ILPB2/4514-1-6/15-3/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego, a także w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.
ILPB2/4514-1-6/15-3/MKinterpretacja indywidualna
  1. ciężar
  2. dług
  3. hipoteka
  4. kredyt
  5. nieodpłatne zniesienie współwłasności
  6. podstawa opodatkowania
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego, a także w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r. nr ILPB2/4515-1-4/15-2/MK, ILPB2/4514-1-6/15-2/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 10 kwietnia 2015 r., natomiast w dniu 16 kwietnia 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan P. i Pani A. na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 2012 r. nabyli na współwłasność w udziałach po 1/2 części każdy z nich lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi z jego własnością. Cena łączna za lokal mieszkalny wraz z prawami związanymi z jego własnością wyniosła kwotę 377.967,84 zł brutto, to jest po 188.983,92 zł brutto za każdy z udziałów. Cena została przez nabywców uiszczona w całości ze środków pochodzących z solidarnie zaciągniętego kredytu bankowego (kwota 499.671,18 zł). Kredyt udzielony został na podstawie umowy zawartej z Bankiem w dniu 30 grudnia 2011 r. z przeznaczeniem na: finansowanie przedpłat na poczet budowy i nabycia od dewelopera wyżej opisanego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z jego własnością oraz wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, finansowanie prac wykończeniowych przedmiotowej nieruchomości, finansowanie części składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i finansowanie części składki ubezpieczenia spłaty rat kredytu w razie poważnego zachorowania. Kredyt był wypłacany w transzach: I transza w kwocie 13.671,18 zł - finansowanie części składki ubezpieczenia niskiego wkładu i składki poważnego zachorowania; 370.000,00 zł na rachunek inwestora zastępczego, tytułem zakupu przedmiotowej nieruchomości; 116.000,00 zł na rachunek wskazany przez kredytobiorcę tytułem finasowania prac wykończeniowych.

Na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu zwrotu kredytu, odsetek, opłat, prowizji i innych kosztów oraz roszczeń o świadczenia uboczne przewidzianych i określonych w umowie kredytu ustanowili jako współwłaściciele hipotekę umowną do kwoty 749.506,77 zł na całym lokalu mieszkalnym. Hipoteka wpisana jest do chwili obecnej w niezmienionej kwocie w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nabytego lokalu mieszkalnego. Księga wieczysta żadnych innych obciążeń nie wykazuje.

Do chwili obecnej kredyt został spłacony tylko w nieznacznej części. Na dzień 5 grudnia 2014 roku stan zadłużenia zgodnie z zaświadczeniem Banku okazanym przez strony wynosił kwotę 108.700,24 EUR co z w przeliczeniu na walutę w złotych polskich według średniego kursu NBP na dzień 5 grudnia 2014 stanowi kwotę 452.029,95 zł.

Obecnie współwłaściciele ww. nieruchomości zamierzają dokonać w kancelarii notarialnej Wnioskodawczyni czynności polegającej na nieodpłatnym zniesieniu współwłasność ww. lokalu mieszkalnego w taki sposób, że Pan P. nabędzie cały przedmiotowy lokal mieszkalny wraz z prawami związanymi z jego własnością na wyłączną własność bez jakichkolwiek spłat i dopłat na rzecz Pani A., a Pani A. przeniesie na rzecz Pana P. cały przysługujący jej udział, to jest 1/2 w prawie własności przedmiotowego lokalu i nie otrzyma z tego tytułu żadnego pieniężnego wynagrodzenia.

Jednocześnie w akcie notarialnym obejmującym umowę zniesienia współwłasności Pan P. w zamian za takie zniesienie współwłasności zobowiąże się do przejęcia w całości zaciągniętego pierwotnie przez obie strony kredytu hipotecznego oświadczy, że będzie spłacał cały kredyt sam i nie będzie z tego tytułu żądał od Pani A. żadnych spłat z tego tytułu - jako od dłużnika solidarnego, zwalniając Panią A. w ten sposób ze spłacania kredytu i z ewentualnego zwrotu na jego rzecz spłaconego przez niego kredytu.

Zniesienie współwłasności nastąpi w zamian za zwolnienie z długu. Między stronami nie nastąpi żaden przepływ środków pieniężnych. Na etapie sporządzania umowy zniesienia współwłasności - zgodnie z oświadczeniem stron, brak będzie zgody banku - wierzyciela hipotecznego na takie zwolnienie z długu, Bank wyrazi taką zgodę dopiero po sporządzeniu aktu notarialnego zniesienia współwłasności. W efekcie, faktycznym jedynym zobowiązanym z tytułu umowy kredytowej zaciągniętej pierwotnie przez obie strony pozostanie Pan P.

Zgodnie z oświadczeniem stron obecna wartość rynkowa lokalu odpowiada kwocie 500.000,00 zł. Na lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem zniesienia współwłasności nadal ciąży hipoteka umowna do kwoty 749,506,77 zł wpisana w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy opisane zdarzenie przyszłe zniesienie współwłasności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych...
  2. Czy do takiego nieodpłatnego zniesienia współwłasności ma zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni przyporządkowanego do pytania nr 1, w zakresie pytania nr 2 w dniu 21 kwietnia 2015 r. wydano interpretację indywidualną nr ILPB2/4515-1-4/15-3/MK.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) - dalej u.p.c.c. ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem, decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa.

Zatem, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Szczegółowe ustalenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone. Na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) u.p.c.c. opodatkowaniu podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat i dopłat. Wobec tego zawarcie wyłącznie odpłatnej umowy zniesienia współwłasności rodzi obowiązek podatkowy, a tym samym zobowiązanie podatkowe, na gruncie u.p.c.c.

W analizowanej sytuacji nabywcy zakupili nieruchomość ze środków pochodzących z kredytu bankowego, za spłatę którego odpowiadają solidarnie, co oznacza - w myśl art. 366 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 121) - dalej k.c., że wierzyciel (Bank) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Zgodnie z art. 366 § 2 kc, aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Obecnie współwłaściciele planują dokonać nieodpłatnego zniesienia współwłasności w ten sposób, że lokal mieszkalny przypadnie na wyłączną własność jednego ze współwłaścicieli bez obowiązku spłat i dopłat na rzecz drugiego ze współwłaścicieli. Dodatkowo wyłączny właściciel zobowiąże się do przejęcia całości zaciągniętego zobowiązania kredytowego.

Już po zawarciu analizowanej umowy wierzyciel hipoteczny - Bank uwzględni odpowiedni zapis umowy zawartej między współwłaścicielami i zbywca swojego udziału zostanie zwolniony z długu.

W świetle powyższego należy uznać, że opisana we wniosku umowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zaistniałej sytuacji (nieodpłatności czynności) nie zmienia również okoliczność unicestwienia solidarnej odpowiedzialności dłużników przez zwolnienie z długu jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wierzyciela. Podobnie w interpretacji indywidualnej z 25 czerwca 2014 roku, ILPB2/436-84/14-4/MK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Końcowo, odnosząc się do powołanej interpretacji indywidualnej, wskazać należy, że nie jest ona wiążąca dla tutejszego organu. Interpretacja organu podatkowego dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią źródła prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.