synergii biznesowej, jaka nastąpi w następstwie Transakcji, w tym synergii pomiędzy akwizycją w akcje Spółki S i w akcje Spółki V oraz Spółką Matką;
  7. wsparcie Zleceniodawcy w zakresie pozyskania Partnerów Finansowych i Finansowania Transakcji, stosownie do potrzeb Zleceniodawcy;
  8. organizacja Road show na potrzeby Finansowania Transakcji;
  9. wsparcie Zleceniodawcy w przygotowaniu strategii negocjacyjnej w szczególności odnośnie warunków umowy sprzedaży akcji oraz w negocjacjach ze sprzedającymi;
  10. przygotowanie strategii ofertowej dla Transakcji, w tym ocenę pozycji innych podmiotów ubiegających się o zakup łączenia akcji Spółki S albo akcji Spółki V;
  11. przygotowanie projektów niewiążących oraz wiążących ofert nabycia akcji Spółki S i akcji Spółki V;
  12. wsparcie Zleceniodawcy w komunikacji z interesariuszami w postępowaniach związanych z realizacją Transakcji, w tym wsparcie w przygotowaniu odpowiednich materiałów dla analityków giełdowych, analityków finansowych i banków finansujących działalność Spółki Matki;
  13. wsparcie w negocjacjach umowy sprzedaży akcji Spółki S oraz umowy sprzedaży akcji Spółki V;
  14. wsparcie w uzyskaniu niezbędnych zgód wewnętrznych i zewnętrznych niezbędnych do realizacji Transakcji;
  15. koordynację prac innych doradców zaangażowanych przez Zleceniodawcę przy realizacji Transakcji, w tym doradców prawnych, doradców podatkowych, doradców technicznych itp., w szczególności w ramach procesów due diligence;
  16. sygnalizowanie Zleceniodawcy każdej potrzeby zlecenia prac innym doradcom zaangażowanych przez Zleceniodawcę, w związku z realizacją Transakcji, zgodnie z najlepszą wiedzą Zleceniobiorcy jako profesjonalisty;
  17. przygotowanie wielowariantowych Modeli Finansowych na potrzeby wyceny Spółki S oraz Spółki V oraz opisu założeń do tych modeli;
  18. bieżące raportowanie odnośnie wykonanych prac i wykonywanie innych czynności związanych z realizacją Transakcji.
 3. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, Wnioskodawca jest spółką celową, utworzoną przez jej Spółkę Matkę w celu nabycia Spółki V. Zamiarem Spółki Matki oraz Spółki P. jest, aby usługi świadczone na podstawie Umowy Doradczej, w zakresie realizacji transakcji nabycia akcji Spółki V, były świadczone przez Firmę Inwestycyjną również na rzecz Spółki P. a sprawozdania z dotychczasowego wykonywania zlecenia z Umowy Doradczej w powyższym zakresie zostały przekazane Spółce P. W związku z powyższym planowane jest, że na podstawie aneksu do Umowy Doradczej, Spółka P. przystąpi do Umowy Doradczej po stronie zleceniodawcy (dalej: „Umowa Przystąpienia”). W związku z powyższym, Spółka P. stanie się podmiotem praw i obowiązków określonych w Umowie Doradczej w zakresie pozostałym do wykonania tj. w zakresie związanym z realizacją transakcji nabycia akcji Spółki V. Spółka P. uzyska również od zleceniobiorcy sprawozdania z dotychczasowego wykonywania zlecenia z Umowy (w tym Utwory zgodnie z definicją w Umowie Doradczej) w zakresie związanym z realizacją transakcji nabycia akcji Spółki V, a Spółka P. zobowiąże się do wykonania Umowy Doradczej w zakresie pozostałym do wykonania, w tym zapłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy.
 4. W związku z powyższym, usługi świadczone na podstawie Umowy Doradczej przez zleceniobiorcę w zakresie realizacji transakcji nabycia akcji Spółki V, będą odtąd wykonywane na rzecz Spółki Matki lub Spółki P., zgodnie ze wskazaniem zleceniodawców. Odpowiednio do treści takiego wskazania, Spółka Matka lub Spółka P. będzie zobowiązana do zapłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy z Umowy Doradczej. Intencją jest, aby podmiotem wskazanym w tym zakresie była Spółka P.
 5. W zakresie akwizycji Spółki V, Spółka matka złożyła sprzedawcy ofertę nabycia, podlegającą dalszym negocjacjom w zakresie postanowień umowy sprzedaży. Do momentu przystąpienia Spółki P. do Umowy Doradczej z jej zakresu zakończone zostanie jedynie wykonywanie usług związanych z zaproponowaniem wielowariantowej struktury Finansowania Transakcji wraz z rekomendacją, stosownie do potrzeb Zleceniodawcy (patrz punkt e) zakresu Umowy Doradczej), oszacowanie efektu synergii biznesowej, jaka nastąpi w następstwie Transakcji, w tym synergii pomiędzy akwizycją w akcje Spółki S i w akcje Spółki V oraz Spółką Matką (patrz punkt f) zakresu Umowy Doradczej); Przygotowanie projektów ofert niewiążących oraz wiążących nabyć Spółki S oraz Spółki V (patrz punkt k) zakresu Umowy Doradczej) oraz przygotowanie wielowariantowych modeli finansowych na potrzeby wyceny Spółki S oraz Spółki V oraz opisu założeń do tych modeli (patrz punkt q) zakresu Umowy Doradczej).W momencie przystąpienia Spółki P. do Umowy Doradczej pozostałe usługi będą w trakcie realizacji, z wyłączeniem organizacji read show na potrzeby finansowania Transakcji, które to usługi będą wykonywane po przystąpieniu Spółki P. do Umowy Doradczej. Oznacza to, że w przeważającej części, zakres Umowy Doradczej nie został jeszcze wykonany, w szczególności usługi będą dalej wykonywane na rzecz Spółki P.
 6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa akwizycji akcji Spółki V i zapewnienia prawidłowego rozliczenia akwizycji (dalej: „Transakcja”) Spółka P. zamierza zawrzeć z Firmą Inwestycyjną (podmiotem z którym zawarto również Umowę Doradczą) odrębną umowę o świadczenie dodatkowych usług, tj. usług maklerskich w zakresie pośrednictwa firmy inwestycyjnej przy sprzedaży instrumentów rynku niepublicznego (dalej „Maklerska Umowa Pośrednictwa”). W szczególności zakres tej umowy obejmie:
  1. Firma Inwestycyjna (dom maklerski) przyjmie od kupującego do wykonania i wykona pisemne zlecenie kupna w odniesieniu do akcji będących przedmiotem zlecenia („Zlecenie Kupna”), zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Maklerskiej Umowie Pośrednictwa.
  2. Kupujący (tj. Spółka P.) wyraża zgodę na podpisanie przez Firmę Inwestycyjną w imieniu i na rachunek kupującego Umowy Sprzedaży Akcji, w celu przeprowadzenia Transakcji i wykonania wszystkich innych czynności w celu zakupu akcji na zasadach i warunkach określonych w Umowie Pośrednictwa.
  3. Na podstawie Maklerskiej Umowy Pośrednictwa, zleceniobiorca będzie świadczył dla Kupującego następujące usługi:
   i. ustali z Klientem sposób przeprowadzenia Transakcji oraz strategii sprzedaży akcji w ramach Transakcji;
   ii. dokona przeglądu projektu Umowy Sprzedaży Akcji pod względem jego zgodności z ekonomicznymi założeniami Transakcji;
   iii. otworzy i będzie prowadził dla Klienta Rachunek Kupującego dla celów rozliczenia Transakcji, tj. przeniesienia Akcji i rozliczenia Ceny, na zasadach i warunkach określonych w Umowie;
   iv. na warunkach wskazanych w Umowie, przyjmie Zlecenie Kupna do wykonania i skojarzy je ze zleceniem sprzedaży o takich samych parametrach dostarczonym przez Sprzedającego;
   v. przyjmie Akcje do Depozytu dla potrzeb realizacji Transakcji;
   vi. na warunkach wskazanych w Umowie, wykona Zlecenie Kupna, w tym podpisze w imieniu i na rachunek Kupującego Umowę Sprzedaży Akcji zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik do Umowy Maklerskiej Pośrednictwa;
   vii. na warunkach wskazanych w Umowie, dokona rozliczenia Transakcji poprzez wykonanie czynności wskazanych w Umowie Maklerskiej Pośrednictwa;
   viii. dostarczy Kupującemu w imieniu i na rachunek Sprzedającego odcinek/odcinki Akcji;
   ix. dostarczy Kupującemu jeden oryginalny egzemplarz podpisanej Umowy Sprzedaży Akcji;
   x. dostarczy Kupującemu potwierdzenie zawarcia Transakcji.
  Założeniem jest, że sprzedawca będzie również korzystał z usług pośrednictwa firmy inwestycyjnej w podobnym zakresie jak w Umowie Maklerskiej Pośrednictwa.
 7. Całość lub część niezbędnych środków do sfinansowania przez Wnioskodawcę Transakcji pochodzić będzie z kredytu lub pożyczki, która zostanie zaciągnięta przez Wnioskodawcę w złotówkach, przy czym możliwe, że finansowanie będzie pochodziło od podmiotu z grupy kapitałowej Wnioskodawcy. Wynagrodzenie z tytułu kredytu (pożyczki) będzie wypłacane w postaci odsetek. Możliwe, że umowa kredytu (pożyczki) będzie przewidywała kapitalizację odsetek. Jednocześnie niniejszy wniosek o interpretację nie obejmuje zagadnienia tzw. „płytkiej kapitalizacji”, tj. ograniczeń w zaliczaniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów dłużnika. Wnioskodawca jest świadomy, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: „u.p.d.o.p.”), część odsetek może nie być uznawalna za koszty uzyskania przychodów Spółki P.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy W opisanej sytuacji transakcja sprzedaży akcji Spółki V, w której jako kupujący uczestniczy Wnioskodawca, stanowi sprzedaż dokonywaną za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, podlegającą zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...
 2. Czy odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez Wnioskodawcę na nabycie akcji Spółki V będą stanowiły koszty uzyskania przychodu Spółki S w momencie ich zapłaty/kapitalizacji...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone nr 2.

W części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. pytanie oznaczone nr 1 wydana zostanie odrębna interpretacja indywidualna.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

Odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez Wnioskodawcę na nabycie akcji Spółki V będą kosztem uzyskania przychodu Spółki S w momencie ich zapłaty/kapitalizacji.

UZASADNIENIE

 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: „u.p.d.o.p.”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkami enumeratywnie wymienionymi w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p.. Kosztami uzyskania przychodów będą zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli są one racjonalnie uzasadnione. Odsetki obciążające kredytobiorcę (pożyczkobiorcę) stanowią koszty obsługi kredytu. Dla kwalifikacji podatkowej tych odsetek istotne znaczenie ma cel ich poniesienia, czyli przeznaczenie środków finansowych uzyskanych w drodze kredytu (pożyczki). Aby uznać, że odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu konieczne jest ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy odsetkami a przychodami, jakie podatnik osiąga, ma szansę osiągnąć, zachować lub zabezpieczyć wydatkując środki pieniężne pochodzące z kredytu (pożyczki) na dany cel.
 2. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ponoszenie przez niego wydatków na odsetki od kredytu (pożyczki) będzie zmierzało do uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Celem Wnioskodawcy jest osiąganie zysku w ramach efektywnie prowadzonej działalności gospodarczej. Zaciągając kredyt (pożyczkę) Wnioskodawca działać będzie z zamiarem nabycia udziałów w Spółce V, tj. dokonania transakcji w ramach działalności gospodarczej i w celu rozwoju gospodarczego Wnioskodawcy.
 3. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że rozpoznanie odsetek jako kosztu uzyskania przychodów następuje zgodnie z tzw. zasadą kasową — w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. Co do zasady, odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) w momencie ich faktycznej zapłaty. Wniosek ten wynika z art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p., który wyłącza z kategorii kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). A contrario, należy stwierdzić, że odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez Wnioskodawcę, które zostaną faktycznie zapłacone, w tej samej dacie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy w umowie kredytu (pożyczki) przewidziana jest kapitalizacja odsetek. Przez kapitalizację rozumie się dopisanie zobowiązania z tytułu spłaty odsetek do zobowiązania głównego, czyli przekształcenie go w zobowiązanie z tytułu spłaty części kapitałowej kredytu (pożyczki). Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) u.p.d.o.p. nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Tym samym, jeżeli odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętej przez Wnioskodawcę na nabycie udziałów będą kapitalizowane, odsetki te będą stanowić koszt uzyskania przychodów w dacie ich kapitalizacji, a nie faktycznej zapłaty.

 1. Zaliczeniu odsetek od kredytu (pożyczki) na nabycie udziałów do kosztów podatkowych w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji nie stoi na przeszkodzie regulacja art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszt uzyskania przychodów: „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce (...); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji (...)”. Przepis ten przewiduje odroczenie momentu rozpoznania wydatków na nabycie udziałów/akcji jako koszty uzyskania przychodów. Interpretacja pojęcia „wydatki na nabycie udziałów/akcji” wynika z utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Przykładowo w wyroku z dnia 7 września 2004 r. (sygn. FSK 324/04) NSA orzekł, że „przy ustalaniu znaczenia zastosowanych w nim < art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.> pojęć należy preferować wykładnię gramatyczną, a więc znaczenie, jakie przydaje się danemu wyrazowi lub wyrażeniu w języku potocznym (...) wydatek to "suma, która ma być wydana albo suma wydana na coś". W rozumieniu tego wyrazu zawiera się więc element bezpośredniości dokonania wydatku”. Za wydatki na nabycie udziałów/akcji uznaje się zatem wydatki poniesione w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów/akcji, a bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów/akcji. Do typowych kosztów bezpośrednio warunkujących nabycie udziałów/akcji zalicza się cenę, opłaty notarialne, opłatę skarbową, prowizje biura maklerskiego.

Takiego bezpośredniego charakteru nie można przypisać odsetkom od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez Wnioskodawcę na sfinansowanie zakupu akcji w Spółce V. Chociaż odsetki te pozostają w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, to jednak nie warunkują skutecznego nabycia akcji. Odsetki nie są warunkiem niezbędnym do ich nabycia. Kredyt (pożyczka), który Wnioskodawca zamierza przeznaczyć na zakup akcji stanowić będzie źródło finansowania zamierzonych zakupów, a odsetki - wynagrodzenie kredytodawcy (pożyczkodawcy) za korzystanie z kapitału. Dlatego też odsetki powinny być uznane nie za wydatek na nabycie akcji, lecz za koszt związany z finansowaniem planowanego nabycia. Tym samym przepis przewidujący odroczenie momentu zaliczenia w koszty podatkowe nie będzie miał do nich zastosowania.

 1. W związku z powyższym, odsetki od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez Wnioskodawcę na nabycie akcji Spółki V. stanowić będą dla Spółki S. koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty/kapitalizacji.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.