IPPB3/423-1088/11-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z N. zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty, przedstawione we wniosku z dnia 21.12.2011 r. (data wpływu 23.12.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu otrzymanej dotacji na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.12.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wspólnota Mieszkaniowa powstała z mocy prawa z dniem 01.01 .2004r., działa w oparciu o ustawę o własności lokali (Dz.U. nr 80 z 2000r. poz. 903 z późn. zm.). Przedmiotem własności Wspólnoty jest budynek mieszkalny wielorodzinny o liczbie 24 lokali mieszkalnych, powierzchni użytkowej 1591,14 m2.

Na przychody Wspólnoty składają się przychody przeznaczone na utrzymanie części wspólnej (zaliczka eksploatacyjna, odsetki), zaliczki wnoszone przez właścicieli na pokrycie kosztów mediów dostarczanych do lokali oraz zaliczki wnoszone przez właścicieli na fundusz remontowy, przeznaczone na pokrycie kosztów remontów części wspólnej nieruchomości. Na koszty Wspólnoty składają się koszty zarządu nieruchomością wspólną, w tym koszty remontów finansowane z funduszu remontowego oraz koszty utrzymania lokali indywidualnych tj. koszty mediów dostarczanych do lokali.

Uzyskane dochody Wspólnota przeznacza na utrzymanie zasobów mieszkaniowych tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości.

Zgodnie z zawartą umową nr KR-1 ..... z dnia 09.06.2011 r. Wspólnota zaciągnęła kredyt inwestycyjny w Banku na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu N. w wysokości 180.000,00 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 197.000,00 zł, z czego kwota 12.000,00 zł pochodziła ze środków własnych Wspólnoty, kwota 185.000,00 zł została sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Spłata kredytu przez Wspólnotę następuje ze środków funduszu remontowego tj. zaliczek uiszczanych przez właścicieli na ten cel.

Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu przyznawana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogenerencji. Część 3 - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”. Program Priorytetowy określa wydatki uznawane przez N. za koszty kwalifikowane Przedsięwzięcia.

Kredyt przeznaczony jest na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i wspomaganie zasilenia w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, w tym zakup kolektorów słonecznych szt. 25 o pow. 71,25 m2 zainstalowanych w budynku wielorodzinnym należącym do Wspólnoty.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, zgodnie z umową, Wspólnota otrzymała zawiadomienie z Banku kredytującego o otrzymaniu dotacji z N. w kwocie 80.156,25 zł, stanowiącej 45% kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, która została zaliczona na częściową spłatę kapitału kredytu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę z tytułu otrzymanej dotacji z N. zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy przychód związany z otrzymaną dotacją przeznaczoną na częściową spłatę zaciągniętego kredytu wpływa na dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który podlega zwolnieniu w przypadku przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Dochód Wspólnoty uzyskany z dotacji z N. zaliczonej przez bank na częściową spłatę kapitału kredytu zaciągniętego na zakup i montaż kolektorów słonecznych, a więc przeznaczonej na cele mieszkalne tj. utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), która określa zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu.

Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 powyższej ustawy, przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne (pkt 1), jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób.

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty Mieszkaniowej (bądź są wpłacane do kasy), bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód.

Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Dochodem Wspólnoty, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, która – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Aby prawidłowo zastosować powyższe przepisy w odniesieniu do Wspólnoty Mieszkaniowej i jej działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, należy przywołać także art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl tego przepisu, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści powyższej regulacji, aby dochód podmiotów, o których w tym przepisie mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego, muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

  1. dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  2. dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

  1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
  2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno – remontowe,
  3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Związane z wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami (np. opłaty, zaliczki) stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy).

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z tym przepisem, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegać będzie jedynie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wspólnota zaciągnęła kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Uzyskała częściową dotację na spłatę kredytu przyznaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego” Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Cześć 3 – Dopłaty na częściowe spłaty kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, stwierdzić należy, iż uzyskana dotacja nie podlega zwolnieniu przedmiotowemu ponieważ nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy pdop czyli dochód ten nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przyznana dotacja pochodzi z programu dopłat realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wypłacona została w związku z zakupem i montażem kolektorów słonecznych zatem należy ją uznać za dochód podlegający opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.