ILPB2/415-853/11-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2011 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 16 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania pierwszego,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania drugiego i trzeciego.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2011 r. Pani złożyła do Urzędu Skarbowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego– działając na podstawie art. 170 w zw. z art. 14b Ordynacji podatkowej – przekazał zgodnie z właściwością miejscową wniosek Pani do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, z dniem 1 lipca 2007 r. organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego został Minister Finansów.

Natomiast, stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister Finansów upoważnił – w drodze ww. rozporządzenia – dyrektorów pięciu izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

W analizowanym przypadku, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydania pisemnej interpretacji od dnia 1 lipca 2007 r. jest – w związku z § 6 ww. rozporządzenia – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2005 r. Wnioskodawczyni nabyła od dewelopera lokal mieszkalny, na zakup którego zaciągnęła kredyt hipoteczny. Zainteresowana korzystała z ulgi odsetkowej, tj. odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od ww. kredytu przeznaczonego na zakup tej nieruchomości.

Następnie, w 2010 r., tj. przed upływem pięciu lat od daty nabycia, Wnioskodawczyni sprzedała ww. lokal mieszkalny, zaś środki uzyskane z tego tytułu zostały w części przeznaczone na spłatę kredytu sprzedanego lokalu, a w pozostałej części na zakup nowego mieszkania, które również zostało nabyte w tym samym roku. Wartość mieszkania nabytego w 2010 r. przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2005 r. W związku z powyższym, na pozostałą część Zainteresowana zaciągnęła kolejny kredyt.

Powyższy stan faktyczny obrazuje poniższe zestawienie:

 1. 2005 r. – zakup mieszkania A za kwotę 130 000,00 zł na kredyt (ulga odsetkowa);
 2. 2010 r. – sprzedaż mieszkania A za kwotę 330 000,00 zł, z czego kwota 90 000,00 zł została przeznaczona na spłatę kredytu (zapis w akcie notarialnym),
 3. 2010 r. – zakup mieszkania B w części finansowany ze środków własnych uzyskanych ze sprzedaży mieszkania A, w części ze środków własnych, a w części z kredytu hipotecznego.

Po sprzedaży mieszkania A Wnioskodawczyni nie złożyła oświadczenia o przeznaczeniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat.

Jednakże faktycznie Zainteresowana posiada już i będzie posiadała dokumenty potwierdzające fakt, iż cały przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości A wydatkuje w okresie dwóch lat na własne cele mieszkaniowe, tj. zakup nieruchomości B oraz remont nieruchomości B. W związku z powyższym Wnioskodawczyni nie składała korekt zeznań podatkowych za lata 2005-2009, w części dotyczącej odliczeń odsetek od kredytu, gdyż zwolnienie nie obejmuje wydatków na spłatę kredytu. Zainteresowana wskazała, iż udokumentuje inne wydatki na własne cele mieszkaniowe na łączną kwotę 330 000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy niezłożenie w terminie 14 dni od daty sprzedaży oświadczenia o przeznaczeniu przychodu na własne cele mieszkaniowe pozbawia Wnioskodawczynię prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r....
 2. Czy fakt korzystania z tzw. ulgi odsetkowej pozbawia Zainteresowaną możliwości udokumentowania, a w tym samym zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w pkt 1) całego podatku uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, bez uwzględnienia spłaconego kredytu, a zatem czy ze zwolnienia ma korzystać kwota 330 000,00 zł uzyskana ze sprzedaży nieruchomości A bez uwzględnienia wydatku poniesionego na spłatę kredytu, tj. 90 000,00 na zakup tej nieruchomości...
 3. Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania B mieszczą się w kategorii wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe – w całości, czy tylko kapitał lub odsetki...

Zdaniem Wnioskodawczyni – w odniesieniu do pytania pierwszego – fakt niezłożenia stosownego oświadczenia w terminie 14 dni nie pozbawia Jej możliwości skorzystania ze zwolnienia z art. 21. W opinii Zainteresowanej, może natomiast liczyć się z tym, że w przedmiotowym okresie urząd skarbowy może wymierzyć podatek. Jednak w sytuacji, gdy w okresie dwóch lat wydatkuje tą kwotę, Wnioskodawczyni przysługiwać będzie prawo do stwierdzenia nadpłaty.

Odnosząc się natomiast do pytania drugiego, Zainteresowana stoi na stanowisku, iż przychód ze sprzedaży mieszkanie A korzysta ze zwolnienia w całości, tj. w kwocie 330 000,00 zł, ponieważ w rozliczeniu nie uwzględniła wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania w związku z czym nie ma obowiązku składania korekt deklaracji zeznań podatkowych za lata 2005-2009. Fakt, iż w akcie notarialnym jest zapis, zgodnie z którym część przychodu zostaje z „urzędu” przekazana na poczet kredytu obciążającego zbywane nieruchomości, nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia, że w tej części przychód nie korzysta ze zwolnienia. Zdaniem Wnioskodawczyni, był to zapis jedynie techniczny, zaś Zainteresowana udokumentuje, że w okresie dwóch lat cały przychód, tj. 330 000,00 zł wydatkuje na własne cele mieszkaniowe bez uwzględnienia spłaty kredytu, tj. kwoty 90 000,00 zł.

W zakresie materii poruszonej w pytaniu trzecim, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania B korzystają z odliczeń od przychodu do opodatkowania w całości łącznie z odsetkami. Zdaniem Zainteresowanej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) wolny od podatku jest przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (...) w części wydatkowej nie później niż w okresie dwóch lat od daty sprzedaży na spłatę kredytu, a także odsetek od kredytu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • prawidłowe – w odniesieniu do pytania pierwszego,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytania drugiego i trzeciego.

Na podstawie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

   - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy stanu faktycznego wynika, że Zainteresowana nabyła mieszkanie w 2005 r. Następnie w 2010 r. przedmiotowy lokal został sprzedany.

W świetle powyższego, stwierdzić zatem należy, iż w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Na mocy art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania zbycia złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Natomiast, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, należy zauważyć, iż z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) przedmiotowej ustawy wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Zainteresowana nabyła pierwsze mieszkanie w 2005 r. ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego. Następnie w 2010 r. przedmiotowy lokal został sprzedany, zaś przychód uzyskany z tytułu ww. sprzedaży został wydatkowany na spłatę pozostałej części kredytu zaciągniętego na nabycie zbytego mieszkania, co potwierdza stosowny zapis w akcie notarialnym. Ponadto, pozostała część przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu została przeznaczona na zakup nowego mieszkania. Wnioskodawczyni w terminie 14 dni od dnia dokonania zbycia nie złożyła oświadczenia, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na cele mieszkaniowe.

Ponadto, Zainteresowana korzystała z ulgi odsetkowej w odniesieniu do kredytu przeznaczonego na nabycie sprzedanego mieszkania. Z ulgi tej nie korzystała jednakże w odniesieniu do kredytu zaciągniętego na nabycie nowego mieszkania.

Ustosunkowując się do pytania pierwszego zadanego we wniosku, wskazać należy, iż powołany wyżej przepis art. 28 ust. 2 i 2a ustawy nakłada obowiązek zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy. Dokonując interpretacji tych przepisów przy pomocy wykładni systemowej należy zauważyć, że art. 28 ust. 2 i 2a usytuowany jest w rozdziale 6 ustawy „Podstawa obliczenia i wysokość podatku”, a zatem dotyczy wysokości podatku od dochodu tego rodzaju i sposobu jego poboru. Natomiast zagadnienia dotyczące zwolnień przedmiotowych, w tym również zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e), zostały uregulowane w rozdziale 3 ustawy.

Z powyższego wynika, iż niezłożenie oświadczenia w terminie 14 dni od daty sprzedaży nie wyłącza możliwości zwolnienia uzyskanego przychodu z podatku, jeżeli podatnik w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) wyda uzyskane pieniądze na cele określone w tym przepisie. Przepis ten reguluje bowiem wyczerpująco warunki zwolnienia od podatku dochodowego dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

Oznacza to, że art. 28 ust. 2a nie wprowadza kolejnego warunku zwolnienia od podatku, tj. nie uzależnia skorzystania ze zwolnienia od złożenia w przewidzianym terminie stosownego oświadczenia.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt analizowanej sprawy, należy stwierdzić, że naruszenie art. 28 ust. 2a ustawy poprzez niezłożenie (w terminie wynikającym z tego przepisu) oświadczenia nie pozbawia Wnioskodawczyni możliwości skorzystania z ustawowego zwolnienia przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, bowiem warunki do realizacji prawa wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) zawarte zostały w całości w wymienionym przepisie. Zatem stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 2a, nie stanowi przesłanki koniecznej do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.

Ustosunkowując się natomiast do stanowiska Zainteresowanej odnoszącego się do pytania drugiego, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie – w związku z wydatkowaniem na cel mieszkaniowy dotyczący nieruchomości B – ze zwolnienia korzysta wyłącznie kwota 240 tys. zł, czyli przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości A pomniejszony o kwotę 90 tys. zł, która została wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie tej nieruchomości.

Wskazać bowiem należy, iż fakt niekorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia przedmiotowego odnośnie kwoty przeznaczonej na spłatę tego kredytu nie powoduje, że uzyskany przychód nie zostaje pomniejszony o sumę wydatkowaną na ten cel. Zatem wyłącznie pozostała część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości A podlega zwolnieniu w związku z przeznaczeniem jej na cel mieszkaniowy dotyczący nieruchomości B.

Odnosząc się natomiast do kwestii poruszonej w pytaniu trzecim, tut. Organ stwierdza, iż wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości B nie korzystają w ogóle ze zwolnienia przedmiotowego. Podkreślić bowiem należy, iż Zainteresowana wskazała we wniosku, że z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości A 90 tys. zł przeznaczyła na spłatę kredytu dotyczącego tej nieruchomości, a pozostałą część – na zakup mieszkania B. Zatem cały przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania A został w powyższy sposób rozdysponowany. Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż środki przeznaczone na spłatę kredytu dotyczącego nieruchomości B nie pochodzą z przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania A, co powoduje, iż wydatek na ten cel nie korzysta ze zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.