ILPB2/4511-1-828/15-4/WS | Interpretacja indywidualna

Ulga odsetkowa.
ILPB2/4511-1-828/15-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. kredyt
 2. kredyt refinansowy
 3. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podstawy obliczenia podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 1 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej jest:

 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytań nr 1 i 2,
 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 3.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 19 listopada 2015 r. nr ILPB2/4511-1-828/15-2/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a uzupełnieniem wniosku nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 19 listopada 2015 r., skutecznie doręczono dnia 26 listopada 2015 r., zaś w dniu 1 grudnia 2015 r. (data nadania 28 listopada 2015 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 3 listopada 2004 r. Wnioskodawca wraz z drugą osobą, w proporcjach 50/50, zaciągnął kredyt hipoteczny w banku na zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Mieszkanie zostało oddane do użytku w 2006 r. Zgodnie z informacjami otrzymywanymi z banku Zainteresowany odliczał w zeznaniach PIT za lata 2006 – 2008 odsetki od kredytu z zachowaniem podziału 50%. Kredyt ten został spłacony w 2008 r. w sposób wskazany poniżej. Dnia 19 czerwca 2008 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt w innym banku na spłatę ww. kredytu, na wykup 50% nieruchomości oraz spłatę innego zobowiązania w innym banku. Zgodnie z umową kredyt ten jest kredytem hipotecznym. Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 195 740,76 PLN indeksowany do CHF i w jego skład wchodzą:

 • 66 992, 34 (34,23%) spłata kredytu mieszkaniowego na tej nieruchomości,
 • 95 000,00 (48,53%) zakup mieszkania – odkupienie 50% tej nieruchomości od drugiej osoby,
 • 31 810,39 (16,25%) spłata innego zobowiązania,
 • 1 938,03 (0,99%) koszty kredytu.

Od tej chwili Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem tej nieruchomości. Niestety Zainteresowany nie odliczał już odsetek od nowozaciągniętego kredytu. Kredyt ten jest kredytem hipotecznym indeksowany do CHF, a w dniu 8 czerwca 2012 r. Wnioskodawca podpisał aneks umożliwiający spłatę kredytu w walucie obcej.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że:

 1. W umowie kredytowej w banku z dnia 3 listopada 2004 r. jest podana wysokość udziałów nabywanej nieruchomości po 50% co zostało potwierdzone aktem notarialnym z dnia 7 marca 2006 r. W umowie kredytowej nie jest wykazany sposób obciążenia kredytobiorców. Wysokość odsetek na potrzeby odliczenia była dzielona zgodnie z udziałami w nieruchomości i każda ze stron wykazywała je we własnych zeznaniach PIT.
 2. Lokal mieszkalny jest na terytorium RP.
 3. Przeniesienie w formie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 7 marca 2006 r.
 4. Odsetki zostały faktycznie zapłacone. Bank wystawił na żądanie dokument informujący o fizycznie zapłaconych odsetkach na podstawie których zostały wyliczone kwoty zawarte w zeznaniach PIT. Dokument ten jest zestawieniem zbiorczym za rok bez podania konkretnych dat. Daty kolejnych wpłat były ustalone przez bank w postaci harmonogramu spłat i automatycznie pobierane z konta obsługi kredytu.
 5. Odsetki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania dochodu. Zostały wykazane w zeznaniach:
  • za 2006: PIT-37 D poz. 93 „odliczenia od dochodu” wraz z PIT-D B.1 poz. 30 „odliczenia od dochodu (przychodu)”,
  • za 2007: PIT-36 F poz. 141 „odliczenie od dochodu/zwolnienie” wraz z PIT-D B.1 poz. 32 „odliczenia od dochodu (przychodu)”,
  • za 2008: PIT-37 D poz. 101 „odliczenia od dochodu” wraz z PIT-D B.1 poz. 34 „odliczenia od dochodu (przychodu)”.
  Dokumenty powinny być dostępne w US.
 6. Odsetki nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 7. Przed zaciągnięciem kredytu w dniu 3 listopada 2004 r. Wnioskodawca nie korzystał z odliczeń od dochodu na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca nie był również żonaty.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jakiej wysokości (procentowo) Wnioskodawca może odliczać odsetki od nowozaciągniętego kredytu...
 2. Według jakiego kursu należy przeliczać odsetki z CHF po podpisaniu aneksu w 2012 r....
 3. Za jakie lata Wnioskodawca może złożyć korektę zeznań PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Wnioskodawca może odliczać odsetki od nowozaciągniętego kredytu w wysokości 82,76%.
 2. Odsetki z CHF po podpisaniu aneksu w 2012 r. należy przeliczać według kursu zakupu.
 3. Wnioskodawca może złożyć korektę zeznań PIT od 2009 włącznie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytań nr 1 i 2,
 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania nr 3.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, w brzmieniu obowiązującym w latach 2002-2006, od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkaniowego albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

W myśl art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy, odliczenie, o którym mowa powyżej stosuje się, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji,
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania podatkowego, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki, o których mowa w ust. 1:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
  3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Omawiana ulga, w świetle powyższych przepisów, została obwarowana licznymi zastrzeżeniami ograniczającymi krąg uprawnionych. Nie obejmuje ona spłaty samego kredytu (pożyczki), a jedynie spłatę odsetek od kredytu.

Ponadto należy zaznaczyć, że jeżeli przyznany kredyt wykorzystany jest na inwestycję mieszkaniową oraz zakup gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych udokumentowanych wydatkach mieszkaniowych, ze względu na fakt, że w zakresie omawianej ulgi nie mieszczą się powyższe wydatki (art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy).

Przepis art. 26b ww. ustawy przestał obowiązywać z końcem 2006 r. uchylony mocą art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588, z późn. zm.). Jednakże zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. – podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

Przepisy dotyczące stosowania ulgi odsetkowej w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. pozbawiały prawa do ulgi w sytuacji, gdy uzyskany przez podatników kredyt został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Jednakże ustawodawca przepisem art. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) znowelizował przywołany powyżej art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nadając mu nowe brzmienie a tym samym wprowadził regulację umożliwiającą odliczanie od dochodu odsetek od innych kredytów niż kredyty mieszkaniowe.

I tak zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. w znowelizowanym brzmieniu – podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

– do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Jak wynika z art. 9 ust. 1a tegoż przepisu – w przypadku, gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 1, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych, niż wymienione w tym przepisie, zobowiązań kredytowych (pożyczkowych), odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w ust. 1 (art. 9 ust. 1a).

Zgodnie wreszcie z art. 9 ust. 1b ww. ustawy – odsetki od kredytu (pożyczki), o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 – zapłacone w latach 2002-2007 w związku z inwestycją zakończoną przed 1 stycznia 2008 r., zgodnie z art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., podlegają odliczeniu na zasadach określonych w tej ustawie, od dochodu (przychodu) uzyskanego w roku 2008 lub 2009. Do odliczenia wydatków, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 26b ust. 5-7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

Powyższe przepisy oznaczają, że nowelizacją z dnia 6 listopada 2008 r. wprowadzono możliwość odliczania odsetek od kredytu (pożyczki) innego niż mieszkaniowy, lecz zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego – tzw. kredytu refinansowego.

Zgodnie z art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. – ustawa ta ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r., jednakże za wyjątkiem m.in. art. 7, który ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2008 r.

W świetle przedstawionego wyżej stanu prawnego zapłata odsetek od kredytu refinansowego oznacza możliwość odliczenia odsetek od kredytu, który zostanie zaciągnięty na spłatę innego kredytu. Innymi słowy podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi odsetkowej (a więc zaciągnęli kredyt mieszkaniowy do końca 2006 r.), mogą odliczyć odsetki nie tylko od tego kredytu, ale także od kredytu refinansowego, czyli tego, który został zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego, przy czym jak wskazuje powyższy przepis – prawo do ich odliczania przysługuje jedynie do upływu terminu określonego w pierwotnej umowie, nie dłużej jednak niż do końca 2027 r.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że odliczał w zeznaniach PIT za lata 2006 – 2008 odsetki od kredytu z zachowaniem podziału 50%.

Dnia 19 czerwca 2008 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt m.in. na spłatę ww. kredytu.

Zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości i sposobu odliczenia odsetek od nowozaciągnietego kredytu , w ramach ulgi odsetkowej.

Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 195 740,76 PLN indeksowany do CHF i w jego skład wchodzą:

 • 66 992, 34 (34,23%) spłata kredytu mieszkaniowego na tej nieruchomości,
 • 95 000,00 (48,53%) zakup mieszkania – odkupienie 50% tej nieruchomości od drugiej osoby,
 • 31 810,39 (16,25%) spłata innego zobowiązania,
 • 1 938,03 (0,99%) koszty kredytu.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że:

 1. W umowie kredytowej w banku z dnia 3 listopada 2004 r. jest podana wysokość udziałów nabywanej nieruchomości po 50% co zostało potwierdzone aktem notarialnym z dnia 7 marca 2006 r. W umowie kredytowej nie jest wykazany sposób obciążenia kredytobiorców. Wysokość odsetek na potrzeby odliczenia była dzielona zgodnie z udziałami w nieruchomości i każda ze stron wykazywała je we własnych zeznaniach PIT.
 2. Lokal mieszkalny jest na terytorium RP.
 3. Przeniesienie w formie aktu notarialnego nastąpiło w dniu 7 marca 2006 r.
 4. Odsetki zostały faktycznie zapłacone. Bank wystawił na żądanie dokument informujący o fizycznie zapłaconych odsetkach na podstawie których zostały wyliczone kwoty zawarte w zeznaniach PIT. Dokument ten jest zestawieniem zbiorczym za rok bez podania konkretnych dat. Daty kolejnych wpłat były ustalone przez bank w postaci harmonogramu spłat i automatycznie pobierane z konta obsługi kredytu.
 5. Odsetki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania dochodu.
 6. Odsetki nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 7. Przed zaciągnięciem kredytu w dniu 3 listopada 2004 r. Wnioskodawca nie korzystał z odliczeń od dochodu na cele mieszkaniowe. Wnioskodawca nie był również żonaty.

W związku z powyższym należy wskazać, że Wnioskodawca ma prawo do odliczenia odsetek od kredytu refinansującego przypadającego na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 3 listopada 2004 r.

Prawo do odliczenia odsetek nie przysługuje natomiast Wnioskodawcy w odniesieniu do części kredytu zaciągniętego w 2008 r. a przypadającego na zakup mieszkania – odkupienie 50% tej nieruchomości od drugiej osoby i spłatę innego zobowiązania.

W tym zakresie nie jest to już bowiem kredyt refinansujący, ale zupełnie nowe zobowiązanie, które nie podlega przepisom dotyczącym ulgi odsetkowej, w związku z powołanym powyżej art. 9 ust. 1-1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Prawo do odliczenia odsetek nie przysługuje Wnioskodawcy również w odniesieniu do części kredytu zaciągniętego w 2008 r. a przypadającego na koszty kredytu, jako wydatków, które nie mają charakteru mieszkalnego i nie mieszczą się w katalogu wymienionym w art. 26b ustawy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przysługuje mu możliwość odliczenia odsetek od nowozaciągniętego kredytu w wysokości 82,76%, należało uznać za nieprawidłowe. Biorąc bowiem pod uwagę wielkości procentowe wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym, Zainteresowanemu przysługuje możliwość odliczenia odsetek od kredytu refinansującego przypadającego na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 3 listopada 2004 r., a więc jak wskazał Zainteresowany w stanie faktycznym w wysokości 34,23%.

W konsekwencji Wnioskodawca może złożyć korekty zeznań podatkowych, w których uwzględni ulgę odsetkową, a więc możliwość odliczenia odsetek od kredytu refinansującego przypadającego wyłącznie na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 3 listopada 2004 r., zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa i z uwzględnieniem instytucji przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa przyznaje podatnikom, płatnikom i inkasentom uprawnienie do skorygowania uprzednio złożonej deklaracji podatkowej, poza wyjątkowymi sytuacjami, określonymi w odrębnych przepisach. Zgodnie z § 2 tego artykułu, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Podatnik może skutecznie skorygować wysokość zobowiązania podatkowego o ile zobowiązanie to nie uległo przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, podatnik ma zatem prawo skorygować deklaracje za okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ustawy). Okoliczności skutkujące przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia wymienione zostały w art. 70 i art. 70a ww. ustawy.

W przedmiotowej sprawie, w terminie do końca grudnia 2015 r. Wnioskodawca może zatem złożyć korektę zeznania rocznego za lata 2009-2014.

Jednocześnie należy wskazać, że wartość spłacanych odsetek przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty odsetek, a nie według kursu zakupu.

Zgodnie bowiem z art. 11a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Zgodnie z Uchwałą NR 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 11), Narodowy Bank Polski wylicza bieżące średnie kursy walut oraz ogłasza je m.in. w serwisach informacyjnych (w tym na swojej stronie internetowej) w dniu ich wyliczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.