ILPB2/415-1000/14-2/ES | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131.
ILPB2/415-1000/14-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. kredyt
 2. sprzedaż
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2014 r. (data wpływu 7 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Na podstawie prawomocnego postanowienia sądu rejonowego z dnia 28 listopada 2011 r. Wnioskodawczyni odziedziczyła 1/3 nieruchomości. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 15 lutego 2013 r. Zainteresowana sprzedała powyższe udziały za łączną kwotę 100 000 zł.

Kwota 100 000 zł zostanie zapłacona przez kupującą w terminie czterech lat najpóźniej do 28 lutego 2017 r.

Do dnia dzisiejszego Wnioskodawczyni nie otrzymała żadnych wpłat z powyższej sprzedaży i z uzyskanych informacji wynika, że otrzyma je dopiero w lutym 2017 r.

W dniu 11 marca 2014 r. Zainteresowana złożyła elektronicznie PIT-39, w którym oświadczyła o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Jednocześnie pismem z dnia 14 marca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła do naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Ze względu na fakt, że do dnia dzisiejszego Zainteresowana nie uzyskała środków na realizację złożonego oświadczenia zamierza ona zaciągnąć kredyt bankowy w celu zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Po uzyskaniu należnej wpłaty ze sprzedaży nieruchomości (działek 111 i 115/5) kredyt zostanie spłacony w wysokości uzyskanej kwoty z tego tytułu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych z kredytu bankowego, który zostanie spłacony po otrzymaniu środków pieniężnych z odpłatnego zbycia nieruchomości kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych z kredytu bankowego, który zostanie spłacony z chwilą otrzymania środków pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowi podstawę do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Zgodnie z umową sprzedaży zapłata nastąpi w terminie do 28 lutego 2017 r., a więc w okresie późniejszym niż 2 lata do końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podatnik w celu skorzystania z przysługującego mu prawa z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy i braku wpływu środków ze sprzedaży nieruchomości zamierza zaciągnąć kredyt bankowy na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, który to kredyt zostanie spłacony w momencie otrzymania należnej zapłaty ze zbycia nieruchomości. Podatnik nie ma innej możliwości skorzystania z przysługującego mu prawa do zwolnienia z podatku.

Warunkiem koniecznym uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu jest cel tego wydatkowania i termin.

Brak zwolnienia w takim przypadku byłoby nierównym traktowaniem podatników oraz niezgodne z zapisami art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie którego władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz propagują działanie obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że ze względu na fakt, że do dnia dzisiejszego Zainteresowana nie uzyskała środków ze sprzedaży mieszkania (otrzyma je dopiero w lutym 2017 r.), zamierza ona zaciągnąć kredyt bankowy w celu zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Po uzyskaniu należnej wpłaty ze sprzedaży nieruchomości kredyt zostanie spłacony w wysokości uzyskanej kwoty z tego tytułu.

Należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na cele wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy, czyli środki muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości. Natomiast w sytuacji przedstawionej we wniosku wydatki te poniesione byłyby z pieniędzy pochodzących z pozyskanego na ten cel kredytu, a nie z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania. W związku z powyższym, w przedstawionej sytuacji, Wnioskodawczyni nie może skorzystać z ww. zwolnienia.

Wnioskodawczyni nie może również skorzystać z powyższego zwolnienia w związku z przeznaczeniem środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, na spłatę kredytu zaciągniętego na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1, ponieważ kredyt ten udzielony zostanie Wnioskodawczyni po dniu uzyskania przez nią przychodu ze zbycia nieruchomości. Natomiast przepis art. 21 ust. 25 pkt 2 wyraźnie wskazuje, że z przedmiotowego zwolnienia można skorzystać w sytuacji, gdy wydatki zostaną poniesione przez podatnika na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych z kredytu bankowego, który zostanie spłacony po otrzymaniu środków pieniężnych z odpłatnego zbycia nieruchomości nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy dodać, że dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.