ILPB2/415-853/14-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie przedmiotowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu: 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia xx lipca 2013 r. – na skutek śmierci ojca – Wnioskodawczyni nabyła w formie spadku 1/3 udziału w garażu wraz z gruntem oraz 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym.

Pozostałe części spadkowe przypadły rodzeństwu Zainteresowanej w równym stopniu, tj. siostrze – 1/3 udział oraz bratu – 1/3 udziału w wymienionych powyżej nieruchomościach.

Powyższy spadek stanowi majątek osobisty Wnioskodawczyni zgodnie z wykładnią art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W sierpniu 2013 r. Zainteresowana wraz z pozostałymi współwłaścicielami (rodzeństwem) dokonała sprzedaży garażu. Następnie w lipcu 2014 r. dokonana została przez Wnioskodawczynię wraz z pozostałymi współwłaścicielami sprzedaż lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym, Zainteresowana wskazała, że – co do zasady – ciąży na Wnioskodawczyni obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19%, ponieważ do zbycia dwóch nieruchomości doszło w okresie przed 5-tym rokiem, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Jednakże, Zainteresowana planuje kwotę uzyskaną ze zbycia dwóch nieruchomości, tj. garażu i lokalu mieszkalnego wydatkować na własne cele mieszkaniowe, w postaci spłaty zaciągniętych przez Wnioskodawczynię w sposób solidarny wraz z mężem dwóch kredytów hipotecznych, tj.:

 1. w kwietniu 2008 r. Zainteresowana zaciągnęła wspólnie z mężem kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej; projekt zagospodarowania przestrzennego w chwili zakupu oraz na dzień dzisiejszy przewiduje na zakupionej przez małżonków działce możliwość zabudowy jednorodzinnej;
 2. w lutym 2012 r. Wnioskodawczyni zaciągnęła wspólnie z mężem kolejny kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, które stanowi wspólny majątek dorobkowy; zakupione mieszkanie pochodzi z rynku wtórnego i w wyniku jego nabycia Zainteresowana posiada wraz z mężem spółdzielcze własnościowe prawo do nabytego lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawczyni nie posiada z mężem rozdzielności majątkowej. W związku małżeńskim Zainteresowana jest od października 2004 r. Obie wymienione w ww. ust. a) i b) nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawczynię wspólnie z mężem w czasie, kiedy byli już w związku małżeńskim. Stanowi to ich wspólny majątek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu wraz z gruntem, tj. nabytych w formie spadku w lipcu 2013 r. będzie korzystał w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, jeżeli w okresie nieprzekraczającym dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o pdof, tj. na spłatę dwóch opisanych w niniejszym wniosku kredytów hipotecznych (wraz z odsetkami) zaciągniętych solidarnie przez małżeństwo...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz garażu wraz z gruntem, tj. nieruchomości nabytych w formie spadku będzie korzystał w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, bowiem przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży dwóch lokali (mieszkalnego i garażu) będącego majątkiem osobistym Wnioskodawczyni, na spłatę kredytów hipotecznych zaciągniętych wspólnie z mężem na zakup mieszkania stanowiącego ich wspólny majątek dorobkowy oraz gruntu w postaci działki budowlanej pod zabudowę jednorodzinną – mieści się w kategorii wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof w stosunku do całej kwoty sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawczyni, cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 zostanie spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na spłatę kredytów hipotecznych objętych współwłasnością małżeńską, bowiem w tym wypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego zostaną wydatkowane na spłatę dwóch kredytów hipotecznych objętych współwłasnością małżeńską. Zainteresowana stoi na stanowisku, że powyższe stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych, jak zaprezentowany powyżej.

Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowana przywołała szereg interpretacji indywidualnych wydanych przez organy upoważnione.

Konkludując, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że postępuje prawidłowo, uznając, iż w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof ma prawo do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży dwóch nieruchomości (tj. garażu i lokalu mieszkalnego stanowiących majątek osobisty Zainteresowanej) przeznaczając uzyskaną kwotę na spłatę dwóch kredytów hipotecznych (opisanych w ust. a) i b) przedmiotowego wniosku) zaciągniętych solidarnie z mężem na cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że w 2013 r. Zainteresowana nabyła w drodze spadkobrania wynoszące po 1/3 udziały w nieruchomościach. Następnie, w 2013 r. Wnioskodawczyni dokonała odpłatnego zbycia udziału w prawie własności gruntu, na których posadowiony był garaż, zaś w 2014 r. został sprzedany udział w lokalu mieszkalnym. Zainteresowana środki uzyskane ze sprzedaży opisanych wyżej udziałów w nieruchomościach zamierza wydatkować na spłatę kredytów hipotecznych zaciągniętych w 2008 r. i 2012 r. w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

W świetle powyższego, dla określenia skutków podatkowych sprzedaży przedmiotowych udziałów w zbytych nieruchomościach zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Wskazać bowiem należy, że ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jednakże, po myśli art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Wskazać należy, że zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że środki uzyskane z dokonanych w 2013 r. i 2014 r. sprzedaży udziałów w ww. nieruchomościach, nabytych w drodze spadkobrania, które zostaną wydatkowane na spłatę kredytów hipotecznych zaciągniętych solidarnie z mężem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej – będą uprawniać Zainteresowaną do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych organów podatkowych należy stwierdzić, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.